20
Yesu Kʋsʋ́ Tsú Afúlitɔ
(Mateo 28:1-8; Marko 16:1-8; Luka 24:1-12)
Ndawɔ́tswɩ́tɔ́ ɛkɛ gyankpapʋ, igyi Kwasieda bakɛ-bakɛ, brɛ́á nsaɩntɔ mɔ́kʋ́tɩ́tɩ a, Magdalayintse Maria lɔ́yɔ Yesu opulákpá ɩnʋ. Olenya wíe ɩnʋ alɩ́ olowun ánɩ́ bamína ibwi ámʋ lɛ́ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́. Mʋ́ sʋ oleyinkí srɩ́ ba ɔkasɩ́pʋ́ ámʋ́ʋ́ Yesu tɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ mʋ amʋ mʋa Simon Petro wá, bɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Balɛ́ Yesu ɔbɔ́ ámʋtɔ. Anɩméyín ɔtɩ́nɛ́á bapʋ́ mʋ yɔ́wa!”
Mʋ́ʋ́ Petro mʋa mʋnyɔ bɔpʋ ɔkpa bɔyɔ́ opulákpá ɩnʋ. Amʋ́ abanyɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ betsií ɔsrɩ́ɩ, támɛ ɔlɛsrɩ́ sí Petro gyankpá yówie opulákpá ɩnʋ. Brɛ́á olobun kɩ ntsán ámʋtɔ á, olowun ánɩ́ ɔhráda ámʋ kpán dá, támɛ omebitíwíé mʋ́tɔ́. Simon Petro lɔ́bɔtʋ mʋ, ɔlɔtsʋn bítíwíé ntsán ámʋtɔ, olowun ɔhráda amʋ da. Olowun ɔhráda ámʋ́ʋ́ bɔpʋtɔ́ mʋ nwun ámʋ ɛ́, ilokuntá ɩda ɩfʋ́ntɔ́. Ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ olegyankpá wíé ɩnʋ ámʋ ɛ́ lébitíwíé mʋ́tɔ́, wun ɔhráda ámʋ pʋ́ mʋ́ ámʋ́ʋ́ bɔpʋtɔ́ mʋ nwun ámʋ alɩ́ olohogyi. Brɛ́ ámʋtɔ á, Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ́ʋ́ ɩlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, ilehián ánɩ́ Yesu ɔbɔ́kʋsʋ́ tsú afúlitɔ ámʋ mɔkʋ́nyá wánkɩ́ amʋ́. 10 Beyinkí yɔ́ wóyí.
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Magdalayintse Maria
(Mateo 28:9-10; Marko 16:9-11)
11 Támɛ Maria lési ɔlɩɩ́ opulákpá ɩnʋ odesú. Brɛ́á odesú a, olobun kɩ ɔbɔ́ ámʋtɔ. 12 Ɩnʋ olowun Bulu-abɔpʋ abanyɔ́ ánɩ́ bɔwa atadɩɛ futútúútú, bʋtsie ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɔpʋ Yesu fúli tswɩ amʋ. Ɔkʋlɛ tsie mʋ adɩanwun, ɔkʋlɛ tsie ayabiasɩ. 13 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Amʋ́ yín, nkálɩ igyi sʋ́ fʋdesú?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Balɛ́ mɩ́ Wíe nátɩ́. Mmeyín ɔtɩ́nɛ́á bapʋ́ mʋ yɔ́tswɩ!”
14 Ɔlɛblɩ́ tá á, ɔlɛdamlí kɩ ɔma. Ɔkɩ a, Yesu lɩ́ɩ́ mʋ ɔma, támɛ ɔmɛbɩá Yesu nɩ. 15 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, nkálɩ ígyi sʋ́ fʋdesú? Ma fʋdedunká?”
Mʋ mʋ́ ɔkɩ ánɩ́ ndobíi amʋtɔ agyʋ́má ɔyɔpʋ́ nɩ́. Mʋ́ sʋ ɔlɛbláa Yesu ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, nɩ́ fʋ́latsú mʋ yɔ́tswɩ ɔtɩnɛkʋ á, suna mɩ́, anyetsu mʋ natɩ.”
16 Yesu lókpolí mʋ ɔbɛ́ɛ, “Maria.”
Ɔlɛdamlí kɩ, kpólí Yesu Hebri ɔblɩ́tɔ ɔbɛ́ɛ, “Rabuni!” (Mʋ́ asɩ gyí, “Osunápʋ́.”)
17 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mápʋ ɩbɩ da mɩ, tsúfɛ́ mmɔkʋ́nyá yɔ́ ɔsʋ́sʋ́ mɩ́ Sɩ́ wá. Mboún natɩ yɛbláa mɩ́ apíó ámʋ fɛɛ, nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ ánɩ́ ogyi mlɩ Sɩ́ wá. Nɔyɔ́ mɩ́ Bulu ánɩ́ ogyi mlɩ Bulu wá.”
18 Magdalayintse Maria lɛ́yɛbláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Nawun anɩ Wíe!” Ɔlɛbláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ Yesu lɛ́bláa mʋ.
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Mʋ Akasɩ́pʋ́
(Mateo 28:16-20; Marko 16:14-18; Luka 24:36-49)
19 Kwasieda ámʋ ntʋ́pwɛsʋ á, akasɩ́pʋ́ amʋ befia. Befin obu wá ɩwɩ, tsúfɛ́ bʋdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya. Ɩnʋ á, Yesu lɛ́bɛlɩɩ́ amʋ́ nsɩnɛ́, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ.” 20 Ɔlɛbláa amʋ́ alɩ tá á, ɔlɔpʋ mʋ ɩbɩtɔ pʋ́ mʋ abɩntɔ súná amʋ́. Ansɩ́ légyi amʋ́, tsúfɛ́ bawun amʋ́ Wíe. 21 Yesu lɛ́trá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ. Alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ lawá mɩ́ ámʋ a, alɩ́ ndɛ mlɩ wa nɩ́.” 22 Ɩnʋ ɔlɔlʋn ɔŋɛ́ fʋ́ wʋ́lɩ́ amʋ́sʋ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩhɔ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ. 23 Nɩ́ mlesí ahá lakpan kíé amʋ́ á, Bulu lasíkíé amʋ́. Támɛ nɩ́ mlɩmésikíé amʋ́ á, Bulu méesikíé amʋ́.”
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Toma
24 Brɛ́á Yesu lɛ́ba a, amʋ́tɔ́ ɔkʋlɛá bʋtɛtɩ́ mʋ Toma, bʋtɛlátɩ́ mʋ Tabí má ɩnʋ. 25 Mʋ́ sʋ akasɩ́pʋ́ atráhɛ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩlawun anɩ Wíe!”
Támɛ Toma lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mmɔkʋ́wun mʋ ɩbɩtɔ ndatobi nlɔ ámʋ, kpíé osrebi wá mʋ́tɔ́, kpíé ɩbɩ wá mʋ abɩntɔ ɔlɔ ámʋtɔ á, mmóohogyi ɛkɛkɛɛkɛ.”
26 Nkekwé ɔma a, akasɩ́pʋ́ amʋ bɛtrá fia obu ámʋtɔ. Alɩ ɛkɛ ámʋ mʋ́ á, Toma bʋ́ amʋ́tɔ́. Befin obu ámʋ, támɛ Yesu lɛ́bɛlɩɩ́ amʋ́ nsɩnɛ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ.” 27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa Toma ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ ɩbɩtɔ, kpie osrebi wa nfɩ. Kpie fʋ́ ɩbɩ wa mɩ́ abɩntɔ. Si nwɛ́ɛn gyí, afʋhogyi!”
28 Toma lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé pʋ́ mɩ́ Bulu!”
29 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ ámʋ́ʋ́ fawun mɩ ámʋ sʋ fahogyi lóó? Ansɩ́ bégyi ahá ámʋ́ʋ́ bʋmɔpʋ amʋ́ ansíbi wun, asa bohogyi amʋ!”
Tɔ́á Sʋá Bɔwanlɩ́n Ɔwʋlʋ́ Ánfɩ
30 Yesu lɛ́trá bwɛ osúna tsɔtsɔɔtsɔ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ansɩ́tɔ́ ánɩ́ bʋmɔwanlɩ́n wá ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ. 31 Támɛ bawánlɩ́n ɩ́nɩ, mɛ́nɩ mlóhogyi ánɩ́ Yesu gyí Bulu mʋ Bi Kristo amʋ. Asʋ́n ánfɩsʋ hógyi ɔbɛ́ha mlénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá mʋ ɩdátɔ́ nɩ́.