2
Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà ídzì mùnowì bhà ɔ́fɔ̀
(Màt 10.32-33; 1Kò 9.24-25)
Nɨ́rɔ̀ ɨnyɨ, idhùdu Tìmɔ̀tɛwʉ̌, nyɨ nyàkǎ nyɨ’ɨ̀ ɔbɨ nà afínʉ ɔ̀, yà Yěsù Krɨ́stɔ̀ mànà nyɨ̌ nyúngbò nyɨ̌ rɔ̀ Kàgàwà arɨ́tɛ̀na ɨndʉ̀ ídzìnga-otù ɔ̌. Ndɨrɔ̀, nyɨ nyɨ́rɨ̀ wà ibí ngàmbì-ɔ̀nzɨ̌ rɔ̀ ma múdhe dhu. Nɨ́ nyɨ nyàkǎ nyudhe ka átɔ̀ kɔ́rɔ́ yà nyɨ nyà’ù kɨ̀fʉ̌ rɨ́ dhu tɨ́, ’àdʉ̀ ìnè ’ùdhe ka átɔ̀ ngʉ̌kpà alɛ tɔ̀ dhu tɨ́ alɛ tɔ̀.
Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà ídzì mùnowì bhěyi, nyɨ nyàkǎ nyondù àpbɛ̀-dzi átɔ̀, yà ma mɨ́ kòndù dhu bhěyi. Mùnowì-kàsʉ̌ ɔ̀nzɨ rɨ́ alɛ nákǎ nzá ndàbhʉ yà ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ mùnowì-kàsʉ̌ ɔ̀nzɨ alɛ tɔ́ dhu ràtdǔ afína, ndɨ̀ ndòzè kàsʉ̌na rɨ̀ka pbɨ̀ndà ádrʉ̀ngbǎlɛ-ɨdhɛ̀ rɔ̀. Ndɨ dhu bhěyi tɨ́, mʉ̀lɛ̀mà tɔ́ ɨkpa ɨ̀kpa rɨ́ alɛ tɔ̀ ka kɨ́ nzɨ̌ àdʉ̀ dhu lɛ̀mà kɔ̀nzɨ̀ nɨ̌ pɛrɛ̀ nábhʉ, ɨnzá kɨ̀fʉ ndɨ ɨkpa-tɨdɔ̀ tɔ́ ʉyátá rɔ̀. Ndɨrɔ̀, inga òbhì ndɨ̀ ndɨ́ rɔ̀ àpbɛ̀ nàbà alɛ, nákǎ ndɨ ndàbà ndɨ inga ɔ̌ ’ɔ̀’ɔ̀ dhu angyi. Tìmɔ̀tɛwʉ̌, nyɨ nyàkǎ nyɨrɛ̀ nga mběyi wɔ̀ ɨndʉ̀ ma mʉ̀nɔ̀ dhu dɔ̌, Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà rɨ̌ nyabhʉ̌ nyʉnɨ ɨ dhu kɔ́rɔ́ nɨ́dhunɨ̌.
Nyɨ nyàkǎ nyɨrɛ̀ yà ndɨ̀ nɨngbɛ̀ ibhu ɔ̀ rɔ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀, Dàwudì-dhú bvʉ̌ alɛ, àdhàdhɨ̀ yà ma marʉ́nɔna ìndrǔ tɔ̀ Kàgàwà bhà Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ arɔ́vɔna dhu bhěyi. Ndɨ Ídzì Màkʉ̌rʉ̀-okú dɔ̀ rɔ̀ nɨ́ ndɨ ma mɨ́ àpbɛ̀ àbà, ràrà àhʉ ka kɨ́ mosò nzɛ́rɛ dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ bhěyi dhu ɔ̀. Pbɛ́tʉ̀, ka kɨ́ nzɨ̌ àdʉ̀ Kàgàwà bhà Ɔtɛ nósò. 10 Wɔ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀ nɨ́ ndɨ ma mɨ́ kɔ́rɔ́ dhu-dzi òndù, Kàgàwà óvò fɨ̌ndà alɛ-okú dɔ̀ rɔ̀. Ndɨ dhu bhěyi nɨ́ ndɨ abádhí átɔ̀ rǎdʉ̀ ɔ̀gʉ̀ nábà Yěsù Krɨ́stɔ̀-otù ɔ̌, ’àdʉ̀ kàbhà dhòdhódhónga tɔ́ ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ awáwʉ̀ nábà. 11 Yàrɨ́ nɨ́ ndɨ àkǎkǎ ka’ù ɔtɛ:
Àlɛ̌ kapɛ́ ɨ̀’ɨ̀ atdíkpá àlɛ̌ kʉ́vɛ kà mànà dhu tɨ́, nɨ́ àlɛ̌ kokoya átɔ̀ atdíkpá ípìrɔ̌nga ɔ̌ kà mànà.
12 Àlɛ̌ kapɛ́ àpbɛ̀-dzi òndù atdíkpá kà mànà, nɨ́ àlɛ̌ kɔnyʉya idzi átɔ̀ atdíkpá kà mànà.
Àlɛ̌ kapɛ́ àtɨna ɨnzá àlɛ̌ rʉ́nɨ ka, nɨ́ kǎdʉ̀ya àtɨ̀nà átɔ̀, ɨnzá ndɨ̀ rʉ́nɨ àlɛ̌.
13 Ɨ̀nzɨ̌ àlɛ̌ kapɛ́ Kàgàwà ʉ̀nɔ̀ àlɛ̌ tɔ̀ dhu ɔ̀nzɨ, nɨ́ àbadhi nɨ́ yà ndɨ̀ ndʉ̀nɔ̀ dhu ɨ̀fʉ̌ arɨ́ alɛ. Obhó tɨ́, àbadhi nɨ́ ɨ̀nzɨ̌ rádʉ̀ vurò dhu ɔ̀nzɨ̀ ndɨ̀ ndʉ̀nɔ̀ dhu rɔ̌ rɔ̀ alɛ.
Kàgàwà-nyɨ̀kpɔ́ nɔ̀fɔ̀ dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ kasʉtálɛ
(1Tì 1.3-7,18-20; Yàk 5.19-20)
14 Nyɨ nyàkǎ nyisè kɔ̌kɔ̀ ɨndʉ̀ ma mʉ̀nɔ̀ dhu ìndrǔ tɔ̀. Nyɨ nyàkǎ nyɔvɔ̀ dhu abádhí tɔ̀ Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌ rɔ̀ nyatɨ, abádhí ràkǎ nzá ’ɔ̀nzɨ̀ anya ɔtɛ-tɨ̀ t’ɔ́ngʉ̀ta dɔ̌. Obhó tɨ́, ɨ agòta ɔ̀ ka kábàna ídzìnga rɨ̌’ɨ̀ ɨ̀mbǎ. Pbɛ́tʉ̀, kǎrɨ́ ɨ dhu nɨ́rɨ rɨ́ alɛ tɔ́ a’uta àbhʉ̌ rùgolo ndɨ̀. 15 Nyɨ nyàkǎ nyɔ̀nzɨ̀ ɔbɨ nyɨtɛ̀ nyɨ Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌ ɨwà kùdhe, ndàdʉ̀ à’ùnà àkǎkǎ dhu tɨ́ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ nyɨ̀na rɨ̌wʉ kàbhà kasʉ-okú dɔ̀ rɔ̀ alɛ tɨ́. Nyɨ nyàkǎ nyɨtɛ̀ nyɨ átɔ̀ Kàgàwà bhà obhóná ɔtɛ ʉ̀nɔ rɨ́ otùna ɔ̌ ìndrǔ tɔ̀ alɛ tɨ́. 16 Nyɨ nyàkǎ nyindrǐ nyɨ ɨtsɛ nyʉ́ ɨ̀mbǎ tɨ̌ya nà, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ Kàgàwà-ɔvɔ̀ ɨ̀fʉ̌ agòta rɔ̌ rɔ̀. Obhó tɨ́, ɨ dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ rǒngo òwu angyi tɨ́ ɨnzá Kàgàwà ózè dhu t’ɔ́nzɨta ɔ̌. 17 Abádhí-ɔ̀tɛ̌ rǒngo ìndrǔ ɨ̀nza, àdhàdhɨ̀ ɨ̀trɨtrɛ̀ otú náarɨ́ alɛ-ngbɔ̀ ɨ̀nzǎ dhu bhěyi. Ɨ alɛ nzínzì ɔ̌ alɛ nɨ́ Hìmɛ̀nɛyɔ̀ mà Fìlɛtɔ̀ nà. 18 Abádhí índrǐ wà ɨ̀ ɨtsɛ obhónga rɔ̌ rɔ̀, ’àmbɛ àtɨ̀nà dɔ̌ ɨwà Kàgàwà rʉ́ngbɛ àlɛ̌ ibhu ɔ̀ rɔ̀. Ndɨ dhu bhěyi nɨ́ ndɨ abádhí arɨ́ atdídhená alɛ tɔ́ a’uta ɨ̀nzǎ. 19 Pbɛ́tʉ̀, Kàgàwà ɔ́dɨ̀ tsùkpǒna ɨdza náaríde pɔ́tsɔ́ pfɔ̌na dɔ̌. Ndɨrɔ̀, yàrɨ́ nɨ́ ndɨ kà-rɔ̌ ka kándǐ ize tɨ́ dhu: «Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà ʉ́nɨ wà pbɨ̀ndà alɛ tɨ́ arɨ́’ɨ̀ alɛ.» Ndɨrɔ̀ ngǎtsi andítá nɨ́: «Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà-ɔvɔ̀ ìlè rɨ́ alɛ, nákǎ ndɨ̀ndà ndɨ̀ nzɛ́rɛnga rɔ̌ rɔ̀.»
20 Ádrʉ̀ngbǎ ɨdza ɔ̌ ka kɨ́ nzɨ̌ àdʉ̀ ɔrɔ̀ mà, ɔrʉ́ odzìya nà ngʉ̌kpà sʉma-tɨdɔ̀ mànà nɨ̌ ka kɔ́bhɔ̀lɔ̀ wɨ̀tʉ̀ kɛ̀lɛ̌ nótù. Pbɛ́tʉ̀, ka kádʉ̀ òtùnà átɔ̀ nɨ́, itsu nɨ̌ màtɨ́, ndɨrɔ̀ anzɨ nɨ̌ màtɨ́ ka kɔ́bhɔ̀lɔ̀ dhu. Angyɨnǎ rɔ̀ rɨ́’ɨ̀ tsí nɨ̌ ka karɨ́ kasʉ ɔ̀nzɨ ɨfʉta nà àkǎ ɨdhɔ ɔ̌, ndɨrɔ̀ olùnǎ rɔ̀ rɨ́’ɨ̀ tsí nɨ̌, ka karɨ́ kasʉ ɔ̀nzɨ kɔ́rɔ́ ngʉ̌kpà ɨdhɔ ɔ̌.
21 Nɨ́rɔ̀, ndɨ alɛ apɛ́ ndù’ǒ ndɨ̀lǎ Kàgàwà-nyɨ̀kpɔ́ ɔ̌ kɔ́rɔ́ kɔ̌kɔ̀ ma mʉ̀nɔ̀ dhu ɔ̌ rɔ̀, nɨ́ rǎdʉ̀ ndɨ̀lɨ ɨfʉta nà àkǎ ɨdhɔ ɔ̌ ka karɨ́ kasʉ ɔ̀nzɨ nɨ̌ wɨ̀tʉ̀ bhěyi. Ndɨ wɨ̀tʉ̀ nɨ́ yà ɨdza-àbadhi ɔ́pɨ̀ fɨ̌ndà ndɨ̀lɨ igi, kà dzʉ̀nà ɔ̀nzɨ̀ rǎdʉ̀, ndɨrɔ̀ kà rǎdʉ̀ ìdyìnà ndɔ̀nzɨ̀ kɔ́rɔ́ ídzì kasʉ nɨ̌ wɨ̀tʉ̀.
22 Nyɨ nyàkǎ nyɔkʉ̀ yà zàdhà-atdyú arɨ́’ɨ̀ dɔ̀yá nzɛ́rɛ dhu-tsʉ̌ rɔ̀, nyadʉ̀ obhónánga ɔ̀nzɨ nyɨ nyɨ́ dhu nɔ́nɛ̀. Nyɨ nyàkǎ nyɨ’ɨ̀ a’uta nà, àzè nà, nyadʉ̀ àdɨ màrʉ̀ngà ɔ̌ kǎkà ɨ̀lɨ̌lǎ afíya nà arɨ́ ’ɨ̀tsɔ̀ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà rɔ̌ alɛ mànà. 23 Nyɨ nyàkǎ nyɔdhɔ̀ ɨ̀mbǎ tɨ̌ya nà ndɨrɔ̀ ɨ̀mbǎ ídzì dhu mà arɨ́’ɨ̀ ɔ̀yà agòta. Nyɨ nyʉ̀nɨ wà dhu, kà rarɨ́ anya ìbho. 24 Obhó tɨ́, Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà bhà ɨnɔ rɨ̌ nzɨ̌ àdʉ̀ anya ɔ̀nzɨ̀. Pbɛ́tʉ̀ kàkǎ ndɨ̀’ɨ̀ ɨ̀yɔ̀ arádɨ kɔ́rɔ́ alɛ mànà alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ dhu ùdhe rádʉ̀ ìndrǔ tɔ̀, ndàdʉ̀ ìndrǔ tɔ́ dhu-dzi òndù alɛ tɨ́. 25 Kà rǎdʉ̀ àrà dhu ɔ̀vɔ̀ rɔ̌ ɨ̀yɔ̀nga ɔ̌ ndɨ̀ ndʉ́nɔna dhu àgò rɨ́ alɛ tɔ̀. Obhó tɨ́, ngǎtsi nɨ̌ Kàgàwà rǎdʉ̀ abádhí àbhʉ rʉ̀gɛ̀rɛ̀ ɨ̀ ’ʉ̀bhà fɨ̀yɔ́ nzɛ́rɛnga, ndɨ́nɨ̌ abádhí ʉnɨ tɨ́ obhónga. 26 Ndɨ dhu bhěyi nɨ́ ndɨ abádhí rɨ̌ ’àdǔ fɨ̀yɔ́ ídzì ɨrɛ̀ta ɔ̀, ’àdʉ̀ ùvò yà ɨ̀ átsɨ ɔ̀nà Pfɔ̀mvɔ bhà àdà ɔ̀ rɔ̀. Kɔ̌tsɨ̀ abádhí ndɨ́nɨ̌ ongó tɨ́ ndɨ̀ ndòzè dhu ɔ̀nzɨ̀.