3
Yéesú a Nikodem
Lahte ɓëyí hínú Nikodem, ɗi non fariseŋŋa te ri kélfë yëwúɗ. Ɗi acce elek ɗeefiɗte Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Ɓahaa, fun yúhúté biti Koope daa wol ro yëeddí fun, ndah ow mínéh paŋ kimtaanna paŋ fu ra hém Koope ñéerëey a ri.⁠ ⁠» Yéesú tahte won ɗi tih : « ⁠ ⁠Mee roo won kaaf ka ra ee : ow mínéh yúh iña Nguur ki Koope, hém ɗi límëetúy.⁠ ⁠» Nikodem meelte ri won tih : « ⁠ ⁠Ow tíl níi ɓaha raa, ɗi ay límëetúu ɗíh ? Ɗi ii nimil loo yaafi límëetú kay maan ?⁠ ⁠» Yéesú tahte won ɗi tih : « ⁠ ⁠Mee roo won kaaf ka ra ee : ow mínéh haal Nguur ki Koope, hém ɗi ñeyay muluɓ a Ruuh-Peseŋ, ɗi límëetú. Ɓëyí límú ow, pesa⁠ˈ pes ow ; ɓëyí límúu Ruuhi Koope, pesa⁠ˈ Ruuhi Koope. Yin ɓanay roo jaahal di yee wona⁠ˈ mi ro biti ɓëewë warutee límëetú rë. Ngilaaw ma laɓa⁠ˈ tígí neɓa⁠ˈ ri fu kelee na neh a ? Añcaŋ, fu yéeh tígë kola⁠ˈ ri a tígë na saañ ɗi ra⁠ ⁠! Ɗi ɗaaha kep di ɓëyí límúu Ruuhi Koope⁠ ⁠!⁠ ⁠» Nikodem won ɗi tígí daaha tih : « ⁠ ⁠Baa mínë⁠ˈ lah ɗíh ?⁠ ⁠» 10 Yéesú won ɗi tih : « ⁠ ⁠Yëeddëhë teempe ti ɗo nen Israyel fu yéeh yii baa a ? 11 Mee ron won kaaf ka ra ee : fun hom wonuu iña yúhú fun ɗa, fun seede iña na olu fun ɗa, ndaa ɗon fahuuy fun síkírëh. 12 Mi won ɗon iñi ëldúnë ɗon gémúy së⁠ˈ rëe, ɗon ay soo gémée ɗíh biti mi wona ron iñi sun-Koo ? 13 Ow pëyrëy yúhí sun-Koo ; so⁠ˈ mi Koy-ɓëe⁠ˈ fë kola⁠ˈ na ra doŋ daa yúh rí.
14 « ⁠ ⁠Ɗee kera⁠ˈ Mëyíis goŋ fa yugusuu përëm sun fi duuda, ɓéyíɗté rí luufa ra, so⁠ˈ mi Koy-ɓëe⁠ˈ mi waɗti ɓéyrúun ɗaaha, 15 nda ɓëyí gém së⁠ˈ ɓéeɓ lah pesa na ɗúméh rë. 16 Yúhí biti Koope faha⁠ˈ ɓëewë fahoo níi ɗi yera⁠ˈ⁠te Koy ka laha⁠ˈ ri ra kut, nda ɓëyí gém ɗii na ɓéeɓ ɓanti saŋku, lah pesa na ɗúméh rë. 17 Koope wolay Koohi ëldúnë biti ri ac daani ɓëewë ; ëe-ëe⁠ˈ, ɗi wol ri sëmlë⁠ˈ⁠í wë. 18 Kon ɓëyí gém Koy ka na ii daanu ; ɓëyí gémëy rí nék daanute níi wocce, af yee gémëy ɓëe⁠ˈ ɗi fi Koy ki yíníi Koope kut ra. 19 Te yee haala⁠ˈ daana ra daa ri beh : niiña acce feey, ndaa ñúusë daa génël ɓëewë niiña ndah pagaɗɗi ɓossi wa. 20 Ɓëyí na paŋ ɓos ɓéeɓ wonay yin niiña, ɗi hega⁠ˈ ri hegoo, ndah ɗi kaa⁠ˈ biti pagaɗɗi ɓossi feeñ. 21 Ɓëyí paga⁠ˈ kaah nék saama⁠ˈ niiña, nda ɓëyí ot pagaɗɗi ɓéeɓ yúh biti Koope daa ɓek ɗi na.⁠ ⁠»
Yéesú a Saŋ Batis
22 Filoon fi baaha, Yéesú a taalibe yi koluute suute Yúdée. Ɗi hompe i waal daaha a wa, ɗi na bëtís ɓëewë. 23  Saŋ nampee hom Enon di hëbís Salim na bëtís daaha ɓal, bi caak tígë muluɓ. Ɓëewë aye ɗii na, ɗi bëtsé wë. 24 Baaha ɗeef ɗi téƴúy kasu doom.
25 Lahte bis, i ow di taalibe yi Saŋ na taasuu a yëwúɗ yii leŋke di na ɓukutuu. 26 Wa payute Saŋ na wonu ri tih : « ⁠ ⁠Ɓahaa, fu nérsëhté ɓëe⁠ˈ ɗoni húmú énfí laahi Yurdeŋ fu na seedeyiɗ ɗi ra a ? Ɗi dalte bëtís te ɓëewë ɓéeɓ yuluu ɗii na.⁠ ⁠» 27 Saŋ won wa tih : « ⁠ ⁠Ow mínéh lah yii man ɗah, te Koo oneh ri ri. 28 Ɗon mínú seede biti sah, mi wonte biti mi Buura Koo fal ri ra neh, a biti Koope wol so⁠ˈ këllëhí doŋ. 29 Kílëek bi ƴaali ; kooji ƴaala nék homa⁠ˈ dah, kelee una, keeña sos níi sos. Daa mi kooji bah, yii baa daa tah keeñ so⁠ˈ sos níi sos. 30 Ɗi waɗti laha maakaama laho saye, bi so⁠ˈ ëylée.
31 « ⁠ ⁠Ɓëe⁠ˈ kola⁠ˈ sun-Koo ra daa paa⁠ˈ ɓéeɓ sun. Ɓëyí feey fi beh, míntí nona feey te wona⁠ˈ yii leŋ ëldúníi beh. Ɓëe⁠ˈ kola⁠ˈ sun-Koo ra nék [daa paa⁠ˈ ɓéeɓ sun] ; 32 ɗi seedeya⁠ˈ iña ot ɗi a ƴee keloh ri ra, ndaa ow na síkíréeh rí. 33 Ɓëyí tah iña na won ɗi ra, déggëlté biti Koo wona⁠ˈ kaah. 34 Ɓëe⁠ˈ Koope wol ri ra, léhínë⁠ˈ woni Koope, ndah Koope ɓeɓ Ruuhi Peseŋi ɓéeɓ soɗte ri ri. 35 Boffa daa faha⁠ˈ Koy ka níi tíkké iña ɓéeɓ ya⁠ˈ⁠i. 36 Ɓëyí gém Koy ka lahte pesa na ɗúméh rë ; ɓëyí kaa⁠ˈ gémí rëe nék ii yúh pesi bah, te Koope ay rii dékée teeɓ haay-keeñ.⁠ ⁠»
3:14 3.14 Saame Kíní ɓëy Israyel 21.9