Asʋn Wankláán Ánɩ́
Marko
Lɔ́wanlɩ́n
1
Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane Bulu Asʋ́n Ɔkanda
(Mateo 3:1-12; Luka 3:1-18; Yohane 1:19-28)
Alɩ́ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo ɩwɩ asʋn wankláán ámʋ ilotsuá asɩ nɩ́. Ɩlɛba mʋ́tɔ́ fɛ́ alɩá Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́Yesaia lɔ́wanlɩ́n wá mʋ ɔwʋlʋ́tɔ́ ɔbɛ́ɛ,
“Kɩ, ndɛ obí wa gya fʋ nkpá.
Mʋ ɔbɛ́la ɔkpa há fʋ́ nɩ́.
Ɔkʋ dɛ́kplʋn dimbísʋ́ ɔbɛ́ɛ,
‘Mlɩla anɩ Wíe ɔkpa.
Mlɩtswii ɩkpa ha mʋ!’ ”
Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane lɛ́ba ɔdɛ ahá asú bɔ, ɔdɛ Bulu asʋ́n ɔkan da Yudea dimbísʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩdamli klʋntɔ, amlɩsi lakpan bwɛ. Bulu osikie mlɩ, ambɔ mlɩ asú.” Ahá botsu Yerusalem wúlutɔ pʋ́ Yudea ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́ bá mʋ wá. Bɛlɛ amʋ́ lakpan blɩ́, ɔlɔbɔ amʋ́ asú Yordan ntsutso.
Yohane lɔ́wa kpɔ́sɔ́-imi atadɩɛ, ɔlɔpʋ ɔwʋlʋ́-kpákpá ɔfɛ́ klɩ́ mʋ́sʋ́. Atsantsankʋ pʋ́ ɔkwɛ́n otegyi. Oletsiá dá asʋ́n ɔkan, blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔkʋá ɔdʋn mɩ bʋ ɔma ɔbá. Mmɔfʋn ánɩ́ nógyonká sánkɩ́ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ́ kʋ́ráá. Mɩ́ mʋ́ á, ntsu ndɛpʋbɔ́ mlɩ asú, támɛ mʋ mʋ́ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ bɔ́ mlɩ asú.”
Yesu Asúbɔ Pʋ́ Mʋ Ɩsɔ́kɩ
(Mateo 3:13–4:11; Luka 3:21-22; 4:1-13)
Nkɛ ámʋtɔ á, Yesu lótsu Nasaret, wúluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́ ba Yohane wá, Yohane lɔ́bɔ mʋ asú Yordan ntsutso. 10 Yesu lénya dálɩ ntsu ámʋtɔ alɩ, olowun nwʋlʋ́táa lefinkí, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ dɛ́kplɩ́ dalɩ mʋ́tɔ́ fɛ́ abrɔ́dʋma, ɩlobogyonká mʋsʋ. 11 Ɩnʋ ɔmɛ kʋ lótsu ɔsʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́gyí mɩ́ bíá ntɔdwɛ́, mɩ ansɩ́ tɛhɩ́ɛ́ gyí fʋ́ ɩwɩ nɩ́.”
12 Ɩnʋnʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ lɛ́kpa Yesu ya dimbísʋ́. 13 Oletsiá ɩnʋ nkɛ adʋana, Satan létsiá bɔsɔ mʋ kɩ. Mʋa pututɔ-mbwɩ létsiá, Bulu-abɔpʋ bɛba bɛkɩ mʋsʋ.
Yesu Gyumagyihɛ Asɩtsuá
(Mateo 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)
14 Bɛkɩtá Yohane tswɩ obu ɔma a, Yesu lɔ́yɔ Galilea ɔmátɔ́, ɔdɛ Bulu asʋn wankláán ámʋ ɔkan da. 15 Ɔbɛ́ɛ, “Brɛ́ ámʋ lafʋn. Bulu iwíegyí ámʋ lawíé wóyí tá. Mlɩdamli klʋntɔ ba Bulu wá, amlɩhɔ mʋ asʋn wankláán ámʋsʋ gyi.”
16 Ɛkɛ ɔkʋ Yesu ná Galilea ɔpʋ ɔnɔ́, olowun Simon mʋa mʋ gyama Andrea. Bʋdɛ asawu tswɩ́ɩ, tsúfɛ́ aye alɛpʋ́ bʋgyi. 17 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩba bobuo mɩ. Nɔ́bwɛ mlɩ anyánkpʋ́sa alɛpʋ́.” 18 Ɩnʋnʋ besi amʋ́ asawu aná tswɩ, kplá buo mʋ.
19 Ɔlɛnatɩ́ yɔ́ nkpá kpalobí á, olowun Sebedeo abí, Yakobo mʋa mʋ gyama Yohane ɛ́. Bʋbʋ ɔklʋntɔ, bʋdɛ amʋ́ asawu bɩ́ɩn. 20 Ɩnʋnʋ Yesu lɛ́tɩ amʋ́ ɛ́, bɛnatɩ́ sí amʋ́ sɩ́ mʋ́a mʋ apafɔ wá ɔklʋn amʋtɔ ba bobuo mʋ.
Yesu Ɔŋɛ Laláhɛ Gyáa
(Luka 4:31-37)
21 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɔyɔ Kapernaum wúlutɔ. Ɔlɔyɔ Yudafɔ ofíakpa yósuná atɔ́ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́. 22 Mʋ atosunáhɛ́ lobwie amʋ́ ɔnɔ́, tsúfɛ́ olosuná amʋ́ atɔ́ túmisʋ. Megyí fɛ́ Mose mbla asunápʋ́ amʋ.
23 Oyin ɔkʋ lɛ́ba ofíakpa ɩnʋ, ɔŋɛ laláhɛ bʋ mʋsʋ. 24 Ɔlɔkplʋ́n blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Yesu Nasaretyin, amansʋ bʋ́ʋ anɩa fʋnyɔ nsɩnɛ́? Anɩ ɔhɩkpá fɛbá lóó? Nyin ɔhá oduá fʋgyi. Fʋ́gyí Bulu Ɔha Wankɩ́hɛ́ amʋ nɩ!”
25 Yesu lɔ́kplʋn wa ɔŋɛ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Kpa ɔnɔ́ bun, afʋdalɩ mʋtɔ.”
26 Ɩnʋ ɔŋɛ laláhɛ amʋ lɔ́wʋsʋ́ʋ oyin ámʋ ɔwʋnlɩ́nsʋ́, sʋ́rá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́, dálɩ mʋtɔ. 27 Ɔnɔ́ lobwie amʋ́ fɛ́ɛ́, bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Ntɔ ofúla nɩ? Ɩ́nɩ mʋ́ á, atosunáhɛ́ pɔpwɛ nɩ. Oyin ánfɩ bʋ túmi, ɔtɔkplʋ́n wa ɔŋɛ laláhɛ, itobú mʋ.”
28 Ɩ́nɩ sʋ Yesu ɩdá lɛklɛɩ́ wá Galilea ɔmá ámʋtɔ fɛ́ɛ́.
Alɔpʋ Tsɔtsɔɔtsɔ Tsa
(Mateo 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ benya dálɩ Yudafɔ ofíakpa ɩnʋ alɩ, bɔyɔ Simon mʋa Andrea wóyítɔ́. Yakobo mʋa Yohane ɛ́ bʋbʋ amʋ́tɔ́. 30 Bɔyɔ á, owísó lakɩ́tá Simon mʋ sia tsɩ́hɛ́, ɔda. Ɩnʋnʋ bɛbláa Yesu ɔtsɩ ámʋ ɩwɩ asʋ́n. 31 Mʋ́ʋ́ ɔlɔyɔ yɛ́kɩtá ɔtsɩ ámʋ ɩbɩ, tsú mʋ kʋ́sʋ́. Ɩnʋnʋ owísó ámʋ lɔ́kʋsʋ́ mʋsʋ, ɔlɔbwɛ amʋ́ afɔɔ́tɔ.
32 Mʋ́ ntʋ́pwɛ fɔɔn a, bɔpʋ alɔpʋ pʋ́ ahá ánɩ́ ɔŋɛ laláhɛ dɛ amʋ́ háan fɛ́ɛ́ ba Yesu. 33 Wúlu amʋ fɛ́ɛ́ bɛba befia wóyí ámʋ ɔnɔ́. 34 Yesu lɛ́tsa ahá tsɔtsɔɔtsɔá bʋdɛ ɩlɔ ɔtsan-ɔtsan lɔ, olegya ɔŋɛ laláhɛ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ lɛ́ ahátɔ. Ɔmɛha ɔŋɛ laláhɛ amʋ abʋtɔɩ, tsúfɛ́ amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋyin mʋ.
Bulu Asʋ́n Ɔkanda Galilea Ɔmátɔ́
(Luka 4:42-44)
35 Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ bakɛ a, Yesu lɛ́dalɩ wúlu amʋtɔ yɔ ɩtsɛ́tɔ́ ɔdɛ mpáɩ bɔ. 36 Támɛ Simon mʋa mʋ aba bɔbɔ mbɔ́dɩ́ dúnká mʋ alɩɩ yówun mʋ. 37 Brɛ́á bowun mʋ a, bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ahá fɛ́ɛ́ bʋdɛ fʋ́ dunká.”
38 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ “Mlɩha ayɔ awúlu bámbásʋ́, anyɛda Bulu asʋ́n ámʋ ɔkan ɩnʋ ɛ́, tsúfɛ́ ɩ́nɩ sʋ nɛba nɩ.”
39 Ɩnʋ ɔlɔyɔ yéki Galilea ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́, ɔdɛ asʋ́n ámʋ ɔkan da Yudafɔ ofíakpa fɛ́ɛ́, ɔdɛ ɔŋɛ laláhɛ ɛ́ gyáa lɛ ahátɔ.
Ɩlɔ Pɛpɛ Ɔlɔpʋ́ Ɔkʋ Tsa
(Mateo 8:1-4; Luka 5:12-16)
40  Ɩlɔ pɛpɛ ɔlɔpʋ́ ɔkʋ lɛ́ba bɛda akpawunu Yesu ayabitɔ, kókóli mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé! Nɩ́ fótsulá á, fɛ́talɩ́ há mɩ́ ɩwɩ bɛ́plɩ.”
41 Mʋ asʋ́n lɔ́wa Yesu nwɛ. Mʋ́ sʋ ɔlɛtɩnkɩ́ ɩbɩ da mʋ, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Natsúlá, fʋ́ ɩwɩ ɩplɩ́ɩ!” 42 Ɩnʋnʋ ɩlɔ pɛpɛ amʋ ɩlɛta, mʋ ɩwɩ lɛ́plɩ. 43-44 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́da mʋ ɔlá ɔbɛ́ɛ, “Mábla ɔhaa asʋ́n ánfɩ. Natɩ laa afʋpʋ fʋ́ ɩwɩ yosuná Bulu igyí ɔhapʋ́, afʋha mʋ ɩwɩgyʋrátɔ amʋ́ʋ́ Mose mbla lósuná tsú ɩlɔ pɛpɛtsa ɩwɩ ámʋ. Igyi adánsɩɛ suna ahá ánɩ́ fʋ́ ɩwɩ laplɩ́ɩ.”
45 Támɛ oyin ámʋ lénya dálɩ ɩnʋ alɩ, ɔlɔwa mʋ́ ɔkan da bɩ. Ɔlɛda asʋ́n ámʋ ɔkan wúlu amʋtɔ fɛ́ɛ́ fíá. Mʋ́ sʋ Yesu mɛ́tra talɩ́ lɛ́ ɩwɩ ɔwan wíé wúlu kʋkʋtɔ, ɩtsɛ́tɔ́ oletsiá tsíá. Támɛ mʋ́ ó á, ahá betsiá tsú ntɩ́nɛ́-ntɩ́nɛ́ ba mʋ wá.