5
Tsukʋlɛ Osínpʋ Ɔkʋ Ɩlɔ Tsa
Asʋ́n ánfɩ ɔma a, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Yerusalem Yudafɔ Bulusúm nkɛ kʋ ogyíkpá. Bɔpwɛ buntíi wá wúlu amʋ. Bokwi ibún kʋ mantáa buntíi amʋ ɔkpa ɔnɔ́ kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Akúfa Ɔtsʋ́nkpa. Bʋtɛtɩ́ ibún ámʋ Betesda Hebri ɔblɩ́tɔ. Beyi mbu anu bómlí mʋ́. 3-4 Alɔpʋ tsɔtsɔɔtsɔ bʋbun ibún ámʋ asɩ mbu ánfɩtɔ. Amʋ́tɔ́ akʋ bʋgyi ansibi abwiepʋ́, abɔ pʋ́ tsukʋlɛ asínpʋ.* Oyin ɔkʋá alasin tsukʋlɛ nfí adʋasa-kwe (38) kɛ́kɛ́ da ɩnʋ. Brɛ́á Yesu lówun mʋ a, olowun ánɩ́ alalɔ́, dɩ́ ɩnʋ wá ɔpá. Mʋ́ sʋ ɔlɛfɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋdeklé fɛɛ ɩwɩ ɩwá fʋ́ ɔnlɩn?”
Tsukʋlɛ osínpʋ amʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, nɩ́ bowúli ntsu ámʋtɔ á, mma ɔhá ánɩ́ obótsu mɩ́ wá mʋ́tɔ́. Nótsutsúa ambɔbwɛ á, ɔkʋ lagyankpá wíé mʋ́tɔ́ dodo.”
Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ! Tsu fʋ́ ɔklan, afʋnatɩ!” Ɩnʋnʋʋnʋ oyin ámʋ ɩwɩ lɔ́wa mʋ ɔnlɩn, ɔlɔkʋsʋ́ tsú mʋ ɔklan, wá natɩ́ bɩ.
Alɩ ɛkɛ ámʋ igyi Yudafɔ Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́. 10 Mʋ́ sʋ Yudafɔ ahandɛ bɛka oyin ámʋ́ʋ́ Yesu latsá mʋ ɩlɔ ámʋ ansɩ́tɔ́, blɩ́ bɛɛ, “Ndɛ igyi Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́. Anɩ mbla mɛha ɔkpa ánɩ́ fɔ́sʋrá fʋ́ ɔklan.”
11 Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɛtsa mɩ́ ɩlɔ ámʋ lɛ́bláa mɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Tsu fʋ́ ɔklan, afʋnatɩ.’ ”
12 Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Ma lɛ́bláa fʋ ɔbɛ́ɛ, fʋtsúu fʋ́ ɔklan afʋnatɩ?”
13 Oyin ámʋ mɛ́bɩ ɔhá ánɩ́ ɔlɛtsa mʋ ɩlɔ, tsúfɛ́ ahá bʋhɩ́ɛ́ bʋtsɔ ɩnʋ, Yesu lɔ́fwɩ wá amʋ́tɔ́.
14 Ɔma a, Yesu lóyówun mʋ Bulu ɔtswɛ́kpa ɩnʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛ́ɛ fawun ánɩ́ ɩwɩ lawá fʋ́ ɔnlɩn. Mátrá bwɛ lakpan, mɛ́nɩ mʋ́á ɩdʋn ɩ́nɩ mɛ́ɛba fʋsʋ.”
15 Oyin ámʋ lɛ́yɛ́bláa Yudafɔ ahandɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, Yesu lɛ́tsa mʋ ɩlɔ. 16 Ɩ́nɩá Yesu dɛ́ ntobí ánfɩ odu bwɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ sʋ á, Yudafɔ ahandɛ amʋ bɔwa mʋ kpɛkpɛ́ɛ bɩ. 17 Támɛ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Sɩ́ mɔ́kʋ́sí agyʋ́má yɔ. Mʋ́ sʋ mɩ́ ɛ́ mmɔkʋ́sí.”
18 Mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ sʋ á, Yudafɔ ahandɛ amʋ bekle ánɩ́ bɔ́mɔ mʋ ɔkpagyíɔkpasʋ. Tsúfɛ́ megyí ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ mbla ámʋ nkʋlɛ tʋ́ʋn sʋ, mboún ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, mʋ sɩ gyí Bulu, ilosuná ánɩ́ mʋa Bulunyɔ bʋgyi kɛ́kɛ́ɛ.
Bulu Tɛ́há Mʋ Bi Ámʋ Túmi
19 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mɩ́ Bulu mʋ Bi ánfɩ onutó mmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔ mɩ́ ɩwɩsʋ. Tɔ́á nowun ánɩ́ mɩ́ Sɩ́ dɛ́bwɛ á, mʋ́ ntɔbwɛ́. 20 Tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ tɔdwɛ́ mɩ́, otosúná mɩ́ ɩtɔ́á mʋ onutó ɔdɛbwɛ fɛ́ɛ́. Inn! Ɩbɔ́wa mlɩ wánwan ánɩ́ obósuná mɩ́ mʋ́á ɩdʋn alɩ. 21 Alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ tɔkʋ́sʋá ahá tsú afúlitɔ, há amʋ́ nkpa ámʋ a, alɩ mɩ́ ɛ́ ntɛhá ahá ánɩ́ ndeklé nkpa nɩ́. 22 Mɩ́ Sɩ́ tamagyi asʋ́n há ɩpɔ́n, támɛ alapʋ́ asʋ́ngyí fɛ́ɛ́ wá mɩ́ ɩbɩtɔ, 23 mɛ́nɩ ɔhagyíɔha obóbu mɩ́ fɛ́ alɩá otobú mɩ́ Sɩ́ ámʋ. Ɔhá ánɩ́ ɔtamabú mɩ́ tamabú mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɛ́.
24 “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ otonú mɩ́ asʋ́n, ɔtɔhɔ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ gyi, bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Bulu méegyi mʋ asʋ́n, há mʋ pɔ́n, tsúfɛ́ aladálɩ lowutɔ ba nkpatɔ dodo. 25 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Brɛ́ kʋ ɩbá. Brɛ́ ámʋ ɩlawúna fʋn ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋgyi fɛ́ aha wuhɛ́ bónu Bulu mʋ Bi ámʋ ɔmɛ. Amʋ́á bonu mʋ́ bénya nkpa. 26 Tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ bʋ́ʋ túmi, ɔtɛhá nkpa. Alɩ kɛ́n alahá mɩ́ ánfɩ ngyi mʋ Bi ánfɩ túmi, ɔbɛ́ɛ nháa ahá nkpa nɩ́. 27 Alahá mɩ́ túmi ɔbɛ́ɛ, ngyíi ahá asʋ́n, tsúfɛ́ mɩ́gyí Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ nɩ. 28 Asʋ́n ánfɩ ɩmáwa mlɩ wánwan. Brɛ́ kʋ ɩbá, afúli fɛ́ɛ́ bónu mɩ́ ɔmɛ, 29 kʋ́sʋ́. Amʋ́á bɔbwɛ yilé bɛ́lakʋ́sʋ́, nyá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Amʋ́á bɔbwɛ laláhɛ a, négyi amʋ́ asʋ́n, há amʋ́ ɩpɔ́n.”
30 “Mmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ mɩ́ ɩwɩsʋ. Asʋ́n ánɩ́ nonú tsú mɩ́ Sɩ́ wá á, mʋ́ ntɔpʋ́gyí asʋ́n. Mʋ́ sʋ́ ntegyi asʋ́n ɔnɔkwalɩsʋ nɩ́. Tsúfɛ́ ntamabwɛ́ tɔ́á mɩ́ onutó ndeklé, mboún tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ tekle.”
Yesu Ɩwɩ Adánsɩɛ Wankláán Agyípʋ́
31 Yesu lɔ́yɔ mʋ́sʋ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mɩ́ onutó negyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ á, mlɩmɔ́ɔhɔ mʋ́ ánɩ́ ɔnɔkwalɩ igyi. 32 Bulu ɛ́ tegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Nyin ánɩ́ mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ odegyí amʋ igyi ɔnɔkwalɩ. 33 Mlɩlawá abí sɩ́sɩ́ Yohane. Alabláa mlɩ ɔnɔkwalɩ amʋ. 34 Mɩ́ mʋ́ á, mmehián anyánkpʋ́sa adánsɩɛ. Mboún ndɛ mlɩ asʋ́n ánfɩ bláa, mɛ́nɩ Bulu ɔbɔ́hɔ mlɩ nkpa. 35 Yohane asʋn blɩ́hɛ́ lɔbwɛ fɛ́ ɔkandɩ́ɛ ánɩ́ ɩdɛwankɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩlótsulá gyi mʋ́ ɔdwɛ kpalobí. 36 Mbʋ tɔ́á itegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ, ɩdʋn Yohane klɛ́ amʋ. Agyʋ́má ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ lawá ɔbɛ́ɛ mbwɛ́ɛ mɔ mʋ́ ɔnɔ́, ndɛ mʋ́ bwɛ ámʋ dɛ́ adánsɩɛ gyí ánɩ́ mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. 37 Mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ ámʋ onutó lagyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Mlɩmɔ́kʋ́nu mʋ ɔmɛ, mlɩmɔ́kʋ́wun mʋ ɛ́ kɩ. 38 Mlɩmɔ́hɔ mʋ asʋ́n wá mlɩ klʋntɔ, tsúfɛ́ mlɩmɔ́hɔ mɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa sɩ́sɩ́ ámʋ gyi. 39 Mlɩkɩ́á mlénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá tsú Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ. Mʋ́ sʋ́ mlɩ ansɩ́ lapɛ́, mlɩdɛ́ mʋ́ kasɩ́ nɩ́. Mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ idegyí. 40 Támɛ mlɩlakíná mɩ́ wá bá, mɛ́nɩ mlénya nkpa ámʋ.
41 “Mmedédunká mbɛ́ɛ, ahá bʋkánfʋ mɩ́, 42 tsúfɛ́ nyin mlɩ dodo. Nyin ánɩ́ mlɩtamadwɛ́ Bulu tsú mlɩ klʋntɔ. 43 Naba mɩ́ Sɩ́ dátɔ́, mlɩmɔ́hɔ mɩ. Támɛ nɩ́ ɔha bambá ɔbá mʋ onutó ɩwɩsʋ á, mlɔ́hɔ mʋ. 44 Mlɩtekleá mlɛ́kanfʋ́ aba, támɛ mlɩtamabɔ́ mbɔ́dɩ́ ánɩ́ Bulu ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋ ɔkánfʋ mlɩ. Nkálɩ ɩbɔ́bwɛ mlɔ́hɔ mɩ gyi? 45 Mlɩmákɩ mlɩaa, nɛ́lɛ mlɩ ɩlá mɩ́ Sɩ́ ansɩ́tɔ́. Mose amʋ́ʋ́ mlɩ ansɩ́ ɩdɩn mʋsʋ mlɩaa ɔbɔ́hɔ mlɩ nkpa ámʋ mboún ɔbɛ́lɛ mlɩ ɩlá Bulu ansɩ́tɔ́ nɩ́. 46 Nɩ́ lɛ́lɛ́ mlɩlɔ́hɔ Mose asʋ́nsʋ́ gyi a, tɛkɩ mlɔ́hɔ mɩ́ asʋ́nsʋ́ gyi, tsúfɛ́ mɩ́ ɩwɩ asʋ́n ɔlɔwanlɩ́n tswɩ. 47 Támɛ ɩ́nɩá mlɩmɔ́hɔ tɔ́á ɔlɔwanlɩ́n tswɩ́sʋ gyi a, nkálɩ ɩbɔ́bwɛ mlɔ́hɔ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́sʋ gyi?”
* 5:3-4 Mʋ́tɔ́ yée 4 bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ: Ɩbʋ nʋ bʋ ɩnʋ á, Bulu-ɔbɔpʋ tobowulíi ntsu ámʋtɔ. Ɩ́nɩ sʋ bʋtsie ɩnʋ bʋgyo mʋ. Tsúfɛ́ nɩ́ ɔbá bowulíi mʋ́ á, fʋ́á fegyankpá wíé mʋ́tɔ́ á, fʋtenyá ɩlɔtsá. 5:25 Ahá ánɩ́ bawú ɔŋɛ́tɔ́. 5:31 Mose mbla lósuná ánɩ́ ahá abanyɔ́ ogyí adánsɩɛ.