18
Yesu Kɩtá
(Mateo 26:47-56; Marko 14:43-50; Luka 22:47-53)
Yesu lɔ́bɔ mpáɩ ánfɩ tá á, mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛnatɩ́ yɔ́tsʋn Kidron tsonkolitɔ wíé ndobíi kʋtɔ. Yuda amʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ Yesu há ámʋ ɛ́ yin ndobíi amʋtɔ, tsúfɛ́ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bʋtetsíá yéfia ɩnʋ. Mʋ́ sʋ Yuda lɛ́kpa Romafɔ ɩsá akɔpʋ́ pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ akʋá Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Farisifɔ bɔwa, bɔyɔ ɩnʋ. Bʋdɛ mbia, nkandɩ́ɛ pʋ́ akɔtɔ́. Ɩ́nɩá Yesu yin tɔ́á ɩbá mʋsʋ sʋ á, ɔlɛdalɩ fia amʋ́, fɩ́tɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ma mlɩdédunká?”
Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Yesu Nasaretyin amʋ.”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́.”
(Yuda amʋ́ʋ́ ɔdɛ mʋ lɛ há ámʋ ɛ́ lɩ́ɩ́ amʋ́ wá ɩnʋ.) Brɛ́á Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́!” á, bɛsankí yɛ́dɩda lalá kpla. Yesu lɛ́lafɩ́tɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mbɛ́ɛ, ma mlɩdédunká?”
Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Yesu Nasaretyin amʋ.”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nakʋ́ bláa mlɩ mbɛ́ɛ, mɩ́ nɩ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ mɩ́ mlɩdédunká mʋ́ á, mlɩha ahá ánfɩ abʋnatɩ.” (Ɔlɛbláa amʋ́ alɩ, mɛ́nɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. Ɔbɛ́ɛ, “Ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋtɔ ɔkʋkʋ mɔ́fwɩ.”)
10 Ɩnʋ á, Simon Petro dɛ́ ɔdayí ɩya anyɔ, ɔlɛbɩtɩ́ mʋ́ lɛ́, kpá Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn osúmpʋ́ gyɔpɩ ɩsʋ. Osúmpʋ́ amʋ ɩdá gyí Malkus. 11 Yesu lɛ́bláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Sankia fʋ́ ɔdayí wa mʋ́ ɔflɛtɔ! Imehián ánɩ́ nówun ɩwɩɔsɩn ánɩ́ mɩ́ Sɩ́ lahá mɩ́ ɔbɛ́ɛ nwúun lóó?”
Yesu Kpa Ya Hana
(Mateo 26:57-58; Marko 14:53-54; Luka 22:54)
12 Ɩnʋ ɩsá akɔpʋ́ ámʋ, amʋ́ ɔhandɛ pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ amʋ bɛkɩtá Yesu, klɩ́ mʋ ɩbɩ. 13 Begyankpá kpá mʋ ya Kaiafa mʋ sia Hana. Kaiafa gyí Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ofí ámʋtɔ nɩ́. 14 Mʋlɛ́bláa Yudafɔ ahandɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, ɩbʋ alɛ́á ɔbakʋ́lɛ obówu ahá fɛ́ɛ́ nwunsʋ nɩ́.
Petro Lékiná Yesu
(Mateo 26:69-70; Marko 14:66-68; Luka 22:55-57)
15 Simon Petro mʋa ɔkasɩ́pʋ́ bambá bobuo Yesu. Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ yin ɔkasɩ́pʋ́ bámbá ánfɩ wankláán. Mʋ́ sʋ olobuo Yesu bítíwíé Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ wóyítɔ́. 16 Támɛ Petro mʋ́ lési ɔlɩɩ́ wóyí ámʋ ɔnɔ́. Ɔkasɩ́pʋ́ bámbá ánfɩ óyin Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn anfɩ lɛ́dalɩ yɛ́bláa otsibi ɔkʋá ɔdɛ wóyí ámʋ ɔnɔ́ gyo, ɔlɛkpa Petro ba wóyí ámʋtɔ. 17 Otsibi amʋ lɛ́fɩtɛ́ Petro ɔbɛ́ɛ, “Megyí oyin ámʋ akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋ fʋ́gyi?”
Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ. Mma amʋ́tɔ́.”
18 Atsalɩ bʋ ɩnʋ. Mʋ́ sʋ asúmpʋ́ pʋ́ agyópʋ amʋ bɔdʋdá ogyá, bʋlɩɩ́ mʋ́ asɩ. Petro ɛ́ lɛ́yɛlɩɩ́ amʋ́ wá, ɔdɛ ogyá ámʋ núu.
Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn Lɛ́fɩtɛ́ Yesu Asʋ́n
(Mateo 26:59-66; Marko 14:55-64; Luka 22:66-71)
19 Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ lɛ́fɩtɛ́ Yesu asʋ́n, tsú mʋ akasɩ́pʋ́ pʋ́ mʋ́ atosunáhɛ́ ɩwɩ. 20 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ahá ansɩ́tɔ́ nɛlɩɩ́ blɩ́ mɩ́ asʋ́n fɛ́ɛ́. Netsiá súná atɔ́ Yudafɔ ofíakpa pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa, ɔtɩ́nɛ́á ahá fɛ́ɛ́ bʋtefia. Mmɛblɩ́ asʋansʋ ŋáintɔ. 21 Ntogyi sʋ́ fʋ́dɛ mɩ́ asʋ́n ánfɩ fɩtɛ́. Fɩtɛ ahá ánɩ́ bonu asʋ́n ánɩ́ nɛblɩ́. Amʋ́ yín asʋ́n ánɩ́ nɛblɩ́.”
22 Brɛ́á Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ á, ɩnʋ agyópʋ amʋtɔ ɔkʋlɛá ɔlɩɩ́ mantáa mʋ lɛ́da mʋ ɩsʋtɔ, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ́ fɛ́lɛ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn asʋ́n ɔnɔ́ nɩ́?”
23 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ nablɩ́ asʋkpan á, lɛ mʋ́ blɩ́ ɔhagyíɔha onu. Támɛ nɩ́ ɔnɔkwalɩ nablɩ́ á, ntogyi sʋ fʋ́dɛ mɩ́ da?”
24 Yesu trá ɔda ɔfɛ́tɔ́ ɔhandɛ Hana lɔ́pʋ mʋ sɩ́sɩ́ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn Kaiafa.
Petro Lɛ́trá Kiná Yesu
(Mateo 26:71-75; Marko 14:69-72; Luka 22:58-62)
25 Simon Petro trá ɔlɩɩ́ ogyá ámʋ asɩ, ɔkʋ lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Megyí oyin ánfɩ akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ fʋgyi?”
Petro lɔ́swɩɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ. Mma amʋ́tɔ́!”
26 Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ osúmpʋ́ ɔkʋ, ogyi ɔhá ámʋ́ʋ́ Petro lɛ́kpa mʋ ɩsʋ kʋlɛ amʋ mʋ pio lɛ́fɩtɛ́ Petro ɔbɛ́ɛ, “Megyí fʋ́a mʋnyɔ nowun ndobíi amʋtɔ nɩ́?”
27 Petro lɛ́trá swɩɩ́ pʋ́ ɩbɩ wá ogyá. Ɩnʋnʋ batɛ lɔ́bɔn.
Yesu Kpa Ya Pilato
(Mateo 27:1-2, 11-14; Marko 15:1-5; Luka 23:1-5)
28 Ɔyɩ kɛhɛ bakɛ-bakɛ a, bɛkpa Yesu tsú Kaiafa wóyítɔ́ ya Roma ɔhandɛ ánɩ́ ɔdɛ Yudea ɔmásʋ́ gyí wóyítɔ́. Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋmedékléá bɔ́pʋ ifin da ɩwɩ. Mʋ́ sʋ bʋmebitíwíé wóyítɔ́ ɩnʋ. Tsúfɛ́ bʋdekléá bɛ́kɩ ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, mɛ́nɩ bɛ́talɩ́ gyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ.* 29 Mʋ́ alɩ sʋ Pilato lɛ́dalɩ ba kpankpá bɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Amansʋ mlɩbʋ blɩ́ tsú oyin ánfɩ ɩwɩ?”
30 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nɩ́ ɔhá ánfɩ mɔ́kʋ́bwɛ́ lakpan á, tɛkɩ anɩmɛ́kpa mʋ ba fʋ.”
31 Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́mʋ́ mlɩkpa mʋ ya, amlɩyegyi mʋ asʋ́n mlɩ mbla ɔnɔ́.”
Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Anɩmá ɔkpa mɔ́ ɔha.” 32 (Asʋ́n ánfɩ lɛ́ba mʋ́tɔ́, mɛ́nɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ Yesu lɛ́blɩ́ tsú mʋ lowu ánɩ́ obówu ɩwɩ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́.)
33 Ɩnʋ Pilato léyinkí wíé wóyítɔ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛtɩ Yesu, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́gyí Yudafɔ owíe amʋ nɩ?”
34 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ onutó asʋn fɩtɛ́hɛ́ igyi, ntɛ́ɛ akʋ lábláa fʋ mɩ́ ɩwɩ asʋ́n?”
35 Pilato lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Yudayin ngyi? Fʋ́ onutó ahá pʋ́ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn lɛ́kpa fʋ́ ba mɩ. Ntɔ fabwɛ́?”
36 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Megyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ ndɛ iwíe gyí. Nɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ á, tɛkɩ mɩ́ abúopʋ bɔ́kɔ hɔ mɩ. Bʋmɛ́ɛha bʋmɔ́ɔpʋ mɩ́ wá Yudafɔ ahandɛ ɩbɩtɔ, támɛ megyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ ndɛ iwíe gyí!”
37 Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́mʋ́ yɛ́ɛ owíe fʋgyi á?”
Yesu lɛ́lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ fablɩ́ fɛɛ Owíe ngyi. Mɩ́ á, bɔkwɩɩ́ mɩ́ nɛba ɔyɩ́ ánfɩtɔ ánɩ́ mbá ambegyi ɔnɔkwalɩ amʋ ɩwɩ adánsɩɛ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ogyi Ɔnɔkwalɩ amʋ klɛ́ tɛyaa asʋ nú mɩ́ ɔmɛ.”
38 Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ gyí ɔnɔkwalɩ amʋ?”
Pilato Lɛ́ha Ɔkpa Ɔbɛ́ɛ Bʋmɔ́ɔ Yesu
(Mateo 27:15-31; Marko 15:6-20; Luka 23:13-25)
Pilato lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá á, ɔlɛtrá dalɩ yɔ Yudafɔ ámʋ wá wóyí ɔnɔ́ ɩnʋ. Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋʋkʋá nɔ́pʋhá oyin ánfɩ ɩpɔ́n. 39 Támɛ mlɩ amándɩ́ɛ́ ɔnɔ́ á, ntesí obu ɔdɩpʋ́ ɔkʋlɛ há mlɩ Katsʋn Nkɛ kugyíkʋtɔ. Mlɩdéklé mlɩaa, nsíi Yudafɔ Owíe anfɩ ha mlɩ?”
40 Bɔkplʋ́n lɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ! Megyí mʋ. Si Baraba ha anɩ.” (Ogyo otswapʋ́ Baraba ɛ́ gyí).
* 18:28 Nɩ́ fowíé ɔhá ánɩ́ omegyí Yudayin wóyítɔ́ a, ifin lada fʋ.