21
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Akasɩ́pʋ́ Abasíénɔ́
Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu lɛ́trá lɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ akasɩ́pʋ́ Tiberia ɔpʋ* ɔnɔ́ tsʋn ɔkpa ánfɩsʋ. Simon Petro mʋa Toma ánɩ́ bʋtɛlátɩ́ mʋ Tabí, Nataniel, otsú Kana wúluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́, Sebedeo abí ámʋ pʋ́ akasɩ́pʋ́ abanyɔ́ ɛ́ befia. Simon Petro lɛ́kla amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɔyɔ́ ɔpʋsʋ yɛ́lɛ aye.”
Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ ɛ́ abóbuo fʋ yɔ́.” Ɩ́nɩ sʋ boyówie ɔklʋntɔ nátɩ́. Támɛ betsiá ntsusʋ onyé ámʋ fɛ́ɛ́, bʋmenya tɔtɔ. Brɛ́á ɔyɩ́ ɩbá bɛkɛ a, bowun ɔkʋ lɩ́ɩ́ ɔpʋ amʋ ɔnɔ́. Bʋmɛbɩ ánɩ́ Yesu nɩ. Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ anyawíe, mlɩménya tɔtɔ?”
Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ee!”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩtswɩ asawu amʋ wa gyɔpɩsʋ fʋ́n, mlɛ́lɛ aye.” Mʋ́ sʋ bɔtswɩ wa ɩnʋ. Aye lɔbʋlá asawu amʋ, bʋmɛtalɩ́ bɩ́tɩ́ mʋ́ lɛ́.
Mʋ́ʋ́ ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ Yesu tɛhɩɛ́ dwɛ́ ámʋ lɛ́bláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíe Yesu nɩ!” Brɛ́á Petro lónu ánɩ́ anɩ Wíe Yesu nɩ á, olotsu mʋ atadɩɛ mla ɩwɩ. (Tsúfɛ́ ɔlɔwɔɩ́ mʋ atadɩɛ tswɩ), olotu wíé ntsu ámʋtɔ gyuaa, ɔdɛpɩtɩ́ ɔyɔ́ Yesu wá. Támɛ akasɩ́pʋ́ atráhɛ amʋ́ʋ́ bʋbʋ ɔklʋntɔ ámʋ bɛbɩtɩ́a asawu amʋ́ʋ́ aklɛmɛtɩ́ bʋbɔ mʋ́ ámʋ ba otsubúnɔ, tsúfɛ́ bʋma ɩfɔ́ ɔpʋ ɔnɔ́ ɩnʋ. Mʋ́ ɩfɔ́tɔ́ bɔ́bwɛ fɛ́ ayabi lafasa (300). Brɛ́á bowie ɔpʋ ɔnɔ́ á, bowun ánɩ́ bawá agyawunu ogyá, bʋdɛ iye tɔ mʋ́sʋ́, bodobodo ɛ́ da mʋ́ asɩ. 10 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlɛ aklɛmɛtɩ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlalɛ́ ámʋ kʋ ba.”
11 Mʋ́ sʋ Simon Petro léyinkí dʋ́ wíé ɔklʋn amʋtɔ, ɔlɛyɛ́bɩtɩ́a asawu amʋ́ʋ́ aklɛmɛtɩ́ akpɔnkpɔntɩ bʋbɔ mʋ́ ámʋ bɔtswɩ ɔpʋ ɔnɔ́. Aklɛmɛtɩ́ ámʋ bʋgyi lafakʋlɛ aduenu-sa (153). Ɩ́nɩá bʋtsɔ ó á, asawu amʋ mɛtɩtɩ́ɩ. 12 Yesu lɛ́tɩ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbegyi atɔ́.” Amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́talɩ́ wá klʋn fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ma fʋgyi?” Tsúfɛ́ bɛbɩ ánɩ́ amʋ́ Wíe nɩ. 13 Yesu lótsu bodobodo amʋ há amʋ́, olotsu aye amʋ ɛ́ há amʋ́.
14 Bulu lɔ́kʋsʋ́a Yesu tsú afúlitɔ ɔma a, ɩ́nɩ gyí otse saasɩ ánɩ́ ɔlɛlɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ nɩ.
Yesu Mʋa Petro
15 Brɛ́á begyi nyankɩ atogyihɛ amʋ tá á, Yesu lɛ́fɩtɛ́ Simon Petro ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́ dʋn fʋ́ aba ánfɩ lóó?”
Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ee, mɩ́ Wíé, fʋyin ánɩ́ ntɔdwɛ́ fʋ́.”
Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ akúfabi amʋsʋ.” 16 Ɔlɛtrá fɩtɛ́ Petro otse nyɔɔsɩ ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́?”
Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ee, mɩ́ Wíe, fʋyin ánɩ́ ntɔdwɛ́ fʋ́.”
Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kpa mɩ́ akúfa amʋ.” 17 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ otse saasɩ ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́ lɛ́lɛ́?”
Ɩlɛhan Petro, tsúfɛ́ otse saasɩ Yesu lafɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋtɔdwɛ́ mɩ́?” á. Mʋ́ sʋ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, fʋ́ onutó fʋyin tógyítɔ́. Yɛ́ɛ fʋyin ánɩ́ ntɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ fʋ́!”
Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ akúfa amʋsʋ. 18 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Brɛ́á fʋ́gyi ɔyasubi á, fʋ́ onutó fʋtɛtálɩ́ tsú fʋ́ atadɩɛ hɩ́hɩɛ ɩwɩ, kʋ́sʋ́ yɔ́ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́á fʋdeklé. Támɛ nɩ́ fɔbwɛ́ oyin dɛhɛn a, fɛ́tɩnkɩ́ ɩbɩ, há ɔkʋ ɔbɛ́dɩdá fʋ́ atɔ́, kpá fʋ́ ya ɔtɩ́nɛ́á fʋmedékle.” 19 (Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ, pʋ́súná ɔkpa ánɩ́ Petro ɔbɔ́tsʋn mʋ́sʋ́ wú pʋ́wá Bulu numnyam.) Ɩnʋ ɔlɛbláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Buo mɩ!”
Yesu Mʋa Ɔkasɩ́pʋ́á Ɔtɛhɩ́ɛ́ Dwɛ́
20 Petro lɛ́damlí kɩ a, Yesu ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ ámʋ buo amʋ́. (Mʋgyí ɔhá ámʋ́ʋ́ oleyinkí kpɩ́sá Yesusʋ ntʋ́pwɛ atɔ́ ogyíkpá, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, ma ɔbɛ́lɛ fʋ́ há?” ámʋ nɩ.) 21 Brɛ́á Petro lówun mʋ a, ɔlɛfɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, ntɔ ɔbɛ́ba oyin ánfɩ ɛ́sʋ́?”
22 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ndeklé mbɛ́ɛ otsía nkpa yɔ́fʋn brɛ́á néyinkí ba a, fʋ́ asʋ́n igyi? Fʋ́ mʋ́ buo mɩ wʋlɛ!”
23 Asʋ́n ánfɩ ɩlɛklɛɩ́ wá Yesu abúopʋ amʋtɔ, ánɩ́ alɩ ɔkasɩ́pʋ́ amʋ mʋ́ móowu. Támɛ Yesu mɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, omóowu. Blɩ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ndeklé mbɛ́ɛ, otsía nkpa yɔ́fʋn brɛ́á néyinkí ba a, fʋ́ asʋ́n igyi?”
24 Mʋgyí ɔkasɩ́pʋ́á olowun ɩ́nɩ fɛ́ɛ́, ɔlɔwanlɩ́n mʋ́ tswɩ nɩ. Anɩyin ánɩ́ mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ igyi ɔnɔkwalɩ.
Ɔnɔ́mɔ
25 Atɔ́ tsɔtsɔɔtsɔ ɩtráa bʋ ɩnʋá Yesu lɔ́bwɛ tsɩ́a ɩ́nɩtɔ. Nɩ́ bɔwanlɩ́n mʋ́ fɛ́ɛ́ wá nwʋlʋ́tɔ́ ɩkʋlɛ-kʋlɛ a, tɛkɩ bʋméenya nwʋlʋ́ ámʋ ɔyaɩ́kpá ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ. Natɔ́ɩ́ tá.
* 21:1 Bʋtɛtráa tɩ mʋ́ Galilea ɔpʋ.