2
Kílëegë lah Kanaa ra
Waal ana filoon fi baaha, kílëek lahte Kanaa di Galile. Yaafi Yéesú húmú në. Yéesú a taalibe yi ɓal dëekúté kílëegë, wa ayute. Ɗúmë⁠ˈ béeñë ndaje ma ra, yaafa nduŋutte Yéesú baaha won ɗi tih : « ⁠ ⁠Wa lahluy béeñ.⁠ ⁠» Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Síkírëh së⁠ˈ yaa ow⁠ ⁠! Fu faha⁠ˈ biti mi paga yi te wahtii so⁠ˈ lahay doom ?⁠ ⁠» Yaafa payte won koy-pagoh ya tih : « ⁠ ⁠Yii won ɗon ɗi ɓéeɓ, lah pëgí rí.⁠ ⁠» Ɗeef lahte yaaɗ pëenë yí yugusuu la⁠ˈ húmú në, ƴi yëwúɗɗë ƴahti ɓukutoh raa efuu na. Bina-bina waa na ɓéeɓ waɗtee mín soɗ biŋwaar iniil mbée pëenë. Yéesú won koy-pagoh ya tih : « ⁠ ⁠Néhí yaaɗɗi ƴee muluɓ.⁠ ⁠» Wa nehute yaaɗɗa níi líiffé pew. Tígí daaha, Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Leegi éfí në mulaa ɗon kom koy ki gaana.⁠ ⁠» Wa pagute yii baaha. Ɗíkísë⁠ˈ koy ki gaana efa, ɗeef mulaa yíssëhté béeñ. Ɗi yéeh tígë koluu koy-pagoh ya béeñë rë, ndaa wa fi ƴaa yúhú. Tígí daaha, koy ki gaana dëekké yíkíi kílëegë 10 won ɗi tih : « ⁠ ⁠Ndaje mi lah ɓéeɓ ɓëewë ɗéɓúu efa⁠ˈ béeñë lukki neɓ ɗa. Tíl níi ɓëewë sampi píi faanni wa raa nék, ƴee loolay níi rë anti ɗúhrú⁠ ⁠! Ɗo nék fu henay ɗah, fu yef béeñë lukki neɓ ɗa yefo níi a ɗeh.⁠ ⁠»
11 Baa daa kimtaana ɗéɓpí paŋ Yéesú rë. Ɗi paga⁠ˈ ri Kanaa di Galile. Ɗaaha, ɗi teeɓa⁠ˈ⁠te ndami, tahte taalibe yi gémúté rí.
12 Filoon fi baaha, ɗi saañce Kafarnawum ɓani yaafi, koy-yaayyi a taalibe yi ; wa homute i waal daaha.
Yéesú a yaayoh ya filiɓ Faam fi gaani Koope
(Saame Maccëe 21.12-13 ; Marka 11.15-17 ; Lúkkë 19.45-46)
13 Leɓa⁠ˈ Paagiyëwúɗɗë rë, Yéesú kolohte saañce Yerusalem. 14 Laha⁠ˈ ri ɗi haalte baylii Faam fi gaani Koope ra, ɗi ɗeef júlë yë wani harra a fañnji wa filiɓ, yaayoh yi bëdú yë, a ɓëewë në lofrantuu hélíis rë. 15 Tígí daaha, ɗi saampe dúɗ níh yugusse njooraa, líkké wë, ɗúhíɗté wë ɓéeɓ ëssín ɓani júrí wë ; ɗi júlkëñcé taabulli ɓëewë në lofrantuu hélíis rë, hasalte hélsí wë feey, 16 antee won yaayoh yi bëdú yë tih : « ⁠ ⁠Këllí iñƴee ɓéeɓ deh⁠ ⁠! Ngënë tíkí faam Baaso⁠ˈ yaayaa⁠ ⁠!⁠ ⁠» 17 Filoon fi baaha, nuffi taalibe yi payte unna bíníyú Téerëe rë bitih : « ⁠ ⁠Tígë teem so⁠ˈ Faamu ra, daa mi yúh rí keeñ so⁠ˈ⁠ ⁠!⁠ ⁠»
18 Tígí daaha, ɓaha yi yëwúɗɗë wonu ri tih : « ⁠ ⁠Pagiɗ fun yii éemílë⁠ˈ⁠í nay fun teeɓe biti fu lahte sañ-saña paga⁠ˈ fu yii bee ra⁠ ⁠!⁠ ⁠» 19 Yéesú tahte won wa tih : « ⁠ ⁠Ɗon poysa⁠ˈ Faam fi gaani Koope fi bee raa, may rii taɓahaat filiɓ waal éeyë.⁠ ⁠» 20 Ɓaha yi yëwúɗɗë wonu ri tih : « ⁠ ⁠Faam fi bee taɓahute kíil sabay iniil a kíil pëenë (46) bee ra, ɗo fantee won fu mín ɗíi taɓahaat filiɓ waal éeyë ë⁠ ⁠!⁠ ⁠» 21 Ndaa Faam fa na wona⁠ˈ Yéesú rë, ɗi yin kay neh gét nëe wona⁠ˈ faan ɗi fi baaha. 22 Tílë⁠ˈ níi Yéesú këllúté ɓúudé rë, taalibe ya nérsúuté biti Yéesú na húmú won uni bah ; yii baa tahte wa gémúté yee won Téerëe rë a una húmú won Yéesú rë.
Yii homa⁠ˈ ow ɓéeɓ Yéesú yúh rí
23 Jamanaa homa⁠ˈ Yéesú Yerusalem feedi Paaga ra, ow caak gémúté rí oluu wa kimtaanna paŋ ɗi ra. 24 Ndaa bi yúh Yéesú ɓëewë ɓéeɓ, ɗi lekaay wa. 25 Ɗi húmú sohlaay biti ow ac ɗii na won biti díw man ɗeh, ndah yii homa⁠ˈ ow ɓéeɓ ɗi yúh rí.
2:17 2.17 Saame Kañaa ya 69.10