2
Tsukʋlɛ Osínpʋ Tsa
(Mateo 9:1-8; Luka 5:17-26)
Nkɛ kpalobí kʋ ɔma a, Yesu léyinkí yɔ́ Kapernaum wúlutɔ. Ahá bonu ánɩ́ alaba wóyí. Mʋ́ sʋ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɛba bɔbʋlá wóyí ámʋ. Ɔkpa kʋ́ráá ɩtráa ma ɩnʋá fɔ́tsʋn wie mʋ́tɔ́. Yesu lɛ́da Bulu asʋ́n ámʋ ɔkan súná amʋ́. Ahá abaná bɔsʋrá tsukʋlɛ osínpʋ ɔkʋ akpasʋ ba mʋ. Ɔdɔm amʋ sʋ bʋmenya ɔkpa pʋ́ mʋ wíé Yesu wá. Ɩ́nɩ sʋ bɔyɔ́dʋ obu ámʋ awunso, dá mʋ́ ɔtɩnɛkʋ tíí, bɛkplɩ́a akpa amʋ tsʋn ɔbɔ́ ámʋtɔ, pʋ́ mʋ tswɩ Yesu ansɩ́tɔ́. Brɛ́á Yesu lówun ánɩ́ bahɔ mʋ gyi a, ɔlɛbláa tsukʋlɛ osínpʋ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ bí, nasí fʋ́ lakpan kíé fʋ́.”
Ɩnʋ Mose mbla asunápʋ́ akʋá bʋtsie ɩnʋ, bɛblɩ́ wá nwuntɔ bɛɛ, “Ntɔ asʋ́n oyin ánfɩ dɛ́blɩ́ alɩ? Megyí mbusuo álabɔ́ á? Ma ɛ́ ɔbɛ́talɩ́ sí lakpan kíé ahá dʋn Bulu nkʋlɛ?”
Yesu lɛ́bɩ ánɩ́ bʋdɛ nwɛ́ɛn gyí amʋ́ nwuntɔ. Mʋ́ sʋ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́ ɩ́nɩ odu gywɩɩ́n? Mɔmʋ bɔ́wa ablɩ́lɛ́ ánɩ́ nɛ́bláa tsukʋlɛ osínpʋ anfɩ? ‘Nasí fʋ́ lakpan kíé fʋ́’ ntɛ́ɛ ‘Kʋsʋ tsu fʋ́ akpa afʋnatɩ?’ 10 Támɛ ndekléá mlɩbɩ́ɩ ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ mbʋ túmi ɔyɩ́ ánfɩtɔ sí ahá lakpan kíé amʋ́.” Ɩnʋ ɔlɛbláa tsukʋlɛ osínpʋ amʋ ɔbɛ́ɛ, 11 “Ndɛ fʋ́ bláa mbɛ́ɛ, kʋsʋ! Tsu fʋ́ akpa afʋnatɩ yɔ wóyítɔ́!”
12 Ɩnʋnʋʋnʋ ɔlɔkʋsʋ́, tsú mʋ akpa, nátɩ́ amʋ́ ansɩ́tɔ́ ɩnʋ. Ɩ́nɩ lɔ́wa amʋ́ fɛ́ɛ́ wánwan, bɛkanfʋ́ Bulu blɩ́ bɛɛ, “Anɩmɔ́kʋ́wun ofúla anfɩ odu kɩ.”
Lewi Tɩ
(Mateo 9:9-13; Luka 5:27-32)
13 Yesu lɛ́trá yɔ Galilea ɔpʋ ɔnɔ́. Ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛba mʋ wá, olosuná amʋ́ atɔ́. 14 Brɛ́á ɔlɔpʋ ɔyɔ́ á, olowun Alfeo mʋ bi Lewi tsie mʋ lampóo ɔhɔ́kpa. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Bobuo mɩ.” Ɩnʋnʋ ɔlɔkʋsʋ́ buo mʋ.
15 Mʋ́ ɔma a, Lewi lɛ́tɩ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ atɔ́ ogyíkpá mʋ wóyítɔ́. Lampóo ahɔ́pʋ pʋ́ lakpan abwɛpʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ bobuo mʋ ba atɔ́ ámʋ ogyíkpá. 16 Brɛ́á Mose mbla asunápʋ́ amʋtɔ akʋá bʋgyi Farisifɔ bowun ánɩ́ Yesu mʋa lakpan abwɛpʋ́ pʋ́ lampóo ahɔ́pʋ bʋdɛ atɔ́ gyí a, bɛfɩtɛ́ mʋ akasɩ́pʋ́ bɛɛ, “Ntogyi sʋ́ mʋa lakpan abwɛpʋ́ pʋ́ lampóo ahɔ́pʋ bʋdɛ ɩbɩ wa gyi atɔ́?”
17 Yesu lónu asʋ́n ánfɩ, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Alɔpʋ léhián ɩlɔ ɔtsapʋ́, megyí ahá ánɩ́ ɩwɩ bʋ amʋ́ ɔnlɩn. Mmɛba aha wankláán ɔtɩkpá, mboún lakpan abwɛpʋ́ ɔtɩkpá nɛba.”
Ɔnɔ́klɩ́ Ɩwɩ Asʋn Fɩtɛ́hɛ́
(Mateo 9:14-17; Luka 5:33-39)
18 Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane akasɩ́pʋ́ pʋ́ Farisifɔ bʋtetsíá klɩ́ ɔnɔ́. Ɛkɛ ɔkʋ akʋ bɛba bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Ntogyi sʋ́ Yohane akasɩ́pʋ́ pʋ́ Farisifɔ akasɩ́pʋ́ bʋtɛklɩ́ ɔnɔ́, támɛ fʋ́ akasɩ́pʋ́ mʋ́ bʋtamaklɩ́ ɔnɔ́?”
19 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ɔtsɩ ɔkpaɩ́npʋ́ bʋ mʋ anyawíe wá á, bɛ́klɩ́ ɔnɔ́? Ɛkɛkɛɛkɛ! Ɩ́nɩá ɔbʋ amʋ́ wá ánfɩ mʋ́ á, bʋmɛ́ɛklɩ́ ɔnɔ́. 20 Támɛ ɛkɛ kʋ bɛ́ba ánɩ́ bɛ́kpa ɔká otsiápʋ amʋ nátɩ́ sí amʋ́. Alɩ nkɛ ámʋtɔ bɛ́klɩ́ ɔnɔ́ nɩ́.
21 “Ɔhaa tamapʋ́ tati pɔpwɛ tan tati dada. Tsúfɛ́ tati pɔpwɛ amʋ bɛ́kpɩkpɩ́ɩ tsií dáda amʋ ɩkʋ lɛ́, há ɔtánkpa ɩnʋ bɛ́latɛ́ɩ́ tsɩ́a. 22 Alɩ kɛ́n bʋtamapʋ́ nta pɔpwɛ wá ɔwʋlʋ́-kpákpá kɛntɛ wuhɛ́tɔ́ nɩ́. Nta pɔpwɛ amʋ ibófu fá kɛntɛ amʋ tsítsá, yíntá kɛntɛ amʋ ɛ́. Ɩ́nɩ sʋ ɔwʋlʋ́-kpákpá kɛntɛ pɔpwɛtɔ bʋ́tɔpʋ́ nta pɔpwɛ wá.”
Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́ Mʋ Wie
(Mateo 12:1-8; Luka 6:1-5)
23 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɔtsʋn ayó ndɔ kʋtɔ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́, mʋ akasɩ́pʋ́ bɔpʋsáa ayó ámʋ kʋ wɩ́. 24 Farisifɔ akʋ bowun amʋ́, bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Kɩ, ntogyi sʋ́ bʋdɛ tɔ́á anɩ mbla mɛha ɔkpa bwɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́?”
25 Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmɔ́kʋ́kla nu tɔ́á Owíe Dawid lɔ́bwɛ brɛ́á akʋ́n dɛ mʋa mʋ abúopʋ, bʋma tɔtɔá bégyi kɩ? 26 Olebitíwíé Bulu osúmkpa yótsu bodobodoá bapʋ́há Bulu igyí ba, mʋa mʋ abúopʋ amʋ begyi, Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn Abiata bɩ́sʋ́. Bulu igyí ahapʋ́ nkʋlɛ bɛlɛ ɔkpa bʋ́tegyi alɩ bodobodo amʋ.”
27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛtrá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nyankpʋsa sʋ́ Bulu lɔ́bwɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ ámʋ. Megyí ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ ámʋ sʋ́ Bulu lɔ́bwɛ nyankpʋsa. 28 Mʋ́ sʋ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ gyí ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ mʋ wie!”