4
Kàgàwà bhà Ɔtɛ t’ʉ́nɔta dɔ̌ ʉyátá
Ma mɨ́ dhu ʉ̀yǎ ɨndʉ̀ Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌ rɔ̀, ndɨrɔ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀-ɔ̀nzɨ̌ rɔ̀. Ndɨ Yěsù Krɨ́stɔ̀ nɨ́ ndɨ ípìrɔ̌ rɔ̀ rɨ́ ’òtù alɛ mà, ʉ̀vʉ̌vɛ̀ alɛ mànà ànyǎ nɨtdɨ̀ya, yà adzɨ ɔ̌ ndɨ̀ ndɨ́rà, ndàdʉ̀ pbɨ̀ndà Ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ idzi ɨ̀dɨ̀ rɔ̀. Ma mʉ́yǎna dhu nɨ́: Nyɨ ràkǎ nyongò Kàgàwà bhà Ɔtɛ ʉ̀nɔ̀ ìndrǔ tɔ̀. Nyɨ nyàkǎ nyongò kʉ̀nɔ̀ bìlǐnganà, àkǎkǎ kàsʉmɨ̀ ɔ̌, ndɨrɔ̀ ɨnzá àkǎ kàsʉmɨ̀ ɔ̌ màtɨ́. Ìndrǔ tɔ̀ nyɨ nyɨ́ dhu ùdhě rɔ̀, nyɨ nyàkǎ nyongò ìndrǔ bhà afátá nɨ́tɛ̀ ndɨ alɛ tɔ̀, nyadʉ̀ ɔ̀rʉ̀ nzɛ́rɛ dhu nɔ̀nzɨ̀ alɛ dɔ̌. Nyɨ nyàkǎ nyongò dhu ɔ̀vɔ̀ ìndrǔ tɔ̀ rɔ̀nzɨ̀ ídzì dhu. Ndɨrɔ̀, nyɨ nyàkǎ nyongò ɨ dhu ɔ̀nzɨ̀ ìndrǔ tɔ́ dhu-dzi òndù nyɨ nyɨ́ rɔ́rɔ̀. Obhó tɨ́, kàsʉmɨ̀ ɨ’ɨya ìnè yà ìndrǔ rɨ̌ ’ùvǒ ɨ̀nzɨ̌ ’ɨ̀rɨ̀ fɨ̌yɔ̀ ka kúdhěna obhónánga tɔ́ ɔtɛ ɔ̀ná. Pbɛ́tʉ̀ abádhí owuya ɨ̀ ’ɨ́ atdyúna òho dhu ɔ̀nzɨ rɔ̌, ’àdʉ̀ bɨ̌ya nɔ̀fɔ̀ dhu ùdhě rɨ́ fɨ̌yɔ̀ màlímó-tsʉ̀ nándu. Abádhí owuya ’ùvo rɔ̌ ɨ̀nzɨ̌ ɨ̀rɨ̀ obhónga tɔ́ ɔtɛ, ’àdʉ̀ ’òzè ’ɨ̀rɨ̀ tɨ̀tɔ̀ tɔ́ imbe kɛ̀lɛ̌. Pbɛ́tʉ̀ ɨnyɨ, nyɨ nyàkǎ nyɔtɔ̀ afínʉ kɔ́rɔ́ dhu ɔ̌, nyadʉ̀ àpbɛ̀-dzi nóndù. Nyɨ nyàkǎ nyʉnɔ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà Ídzì Màkʉ̌rʉ̀, nyadʉ̀ fʉnʉ́ Kàgàwà ábhʉ ngʉ̌kpà kasʉ ɔ̀nzɨ̀ mběyi kɔ́rɔ́.
Pɔlɔ̀ rɨ̌ ndɨ̀ ndɔ́vɛ̀ dhu nɔ́vɔ dhu
Ɨma nàndà dhu nɨ̌, ma mà’ù wà mabhʉ pbàkà ípìrɔ̌nga Kàgàwà tɔ̀ kà-nyɨ̀kpɔ́ nɔ̀fɔ̀ pɛrɛ̀ tɨ́. Ndɨrɔ̀, ma mɔ́vɛ̀ ɔ̀ná kàsʉmɨ̀ níndù wà ndɨ̀. Ma mùgyè ídzì ɨla. Ma mʉ̀tsà wà pbàkà ɔngʉ. Ma mɔ́dɔ̀ pbàkà a’uta. Rɔ̀pɛ̀ ndɨ̀ kòmbí, ka kɨ̀lɨ wà mʉ̀lɛ̀mà tɔ́ mʉ̀kàkʉ́ idù. Ndɨ mʉ̀kàkʉ́ nɨ́ obhónánga ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ tɔ́, yà obhónánga dɔ̌ arɨ́ ìndrǔ-ànyǎ ɨ̀tdɨ̀ Ádrʉ̀ngbǎlɛ níibhoya idù, yà adzɨ ɔ̌ alɛ-ànyǎ ɨ̀tdɨ̀ ndɨ̀ ndɨ́ nɨ́nganɨ́. Ndɨrɔ̀, kǐbhoya nzɨ̌ ka idù tɨ́, pbɛ́tʉ̀ kǔbhòya ka átɔ̀ kɔ́rɔ́ alɛ tɔ̀. Ɨ alɛ nɨ́ kǎkà kà rǐngo dhu nózè ’àla alɛ.
Pɔlɔ̀ òzè Tìmɔ̀tɛwʉ̀ rɨ̀rà tɨna ɔ̀ dhu
Tìmɔ̀tɛwʉ̌, ɔ́nzɨ ɔbɨ nyɨrà tsàkàtsàkà tɨdu ɔ̀. 10 Obhó tɨ́, Dɛ̌mà nʉ́bhà wà ɨma atdírɔ̀, yà kòmbí arɨ́ adzɨ ɔ̌ dhu ndɨ̀ ndózè dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Nɨ́, kàrà wà Tɛ̀sàlɔ̀nɨkà tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀. Ndɨrɔ̀, Krɛ̌skɛ̀ àrà wà Gàlàtiyà tɔ́ pbìrì ɔ̀, Titò ràdʉ̀ àrà Dàlmàtiyà tɔ́ pbìrì ɔ̀. 11 Nɨ́, Lukà rɨ̌’ɨ̀ atdírɔ̀ tɨ́ tɨdú. Nɨ́rɔ̀, ídyì Mǎrkɔ̀ nyǐwǔ mànà àzú, kà rɨ̌ dzʉ̀nàdu ɔ̀nzɨ ɔ̀nzɨ abhɔ Kàgàwà bhà kasʉ ɔ̌ nɨ́dhunɨ̌. 12 Ma móvì Dòkíkò ràrà Ɛ̀fɛsɔ̀ tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀. 13 Nɨ́, àzú nyɨ nyɨ́rà rɔ̀, ìdyì nyídyì yà Kárpɔ̀ bhà ma mʉ́bhà Trɔwà tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀ rùdú ɔrʉ́ mʉ̀dzarʉ̀ nyɨrà nà. Ɨ̀rà nyɨ́rà pbàkà bhǔkù nà átɔ̀, ròsè dòtsí nɨ́ yà ɨ̀zǎ-ndɨ̀ nɨ̌ ka kɔ́bhɔ̀lɔ̀, kadʉ̀ ʉ̀kpɔ̀rɔ̀nà bhǔkù.
14 Àlɨ̀sandʉrʉ̀, kyɛ̀kyɛ̀-àba, nɔ́nzɨ̀ nzɛ́rɛ dhu abhɔ nyʉ́ rùdú. Nɨ́ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù rɨ̌ ndɨ àbadhi ùbhǒ rùdú kɔ̌nzɨ̀ dhu-bvʉ rɔ̌. 15 Nyɨ nyàkǎ nyɔdɔ̀ nyɨ kà rɔ̌rɔ̀ átɔ̀, kǎgò àlɛ̌ kúdhe dhu ɔbɨ nyʉ́ nà nɨ́dhunɨ̌.
16 Wɛmbɛrɛ̀ tɨ́ ma márà anya ʉ̀nɔ̀ nɨ́nganɨ́, atdí alɛ mà nídè nzá dzidu dɔ̌. Pbɛ́tʉ̀, kɔ́rɔ́ alɛ úbhà ma. Nɨ́, Kàgàwà àkǎ nzá ndɔ̀zʉ̀ ndɨ dhu afátá tɨ́ abádhí dɔ̌. 17 Pbɛ́tʉ̀, Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù ɔ́nzɨ̀ ndɨ dzʉ̀nàdu ndìbhò ɔbɨ idù, ndɨ́nɨ̌ ma mʉnɔ tɨ́ pbɨ̀ndà Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ marà ʉ̀tsànà, kɔ́rɔ́ ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ Pbàyàhúdí mà ràdʉ̀ ɨ̀rɨ̀nà. Ndɨrɔ̀, kǐpfo ɨma àrì-li’ɔ̀ rɔ̀. 18 Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù rɨ̌ mipfǒ kɔ́rɔ́ nzɛ́rɛ dhu ɔ̌ rɔ̀, ndàdʉ̀ mɨgʉ ndàbhʉ ma motsù pbɨ̀ndà Ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ idzi ɔ̀ ɔ̀rʉ̀-akpà ɔ̀. Kàkǎ ilèta nà dhòdhódhónga nà! Àmɨ̀nà.
Bhàrʉwà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ ovìta
19 Òvì nyóvì Pèrèsílà mà Àkilà nà, ndɨrɔ̀ Ɔ̀nɛ̀sfɔrɔ̀ bhà ɨdzá-bhà mànà. 20 Rǎstɔ̀ ɔ̀dɨ̀ wà Kòritò tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀. Ndɨrɔ̀, ma mʉ̀bhà Tròfǐmò Mìlɛtɔ̀ tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀, andɨ nà kà rɨ̌’ɨ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. 21 Nyɨ nyàkǎ nyɔnzɨ̀ ɔbɨ, nyɨrà àhʉ àzú angyɨnǎ rɔ̀ ádrʉ̀ngbǎ gìrì tɔ́ kàsʉmɨ̀ tɔ̀.
Èyùbulò mà, Pudɛ̀ mà, Linò mà, Klòdiyà mà, Yěsù ná’ù àlɛ̌ t’ádɔ́na mànà kɔ́rɔ́, nóvì nyɨ atdídɔ̌.
22 Ádrʉ̀ngbǎlɛ àkǎ ndɨ̀’ɨ̀ nyɨ nà! Kàkǎ ndɨ̀tɛ̀ pbɨ̀ndà ídzìnga fʉ̌kʉ̀!