7
Yéesú a mboko yi
Filoon fi baaha, Yéesú hompe filiɓ Galile na wër ; ɗi fahaay pay Yúdée ndah ɓaha yi yëwúɗɗë fahuu hawi húl. Filiɓ fi baaha ɓéeɓ, bi na leɓoh ndaje ma na homuu yëwúɗɗë dúttë rë, koy-yaayyi wonu ri tih : « ⁠ ⁠Kolee dee fu saañ ndaje mín Yúdée, nda taalibe ya ɓéeɓ ot iñi éemílë⁠ˈ yë na paŋ fu ra. Ɓëyí faha⁠ˈ biti yúhú na ɗapeeh paŋi iñi. Fu mín paŋ iñƴee raa kay, feheye níi ɓëy ëldúnë ɓéeɓ yúh rë.⁠ ⁠» Nagajek, wa fi koy-yaayyi gémúy rí. Yéesú won wa tih : « ⁠ ⁠Wahtii so⁠ˈ lahay doom ; ndaa ɗon, wahtu ya ɓéeɓ wun ɗon na. Ɓëewë míníh rën kaa⁠ˈ, ndaa wa kaa⁠ˈ⁠uute so⁠ˈ di yee teeɓa⁠ˈ mi wa biti pagaɗɗi wa ɓosse ra. Ɗon fi ƴaa tílí ɗon saañ feedin. So⁠ˈ mi saay, ndah wahtii so⁠ˈ lahay doom.⁠ ⁠» Filoon fi unnee ke ri ƴah, ɗi tasse Galile daaha.
Yéesú filiɓ feedi yëwúɗɗë
10 Sayuu koy-yaayyi yi ndaje min ra, ɗi fi Yéesú nampee naa saañ ndaŋ feey, ow yéeh baaha. 11 Ɓaha yi yëwúɗɗë homute filiɓ ndaje ma na saamu ri, na meeluu tígë waɗ ɗii homa ra. 12 Úlúm-úlúmí ban fi Yéesú misikke filiɓ fi ɓëewë. Ƴee na wonu biti ɗi ɓëyí wunte, ƴee kaa⁠ˈ⁠uute na wonu biti ɗi yaha⁠ˈ nuffi ɓëewë yahoo. 13 Di filiɓ ƴaaha ɓéeɓ, ow kaañay ɓéyíɗ uni sun, ndah wa helute nuf ɓaha yí yëwúɗɗë në.
14 Tílë⁠ˈ feeda níi lahte leelaa ra, Yéesú saañce haalte Faam fi gaani Koope na yëeddë⁠ˈ. 15 Yëwúɗɗë éemúté ɗee na yëeddë⁠ˈ rí rë, wonu tih : « ⁠ ⁠Ɗi yúhë⁠ˈ iñi caakki ƴee dih, te ri yooday ?⁠ ⁠» 16 Yéesú loffe wa won tih : « ⁠ ⁠Iña na yëeddë⁠ˈ mí rë ɗúhëey soo na, ɗúhë⁠ˈ Koope fa wol so⁠ˈ ra. 17 Ɓëyí caŋke paŋi yee neɓa⁠ˈ Koope ra ay yúh nda iña na won mi ra kola⁠ˈ Koope na, nda mi won woni so⁠ˈ. 18 Ɓëyí wona⁠ˈ woni, saamɗa⁠ˈ afi ndam. Ndaa so⁠ˈ fa saama⁠ˈ ndami ɓëe⁠ˈ wol so⁠ˈ ra, mi yéeh fel, mi wona⁠ˈ kaah. 19  Mëyíis yeray ron Kootaa a ? Añcaŋ, ow yínë ɗon na pagay yee won ɗi ra⁠ ⁠! Ɗon fahuu hawi so⁠ˈ húl yih ?⁠ ⁠» 20 Ɓëewë wonu ri tih : « ⁠ ⁠Yébítëh ham ɗo neh a ? Daa faha⁠ˈ hawu húl ?⁠ ⁠» 21 Ɗi won wa tih : « ⁠ ⁠Mi paŋ kimtaan yínë kut ɗon ɓéeɓ éemúté⁠ ⁠! 22 Ëlsíi affon⁠ ⁠! Mëyíis nahte ron leji tuŋka. Te yii baa dalaay ɗii na, kola⁠ˈ níi caacci na. Biti Mëyíis daa nah ron ri, ɗon na pagu ri wuti ƴaha bisa na hílsúu rë, te ñogoleh ron. 23 Kon ɗon ham kootii Mëyíis, ɗon mín lec kúkëy bisa na hílsúu rëe, ɗon ngaaruu so⁠ˈ yi paƴa paƴ mi ow múlgús bisi baaha ra ? 24 Ngënë ëlí rek ɗon yíppí aattiya⁠ˈ, lah ëettíyíi kaah.⁠ ⁠»
Buura Koo fal ri ra kola⁠ˈ dih ?
25 Filoon fi baaha, i ow di ɓëy Yerusalem wonu tih : « ⁠ ⁠Bee daa ɓëe⁠ˈ na fahuu hap húl rë saa ? 26 Ëlsíi di na wona⁠ˈ ri sun te ow hégíƴëey. Kélfë yë habuuy kah-kah biti daa ri Buura Koo fal ri ra a ? 27 Wonuy biti Buura Koo fal ri ra ƴahti ac ɗaa ow ii yúh tígë nay rii kolee ra a ? Ɓëyí bee nék yen yúhú tígë kola⁠ˈ ri ra⁠ ⁠!⁠ ⁠» 28 Filiɓ yëeddë⁠ˈ⁠í di Faam fi gaana, Yéesú ɓéyíɗté uni sun won tih : « ⁠ ⁠Ɗon wonu ti ɗon yúhú së⁠ˈ a tígë kola⁠ˈ mi ra⁠ ⁠! Yúhí biti nék neɓaay so⁠ˈ neɓoo rek mi acce, ɓëe⁠ˈ mit wëelíyëh rë daa wol so⁠ˈ, te ɗon yíih rí. 29 So⁠ˈ nék mí yúh rí ndah mi kola⁠ˈ hëbísí, te daa ri wol so⁠ˈ.⁠ ⁠» 30 Tígí daaha, lahte ɓëewí na fahuu hami, ndaa bi lahay wahtii, ow tíkëy rí ya⁠ˈ. 31 Di filiɓ ƴaaha ɓéeɓ, lahte ɓëewí caakki gémúté rí, wonu tih : « ⁠ ⁠Buura Koo fal ri ra ac ɗaa ay paŋ kimtaanni luk ƴee paŋ ɓëyí bee ra a ?⁠ ⁠»
Wola⁠ˈ⁠i hami Yéesú
32 Yee na úlúm-úlúmú ɓëewë sun fi Yéesú rë síitë⁠ˈ rí nuffi fariseŋŋa, ɓani kélfë yí seeƴoh ya yejute i ow di wohoh yi Faam fi gaani Koope hami. 33 Lahuu wa ra, Yéesú won ɓëewë tih : « ⁠ ⁠Mi talla⁠ˈ⁠te hom filiɓ fon níi fíi ƴutuuɗ, mi anti saañ ɗeefri ɓëe⁠ˈ wol so⁠ˈ ra. 34 Ay tíl níi ɗon ay soo saam ndaa ɗon ii soo ot, ndah ɗon míníh lah tígë në saañ mi ra.⁠ ⁠» 35  Yëwúɗɗë na wonantuu filiɓ fi wa tih : « ⁠ ⁠Ɗi ay saye di níi yen míníh nëe lah ? Ɗi saañ ɗeefri yëwúɗɗë tasaaruu ginni ɓëewí kayya ra neh, ɗi yeel hom dín fë yëeddé ɓëewí kayya ginni ƴaaha a ? 36 Yee wona⁠ˈ ri biti ay tíl níi yen ay rii saam ndaa yen ii rii ot, ndah yen míníh lah tígë në saañ ɗi ra, ɗi faha⁠ˈ won yi na ?⁠ ⁠»
Culli mulaa na ona⁠ˈ pes ɗa
37 Bisa míllë⁠ˈ feeda ra daa ri bisa lukki lah solo ra. Yiin fin fa, Yéesú caŋke fíi ɓëewë, ɓéyíɗté uni won tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí sifiroh, aya soo na mi on ɗi han. 38 Ɓëyí gém soo na, di bíníyúu rí Téerëe, culli mulii na ona⁠ˈ pes ay julli keeñi.⁠ ⁠» 39 Ɗi hom woni tígí daaha biti ɓëewë nay rii gémé rë ay liil Ruuhi Koope. Jamanu yi ƴaaha, ɗeef Koope cépírëy Ruuha sun fi ɓëewë gémú rë, ndah ɗeef ɗi teeɓaay ndami Yéesú doom.
Taasa⁠ˈ⁠i ɓëewë sun fi Yéesú
40 I ow filiɓ fi ɓëewë keluu wa unni ƴah, wonu tih : « ⁠ ⁠Ɓëyí bee daa Yonentaa kaah⁠ ⁠!⁠ ⁠» 41 Lahte ƴi wonu tih : « ⁠ ⁠Daa ri Buura Koo fal ri ra⁠ ⁠!⁠ ⁠» Ndaa lahte ƴi tahute wonu tih : « ⁠ ⁠Buura Koo fal ri ra mín ɗúhë⁠ˈ Galile a ? 42 Bíníyúy Téerëe biti Buura Koo fal ri ra ay coosaanee tali Dawit te ri ay ɗúhée Betle⁠ˈ⁠em, gina húmú dék Dawit ra a ?⁠ ⁠» 43 Af Yéesú tahte wonni ɓëewë kéldëey. 44 I ow waa na fahuu hami, ndaa ow tíkëy rí ya⁠ˈ.
45 Nimiluu wohoh yi Faam fi gaani Koope húmú wolu ra, kélfë yí seeƴoh ya a fariseŋŋa meelute wa yee tah wa kúrëelúuy Yéesú rë. 46 Wohoh ya wonu wa tih : « ⁠ ⁠Iña won ɓëyí baa ra, ow mësëy wëe won⁠ ⁠!⁠ ⁠» 47 Fariseŋŋa wonu wa tih : « ⁠ ⁠Ɓëe⁠ˈ kúrëelëhté ɗon ɓal a ? 48 Ɗon olute kélfë mbée fariseŋ yínë gémpé rí ë ? 49 Ɓëewë gémú rí rë yíih yin kootii Mëyíis⁠ ⁠! Wa ay alkoh⁠ ⁠!⁠ ⁠» 50 Nikodem fa non wa fi fariseŋŋa, te húmú pëyíɗté ɗeefri Yéesú rë won wa tih : 51 « ⁠ ⁠Kootii yen onay yen biti yen daan ow te ɗeefa yen síkíríih rí níi yen yúh yee paŋ ɗi ra.⁠ ⁠» 52 Wa wonu ri tih : « ⁠ ⁠Kon fu dék Galile ɗo ɓal⁠ ⁠! Kúnsé Téerëe fu saam nda yonente yínë kut waɗtee ɗúhë⁠ˈ Galile raa⁠ ⁠!⁠ ⁠» [ 53 Filoon fi baaha, wa hasluute suute faam.
7:2 7.2 Saame Tali Léwí 23.34-36 ; Nérsí Kootaa 16.13 7:42 7.42 Saame 2 Samiyel 7.12 ; Mísée 5.1