5
Ɔŋɛ Laláhɛ Gyáa Lɛ Ogbedépʋ́tɔ́
(Mateo 8:28-34; Luka 8:26-39)
Brɛ́á Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bowie Galilea ɔpʋ amʋ ɔbɩn Gerasefɔ* ɔsʋlʋ́sʋ á, olenya kplɩ́ dálɩ ɔklʋntɔ alɩ, oyin ɔkʋá ɔŋɛ laláhɛ bʋ mʋtɔ lɛ́dalɩ tsu afúli opulákpá befia mʋ. Oyin ánfɩ lapʋ́ afúli opulákpá ɩnʋ bwɛ́ mʋ otsiákpá. Ɔhɩ́ɛ́ ɔbʋ ɩyɩn. Mʋ́ sʋ ɔhaa tamatráa talɩ́ bwɛ́ mʋ otsia díín, ntɛ́ɛ wá mʋ ɩkan. Tsúfɛ́ tɛkɩ betsiá wá mʋ ayabi pʋ́ mʋ ɩbɩ ɩkan, támɛ oletsiá tɩn mʋ́, bíábía ɩkan amʋ tsálɩ́fwɩ́. Ɔhaa ɛ́ má ɔwʋnlɩ́n ánɩ́ ɔbɛ́talɩ́ pɔ́n mʋ. Ekekegyíɛkɛ ɔpa mʋ́a onyé fɛ́ɛ́ á, ɔbʋ afúli opulákpá ɩnʋ mʋ́a abʋsʋ, ɔdɛ okitikíti, ɔdɛpʋ abwi tsantsan ɩwɩ.
Olenya wun Yesu sɩ́sɩ́ alɩ, ɔlɛsrɩ́ yɛ́da akpawunu mʋ ayabitɔ. Mʋ́ʋ́ ɔlɔsʋrá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔsʋ́sʋ́ʋ́sʋ́ Bulu mʋ Bi Yesu, amansʋ igyi? Tanʋ Bulu ánɩ́ fʋmɛ́ɛpɩtɩ́ mɩ́ atɔ́!” Ɔlɛblɩ́ asʋ́n ánfɩ, tsúfɛ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ, dalɩ oyin ánfɩtɔ.”
Ɩnʋ Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nkálɩ bʋtɛtɩ́ fʋ́?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ dá gyí, ‘Ɔdɔm’, tsúfɛ́ anɩhɩ́ɛ́ anɩ tsɔ́.” 10 Ɩnʋ ɔŋɛ laláhɛ amʋ bɛhɩɛ kókóli mʋ bɛɛ, ɔmágya amʋ́ lɛ́ Gerasefɔ ɔsʋlʋ́ʋ amʋsʋ.
11 Mprákuo tsɔtsɔɔtsɔ akʋ bʋdegyí okúku kʋsʋ ɩnʋ fʋ́n. 12 Ɔŋɛ laláhɛ amʋ bokokóli mʋ bɛɛ, ɔhá amʋ́ abʋyowie mprákuo ámʋtɔ. 13 Mʋ́ʋ́ ɔlɛha amʋ́ ɔkpa. Bɛdalɩ oyin ámʋtɔ yówie mprákuo ánɩ́ bɔ́bwɛ fɛ́ mpɩ́m-anyɔtɔ (2,000). Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɛsrɩ́ kplɩ́ okúku kʋ wíé ɔpʋ amʋtɔ, wúwu.
14 Mprákuo ámʋ akpapʋ́ bɛsrɩ́ yɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ ɩlaba anfɩ awúlusʋ pʋ́ nkudasɩ fɛ́ɛ́. Ahá bɛdalɩ bɛɛ bɛbá bɛkɩ tɔ́á ɩlaba. 15 Brɛ́á bɛba bowie Yesu wá á, bowun ánɩ́ oyin ámʋ́ʋ́ ɔŋɛ laláhɛ betsiá mʋtɔ ámʋ ansɩ́tɔ́ ladɩ́, alawá atadɩɛ otsie. Ɩlɔwa amʋ́ ifú. 16 Ahá ámʋ́ʋ́ bowun tɔ́á ɩlɛba oyin ámʋ́ʋ́ tɛkɩ ɔŋɛ laláhɛ tsie mʋtɔ ámʋ pʋ́ mprákuo ámʋsʋ ámʋ bɛbláa amʋ́ tɔ́á ɩlaba fɛ́ɛ́.
17 Ɩnʋ bokokóli Yesu bɛɛ, ɔdálɩ amʋ́ ɔsʋlʋ́sʋ.
18 Brɛ́á olowie ɔklʋn amʋtɔ á, oyin ámʋ́ʋ́ tɛkɩ ɔŋɛ laláhɛ tsie mʋtɔ ámʋ lókokóli mʋ ɔbɛ́ɛ, ɔhá amʋbuo mʋ natɩ.
19 Támɛ Yesu mɛ́ha mʋ ɔkpa. Mboún ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yinki yɔ fʋ́ apíó wá wóyítɔ́, afʋyɛbláa amʋ́ ɩtɔ yiléá anɩ Wíe Bulu labwɛ́ há fʋ́, pʋ́ alɩá alawun fʋ nwɛ.”
20 Mʋ́ sʋ oyin ámʋ lɛ́natɩ́ tsʋntsʋn, ɔdɛ ɩtɔ yilé ámʋ́ʋ́ Yesu labwɛ́ há mʋ blɩ́ Dekapoli awúlu amʋ fɛ́ɛ́tɔ́. Ɔnɔ́ lobwie ahá ámʋ fɛ́ɛ́.
Ɔhandɛ Ɔkʋ Mʋ Bi Mʋa Ɔtsɩ Ɔkʋ Ɩlɔ Tsa
(Mateo 9:18-26; Luka 8:40-56)
21 Yesu lɛ́la fá ɔpʋ amʋ yɔ́ mʋ́ ɔbɩn. Brɛ́á ɔbʋ ɔpʋ ɔnɔ́ ɩnʋ á, ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛba bobomlí mʋ. 22 Ɩnʋ Yudafɔ ofíakpa ɔhandɛ ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Yairo lɛ́ba ɩnʋ. Brɛ́á olowun Yesu a, ɔlɛda akpawunu mʋ ayabitɔ, 23 kókóli mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ bí tsɩ́hɛ́ déwu. Ba, afʋbɔpʋ ɩbɩ dɩnka mʋsʋ, mʋ awútɔ́ ɩwa mʋ ɔnlɩn, onya nkpa.”
24 Mʋ́ʋ́ mʋa Yesu bɛnatɩ́ bɔyɔ́ á. Ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛkplá buo mʋ, kpá pútá mʋ.
25 Ɔtsɩ ɔkʋ ɛ́ bʋ ahá ámʋtɔ, obugya dɛ mʋ wʋlɩ́ nfí dúanyɔ nɩ́. 26 Alahɩ́ɛ́ wun ipian ɩlɔ atsapʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ ɩbɩtɔ, hʋ́lɩ mʋ ɩwɩsʋ atɔ́ fɛ́ɛ́, támɛ ɩlɔ ámʋ ɩmɛkálá bwɛ́ mʋ. Ɩyɩn ɩdɛwa tsɩ́a. 27 Brɛ́á ɔtsɩ ánfɩ lónu Yesu nka á, ɔlɔtsʋn yɔ mʋ ɔma, fifítíwie ɔdɔm amʋtɔ yɔ́pʋ ɩbɩ da Yesu atadɩɛ. 28 Tsúfɛ́ ɔlɛblɩ́ wá mʋ nwuntɔ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ nɔpʋ́ ɩbɩ da mʋ atadɩɛ kpán á, ɩlɔ ámʋ ibési mɩ́.”
29 Olenya pʋ́ ɩbɩ da mʋ atadɩɛ ámʋ alɩ, obugya amʋ lɛ́ka itin. Olonu mʋ́ nka mʋ awútɔ́ ánɩ́ ɩlɔ ámʋ lasí mʋ. 30 Ɩnʋ Yesu lónu mʋ́ nka mʋ awútɔ́ mʋ ɛ́ ánɩ́ ɔŋɛ́ kʋ ladálɩ mʋtɔ. Ɩnʋnʋ ɔlɛdamlí kɩ ɔdɔm amʋ, ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ma lápʋ́ ɩbɩ da mɩ́ atadɩɛ?”
31 Mʋ́ʋ́ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Fʋ́ onutó fawun ánɩ́ ɔdɔm bakpá pútá fʋ. Mʋ́ʋ́ fʋtráa fʋdɛfɩtɛ́ fɛɛ, ‘Ma lápʋ́ ɩbɩ da mɩ?’ ”
32 Yesu lɔ́wa ansɩ́ kɩ amʋ́tɔ́ fɛ́ɛ́, ɔdɛ ɔhá ánɩ́ ɔlɔpʋ ɩbɩ da mʋ dunká. 33 Ifú lɛ́kɩtá ɔtsɩ ámʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɔwa kpɩnkɩ́ kpakpakpakpa bɩ, tsúfɛ́ oyin ɩtɔ́á alanyá. Ɩnʋ ɔlɛba bɛda akpawunu Yesu ayabitɔ, bláa mʋ ɔnɔkwalɩ amʋ fɛ́ɛ́. 34 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ bí, fʋ́ hógyi lahɔ fʋ nkpa. Natɩ iwilwiitɔ. Fʋ́ ɩlɔ ámʋ ɩta.”
35 Brɛ́á Yesu bʋ mʋ́sʋ́ ɔdɛtɔɩ́ á, aha akʋ botsu ofíakpa ɔhandɛ amʋ wóyítɔ́ ba bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ɔhandɛ, fʋ́ bí tsɩ́hɛ́ ámʋ ɔdɩkpa mɔ́wa alɛ́. Mátepí trá wa osunápʋ́ tɔ́ɩ.”
36 Yesu mɛ́kplá asʋ́n ámʋ́ʋ́ bʋdɛblɩ́ ámʋ. Mboún ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mánya ifú. Fʋ́ mʋ́ hogyi wʋlɛ.” 37 Yesu mɛ́ha ɔhaa ɔkpa obuo mʋ dʋn Petro pʋ́ Yakobo mʋa mʋ pio Yohane nkʋlɛ. 38 Brɛ́á bowie ɔhandɛ amʋ wóyítɔ́ á, Yesu lówun ánɩ́ ahá babʋ́lá ɩnʋ, bʋdesú, bʋdɛ okitikíti. 39 Olowie ɩnʋ fɩ́tɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́ ipian wúun, mlɩdɛ́ okitikíti alɩ? Otsibi amʋ mɔ́kʋ́wú, dɩdɩ́ ɔdɛ.”
40 Ahá ámʋ bɔmɔsɩ́ mʋ. Mʋ́ʋ́ olegya amʋ́ fɛ́ɛ́ dálɩ ba wunsɩnɛ́, ɔlɛkpa obí ámʋ akwɩɩ́pʋ́ pʋ́ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ bʋbuo mʋ amʋ bebitíwíé obu ámʋ́ʋ́ otsibi amʋ da mʋ́tɔ́ ámʋtɔ. 41 Ɩnʋ ɔlɛkɩtá kebi ámʋ ɩbɩ, bláa mʋ amʋ́ ɔblɩ́tɔ ɔbɛ́ɛ, “Talita Kuum!” (Mʋ́ asɩ gyí, “Obitebí, kʋsʋ!”)
42 Ɩnʋnʋ ɔlɔkʋsʋ́ ɔna. (Otsibi amʋ lahɔ nfí dúanyɔ.) Ilobwie ahá ámʋ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́ dáfá. 43 Mʋ́ʋ́ ɔlɛda amʋ́ ɔlá kínkíínkín ɔbɛ́ɛ, bʋmábláa ɔhaa asʋ́n ánfɩ. Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, bʋháa kebi ámʋ atɔ́ ogyi.
* 5:1 Gadarafɔ bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ. 5:20 Dekapoli asɩ gyí awúlu dú.