6
Mbúurú yí iippa a jénní ana ya
(Saame Maccëe 14.13-21 ; Marka 6.30-44 ; Lúkkë 9.10-17)
Filoon fi baaha, Yéesú húussé laahi Galile fa na wonuu ɓal laahi Tiberiyat ra, saañce ɓúgí yínëe. Bi olu ɓëewë kimtaanna na paŋ ɗi, ɗi na wahil jéríɗɗë rë, dúukël ow ñeete tala. Laha⁠ˈ ri ra, ɗi lappe daŋ, tookke a taalibe yi. Baaha, ɗeef feedi yëwúɗɗë na wonuu Paak ra leɓohte. Ɓéyrë⁠ˈ Yéesú afi, ɗi otte ɓëewí caakute níi caak na ayu ɗii na. Tígí daaha, ɗi meelte Fílíp won tih : « ⁠ ⁠Yen ay lomee mbúuríi mín ñëmíɗ ɓëewí ƴee dih ?⁠ ⁠» Ɗi hom olsohi Fílíp, daa tah ɗi wona⁠ˈ ri ɗah ; ɗeef ɗi yúhté yee nay ri page ra níi wocce. Fílíp won ɗi tih : « ⁠ ⁠Wuti yen lah hélsí tam ɗúmléh wë koon*, ii mín lom mbúurú níi wa ɓéeɓ lah wuti ƴaha ñiip.⁠ ⁠»
Tígí daaha, ow kay di taalibe yi, Anndere koy-yaafi Simoŋ Peer won ɗi tih : « ⁠ ⁠Lahte kúkëyí kúɗté mbúurú loorso iip a jén ana deh, ndaa wa ay taaɓe ɓëewí caakki ƴee yih ?⁠ ⁠» 10 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Wëní wë took.⁠ ⁠» Ɗeef tígë húmú caakke gaawa. Wonuu wa baaha ra, wa tookute. Ɓëewí ƴaalla húmú në rë warutee mit ow júnní iip (5.000).
11 Yéesú ɓeɓpe mbúurëe, símpé Koope, wora⁠ˈ⁠te wa ɓëewë. Ɗi ɓeɓpe jénë hente ɗaaha ɓal, wora⁠ˈ⁠te wa ɓëewë níi ow fi ow waa na ɓéeɓ lahte ƴi doyte ri. 12 Ñamuu wa ɓéeɓ níi wa laalute ra, Yéesú won taalibe yi tih : « ⁠ ⁠Négíríi wooñnjiida, yin ɓan naa yah.⁠ ⁠» 13 Négírúu wooñnjiidi mbúurú yí iippa ñamu ɓëewë rë, wa líiffé dama sabboo a dama ana. 14 Ola olu ɓëewë kimtaana paŋ Yéesú rë, tahte wa wonu tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí bee daa yonentaa húmú wonu biti waɗtee ac ëldúnë rë kaah⁠ ⁠!⁠ ⁠» 15 Bi yúh Yéesú biti ɓëewë yuluu hami daaha tík ɗí buuri wa, ɗi hécíilté lappe daŋa, ɓani afi njunduŋ.
Tílí Yéesú sun fi mulaa
(Saame Maccëe 14.22-33 ; Marka 6.45-52)
16 Sos na⁠ˈ⁠in, taalibe yi Yéesú cépúté ɓúk laaha. 17 Wa haalute gaal na húusú laaha yullute waal Kafarnawum. Koo elekke affi wa, ɗeef Yéesú ɗeefray wa doom. 18 Bi gaan ngilaaw ma, mulii laaha yampe na hégíƴëh. 19 Sayuu taalibe ya níi wa homute yii mitte kilomet iip mbée pëenë filiɓ laaha ra, wa séenúté ow na tíl sun fi mulaa, ɗeef Yéesú daa na ac waa na gaala ; wa yípútée tíit. 20 Ndaa Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Ngënë tíití⁠ ⁠! Yaa so⁠ˈ⁠ ⁠!⁠ ⁠» 21 Tígí daaha, taalibe ya homu woni ɗi haal gaala, wa yípútée teer tígë na suu wa koon ɗa.
Ñama na ona⁠ˈ pes ɗa
22 Yíilë⁠ˈ Koo kéy fín fë, dúukëlí ɓëewë húmú tasu ɓúk laaha ra húmú olute biti gaal yínë kut daa húmú daaha aa⁠ˈ fin ; te wa yúhúté biti na suu taalibe ya ra, Yéesú ñéerëey a wa filiɓ gaala ; wani affi wa kut daa suu. 23 Tígí daaha, lahte gaalli koluu Tiberiyat ayute teerute hëbís tígë húmú ñamuu wa mbúurëe, bee símë⁠ˈ Yíkëe Koope ra. 24 Bi olu wa biti ɗi fi Yéesú a taalibe yi húmúy në, wa haalute gaalli ƴaaha, na suu Kafarnawum saami.
25 Ɗeefuu wa ri ɓúgí yíníi laaha ra, wa meelute ri wonu tih : « ⁠ ⁠Fu ac dee kiri ɓahaa ?⁠ ⁠» 26 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Mee ron won kaaf ka ra ee : wëerté së⁠ˈ biti mbúurëe ñamu ɗon níi looyon maƴce ra daa tah ɗon na saamu so⁠ˈ, ndaa biti ɗon yúhú iti fi kimtaanni so⁠ˈ neh. 27 Ngënë mëkí ñami ay míllée yah. Lah mëkí bee na ona⁠ˈ pesa na ɗúméh rë kay, bee nay mii onee so⁠ˈ mi Koy-ɓëe⁠ˈ rë. Baap-Koo yeɗte so⁠ˈ sañ-sañi baaha.⁠ ⁠» 28 Wa meelute ri wonu tih : « ⁠ ⁠Koope faha⁠ˈ biti fun paŋ légéyí bih ?⁠ ⁠» 29 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Légéyë seh Koope ɗon na ra biti ɗon gém so⁠ˈ mi ɓëe⁠ˈ ɗi wol ri ra.⁠ ⁠» 30 Wa wonu ri tih : « ⁠ ⁠Fay fun teeɓe kimtaani bi níi tah fun gém ɗë ? Fay page yii bih ? 31 Caacci yen ñamute maan luufa ti di bíníyúu rí Téerëe bitih : “Ɗi onte wa yii ñamun wa, yii kola⁠ˈ sun-Koo.”⁠ ⁠» 32 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Mee ron won kaaf ka ra ee : Mëyíis neh daa ona⁠ˈ ñama kola⁠ˈ sun-Koo ra, Baaso⁠ˈ daa na on ɗon ñami kah-kah fa kola⁠ˈ sun-Koo ra. 33 Ñama na ona⁠ˈ Koope ra, daa ri bee kola⁠ˈ sun te na on ɓëewë pesa na ɗúméh rë.⁠ ⁠» 34 Tígí daaha, wa wonu Yéesú tih : « ⁠ ⁠Ɓahaa on fun ñami ƴaa faraah.⁠ ⁠» 35 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Daa mi ñama na ona⁠ˈ pesa ra. Ɓëyí ɗeefiɗ so⁠ˈ wocce yaaɓ, ɓëyí gém së⁠ˈ wocce sifiroh. 36 Mi wonte ron ri : ɗon olute so⁠ˈ ngëeƴ, ndaa ɗon kaa⁠ˈ⁠uute gémí së⁠ˈ. 37 Ɓëyí Baaso⁠ˈ on so⁠ˈ ri ɓéeɓ ay soo ɗeefiɗ, te ɓëyí ɗeefiɗ so⁠ˈ mii rii lík, 38 ndah mi cépëy feey fa paŋi yee faha⁠ˈ mi ra, ndaa paŋi yee faha⁠ˈ ɓëe⁠ˈ wol so⁠ˈ ra. 39 Yee faha⁠ˈ ɓëe⁠ˈ wol so⁠ˈ ra nék daa ri beh : mi ɓanti ñak ow yínë di ƴee déŋéen ɗí so⁠ˈ ra, ndaa mi waɗ waa këllë këllë ɓúudé yiin nay túkkíyé ëldúnë rë. 40 Yee faha⁠ˈ Baaso⁠ˈ ra daa ri bitih : ɓëyí yeel so⁠ˈ mi Koy ka ɓéeɓ te ri gém së⁠ˈ, ɗi liil pesa na ɗúméh rë, mi këlíɗ ɗí ɓúudé yiin nay túkkíyé ëldúnë rë.⁠ ⁠»
41 Wona won Yéesú biti daa ri ñama kola⁠ˈ sun ɗa, tahte yëwúɗɗë në úlúm-úlúmú hanndal ki wa 42 wonu tih : « ⁠ ⁠Yaa Yéesú koy Suseef neh hanaa ? Yen yúhú boffi a yaafi⁠ ⁠! Ɗi wona⁠ˈ biti ɗi kola⁠ˈ sun ɗíh ?⁠ ⁠» 43 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Yéfí yee na wonu ron hanndal kon ɗa. 44 Ow mínéh sëe ɗeefiɗ hém Boffa wol so⁠ˈ ra yejeh ri soo na ; te so⁠ˈ, may këlíɗ ɓëyí baaha ɓúudé yiin nay túkkíyé ëldúnë rë. 45 Yonente ya bíníyúté yii beh : “Wa ɓéeɓ, Koope ay waa teeɓ.” Ɓëyí síkírëh Boffa ɓéeɓ te keloh woni, ɗeefiɗte so⁠ˈ. 46 Baa homay won biti ow ëlíɗté Boffa. So⁠ˈ fa kola⁠ˈ Koope na ra kut daa mi ot ɗi. 47 Mee ron won kaaf ka ra ee : ɓëyí gém së⁠ˈ liilte pesa na ɗúméh rë. 48 Daa mi ñama na ona⁠ˈ pes ɗa. 49 Caaccee ke ron ñamu maana luufa ra húlúy ë ? 50 Ndaa ɗee man ñama kola⁠ˈ sun ƴee ra, ɓëyí ñam na ɓéeɓ ii húl. 51 Daa mi ñama kola⁠ˈ sun, na ona⁠ˈ pes ra. Ɓëyí ñam na ñami ƴeh, fay pes faw. Ñama nay mii onee ra daa faan so⁠ˈ ; may rii ona⁠ˈ nda ɓëewë pes.⁠ ⁠»
52 Unna won Yéesú ƴaa ra tahte yëwúɗɗë ɓéyrúté unni wa sun, na capuu hanndal ki wa wonu tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí bee mínë⁠ˈ yen yeɗ faani ɗí níi yen ñam ?⁠ ⁠» 53 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Mee ron won kaaf ka ra ee : ɗon ñamuy na faan so⁠ˈ mi Koy-ɓëe⁠ˈ te ɗon hanuy na ñif mi so⁠ˈ, ɗon ii naa liil pesa. 54 Ɓëyí ñam na faan so⁠ˈ te ri han na ñif mi so⁠ˈ, liilte pesa na ɗúméh rë te may rii këlíɗ ɓúudé yiin nay túkkíyé ëldúnë rë. 55 Faan so⁠ˈ ñamaɗ kah-kah, ñif mi so⁠ˈ han kah-kah. 56 Ɓëyí ñam na faan so⁠ˈ te han na ñif mi so⁠ˈ, ɗi pokohte soo na te mi pokohte ɗii na. 57 Baaso⁠ˈ fa wol so⁠ˈ ra ee pes ɗa, te daa ri tah mi na pes ; ti ɗaaha nen, ɓëyí ñam na faan so⁠ˈ, daa may tahe ɗi pes. 58 Ñama kola⁠ˈ sun-Koo ra daa reeni. Ɓani ƴee húmú ñamu caaccee ke ron húlú rë maduy. Ɓëyí ñam na ñami ƴah, fay pes faw.⁠ ⁠» 59 Na yëeddë⁠ˈ Yéesú unni ƴaa ra, ɗeef ɗi húmú filiɓ tígë na ɗaguu yëwúɗɗë Koope ra, di Kafarnawum.
Taalibe ya heguu ra
60 Síkírúu wë Yéesú níi wocce ra, i ow caak di taalibe yi wonu tih : « ⁠ ⁠Unna won ɗi ra neɓeh keloh⁠ ⁠! Wa ay tahuu ɗíh ?⁠ ⁠» 61 Bi yúhíɗ Yéesú afi biti taalibe ya úlúm-úlúmú wona won ɗi unni ƴaa ra, ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Baa daa ñogol ɗon a ? 62 Ɗon ot so⁠ˈ mi Koy-ɓëe⁠ˈ mi saye sun nimil tígë kola⁠ˈ mi raa, ɗon ay page yih ? 63 Ruuhi Koope daa na ona⁠ˈ pes. Ow tikkiyay yin. Unna won mi ɗon ra kola⁠ˈ Ruuhi Koope na, te daa wa na tah ow pes. 64 Ndaa i ow ɗon na gémúy së⁠ˈ.⁠ ⁠» Ƴaaha ɓéeɓ, ɗeef Yéesú maañcee yúh ɓëewë gémúy rí rë, a ɓëe⁠ˈ nay rii yaaye ra. 65 Ɗi ɓaatte won tih : « ⁠ ⁠Yii baa daa tah mi won ɗon biti ow mínéh sëe ɗeefiɗ, hém Baaso⁠ˈ tahreh ri ri.⁠ ⁠»
66 Kola⁠ˈ⁠te baaha, ow caak di taalibe yi heguute, wocute ñéerë⁠ˈ a ri. 67 Tígí daaha, Yéesú won taalibe yi sabboo a ana ya tih : « ⁠ ⁠A ɗon, ɗon nampi fahuuy saañ neh a ?⁠ ⁠» 68 Simoŋ Peer loffe ri won tih : « ⁠ ⁠Yíkëe, fun ay ñee tal wah ? Daa fu na won unna na kúɗ ow pesa na ɗúméh rë. 69 Fun gémúté, te fun yúhúté biti daa fu Ɓëyí selaa ɗúhë⁠ˈ Koope na ra.⁠ ⁠» 70 Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Daa mi tanis ɗon fi sabboo a ana ya neh a ? Añcaŋ, ow yínë ɗon na seytaane gaan⁠ ⁠!⁠ ⁠» 71 Ɗeef ɗi wona⁠ˈ Yudaas koy Simoŋ Iskariyot. Ɗi fi Yudaas, nona⁠ˈ ri taalibe yi sabboo a ana ya níi, daa ri nay rii yaaye.
* 6:7 6.7 hélsí tam ɗúmléh wë :Di gerek, bíníyú ɗeh : dëñé tíméer ana (200). Dëñé yínë, daa ganjarma yíníl légéy súrgë bis múlgús. 6:9 6.9 loorso :Wa peppi man pep bele nen. Wa hom yugusuu mbúurú. 6:31 6.31 maan :Wa peppi sewte, wa man pëndë miraa nen. Daa wa ñama húmú on Koope ɓëy Israyel koluu wa Ésíp homute luufa níi hente kíil sabay iniil (40) ra. 6:31 6.31 Saame Kolohi koyyi Israyel Ésíp 16.4, 15 ; Kañaa ya 78.24 6:45 6.45 Saame Isayii 54.13