6
Ahá Mpɩ́m-nu Atogyihɛ Ha
(Mateo 14:13-21; Marko 6:30-44; Luka 9:10-17)
Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛfa Galilea ɔpʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Tiberia amʋ yɔ́ mʋ́ ɔbɩn. Ɔdɔm betsiá buo mʋ, tsúfɛ́ ɔdɛ alɔpʋ tsa wánwansʋ. Mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɔdʋ yɔ́ okúku kʋsʋ, yétsiá asɩ ɩnʋ. (Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yudafɔ nkɛá bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ ɩlafʋn ta.) Ɩnʋ Yesu lótsu ansɩ́ fʋ́á wun ánɩ́ ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛbá mʋ wá. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ Filipo ɔbɛ́ɛ, “Nkʋ́nʋ́ abénya atogyihɛ hɔ ha ahá ánfɩ bégyi?” (Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ pʋ́sɔ Filipo kɩ, tsúfɛ́ oyin tɔ́á ɔbɔ́bwɛ dodo.)
Filipo lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ apʋ́ tsra kwe ɩkɔká hɔ atogyihɛ kʋ́ráá á, ɩmɔ́ɔfʋn ánɩ́ okugyíɔkʋ obénya kpalobí gyí!”
Simon Petro mʋ pio Andrea, ogyi akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́bláa Yesu ɔbɛ́ɛ, “Oyimbi ɔkʋ dɛ́ bodobodo apín pútúpútú anu pʋ́ ntsutso iye bwáhɛ́ anyɔ. Támɛ ntɔ ɩ́nɩ bɔ́bwɛ ahá tsɔtsɔɔtsɔ ánfɩ?”
10 Yesu lɛ́bláa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha amʋ́ abʋtsiatsia asɩ.” Ahá ámʋ fɛ́ɛ́ betsiá ɩfásʋ́. Ayin ánɩ́ bʋbʋ amʋ́tɔ́ bɔ́bwɛ fɛ́ mpɩ́m-nu (5,000). 11 Mʋ́ʋ́ Yesu lɔ́hɔ bodobodo amʋ, dá Bulu ɩpán, ɔlɛha beye mʋ́ há ahá ámʋ́ʋ́ bʋtsie ɩnʋ ámʋ. Alɩ kɛ́n ɔlɔbwɛ ntsabi bʋáhɛ́ amʋ ɛ́ nɩ́. Amʋ́tɔ́ okugyíɔkʋ lénya alɩá odeklé. 12 Begyi mwɛ sian. Yesu lɛ́bláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkʋla síanhɛ amʋ, mɛ́nɩ ɩmɔ́ɔbwɛ atɔ yintáhɛ́.” 13 Lɛ́lɛ́, bɔtɔsɩ́ síanhɛ amʋ́ʋ́ benya tsú bodobodo anu ámʋtɔ ámʋ. Ɩlɔbʋlá alakpá dúanyɔ kɛ́kɛ́.
14 Ahá ámʋ bowun osúna anfɩ Yesu labwɛ́ ánfɩ. Mʋ́ sʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Lɛ́lɛ́, oyin ánfɩ gyí Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n mʋ ɩwɩ asʋ́n wá Bulu asʋ́ntɔ́ bɛɛ, ɔbɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ ámʋ nɩ́.” 15 Yesu lówun ánɩ́ ahá ámʋ babwɛ́ agywɩɩn bɛɛ, bɛ́ba bɛkɩtá mʋ ɔwʋnlɩ́ntɔ́ yáɩ́ mʋ iwíe. Mʋ́ sʋ mʋ nkʋlɛ ɔlɛladʋ́ yɔ́ nkpá sí amʋ́.
Ɔpʋsʋ Natɩ́
(Mateo 14:22-33; Marko 6:45-52)
16 Brɛ́á owí lɔpɔn a, Yesu akasɩ́pʋ́ bɛkplɩ́ ba Galilea ɔpʋ ɔnɔ́. 17 Owí latá, támɛ Yesu mɔ́kʋ́yínkí bɔtʋ amʋ́. Mʋ́ sʋ bɔdʋ wíé ɔklʋntɔ, bʋdɛfa bɔyɔ́ Kapernaum. 18 Afú kpɔnkpɔntɩ kʋ lɛ́ba ɩdɛtsʋ́ʋn, ɔpʋ amʋ lɔ́wa dabɩ. 19 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, akasɩ́pʋ́ amʋ baplá ɔklʋn amʋ yɔ́ fɛ́ máɩlɩ asa ntɛ́ɛ ana. Ɩnʋ bowun ánɩ́ Yesu ná ɔpʋ amʋsʋ ɔbá amʋ́ wá. Mʋ́ sʋ ifú lɛkɩtá amʋ́. 20 Támɛ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́, mlɩmánya ifú!” 21 Ɩnʋ botsu mʋ wá ɔklʋn amʋtɔ ansigyísʋ́. Ilotsutsúa ɩwankɩ amʋ́ á, ɔklʋn amʋ lawíé otsubúnɔ, ɔtɩ́nɛ́ amʋ́ʋ́ bɔyɔ́ ámʋ.
Yesu Dunká
22 Ɔyɩ́ kɛhɛ a, ɔdɔm amʋ́ʋ́ besi bʋbʋ ɔpʋ amʋ ɔbɩn ɩnʋ ámʋ bowun ánɩ́ ɔklʋn kʋkʋ ɩtráa mɛlɩ́ɩ́ ɩnʋ. Mʋ́á tɛkɩ ɩlɩɩ́ ɩnʋtɔ akasɩ́pʋ́ amʋ bowie nátɩ́ nɩ́. Bowun ánɩ́ Yesu mówie mʋ́tɔ́ asa bɛnatɩ́. 23 Mʋ́ ɔma a, nklʋn akʋ lótsu Tiberia wúlutɔ bɛlɩɩ́ mantáa ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ begyi bodobodo amʋ́ʋ́ Yesu lɛ́da Bulu ɩpán pʋ́há amʋ́ ámʋ. 24 Ɔdɔm amʋ bowun ánɩ́ Yesu lanátɩ́ ɩnʋ, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ bʋma ɩnʋ. Mʋ́ sʋ bɔdʋ wíé nklʋn amʋtɔ yɔ́ Kapernaum, bʋdɛ Yesu dunká.
Bodobodoá Ɩtɛhá Nkpa
25 Brɛ́á ɔdɔm amʋ boyówun Yesu ntsu ɔbɩn ɩnʋ á, bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, brɛ́ mɔmʋ fobowie nfɩ?”
26 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Megyí osúna amʋ́ʋ́ ndɛbwɛ mlɩdéwúun amʋ sʋ mlɩgyá mɩ́ ɔkpa. Mboún bodobodo amʋ́ʋ́ nɛha mlɩ, mlɩlégyí mwɛ ámʋ sʋ. 27 Mlɩmáwun ipian atogyihɛ ánɩ́ iteyíntá sʋ. Mboún mlɩwun ipian mʋ́á ibétsiá yɔ́, ɩbɛ́ha nkpa ánɩ́ ɩtamatá, ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ nɛ́ha mlɩ sʋ. Tsúfɛ́ mɩ́ mɩ́ Sɩ́ Bulu lahɩɛ nsʋ ánɩ́ mbʋ ɔkpa há mʋ́.”
28 Bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Gyʋma mɔmʋ abwɛ́ɛ isuna ánɩ́ anɩdɛ́ tɔ́á Bulu tekle bwɛ?”
29 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Tɔ́á Bulu déklé ɔbɛ́ɛ mlɩbwɛ́ɛ gyí, mlɩhɔ mɩ́ ánfɩ ɔlɔwa sɩ́sɩ́ ánfɩ gyi.”
30 Ɩnʋ bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Osúna mɔmʋ fɔ́bwɛ abówun, mɛ́nɩ abɔ́hɔ fʋ gyi? Ntɔ fɔ́bwɛ? 31 Anɩ anáin begyi mana dimbí ámʋsʋ. Bɔwanlɩ́n mʋ́ wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, ‘Mose lɛ́ha amʋ́ atɔ́á ilotsu ɔsʋ́sʋ́ bá begyi.’ ”
32 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Megyí Mose lɛ́ha mlɩ atogyihɛ amʋ tsú ɔsʋ́sʋ́. Mɩ́ Sɩ́ lɛ́ha mlɩ bodobodo onutónutó ámʋ tsú ɔsʋ́sʋ́. 33 Tsúfɛ́ bodobodo ánɩ́ Bulu tɛhá gyí mɩ́ ánfɩ natsú ɔsʋ́sʋ́ bá, nɛbá bɛha ɔyɩ́tɔ́ ahá nkpa ánfɩ.”
34 Ahá ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Owíé, tsia ha anɩ bodobodo anfɩ brégyíbrɛ́, tsú séi pʋ́ya.”
35 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa ámʋ nɩ. Akʋ́n mɛ́ɛkɩtá ɔhá ánɩ́ ɔlɛba mɩ́ wá ɛkɛkɛɛkɛ. Ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛkɩtá ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi ɛ́ ɛkɛkɛɛkɛ. 36 Fɛ́ alɩá nɛbláa mlɩ á, mlɩlawun mɩ, támɛ mlɩmɔ́kʋ́hɔ mɩ gyi bɔfʋn séi. 37 Ɔhagyíɔha ánɩ́ Ɔsɩ́ ámʋ lɛ́ha mɩ́ ɔbɛ́ba mɩ́ wá. Mméegya ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɛba mɩ́ wá. 38 Tsúfɛ́ mmotsu ɔsʋ́sʋ́ ba mbɛ́ɛ, nɛbá bɔbwɛ tɔ́á ndeklé. Mboún tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ déklé ɔbwɛkpá nɛba. 39 Tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ déklé gyí, ahá ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋhá mɩ́ ámʋtɔ ɔkʋkʋ mádalɩ mɩ́ ɩbɩ. Mboún nkʋ́sʋa amʋ́ fɛ́ɛ́ tsu afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 40 Tɔ́á mɩ́ Sɩ́ ámʋ tekle gyí, ɔhagyíɔha ánɩ́ olowun mɩ́, mʋ Bi ánfɩ, hɔ mɩ gyi obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ.”
41-42 Ɩ́nɩá Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ notsu ɔsʋ́sʋ́ ba amʋ nɩ” sʋ á, Yudafɔ ámʋ bɔwa mʋ wuntí bɩ. Bɛɛ, “Megyí Yosef mʋ bi Yesu amʋ nɩ? Anɩméyín mʋ sɩ mʋa mʋ yin? Ɔkpa mɔmʋ sʋ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Ɔsʋ́sʋ́ notsu nɛba?’ ”
43 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsi wuntí mlɩ wʋlɛwʋlɛ. 44 Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ ba mɩ́ wá, nkɛ́tɩ mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ lakpá mʋ ba mɩ. Mɩ́ ɛ́ nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 45 Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋ lɔ́wanlɩ́n tswɩ ɔbɛ́ɛ, ‘Bulu obósuná ahá fɛ́ɛ́ atɔ́.’ Ɔhagyíɔha ánɩ́ alanú mɩ́ Sɩ́ asʋ́n, kásɩ́ mʋ́ tsú mʋ wá tɛba mɩ́ wá. 46 Ɔhaa mɔ́kʋ́wun Ɔsɩ́ ámʋ kɩ. Mɩ́ ánfɩ notsu Bulu wá bá anfɩ nkʋlɛ láwun mʋ kɩ. 47 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 48 Mɩ́gyí bodobodoá ɩtɛhá nkpa nɩ́. 49 Ɩ́nɩá mlɩ anáin begyi mana dimbísʋ́ óó á, amʋ́ fɛ́ɛ́ bowu. 50 Támɛ bodobodo anfɩ gyí mʋ́a ɩlatsú ɔsʋ́sʋ́ bá, mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ obégyi mʋ́ móowu nɩ́. 51 Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ ntɛhá nkpa, natsú ɔsʋ́sʋ́ ba amʋ nɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ogyi bodobodo anfɩ obétsiá nkpa, omóowu ɛkɛkɛɛkɛ. Mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ gyí bodobodo amʋ. Mʋ́ nési há, mɛ́nɩ ɔyɩ́tɔ́fɔ bénya nkpa nɩ́.”
52 Ɩnʋ Yudafɔ ámʋ benya asʋ́n anfɩ́ Yesu lablɩ́ ánfɩ ɩwɩ ɔblɔ́. Amʋ́ wʋlɛwʋlɛ begyi aba nwɛ́ɛn bɛɛ, “Nkálɩ oyin ánfɩ ɔbɛ́talɩ́ pʋ́ mʋ ɔyʋlʋ́ʋ há anɩ ɔbɛ́ɛ agyíi?”
53 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Nɩ́ mlɩmégyi mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya a, mlɩmá nkpa ánɩ́ ɩtamatá kʋkʋʋkʋ mlɩtɔ. 54 Ɔhá ánɩ́ olegyi mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 55 Tsúfɛ́ mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ igyi atogyihɛ onutó, mɩ́ obugya ɛ́ igyi atonuhɛ onutó. 56 Ɔhá ánɩ́ ogyi mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya tsie mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ ntsie mʋtɔ. 57 Mɩ́ Sɩ́ Ɔkɩankpapʋ amʋ lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋ sʋ́ mbʋ nkpa. Mʋ́ sʋ fʋ́á fegyi mɩ a, mɩ́ sʋ fʋ́ ɛ́ fʋbʋ nkpa. 58 Mɩ́gyí bodobodo onutóá notsu ɔsʋ́sʋ́ ba nɩ. Mlɩ anáin begyi mána, támɛ bowu. Ɔhá ánɩ́ ogyi bodobodo anfɩ mʋ́ obétsiá nkpa ánɩ́ ɩtamatá.”
59 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ brɛ́á ɔdɛ atɔ́ suná Kapernaum, Yudafɔ ofíakpa.
Nkpa Ánɩ́ Ɩtamatá Asʋ́n
60 Yesu abúopʋ tsɔtsɔɔtsɔ ámʋtɔ akʋ bonu asʋ́n ánfɩ á, bɛblɩ́ bɛɛ, “Atosunáhɛ́ ánfɩ mʋ́ bʋ ɔnlɩn o! Ma ɔbɛ́talɩ́ hɔ mʋ́?”
61 Yesu lówun ánɩ́ mʋ abúopʋ amʋtɔ akʋ bʋdɛ wunti ánɩ́ alablɩ́ alɩ sʋ á, ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ánfɩ ɩlahan mlɩ? 62 Mʋ́mʋ́ nɩ́ mlowun Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ ɔyɔ́ ɔtɩ́nɛ́á olotsu ba mɛ, nkálɩ mlɔ́bwɛ? 63 Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ tɛ́há nkpa. Nyankpʋsa ɔwʋnlɩ́n mʋ́ á, kpaalɩ ígyi. Asʋ́n ánfɩ ndɛ mlɩ bláa anfɩ itsú Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔtɛhá nkpa ámʋ wá, 64 támɛ mlɩtɔ akʋ bʋmɔhɔ mʋ́sʋ́ gyi.” Yesu lówun amʋ́á bʋmɔhɔ mʋ́sʋ́ gyi pʋ́ ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ há yáɩ́ dodoodo. 65 Ɔlɛtrá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩ́nɩ sʋ́ nɛbláa mlɩ mbɛ́ɛ, ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ ba mɩ́ wá, nkɛ́tɩ mɩ́ Sɩ́ lakpá mʋ ba mɩ” nɩ́.
66 Tsú ɛkɛ ámʋ a, Yesu abúopʋ amʋ tsɔtsɔɔtsɔ beyinkí mʋ ɔma, bʋmɛtrá buo mʋ. 67 Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ɛ́ mlɩdékléá mléyinkí mɩ́ ɔma lóó?”
68 Simon Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, ma wá abɔ́yɔ? Fʋ́ wá asʋ́n ánɩ́ ɩtɛhá nkpá ánɩ́ ɩtamatá bʋ. 69 Anɩlahogyi, anɩlabɩ́ ánɩ́ fʋ́gyí Ɔha Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ fotsú Bulu wá ámʋ nɩ.”
70 Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ahá dúanyɔ nɛlɛ, támɛ mlɩtɔ ɔkʋ gyí ɔbʋnsám!” 71 (Simon Iskariot mʋ bi Yuda ɔdɛ á. Tsúfɛ́ ogyi akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋtɔ ɔkʋlɛ. Mʋ ɔbɛ́lɛ mʋ há nɩ́.)