3
Ìndrǔ rǎbàna tdʉ̌ Yěsù ingo rɔ̀ àpbɛ̀
(Tit 1.10-16; 2Pɛ́ 2.1-22; Yud 1-3)
Tìmɔ̀tɛwʉ̌, nyɨ nyàkǎ nyʉnɨ dhu, tdʉ̌ Yěsù ingo yà adzɨ ɔ̌ rɔ̀, ìndrǔ rʉ̌da ɔ̀yá ɨdhɔ* ràrɨ̌ àpbɛ̀ tɔ́. Obhó tɨ́, ndɨ kàsʉmɨ̀ ɔ̌, ìndrǔ rǒngo a’itálɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ fʉ̀rangà nózè alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ɨ̀ tɨ́rɔ̀ arɨ́ ’ɨ̀fʉ̌ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ’ɨ̀dzɨ̌ arɨ́ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo átɔ̀ Kàgàwà nɨ̌ arɨ́ dhu ʉ̀nɔ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ arɨ́ ɨ̀ nɔ́dhɨ̀ alɛ-tsʉ̌ dhu ɨ̀rɨ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ɨ̀nzɨ̌ arɨ́ ɔ̀tsɔ̀ àbhʉ̌ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ arɨ́ Kàgàwà ɨ̀fʉ̌ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ɨ̀mbǎ arɨ́’ɨ̀ àzè nà atdí alɛ nà màtɨ́ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ arɨ́ dhu ʉ̀ba ìndrǔ tɔ̀ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ìndrǔ ʉ̀dhʉ̌ arɨ́, ndɨrɔ̀ ɨ̀mbǎ ɨtsɨ́na arɨ́ nzɛ́rɛ dhu ɔ̀nzɨ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ɔ̀rɔ̌rʉ̀ alɛ, ndɨrɔ̀ ídzì dhu nɔ́ndrɔ̀ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ɔdhɨ́ya ìpfǒ arɨ́ ’àbhʉ òmvǔ tɔ̀ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ ɨnzá ’ɨ̀rɛ̀ nga rɔ́rɔ̀ arɨ́ dhu ɔ̀nzɨ alɛ tɨ́. Abádhí rǒngo ’ɨ̀dzɨ̌ arɨ́ alɛ tɨ́, ndɨrɔ̀ yà adzɨ ɔ̌ arɨ́ ìndrǔ-ɨdhɛ̀ ɨ̀kǎ nzɛ́rɛ dhu-tɨdɔ̀ nózè Kàgàwà òzè ’àmbɛ̀nà rɔ̀ alɛ tɨ́. Abádhí rɨ̌ ’ʉ̀lɨ̌ Kàgàwà ózè dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ bhěyi, pbɛ́tʉ̀ ɨ̀nzɨ̌ ’àdʉ̀ Kàgàwà ózè dhu tɔ́ ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ ɔbɨ ná’ù. Nɨ́ nyɨ nyàkǎ nyɨndà nyɨ ɨ alɛ rɔ̌ rɔ̀.
Obhó tɨ́, abádhí nzínzì ɔ̌ atdídhená alɛ rǒwu ùtsǔ rɔ̌ ìndrǔ-ɨdzà ɔ̀, ’àdʉ̀ ivíví fɨ̀yɔ́ ɨrɛ̀ta nà vèbhálɛ nɔ́tsɨ̀ fɨ̀yɔ́ àdà ɔ̀. Ɨ vèbhálɛ nɨ́ kǎkà atdídɔ̌ fɨ̀yɔ́ nzɛ́rɛnga-ɔbɨ̀ ósè, ndɨrɔ̀ yà adzɨ dɔ̌ kɔ́rɔ́ dhu-tɨdɔ̀-atdyú òho arɨ́. Abádhí òzè kudhe dhu fɨ̌yɔ̀ bìlǐnganà, pbɛ́tʉ̀ ɨ̀nzɨ̌ ’àdʉ̀ òwu ùvò obhónga nʉ́nɨ̌ ɨ̀ ’ɨ́ akɛkpá màtɨ́ dhu ɔ̀. Kɔ̌kɔ̀ ìndrǔ-dzà ɔ̀ rǒwu ùtsǔ rɔ̌ màlímó rǒwu ’àgò rɔ̌ obhónga nà àdhàdhɨ̀ Yǎnɨ̀ mà Yàmbʉrɛ̀ mànà náagò ɨ̀ Músà nà dhu bhěyi. Abádhí nɨ́ ɨwà fɨ̀yɔ́ ɨrɛ̀ta ɨ́nza ɨ̀, ndɨrɔ̀ ɨwà fɨ̀yɔ́ a’uta óngò ivíví alɛ. Pbɛ́tʉ̀ abádhí rɨ̌ nzɨ̌ òndri angyi tdɨ́tdɔ̌, kɔ́rɔ́ alɛ rɨ̌ abádhí rɔ̌nzɨna àrǐ nʉ́nɨ̌, àdhàdhɨ̀ ka kʉnɨ Yǎnɨ̀ mà Yàmbʉrɛ̀ mànà rɔ̌nzɨna àrǐ dhu bhěyi nɨ́dhunɨ̌.
Pɔlɔ̀ rɨ̌ Tìmɔ̀tɛwʉ̀ àvǐ ràpbǎ afína fɨ̌ndà ka kúdhe dhu rɔ̌ dhu
10 Pbɛ́tʉ̀ ɨnyɨ Tìmɔ̀tɛwʉ̌, nyɨ nyɨ́rɨ̀ wà ìndrǔ tɔ̀ ma múdhěna dhu, ndɨrɔ̀ nyɨ nyála wà ma mɨ́’ɨ̀ nà mʉ̀tsɔ. Nyɨ nyʉ́nɨ wà ma múdhe ndɨ́nɨ̌ ma mɔnzɨ tɨ́ dhu, nyadʉ̀ pbàkà a’uta àla. Nyɨ nyála wà ma móndù dhu-dzi tɨ́ dhu, ma mɨ́’ɨ̀ àzè nà tɨ́ dhu, ndɨrɔ̀ ma mápbǎ afídu pbàkà kasʉ t’ɔ́nzɨta rɔ̌ tɨ́ dhu. 11 Nyɨ nyʉ́nɨ wà rùdú ka kávu tɨ́, ndɨrɔ̀ ma mábà àpbɛ̀ tɨ́ Àtìyòkiyà mà, Ìkòniyò mà, Lístrà mànà tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̌ dhu. Ma mábà ɨ àpbɛ̀, pbɛ́tʉ̀ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù ràdʉ̀ mɨgʉ ɔ̀yá rɔ̀ kɔ́rɔ́. 12 Obhó tɨ́, yà Kàgàwà ózè dhu bhěyi ɨ̀ nózè ’òkò Yěsù Krɨ́stɔ̀ nà ɨ̀ úngbò ɨ̀ dhu-otù ɔ̌ kɔ́rɔ́ alɛ-rɔ̌ ka kávu àvǔ. 13 Pbɛ́tʉ̀, nzɛ́rɛ dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ mà, ìndrǔ ʉ̀trǎ arɨ́ alɛ mànà rǒko ’àmbɛ òwu dɔ̌ angyi tɨ́ ɨ nzɛ́rɛ dhu t’ɔ́nzɨta ɔ̌. Abádhí rɨ̌ ìndrǔ ʉ̀trǎ, ìndrǔ ràdʉ̀ ’ʉ̀tra átɔ̀.
14 Pbɛ́tʉ̀ ɨnyɨ, nyɨ nyàkǎ nyapbǎ nyɨ yà ɨndʉ̀ ka kúdhe, ndɨrɔ̀ yà nyɨ nyá’ù obhó dhu tɨ́ dhu rɔ̌. Obhó tɨ́, nyɨ nyʉ̀nɨ wà ɨ dhu núdhe ɨndʉ̀ alɛ. 15 Ndɨrɔ̀, rɔ̀pɛ̀ ndɨ̀ ɨndʉ́ ngbángba ɔ̀ rɔ̀, nyɨ nyʉ́nɨ wà Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ Andítá. Ɨ Andítá rɨ̌ nyabhʉ̌ nyʉnɨ dhu-ɔ̌nga t’óvòta, ndɨ́nɨ̌ nyadʉ̀ tɨ́ ɔ̀gʉ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀ nyɨ nyá’ù dhu-otù ɔ̌. 16 Kàgàwà ʉnda ndɨ kɔ́rɔ́ pbɨ̀ndà Andítá nandí alɛ. Ndɨrɔ̀, ndɨ Andítá tɔ́ ídzìnga nɨ́: ndùdhe obhó dhu ìndrǔ tɔ̀, ndàdʉ̀ ìndrǔ bhà afátá nɨ́tɛ̀ ndɨ alɛ tɔ̀. Kà rɨ̌ nzɛ́rɛ dhu ɔ̀sɔ̀ ìndrǔ tɔ̀, ndàdʉ̀ Kàgàwà ózè dhu bhěyi ka kóko dhu ùdhe ìndrǔ tɔ̀ átɔ̀. 17 Ndɨ dhu bhěyi nɨ́ ndɨ, Kàgàwà rɨ̌ pbɨ̀ndà dhu tɨ́ rɨ́’ɨ̀ alɛ ɔ̀nzɨ, rɨ̀’ɨ̀ dòtsí ndɨ̀ nɔ́bhɔ̀lɔ̀ kɔ́rɔ́ ídzì kasʉ t’ɔ́nzɨta tɔ̀ alɛ tɨ́.
* 3:1 3.1 Tdʉ̌ Yěsù ingo yà adzɨ ɔ̌ rɔ̀, ìndrǔ rʉ̌da ɔ̀yá ɨdhɔ tɨ́ Pɔlɔ̀ rǎtɨna nɨ́ yà Yěsù ɨ́rà wɛmbɛrɛ̀ tɨ́ yà adzɨ ɔ̌ dhu-dzidɔ̌ rɔ̀ ndɨ̀ nɔ́pɛ̀ ɨdhɔ, ràrà àhʉ kà rǐngo ɔ̀ná ɨdhɔ ɔ̀. 3:9 3.9 Yǎnɨ̀ mà, Yàmbʉrɛ̀ mànà nɨ́ Mísrì tɔ́ pbìrì ɔ̌ ɨ’ɨ̀ màzǐ tɔ́ ɔ́yɔ̌ alɛ-ɔvɔ̀. Abádhí anzɨ̀ tɨ̀tɔ̀ tɔ́ wɨwɨ̀ Músà mà, Fàrawʉ̀ mànà ɔ̀nzɨ̌. Ndɨ Fàrawʉ̀ nɨ’ɨ̀ Mísrì tɔ́ pbìrì ɔ̌ ádrʉ̀ngbǎ kamà (Uvt 7.11-22; 8.7-19).