15
Yéesú daa tal béeñí kah-kah fa
Yéesú wonil tih : « ⁠ ⁠Daa mi tal béeñí kah-kah fa, te Baaso⁠ˈ daa na tooppitoh tal béeñë. Ya⁠ˈ⁠i tokoh so⁠ˈ mi tal béeñë ɓéeɓ te límëy, Baaso⁠ˈ ay rii lec. Ndaa bi na lím, ɗi ay rii yugus níi lan, ɗi ɓaatti lím. Ɗon fi ƴee nék, ɗon yugusute níi ɗon ladute. Unna won mi ron ra daa yugus ɗon níi ɗon madute ɗaa lan. Kon pëkíi soo na ti di poka⁠ˈ mi ɗon na nen. Ya⁠ˈ béeñí tokaay tala, ɓani afi kep dín mínéh lím ; ti ɗaaha nen, ɗon a affon kut ɗon míníh ɗúhíɗ njiriñ hém ɗon pokuuy soo na.
« ⁠ ⁠Daa mi tal béeñë, ɗon daa ya⁠ˈ ya. Ɓëyí pokoh soo na, te mi pokoh ɗii na ay ɗúhíɗ njiriñ mi gaante. Ɗon míníh paŋ yin ɗeefa ɗon pëkíih soo na. Ɓëyí pokaay soo na ay betu ti ya⁠ˈ béeñí lecu leco, betute súhté nen ; ya⁠ˈ yi béeñí man ɗah ay luuhu luuho, betu kíi wa tam. Ɗon pokoh soo na, te ɗon ham unni so⁠ˈ ɗon na raa, ɗëgí yii neɓa⁠ˈ ron, ɗon ay rii liil. Ndami Baaso⁠ˈ yúhúu biti ɗon ɗúhíɗ njiriñ caak, ɗon teeɓa⁠ˈ biti ɗon taalibe yi so⁠ˈ. Di faha⁠ˈ so⁠ˈ Baaso⁠ˈ, mi faha⁠ˈ ron ɗaaha. Pésíi filiɓ faha⁠ˈ⁠a faha⁠ˈ mi ron ra. 10 Di ñeya⁠ˈ mi túuƴë⁠ˈ yí Baaso⁠ˈ, mi na pes filiɓ faha⁠ˈ⁠a faha⁠ˈ ɗi so⁠ˈ ra, ɗon ñee túuƴë⁠ˈ yí së⁠ˈ rëe, ɗon ay pesee ɗaaha filiɓ faha⁠ˈ⁠a faha⁠ˈ mi ron ra.
11 « ⁠ ⁠Ɗon ot mi won ɗon yii bah, mi faha⁠ˈ biti sosi keeñ so⁠ˈ hom ɗon na, te sosi keeñon mit sëk. 12 Túuƴë⁠ˈ⁠í së⁠ˈ daa ri beh : Di faha⁠ˈ mi ron, lah fëhëntíi ɗaaha hanndal kon. 13 Lahay ɓëyí faha⁠ˈ⁠te ow níi luk ɓëyí tah yera⁠ˈ⁠i ñíiní af kooƴƴi. 14 Ɗon paŋ yii won mi ɗon raa, ɗeef ɗon kooƴƴi so⁠ˈ. 15 Mii ron dëekíil súrgë, ndah súrgë na yéeh yii paŋ kélfíi. Mi dëekë⁠ˈ rën kooƴ, ndah mi teeɓpe ron iña kola⁠ˈ mi Baaso⁠ˈ na ra ɓéeɓ. 16 Ɗon neh daa tansu so⁠ˈ ; daa mi tanis ron. Daa mi fal ron, mi wolte ron, ɗon ɗúhíɗ njiriñ, njiriñ mi na ɗúméh. Hen ɗaaha raa, yii ɗon ɗaŋ ɗi ɓéeɓ, ɗon ñeya⁠ˈ ri tii so⁠ˈ, Baaso⁠ˈ ay ron rii on. 17 Filiɓ iñƴaa ɓéeɓ, mi faha⁠ˈ woni ron biti lah fëhëntíi hanndal kon.
Taalibe ya a ɓëewë feey fi beh
18 « ⁠ ⁠Ɗon ot ɓëewë feey fi bee kaa⁠ˈ ron, yúhí biti wa ɗéɓúu kaa⁠ˈ so⁠ˈ. 19 Ɗon nonun ɓëy feey fi bee koon, tin wa ay ron faha⁠ˈ ndah ɗon nonu waa na. Ndaa mi tanisse ron mi ɗúhíɗté rën waa na, tahte ɗon nënlíh waa na. Yii baa daa tah wa kaa⁠ˈ ron. 20 Nérsíi yee húmú won mi ron biti súrgë lukeh kélfíi gaan ɗa. Ɓëewë moklute so⁠ˈ raa, kon wa ay ron mokil ; ƴee ñeyu woni so⁠ˈ ra ay ñee wonnon ɓal. 21 Yii wa paŋ ɗi ɗon ɓéeɓ daa mi tah, ndah wa yíih ɓëe⁠ˈ wol so⁠ˈ ra. 22 Hena biti mi ayay te mi wonay a wa koon, tin wa ii habuu bakaaroh. Ndaa tígë homuu wa bee ra kep, wa lahluy layaa. 23 Ɓëyí kaa⁠ˈ so⁠ˈ, ɗeef kaa⁠ˈ⁠a⁠ˈ⁠te Baaso⁠ˈ ɓal. 24 Hena biti mi pagay kimtaanni ow kay mësëy wëe paŋ fíi wë koon, tin wa ii habuu bakaaroh. Leegi wa olute kimtaanni so⁠ˈ, wa anutee kaa⁠ˈ funi Baaso⁠ˈ ɓéeɓ. 25 Yee bíníyú téeríi kootii wa ra laha⁠ˈ⁠te ɗah. Bíníyúté bitih : “Yee kaa⁠ˈ⁠uu wa so⁠ˈ ra lahay dalaa⁠ ⁠!” 26 Dímlëhí ron ac ayo : daa ri Ruuha na teeɓa⁠ˈ kaaf ka ra. Ruuha kola⁠ˈ Boffa na. May ñee⁠ˈ⁠ee Baaso⁠ˈ na mi wola⁠ˈ ron ri, te ri ay soo seedeyiɗ. 27 Te ɗon ɓal, ɗon ay soo seedeyiɗ ndah yen daa húmú dalaana níi a ɗeh.⁠ ⁠»
15:20 15.20 Saame Maccëe 10.24 15:25 15.25 Saame Kañaa ya 35.19 ; 69.5