3
Ɩlɔtsa Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́
(Mateo 12:9-14; Luka 6:6-11)
Yesu lɛ́trá yɔ Yudafɔ ofíakpa ɩnʋ á, oyin ɔkʋ tsie ɩnʋ, mʋ ɩbɩ kʋlɛ lawú. Aha akʋ bʋdɛ Yesu tɛ́ɛ, abʋkɩ bɛɛ ɔbɛ́tsa mʋ ɩlɔ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ ámʋ, mɛ́nɩ bénya mʋ ɩwɩ asʋ́n blɩ́. Yesu lɛ́bláa oyin ámʋ́ʋ́ mʋ ɩbɩ kʋlɛ lawú ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ bɛlɩɩ́ amʋ́ ansɩ́tɔ́ nfɩ.” Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ anɩ mbla lɛ́ha ɔkpa ánɩ́ abwɛ́ɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́? Yilé lóó, ntɛ́ɛ lalahɛ. Ahɔ́ɔ ɔha nkpa lóó, ntɛ́ɛ amɔ́ɔ mʋ?”
Támɛ ɔhaa mɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́. Yesu lɔ́pʋ ɔblɔ́ kɩ amʋ́ bómlí. Ɩlɔhɔ mʋ ɔsɩn, tsúfɛ́ klʋntɔ bʋ amʋ́ odwin. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa oyin ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Tɩnkɩ fʋ́ ɩbɩ amʋ.” Olenya tɩ́nkɩ́ mʋ́ alɩ pɛ́, ɔŋɛ́ lowie mʋ́tɔ́. Farisifɔ ámʋ bɛdalɩ yɔ, amʋ́a Owíe Herode ahá bɛkɩtá agywɩɩn ɩnʋnʋ alɩá bɔ́bwɛ bɔ́mɔ Yesu.
Ahá Tsɔtsɔɔtsɔ Ɩlɔ Tsa
7-8 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛnatɩ́ bɔyɔ́ Galilea ɔpʋ ɔnɔ́. Ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bobuo mʋ tsú Galilea mʋ́a Yudea ɔmátɔ́, Yerusalem, Idumea, Yordan bʋnkpa ɔbɩn pʋ́ Tiro mʋ́a Sidon nsáɩntɔ ba mʋ wá. Ahá ámʋ bɔdʋbɩ. Mʋ́ sʋ ɔlɛbláa mʋ akasɩ́pʋ́ ɔbɛ́ɛ, bʋdúnka ɔklʋn kʋ yaɩ ha mʋ, mɛ́nɩ bʋmóoputá mʋ. 10 Tsúfɛ́ alatsá ahá tsɔtsɔɔtsɔ ɩlɔ. Mʋ́ sʋ alɔpʋ amʋtɔ okugyíɔkʋ dékléá ɔbɔ́pʋ ɩbɩ da mʋ. 11 Nɩ́ ahá ánɩ́ ɔŋɛ laláhɛ bʋ amʋ́sʋ́ benyá wun mʋ alɩ á, badɩda mʋ ayabiasɩ, sʋ́rá okitikíti blɩ́ bɛɛ, “Fʋ́gyí Bulu mʋ Bi ámʋ nɩ!”
12 Támɛ ɔlɛda ɔŋɛ laláhɛ amʋ ɔlá kínkíínkín ɔbɛ́ɛ, ɩmáha ahá abʋbɩ mʋ.
Akasɩ́pʋ́ Amʋ Adá
(Mateo 10:1-4; Luka 6:12-16)
13 Yesu lɔ́dʋ yɔ́ bʋsʋ, ɔlɛtɩ ahá ánɩ́ mʋ onutó odeklé, bɔyɔ́tʋ mʋ. 14-15 Mʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ amʋ́tɔ́ ahá dúanyɔ, ɔlɛtɩ amʋ́ mʋ sumbí ayɔpʋ́ ánɩ́ mʋa amʋ́nyɔ bétsiá, otsia wa amʋ́ abʋyɛda mʋ asʋ́n ɔkan, abʋgya ɔŋɛ laláhɛ lɛ́ ahátɔ.
16 Ahá dúanyɔ ámʋ adá gyí, Simon ánɩ́ ɔlɛdɩnká mʋ Petro; 17 Sebedeo abí Yakobo mʋa mʋ pio Yohane (ɔlɛdɩnká amʋ́ adá ɔbɛ́ɛ, “Boanerges.” Mʋ́ asɩ gyí, “Ɔpráda abí.”); 18 Atráhɛ gyí, Andrea, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Toma, Alfeo mʋ bi Yakobo, Tadeo mʋa Simon ánɩ́ ogyi ɩwɩsʋtsiá adunkápʋ́ ɔpasuatɔ ɔha; 19 pʋ́ Yuda Iskariot ánɩ́ ɔlɛbɛlɛ mʋ há.
Yesu Mʋa Beelsebul
(Mateo 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)
20 Brɛ́á Yesu lɔ́yɔ wóyítɔ́ a, ɔdɔm bɛtrá ba ɩnʋ. Mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bʋmenyá ɔkpa ánɩ́ bégyi atɔ́ kʋ́ráá. 21 Brɛ́á mʋ wóyítɔ́ ahá bonu mʋ ɩwɩ asʋ́n á, bɔyɔ bɛyɛ́kpa mʋ, tsúfɛ́ bʋkɩ bɛɛ mʋ nwun layíntá.
22 Mose mbla asunápʋ́ akʋá botsu Yerusalem ba ɩnʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ owíe Beelsebul tsíe mʋtɔ. Mʋ túmi ɔdɛpʋgya ɔŋɛ laláhɛ lɛ́ ahátɔ.”
23 Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́tɩ amʋ́ ba mʋ ɩwɩ wá, ɔlɛbláa amʋ́ asʋ́n ayébitɔ ɔbɛ́ɛ, “Nkálɩ Ɔbʋnsám ɔbɛ́talɩ́ gya mʋ ɩwɩ? 24 Iwíe ogyíkpá ánɩ́ ɩlaye anyɔ, bʋdɛ aba kɔ ɩbɛ́dɩda. 25 Wóyí oduá mʋ́tɔ́ atsiápʋ́ bʋdɛ aba kɔ ɛ́ itobwíé. 26 Mʋ́ sʋ nɩ́ Ɔbʋnsám dɛ́ mʋ ɩwɩ gyáa a, ɔmɛ́ɛtalɩ́ lɩ́ɩ́. Mʋ ɔnɔ́ ɔmɔkpá nɩ́.
27 “Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ wíé ɔwʋnlɩ́npʋ́ wóyítɔ́ yɔ́kʋlá mʋ atɔ́, nkɛ́tɩ alagyankpá kɩ́klɩ mʋ tswɩ, asa ɔbɛ́talɩ́ kʋ́lá mʋ atɔ́ fɛ́ɛ́.
28 “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, Bulu ɔbɛ́talɩ́ sí lakpan pʋ́ abususʋ kugyíkʋ kíé nyankpʋsa. 29 Támɛ nɩ́ ɔkʋ ɔblɩ́ abususʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɩwɩ á, Bulu méesikíé mʋ ɛkɛkɛɛkɛ, tsúfɛ́ alabwɛ́ lakpan ánɩ́ sikíé ma mʋ́ ɩwɩ.” 30 Aha akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, ɔŋɛ laláhɛ bʋ́ Yesutɔ. Mʋ́ sʋ ɔdɛ ɩ́nɩ blɩ́ nɩ́.
Yesu Abusuanfɔ Onutó
(Mateo 12:46-50; Luka 8:19-21)
31 Yesu mʋ yin mʋa mʋ apio bɛba bɛlɩɩ́ kpankpá, bɔwa ɔkʋ bɛɛ, ɔtɩ́ɩ mʋ ha amʋ́. 32 Ɔdɔm bʋtsie bomlí mʋ, bɛbláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́ yín mʋa fʋ́ apíó bʋlɩɩ́ kpankpá, bʋdɛ fʋ́ dunká.”
33 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Amɛndɩ gyí mɩ́ yín mʋa mɩ́ apíó?” 34 Mʋ́ʋ́ ɔlɛkɩ ahá ámʋ́ʋ́ bʋtsie bomlí mʋ amʋ, blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ, mɩ́ yín mʋa mɩ́ apíó gyí ahá ánfɩ á! 35 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ Bulu apɛ́ a, mʋgyí mɩ́ píó pʋ́ mɩ́ yín nɩ́.”