9
Ansibi Obwiepʋ́ Ɔkʋ Tsa
Ɛkɛ ɔkʋ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bʋna ɔkpatɔ, bowun oyin ɔkʋá bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, ma lakpan sʋ́ bɔkwɩɩ́ oyin ánfɩ ansibi obwiepʋ́? Mʋ onutó lakpan sʋ lóó, ntɛ́ɛ mʋ akwɩɩ́pʋ́?”
Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mʋ ntɛ́ɛ mʋ akwɩɩ́pʋ́ lakpan sʋ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. Mboún alɩá Bulu ɔbɛ́lɛ mʋ túmi súná tsʋn mʋ ɩlɔ ámʋtɔ sʋ. Ɩlasí kpalobí owí ɔbɛ́ta. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ trá yɔ agyʋ́má. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ abɔ́yɔ agyʋ́má ámʋ́ʋ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ lɔ́wa mɩ́ ɔbɛ́ɛ nyɔ́ɔ amʋ. Ɩ́nɩá nenya mbʋ ɔyɩ́ ánfɩtɔ á, mɩ́gyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ wankɩ.”
Brɛ́á Yesu lɛ́bláa amʋ́ asʋ́n ánfɩ tá á, olotu atsʋnɔ́ tswɩ ɔsʋlʋ́tɔ, ɔlɔpʋ osrebi tsɩ́á ɩsɩ, tɩ́tɩ mʋ́ tan ansibi obwiepʋ́ ámʋ ansíbisʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa ansibi obwiepʋ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Natɩ yɔfwɩ ansɩ́tɔ́ Siloam paatɩtɔ.” (Siloam asɩ gyí, “Bɔwa mʋ sɩ́sɩ́.”) Oyin ámʋ lɔ́yɔ́fwɩ ansɩ́tɔ́ yínkí ɔbá wóyí á, ɔdɛ atɔ́ wúun.
Mʋ aba pʋ́ ahá ánɩ́ bʋtowun mʋ ɔdɛ atɔ́ kʋlɩ́ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Megyí oyin ánfɩ tetsíá kʋ́lɩ́ atɔ́ brɛ́ ámʋ nɩ?”
Amʋ́tɔ́ akʋ bɛɛ, “Mʋ nɩ!” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Ó-o, lɩ́an ɔlɛlɩan mʋ.”
Ɩnʋ oyin ámʋ onutó lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́.”
10 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkálɩ ɩlɔbwɛ asa fʋdɛ atɔ́ wúun ngya?”
11 Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Oyin ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Yesu amʋ lɔ́bwɛ ɔdɩba tan mɩ́ ansíbisʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, nnátɩ yɔfwɩ ansɩ́tɔ́ Siloam paatɩtɔ. Nɔyɔ́fwɩ, mʋ́ʋ́ ndɛ atɔ́ wúun a.”
12 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ ɔbʋ?” Mʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ohwée.”
Farisifɔ Ansibi Obwiepʋ́ Ámʋ Asʋ́n Fɩtɛ́
13 Ɩnʋ bɛkpa oyin ámʋ́ʋ́ tɛkɩ ogyi ansibi obwiepʋ́ ámʋ yáa Farisifɔ wá. 14 Ɛkɛ ámʋ́ʋ́ Yesu lɔ́bwɛ ɔdɩba pʋ́bwíí mʋ ansíbi amʋ igyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́. 15 Mʋ́ sʋ Farisifɔ ámʋ bɛlafɩ́tɛ́ oyin ámʋ alɩá ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun. Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔdɩba ɔlɔpʋtan mɩ́ ansíbisʋ, nɔyɔ́fwɩ ansɩ́tɔ́. Mʋ́ʋ́ ndɛ atɔ́ wúun ngya a.”
16 Farisifɔ ámʋ akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Megyí Bulu ɔha oyin ámʋ́ʋ́ olobwií mʋ ansíbi amʋ gyí, tsúfɛ́ ɔtamagyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ mbla ámʋsʋ.”
Támɛ akʋ ɛ́ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Nkálɩ lakpan ɔbwɛpʋ́ ɔbɛ́talɩ́ bwɛ́ osúna anfɩ odu? Asʋ́n ánfɩ sʋ bʋmɛtrá bwɛ kʋlɛ.”
17 Mʋ́ sʋ bɛlafɩ́tɛ́ oyin ámʋ bɛɛ, “Fɛɛ mʋlóbwií fʋ́ ansíbi. Amansʋ fʋbʋ blɩ́ tsú mʋ ɩwɩ?”
Oyin ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ogyi.”
18 Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋmohogyi ánɩ́ lɛ́lɛ́, bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ asa séi ɔdɛ atɔ́ wúun, kpɛ́fʋn brɛ́á bɛtɩ mʋ akwɩɩ́pʋ́ ba. 19 Bɛfɩtɛ́ amʋ́ bɛɛ, “Mlɩ bí ámʋ́ʋ́ mlɩaa, mʋ ansíbi lobwie asa mlɩlɔ́kwɩɩ́ mʋ amʋ nɩ? Nkálɩ ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun ngya?”
20 Mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Anɩyin ánɩ́ anɩ bí nɩ́. Anɩyin ánɩ́ anɩlɔ́kwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. 21 Támɛ alɩá ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun pʋ́ ɔhá ánɩ́ olobwií mʋ ansíbi mʋ́ á, anɩméyín. Kókoli mlɩ, mlɩfɩtɛ mʋ onutó. Megyí kebi ógyi, aladan. Ɔbɛ́talɩ́ lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́.” 22 Mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bʋdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya. Mʋ́ sʋ bɛblɩ́ alɩ nɩ́. Tsúfɛ́ ahandɛ amʋ bablɩ́ tswɩ bɛɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) a, bégya mʋ lɛ́ Yudafɔ ofíakpa ɩnʋ. 23 Mʋ́ sʋ mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bɛɛ, “Megyí kebi ógyi, aladan, mlɩfɩtɛ mʋ onutó!” nɩ́.
24 Bɛlatɩ́ oyin ámʋ́ʋ́ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ ámʋ otse nyɔɔsɩ, bláa mʋ bɛɛ, “Ka ntam Bulu ansɩ́tɔ́ ánɩ́ fɛ́blɩ́ ɔnɔkwalɩ. Anɩyin ánɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ oyin ámʋ́ʋ́ olobwií fʋ́ ansíbi amʋ gyí.”
25 Mʋ́ʋ́ oyin ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ ogyi o, yilé ɔbwɛpʋ́ ogyi o, mɩ́ mʋ́ mmeyín. Toku kʋlɛ pɛ́ nyin. Mʋ́gyí, tɛkɩ brɛ́ ámʋ ntamawun atɔ́, támɛ séi mʋ́ ndewúun.”
26 Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkálɩ ɔlɔbwɛ fʋ́? Nkálɩ olobwií fʋ́ ansíbi amʋ?”
27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nabláa mlɩ dodoodo, támɛ mlɩmónu. Ntogyi sʋ́ ntráa bla mlɩ? Mlɩ ɛ́ mlɩdékléá mlɔ́bwɛ mʋ akasɩ́pʋ́ lóó?”
28 Besia mʋ, bláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́gyí mʋ ɔkasɩ́pʋ́. Anɩ náin Mose akasɩ́pʋ́ anɩ mʋ́ anɩgyí. 29 Anɩyin ánɩ́ Bulu lɔ́tɔɩ́ bláa Mose asʋ́n, támɛ anɩméyín ɔtɩ́nɛ́á oyin ánfɩ mʋ́ otsú.”
30 Oyin ámʋ lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ngya ntɔ asʋ́n nɩ́? Mlɩméyín ɔtɩ́nɛ́á otsú, támɛ mʋlábwíí mɩ́ ansíbi nɩ o. 31 Anɩ fɛ́ɛ́ anɩyin ánɩ́ Bulu tamanú lakpan abwɛpʋ́ isu. Ɔhá ánɩ́ otobú mʋ́, otegyi mʋ mblasʋ isu otonú. 32 Tsú brɛ́á Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ɔpá á, ɔhaa mɔ́kʋ́nú ánɩ́ ɔkʋ labwíí ɔhá ánɩ́ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ ansíbi kɩ. 33 Nɩ́ megyí Bulu ɔha oyin ánfɩ gyí á, tɛkɩ ɔmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ.”
34 Ahandɛ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Fʋ́ ánfɩ fʋgyi lakpan ɔbwɛpʋ́ tsú brɛ́á bɔkwɩɩ́ fʋ́ ánfɩ dékléá fósuná anɩ asʋ́n?” Ɩnʋnʋ begya mʋ lɛ́ ofíakpa ɩnʋ.
Ɔŋɛ́tɔ́ Ansíbi Bwie
35 Yesu lónu ánɩ́ bagya oyin ámʋ lɛ́ ofíakpa ɩnʋ. Mʋ́ sʋ brɛ́á olowun mʋ a, ɔlɛfɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fɔhɔ Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ gyi?”
36 Oyin ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, suna mɩ́ ɔhá ánɩ́ ogyi, mɩ́ anhɔ mʋ gyi!”
37 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fawun mʋ dodo. Mʋgyí ɔhá ánfɩ ɔdɛ fʋ́ asʋ́n bláa séi ánfɩ á.”
38 Mʋ́ʋ́ oyin ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nahɔ fʋ gyi.” Ɩnʋ olosúm Yesu.
39 Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ogyíkpa nɛba ɔyɩ́ ánfɩtɔ, mɛ́nɩ ahá ánɩ́ bʋmɛdɛ́ atɔ́ wúun bówun atɔ́. Ahá ánɩ́ bʋdewúun ɛ́ ansíbi ibwie.”
40 Farisifɔ akʋá bʋbʋ Yesu wá ɩnʋ bonu asʋ́n ánfɩ. Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Mʋ́ sʋ fʋdɛblɩ́ fɛɛ anɩ ɛ́ anɩgyí ansibi abwiepʋ́?”
41 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ansibi abwiepʋ́ mlɩgyí á, tɛkɩ Bulu mɛ́ɛha mlɩ ɩpɔ́n. Támɛ ɩ́nɩá mlɩaa mlɩdɛ́ atɔ́ wúun sʋ á, mlɩ lakpan lasin mlɩsʋ.”