4
Atɔ́-abí Owunyápʋ Ɩwɩ Yébi
(Mateo 13:1-9; Luka 8:4-8)
Yesu lɛ́trá kʋsʋ́ yɔ́ ɔdɛ atɔ́ suná Galilea ɔpʋ ɔnɔ́ ɛkɛ ɔkʋ. Ɔdɔm amʋ bobomlí mʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɔdʋ wíé ɔklʋntɔ, yétsiá ɔpʋ amʋsʋ, ahá ámʋ ɛ́ bʋlɩɩ́ ɔpʋ ɔnɔ́ ɩnʋ. Ɩnʋ olosuná amʋ́ atɔ́ tsɔtsɔɔtsɔ ayébitɔ ɔbɛ́ɛ,
“Mlɩnu! Ɔdɔtɔpʋ ɔkʋ lɔ́yɔ atɔ́-abí owunyákpa. Brɛ́á ɔdɛ mʋ́ wunyáa a, ɩkʋ lɔwʋlɩ́ ɔkpatɔ, mbubwi bɛba bɔtswɛtswɛ́ɛ mʋ́ fɛ́ɛ́. Ɩkʋ ɛ́ lɔwʋlɩ́ abʋtásʋ́, ɔtɩ́nɛ́á ɩsɩ kpalobí dɩn. Ɩlɔwa ɔsa kwɛ, támɛ brɛ́á owí lɛlɩn a, ɩlɔtɔ mʋ́ mɔ́, tsúfɛ́ mʋ́ nlín mɔyɔ ɔtɔ́tɔ́. Abí ámʋ kʋ lobun awutɔ, awu ámʋ lɔbʋlá kɩ́tá mʋ́, ɩmɛdan. Mʋ́ sʋ imoswie abí. Támɛ abí ámʋ kʋ ɛ́ lɔwʋlɩ́ ɔsʋlʋ́ʋ wankláánsʋ́, ɩlɔkwɛ, dan, swie abí, ɩkʋ adʋasa (30). Ɩkʋ aduesie (60), ɩkʋ ɛ́ lafa (100).”
Ɩnʋ ɔlɔmɔ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu!”
Tɔ́á Sʋá Yesu Lɔ́tɔɩ́ Ayébisʋ
(Mateo 13:10-17; Luka 8:9-10)
10 Brɛ́á ilesi Yesu mʋa sumbí ayɔpʋ́ dúanyɔ ámʋ pʋ́ ahá kpalobí akʋá bʋbuo mʋ a, bobwií ɩpa há mʋ bɛɛ, ɔlɛ́ yébi anfɩ asɩ suna amʋ́. 11 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ mʋ́ á, Bulu lahá mlɩ ɔkpa ɔbɛ́ɛ, mlɩbɩ́ɩ mʋ iwíegyí ámʋ ɩwɩ asʋn ŋaínhɛ́. Támɛ ndɛ aha bambá asʋ́n bláa ayébisʋ,
12 ‘mɛ́nɩ bówun láwun,
támɛ bʋmɛ́ɛbɩ mʋ́.
Bónu lánú,
támɛ bʋmóonu mʋ́ asɩ.
Nɩ́ megyí alɩ tɛkɩ bɛ́damlí klʋntɔ,
Bulu obési amʋ́ lakpan kíé amʋ́.’ ”
Atɔ́-abí Owunyápʋ Yébi Amʋ Asɩ
(Mateo 13:18-23; Luka 8:11-15)
13 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlɩmónu yébi anfɩ asɩ á, mʋ́ nkálɩ mlɔ́bwɛ asa mlónu tráhɛ fɛ́ɛ́ asɩ? 14 Atɔ́-abí ámʋ́ʋ́ owunyápʋ amʋ déwunyáa amʋ gyí Bulu asʋ́n ámʋ. 15 Abí ámʋ́ʋ́ ɩlɔwʋlɩ́ ɔkpasʋ ámʋ gyí ahá ámʋ́ʋ́ benyá nú Bulu asʋ́n ámʋ alɩ Ɔbʋnsám labɛlɛ mʋ́ lɛ́ amʋ́ klʋntɔ nátɩ́ ámʋ. 16 Abí ámʋ́ʋ́ ɩlɔwʋlɩ́ abʋtásʋ́ amʋ gyí ahá amʋ́ʋ́ bonú asʋ́n ámʋ pɛ́, bahɔ mʋ́ ansigyísʋ́, 17 támɛ ɩ́nɩá bʋma nlín sʋ á, asʋ́n ámʋ ɩtamatsíá amʋ́tɔ́ yɔ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ bʋdɩn amʋ́sʋ́ ntɛ́ɛ ɩwɩɔsɩn kʋ ɩtʋ́ amʋ́ asʋ́n ámʋ sʋ á, ɩnʋnʋ bʋtɛdɩda. 18 Abí ámʋ́ʋ́ ɩlɔwʋlɩ́ awutɔ ámʋ gyí ahá amʋ́ʋ́ bonú asʋ́n ámʋ a, bahɔ mʋ́, 19 támɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ atɔ hiánhɛ ɩwɩ gywɩɩ́n, pʋ́ mʋ́tɔ́ atonyahɛ́ ɩwɩ ɔnsɩ́pɛ tegyi asʋ́n ámʋsʋ. Ɩ́nɩ sʋ bʋtamaswíé abí. 20 Abí ámʋ́ʋ́ ɩlɔwʋlɩ́ ɔsʋlʋ́ʋ wankláánsʋ́ amʋ gyí ahá amʋ́ʋ́ bonú asʋ́n ámʋ a, bʋtegyi mʋ́sʋ́. Ɩ́nɩ sʋ ɩtɛhá bʋtɔbwɛ́ yilé fɛ́ alɩá atɔ́-abí ámʋ loswie, ɩkʋ adʋasa (30), ɩkʋ aduesie (60), ɩkʋ ɛ́ lafa (100) ámʋ.”
Ɔkandɩ́ɛ Ɩwɩ Yébi
(Luka 8:16-18)
21 Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Bʋtonywɛ́ ɔkandɩ́ɛ pʋ́ ɔlɔ́ bun mʋ́sʋ́, ntɛ́ɛ pʋ́wá mpá ayasɩ? Megyí ɔfʋákpá bʋtɔpʋ́bian? 22 Tɔtɔ ma ɩnʋá ibéŋaín, ɩmɛ́ɛlɩn ɔwan. Asʋn ŋaínhɛ́ kʋkʋ ɛ́ ɩma ɩnʋá bʋmɛ́ɛbɩ mʋ́. 23 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu!”
24 Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩyaa asʋ wankláán mlɩ asʋ́n-nutɔ́. Ɩtɔ́á mlɔ́pʋsúsu ha mlɩ aba á, mʋ́ kɛ́n Bulu ɔbɔ́pʋsúsu mʋ́ wankláán, lápʋ́ ɩkʋ tsɩ́a mʋ́tɔ́ há mlɩ nɩ́. 25 Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ odekléá obónu mɩ́ atosunáhɛ́ amʋ asɩ á, Bulu ɔbɔ́pʋ ɩkʋ tsɩ́a mʋ́tɔ́ há mʋ. Támɛ ɔhá ánɩ́ omedékléá obónu mʋ́ asɩ á, Bulu ɔbɔ́swɩɩ́ mʋ kpalobí ámʋ́ʋ́ alabɩ́ ámʋ kʋ́ráá.”
Oyí-ibíá Ɩdɛdáan Ɩwɩ Asʋ́n
26 Yesu lɛ́trá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bulu iwíegyí amʋ igyi fɛ́ alɩá ɔha todú oyí-ibí mʋ ndɔtɔ. 27 Nɩ́ owí ɩtá á, ɔhá ámʋ tɛklɛdɩ. Nɩ́ ɔyɩ́ ɩkɛ a, ɔtɛlákʋ́sʋ́, támɛ omeyín alɩá ɩtɔbwɛ́ asa oyí-ibí ámʋ ɩtɔkwɛ dan. 28 Ɔsʋlʋ́ʋ onutó tɛhá mʋ́ tɔkwɛ. Itegyankpá lɛ́ atɛ, wá ntswɩ́tswɩ́ɩ, asa ɩtɔbɔbwɛ abí onutó. 29 Támɛ ayó ámʋ inyá blɩ pɛ́, ɔdɔ́pʋ amʋ latsú mʋ ɔdayí ɔyɛ́tɩn mʋ́, tsúfɛ́ mʋ́ tɩ́nbɩ lafʋn.”
Takyí-akpin Ibí Yébi
(Mateo 13:31-32, 34; Luka 13:18-19)
30 Ɩnʋ Yesu lɛ́fɩtɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ Bulu iwíegyí ámʋ lɛlɩan? Ntɛ́ɛ yébi mɔmʋ nɔ́pʋsúná alɩá igyi? 31 Igyi fɛ́ takyí-akpin ibí. Mʋ́gyí túkúrííbi nyí-abítɔ́ fɛ́ɛ́ nɩ́. 32 Támɛ nɩ́ ɩdan a, ɩtɔbwɛ́ ɩfá fʋ́áhɛ́ dʋn ɩfá kugyíkʋ. Mʋ́ abámbi tekpíkpli, mbubwi bʋtogyónká mʋ́ asɩ.”
33 Oletsiá pʋ́ ayébi anfɩ odu tsɔtsɔɔtsɔ súná amʋ́ atɔ́, yɔ́fʋn alɩá ahá ámʋ bɛ́talɩ́ nú mʋ́ asɩ. 34 Ɔmɛbláa amʋ́ asʋ́n kʋkʋá imegyí ayébi ɔlɔpʋtɔ́ɩ́. Támɛ nɩ́ isí mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ nkʋlɛ a, ɔtɛlɛ́ tógyítɔ́ asɩ.
Atsufú Asɩbá
(Mateo 8:23-27; Luka 8:22-25)
35 Alɩ ɛkɛ ámʋ ntʋ́pwɛsʋ á, Yesu lɛ́bláa mʋ akasɩ́pʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha afa Galilea ɔpʋ yɔ mʋ́ ɔbɩn!” 36 Mʋ́ʋ́ bowie ɔklʋntɔ, akasɩ́pʋ́ amʋ bɛplá mʋ́, bɛnatɩ́ sí ɔdɔm amʋ. Nklʋn bámbá kʋ ɛ́ lobuo amʋ́. 37 Afú kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ kʋ lɔ́wa tsʋ́ʋn bɩ. Mʋ́ sʋ ntsu dɛda wíé ɔklʋn amʋtɔ, ideklé ɩmɛ. 38 Támɛ Yesu mʋ́ ŋɛ́lɩ́n sumuɛsʋ ɔklʋn amʋ ɔma ɔdɛdɩdɩ. Akasɩ́pʋ́ amʋ betsinkí mʋ. Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, ɩ́nɩá anɩdɛ́ ntsu wie á, fʋmotsu kʋkʋ lɛ́ mʋ́tɔ́?”
39 Ɩnʋ Yesu lɔ́kʋsʋ́ lɛ́ ɔnɔ́ wa afú ámʋ, ɔlɛbláa ɔpʋ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Kpa ɔnɔ́ bun! Dɩ díín!” Ɩnʋ afú ámʋ lési tsʋ́ʋn, ɩnʋ fɛ́ɛ́ lɔlʋá. 40 Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́ ifú nya alɩ? Mlɩmá hógyi?”
41 Ifú lɛhɩɛ kɩ́tá amʋ́, bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Nyankpʋsa ɔmɔmʋ nɩ, afú mʋ́a ntsu kʋ́ráá tonú mʋ ɔmɛ alɩ?”