19
Ɩnʋ Pilato lɛ́ha bɛkpa Yesu ya, yɛ́pɩtɩ́ mʋ atɔ́ wankláán. Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔlʋ obungyo-awu, bwɛ́ mʋ́ owíepa bun mʋ nwun, bɔwa mʋ ligá pɛpɛ kʋ. Ɩnʋ bɛnatɩ́ bwɛ́ mʋ ahinlá bɛɛ, “Yudafɔ Owíe, fʋ́ nkpasʋ ɔnlɩnsʋ!” Fówun badá mʋ ɩsʋtɔ kpa.
Pilato lɛ́trá dalɩ yɔ wóyí ɔnɔ́ ɩnʋ yɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nakpá mʋ nɛba mlɩ, amlɩwun ánɩ́ mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋ mʋ ɩwɩ.” Brɛ́á Yesu lɛ́dalɩ ba a, obungyo-awu ɩpa ámʋ bun mʋ nwun, ɔlɔwa ligá pɛpɛ amʋ. Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ nɩ!”
Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ amʋ benya wun mʋ pɛ́, bɔsʋrá okitikíti blɩ́ bɛɛ, “Da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ! Da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ!”
Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ onutó mlɩkpa mʋ ya, amlɩyɛda mʋ manta oyikpalíhɛsʋ. Mɩ́ mʋ́ mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋ mʋ ɩwɩá nɔ́pʋhá mʋ ɩpɔ́n.”
Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ mbla ɔnɔ́ á, ilehián ánɩ́ obówu. Tsúfɛ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, Bulu mʋ Bi mʋgyi.”
Brɛ́á Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, ifú lɛ́trá kɩtá mʋ tsɩ́a mʋ́tɔ́. Oleyinkí yɔ́ mʋ wóyítɔ́ yɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Nkʋ́nʋ́ fotsú?”
Támɛ Yesu mɛ́kpla mʋ. 10 Mʋ́ sʋ Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋmɛ́ɛkplá mɩ́? Fʋmeyín ánɩ́ mbʋ túmiá nɛ́talɩ́ sí fʋ́ ntɛ́ɛ nɛ́talɩ́ há bɛda fʋ́ mántá oyikpalíhɛsʋ mɔ́ fʋ́?”
11 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ megyí Bulu lɛ́ha fʋ́ ɔkpa á, tɛkɩ fʋma túmi kʋkʋ mɩ́sʋ́. Ɩ́nɩ sʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mɩ́ wá fʋ́ ɩbɩtɔ ámʋ lakpan dʋn fʋ́ klɛ́.”
12 Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, olekle osi Yesu. Támɛ Yudafɔ ámʋ bɔsʋrá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ blɩ́ bɛɛ, “Nɩ́ fesi ɔhá ánfɩ á, mʋ́mʋ́ megyí Roma owíe dɛhɛn* mʋ nyawie fʋgyi. Tsúfɛ́ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔblɩ́ ɔbɛ́ɛ owíe mʋgyi á, alakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Roma owíe dɛhɛnsʋ!”
13 Brɛ́á Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, ɔlɛkpa Yesu dálɩ ba kpankpá, tsíá mʋ asʋ́ngyí obíá ánɩ́ itsie ɔtɩnɛkʋá bɔpʋ abwi bwɛ́ ɩnʋ, bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Abwitɔ” sʋ. (Bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Gabata” Hebri ɔblɩ́tɔ.) 14 Ɛkɛ ámʋ igyi ogyá ɔdʋdákɛ́ há Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ. Ɩbɔ́bwɛ fɛ́ ɔpa dódúanyɔtɔ á, Pilato lɛ́bláa Yudafɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ Owíe amʋ nɩ!”
15 Bɔsʋrá okitikíti bɛɛ, “Kpa mʋ ya, kpa mʋ ya, afʋyɛda mʋ manta oyikpalíhɛsʋ.”
Pilato lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ndáa mlɩ owíe manta oyikpalíhɛsʋ?”
Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩmá owíe ɔkʋkʋ dʋn Roma owíe dɛhɛn!”
16 Ɩnʋ Pilato lési Yesu há amʋ́ ɔbɛ́ɛ bʋyɛ́da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ.
Yesu Da Mántá Oyikpalíhɛsʋ
(Mateo 27:32-44; Marko 15:21-32; Luka 23:26-43)
Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɛkpa Yesu nátɩ́. 17 Mʋ onutó olotsu mʋ oyikpalíhɛ dɩ́nká mʋ nkanta alɩɩ yéwie ɔtɩnɛkʋá bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Nwun Okokobi Otsiákpá.” (Bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Golgota” Hebri ɔblɩ́tɔ.) 18 Bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ɩnʋ, bɛda ayin abanyɔ́ akʋ ɛ́ mántá nyikpalíhɛsʋ mʋ wá ɩnʋ. Ɔkʋlɛ bʋ Yesu bɩnasʋ, ɔkʋlɛ ɛ́ bʋ mʋ gyɔpɩsʋ, Yesu bʋ amʋ́ nsɩnɛ́. 19 Pilato lɔ́wanlɩ́n asʋ́n mántá oyikpalíhɛ amʋ awunso. Asʋ́n ámʋ gyí, “Yesu Nasaretyin, Yudafɔ Owíe.” 20 Yudafɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɛkla asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩ. Tsúfɛ́ ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ámʋ ɩbʋ mantáa Yerusalem. Ɔlɛha bɔwanlɩ́n asʋ́n ámʋ Hebri ɔblɩ́ɩ, Roma ɔblɩ́ɩ pʋ́ Griiki ɔblɩ́tɔ. 21 Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɛbláa Pilato bɛɛ, “Máwanlɩ́n fɛɛ, ‘Yudafɔ Owíe.’ Mboún wanlɩn fɛɛ, ‘Oyin ánfɩ ɔbɛ́ɛ, mɩ́gyí Yudafɔ Owíe.’ ”
22 Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́á nawánlɩ́n á, nawánlɩ́n mʋ́ dodo.”
23 Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛ amʋsʋ tá á, botsu mʋ atadɩɛ, beye mʋ́tɔ́ aku ana. Okugyíɔkʋ klɛ́ kʋlɛ. Botsu mʋ ligá ánɩ́ bɔlʋ mʋ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ beyi asɩ. 24 Ɩnʋ bɛbláa aba bɛɛ, “Mlɩmáha abalɩ atadɩɛ ánfɩ mʋ́tɔ́. Mlɩha atswɩ abi kɩ bɛɛ, ma obénya mʋ́.” Asʋ́n ánfɩ lɛ́ba, mɛ́nɩ Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ bɛɛ,
“Beye mɩ́ atadɩɛtɔ,
bɔtswɩ abi mɩ́ ligásʋ́” amʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́.
Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔbwɛ dɩ́nká mʋ́sʋ́.
25 Yesu mʋ yin, mʋ yin mʋ pio tsɩ́hɛ́ Maria, ogyi Klopa mʋ ka pʋ́ Magdalayintse Maria bʋlɩɩ́ oyikpalíhɛ amʋ asɩ. 26 Brɛ́á Yesu lówun mʋ yin pʋ́ mʋ ɔkasɩ́pʋ́ ámʋ́ʋ́ ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ ámʋ, bʋlɩɩ́ mantáa ɩnʋ á, ɔlɛbláa mʋ yin ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, fʋ́ bí nɩ́.”
27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa ɔkasɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ yín nɩ́.” Tsú ɛkɛ ámʋ a, ɔkasɩ́pʋ́ amʋ lɛ́kpa mʋ ya mʋ wóyítɔ́.
Yesu Lowu
(Mateo 27:45-56; Marko 15:33-41; Luka 23:44-49)
28 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu lówun ánɩ́ mʋ agyʋ́má lamɔ́ ɔnɔ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔmɛwʋ́lɩ dɛ mɩ́.” Ɩ́nɩ lɛha Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ amʋ ɩlɛba mʋ́tɔ́.
29 Onuwé kʋ tsie ɩnʋ, ntá ɔdáɩ ɩbɔ mʋ́. Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔpʋ ɔsapɔ dá ntá ámʋtɔ pʋ́síán oyísʋ́, tsú mʋ́ fʋ́á yétin mʋ ɔnɔ́. 30 Yesu lɛ́kpɩkpɩ́ɩ mʋ́ mɛ́. Ɩnʋ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩlatá!”
Mʋ́ʋ́ oloko nwuntɔ wá, ɔlɛlɛ ɔŋɛ́ á.
Yesu Abɩntɔ Atɔ́ Wɔ
31 Ɛkɛ ámʋ igyi Fieda. Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ igyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ kpɔnkpɔntɩ há Yudafɔ. Mʋ́ sʋ bʋmekle ánɩ́ ahá ámʋ bʋsían nyikpalíhɛ amʋsʋ yɔ́fʋn owi tahɛ́. Mʋ́ sʋ bɔkʋlɩ́ Pilato ɔkpa bɛɛ ɔháa mʋ ɩsá akɔpʋ́ abʋyebiabía amʋ́ ayabi, mɛ́nɩ bɔ́kɔsɩ́ wú, fówun bɛ́lɛ amʋ́ tsu nyikpalíhɛ amʋsʋ asa owí ɔta. 32 Mʋ́ sʋ bɔyɔ yébiabía ayin abanyɔ́ ámʋ ayabi. 33 Támɛ brɛ́á bowie Yesu wá á, bowun ánɩ́ alawú dodo. Mʋ́ sʋ bumebia mʋ ayabi. 34 Támɛ ɩsá akɔpʋ́ ámʋtɔ ɔkʋlɛ lɔ́pʋ mʋ pɩ́a wɔ Yesu abɩntɔ, ntsu mʋ́a obugya lɛfɛn dalɩ. 35 (Ɔhá ámʋ́ʋ́ olowun mʋ́ ámʋ légyi mʋ́ ɩwɩ adánsɩɛ, fówun mlɩ ɛ́ mlóhogyi. Megyí afunu igyi. Oyin ánɩ́ ɔnɔkwalɩ asʋ́n mʋdɛblɩ́.) 36 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ lɛ́ba mʋ́tɔ́, mɛ́nɩ Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ bɛɛ, “Bʋméebia mʋ iwú kʋkʋʋkʋ” ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. 37 Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ kɛ́n lɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bɛ́kɩ ɔhá ámʋ́ʋ́ bɔwɔ mʋ abɩntɔ pɩ́a ámʋ.”
Yesu Pulá
(Mateo 27:57-61; Marko 15:42-47; Luka 23:50-56)
38 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ ɔma a, Arimateayin Yosef lɛ́ba bokokóli Pilato ɔbɛ́ɛ, ɔpʋ́ʋ Yesu fúli amʋ ha mʋ. (Yosef anfɩ buo Yesu ŋáintɔ, tsúfɛ́ ɔdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya.) Pilato lɛ́ha mʋ ɔkpa. Mʋ́ sʋ Yosef lɛ́yɛlɛ Yesu fúli amʋ oyópulá. 39 Nikodemo amʋ́ʋ́ ɔlɛba Yesu wá ɛkɛ ɔkʋ onyé ámʋ ɛ́ lɛ́ba. Ɔlɔpʋ afá fánfáánfán aku anyɔ ánɩ́ bɔkwɛ mʋ́ wá abatɔ tsɔtsɔɔtsɔ ba. Mʋ́ odwin bɔ́bwɛ kílo adʋasa (30). 40 Ayin ánfɩ bɔpʋ́ ɔhráda kɩ́klɩ afá ámʋ mántá fúli amʋ ɩwɩ fɛ́ alɩá Yudafɔ bʋtɔbwɛ́ amʋ́ afúli asa bʋtopúlá amʋ́. 41 Ndobíi kʋ ɩbʋ mantáa ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ámʋ. Bolotí bʋtátɔ́ bwɛ́ mʋ́ fúli-ɔbɔ́ ɩnʋ. Bʋmɔkʋ́púlá ɔhaa mʋ́tɔ́ kɩ. 42 Ɩ́nɩá ɛkɛ ámʋ igyi ogyá ɔdʋdákɛ́, fúli ɔbɔ́ ámʋ ɛ́ ɩbʋ mantáa ɩnʋ sʋ á, bopulá Yesu mʋ́tɔ́.
* 19:12 Roma Owíe dɛhɛn gyí Kaesare. 19:31 Yudafɔ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ tefi asɩ tsú owi tahɛ́. 19:39 Afá aku anyɔ ámʋ adá gyí mire mʋ́a aloe.