17
Yesu Lɔ́bɔ Mpáɩ Mʋ Akasɩ́pʋ́ Nwunsʋ
Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá, olotsu ansɩ́ fʋ́á kɩ ɔsʋ́sʋ́ bɔ́ mpáɩ ɔbɛ́ɛ, “Óo mɩ́ Sɩ́, brɛ́ lafʋn. Wa mɩ́ numnyam, mɛ́nɩ mɩ́ ɛ́ nɔ́wa fʋ́ numnyam. Tsúfɛ́ fɛha mɩ́ túmi ahá fɛ́ɛ́sʋ́, ánɩ́ nháa ahá ánɩ́ fɛha mɩ́ fɛ́ɛ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ gyí, bʋbɩ́ɩ fʋ́ Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ánfɩ, abʋbɩ mɩ́ Yesu Kristo anfɩ fɔpʋsɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ánfɩ. Nawá fʋ́ numnyam ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ, tsúfɛ́ namɔ́ agyʋ́má ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́. Mɩ́ Sɩ́! Wa mɩ́ numnyam fʋ́ ansɩ́tɔ́ ngya, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mbʋ mʋ́ fʋ́ wá yáɩ́ asa fɔbwɛ ɔyɩ́ ámʋ.
“Nalɛ́ fʋ́ súná ahá ámʋ́ʋ́ fɛlɛ ɔyɩ́tɔ́ há mɩ́ ámʋ. Fʋ́bʋ́ amʋ́, fɔpʋ amʋ́ há mɩ́, bagyi fʋ́ asʋ́nsʋ́. Séi babɩ́ ánɩ́ tógyítɔ́á mbʋ itsú fʋ́ wá. Tsúfɛ́ nabláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ fɔpʋhá mɩ́ fɛ́ɛ́, banú. Babɩ́ ánɩ́ lɛ́lɛ́ fʋ́ wá notsú, bahogyi ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́.
“Ndɛ fʋ́ kokóli ha amʋ́. Megyí ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ ndɛ mpáɩ bɔ há. Mboún ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ, tsúfɛ́ fʋ́bʋ́ amʋ́. 10 Mɩ́ klɛ́ igyi fʋ́ klɛ́, fʋ́ klɛ́ ɛ́ igyi mɩ́ klɛ́. Fatsʋn amʋ́sʋ́ lɛ́ mɩ́ numnyam ɔwan. 11 Nɛbá fʋ́ wá séi. Mmɛ́ɛtrá tsiá ɔyɩ́tɔ́, támɛ amʋ́ mʋ́ bʋbʋ ɔyɩ́tɔ́. Mɩ́ Sɩ́ Wankɩ́hɛ́, pʋ fʋ́ ɩdá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ túmi kɩ amʋ́sʋ́, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́a fʋnyɔ anɩgyí kʋlɛ amʋ. 12 Brɛ́á mbʋ amʋ́ wá á, nɛkɩtá amʋ́ wankláán, ɩdá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ túmitɔ. Nɛlɛ ansɩ́ kɩ́tá amʋ́ wankláán. Mmɛha amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɔ́fwɩ, dʋn ɔmʋamʋ́ʋ́ ɩda yaɩ́ ánɩ́ ɔbɛ́hɩ ámʋ, fɛ́kɩ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. 13 Nɛbá fʋ́ wá séi. Támɛ brɛ́ ánfɩ ntráa mbʋ ɔyɩ́tɔ́ nfɩ ndɛ asʋ́n ánfɩ blɩ́, mɛ́nɩ bénya ansigyí fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ mbʋ ansigyítɔ́ amʋ. 14 Nabláa amʋ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ fɛbláa mɩ ámʋ. Mʋ́ sʋ ɔyɩ́tɔ́ ahá bʋdɛ amʋ́ lu, tsúfɛ́ bʋtráa bʋmegyí ɔyɩ́tɔ́fɔ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ mmegyí ɔyɩ́tɔ́yín amʋ. 15 Mmɛdɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, fʋlɛ́ɛ amʋ́ lɛ ɔyɩ́tɔ́. Mboún mbɛ́ɛ fʋkɩ́ɩ amʋ́sʋ́ wankláán, mɛ́nɩ bʋmóowie lalahɛ ɔbwɛpʋ́* ámʋ ɩbɩtɔ. 16 Alɩ ámʋ́ʋ́ mmegyí ɔyɩ́tɔ́yín ngyi ámʋ a, alɩ́ amʋ́ ɛ́ bʋmegyí ɔyɩ́tɔ́fɔ nɩ́. 17 Fʋ́ asʋ́n ámʋ gyí ɔnɔkwalɩ. Tsʋn mʋ́sʋ́ afʋpʋ amʋ́ bwɛ fʋ́ klɛ́. 18 Alɩ ámʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ámʋ a, alɩ́ mɩ́ ɛ́ nawá amʋ́ sɩ́sɩ́ nɩ́. 19 Amʋ́ sʋ nɔpʋ ɩwɩ há fʋ́, mɛ́nɩ amʋ́ ɛ́ bɔ́tsʋn ɔnɔkwalɩ amʋsʋ mlí fʋ́ klɛ́.
20 “Megyí mɩ́ akasɩ́pʋ́ amʋ nkʋlɛ ndɛ mpáɩ bɔ há. Mboún ahá ánɩ́ bɔ́tsʋn amʋ́ atosunáhɛ́sʋ hɔ mɩ gyi fɛ́ɛ́ ndɛbɔ há. 21 Ndɛ mpáɩ bɔ mbɛ́ɛ, amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋbwɛ́ɛ kʋlɛ. Mɩ́ Sɩ́, alɩ ámʋ́ʋ́ fʋbʋ mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ mbʋ fʋtɔ ámʋ a, ha amʋ́ ɛ́ abʋtsia anɩtɔ alɩ kɛ́n, fówun ɔyɩ́tɔ́ ahá bóhogyi ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́. 22 Nawá ahá ánfɩ numnyam amʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ ámʋ, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ fɛ́ alɩá ntsu tamatsʋn mɩ́á fʋnyɔ nsɩnɛ́. 23 Mbʋ amʋ́tɔ́ fɛ́ alɩá fʋbʋ mɩtɔ, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ, ntsu mɔ́ɔtsʋn amʋ́ nsɩnɛ́. Nɩ́ ɩbá alɩ á, ɔyɩ́tɔ́ ahá bɛ́bɩ ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́, fʋtɔdwɛ́ amʋ́ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ ámʋ.
24 “Mɩ́ Sɩ́! Ndeklé mbɛ́ɛ ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ bétsiá mɩ́ wá ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ mbʋ amʋ. Fówun bówun numnyam amʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ ámʋ. Tsúfɛ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ asa fɔbwɛ ɔyɩ́. 25 Mɩ́ Sɩ́ Yilé ɔbwɛpʋ́! Ɔyɩ́tɔ́fɔ bʋmɛbɩ fʋ́, támɛ mɩ́ mʋ nyin fʋ. Ahá ánfɩ ɛ́ bʋyin ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́. 26 Nɛlɛ fʋ́ súná amʋ́. Nɛ́trá lɛ fʋ́ súná amʋ́. Fówun ɔdwɛ ámʋ́ʋ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ ámʋ itsia amʋ́tɔ́, mɛ́nɩ mɩ́ ɛ́ nétsiá amʋ́tɔ́.”
* 17:15 Ɔbʋnsám gyí lalahɛ ɔbwɛpʋ́.