6
Bʋmɔhɔ Yesu Mʋ Wúlutɔ
(Mateo 13:53-58; Luka 4:16-30)
Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛdalɩ ɔmá ámʋtɔ yínkí yɔ́ mʋ wúlutɔ. Ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ lenya fʋn alɩ, ɔlɔyɔ ɔdɛ atɔ́ suná Yudafɔ ofíakpa. Mʋ atosunáhɛ́ lɛha ɔnɔ́ lobwie ahá tsɔtsɔɔtsɔá bonu mʋ́. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ olenya nyánsa mʋ́a ofúlábwɛ túmi ánfɩ ɛ́ tsú? Megyí atɔ́ osrépʋ́ amʋ nɩ. Megyí mʋ yin gyí Maria, mʋ apio yinhɛ́ gyí Yakobo, Yosef, Yuda pʋ́ Simon? Yɛ́ɛ anɩa mʋ apio tsɩhɛ́ ɛ́ tsie nfɩ á?” Benya ɔblɔ́ mʋsʋ.
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ahá bʋtobú Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́, támɛ mʋ wúlutɔfɔ, mʋ abusuanfɔ pʋ́ mʋ wóyítɔ́ ahá mʋ́ bʋtamabú mʋ.”
Ɩ́nɩá bʋmɔhɔ mʋ gyi sʋ ɔmɛtalɩ́ bwɛ́ ofúla kʋkʋ, dʋn ahá kpalobí akʋsʋ ɔ́lɔpʋ ɩbɩ dɩ́nká, tsá amʋ́ ɩlɔ. Ɩlɔwa mʋ ifú ánɩ́ bʋmɔhɔ mʋ gyi.
Akasɩ́pʋ́ Dúanyɔ Ámʋ Sumbíwa
(Mateo 10:5-15; Luka 9:1-6)
Yesu léki nkuda ánɩ́ ɩbʋ bomlí ɩnʋ asɩ, ɔdɛ atɔ́ suná. Ɩnʋ ɔlɛtɩ akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋ ba mʋ ɩwɩ wá. Mʋ́ʋ́ ɔlɔwa amʋ́ sumbí abanyɔ́-abanyɔ́. Ɔlɛha amʋ́ túmiá bɔ́pʋgyi ɔŋɛ laláhɛsʋ. Ɔlɛda amʋ́ ɔlá ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmátsu tɔtɔ kɩ́tá yɔ́ ɔkpa ámʋ, dʋn mlɩ oyi yiáhɛ́! Mlɩmátsu atogyihɛ ntɛ́ɛ akpankogyo, ntɛ́ɛ kɔ́ba kɩ́tá! Mlɩwa ntʋkʋta, támɛ mlɩmátsu atadɩɛ nyɔɔsɩ kɩ́tá! 10 Wóyígyíwóyíá mlɔswɩ́ɩ́ mʋ́tɔ́ á, mlɩtsia ɩnʋ yɔ́fʋn brɛ́á mlɛ́dalɩ wúlu amʋtɔ. 11 Nɩ́ mlɔyɔ́ wúlu kʋsʋ, bʋmɔhɔ mlɩ, ntɛ́ɛ bʋmekleá bónu mlɩ atosunáhɛ́, mlɩdɛ́dalɩ mʋ́tɔ́ mlɔyɔ́ á, mlɩkpakpa mlɩ ayabitɔ-ɩsɩ wʋlɩ ɩnʋ, isuna ánɩ́ bʋmɛbɩ bwɛ́.”
12 Mʋ́ sʋ bɔyɔ yɛ́da asʋ́n ámʋ ɔkan bɛɛ, ahá bʋdámli klʋntɔ. 13 Begya ɔŋɛ laláhɛ tsɔtsɔɔtsɔ lɛ́ ahátɔ, bɛkpa alɔpʋ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ ofobí, tsá amʋ́ ɩlɔ.
Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane Lowu
(Mateo 14:1-12; Luka 9:7-9)
14 Galilea ɔmásʋ́ ogyípʋ́ Herode lónu Yesu ɩwɩ asʋ́n ánfɩ, tsúfɛ́ mʋ ɩdayilé dɛ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́. Akʋ bʋdɛblɩ́ bɛɛ, “Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane lákʋ́sʋ́ tsú afúlitɔ. Mʋ́ sʋ́, ɔdɛ ofúla anfɩ odu bwɛ nɩ́.”
15 Támɛ akʋ ɛ́ bɛɛ, “Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ dada Elia nɩ́.”
Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ dada amʋtɔ ɔkʋ nɩ́.”
16 Brɛ́á Herode lónu asʋ́n ámʋ a, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Yohane amʋ́ʋ́ nɛha bɛtɩn amʋ látsínkí tsú afúlitɔ.” 17-18 Herode lɛ́ha bɛkɩtá Yohane, wá mʋ ɩkan, pʋ́ mʋ wá obu. Tsúfɛ́ oletsiá bláa Herode ɔbɛ́ɛ, mbla mɛha ɔkpa ánɩ́ obétsiá mʋ pio Filipo mʋ ka Herodia amʋ́ʋ́ otsia amʋ.
19 Mʋ́ sʋ Herodia lɔ́hɔ Yohane asʋ́n wá ɩwɩtɔ. Ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ ɔbɔ́mɔ mʋ, támɛ ɔmɛtálɩ́, tsúfɛ́ Herode mɛ́há mʋ́ ɔkpa. 20 Herode yin ánɩ́ Yohane asʋ́n da ɔkpa, ogyi ɔha wankɩ́hɛ́. Mʋ́ sʋ olenya mʋ ifú, ɔlɛkɩ mʋsʋ wankláán ánɩ́ tɔtɔ mɔ́ɔbwɛ mʋ. Ɩbʋ mʋ́tɔ́á Yohane asʋn blɩ́hɛ́ tɛhan Herode, támɛ otekle mʋ́ nu.
21 Tɔ́á Herodia dédunká lɛ́ba ha mʋ. Ɛkɛ ɔkʋá Herode dɛ́ mʋ ɔkwɩɩ́kɛ́ gyí a, ɔlɔtswɩ ɔpʋ́nʋ́, tɩ́ ahandɛ pʋ́ ɩsá akɔpʋ́ dɛhɛn pʋ́ Galileafɔ ahandɛ ba atɔ́ ámʋ ogyíkpá. 22 Brɛ́á Herodia mʋ bi tsɩ́hɛ́ lóbowie ɔbʋntɔ tsa a, ɩlɔwa Herode mʋa ahandɛ amʋ fɛ́ɛ́ ansigyí. Herode lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fɩtɛ mɩ́ tógyítɔ́á fʋdeklé, nɛ́ha fʋ́.” 23 Ɩnʋ ɔlɛka ntam há mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɛ́ha fʋ́ tótógyítɔ́á fɛ́fɩtɛ́ mɩ́. Nɩ́ igyi mɩ́ iwíe ogyíkpá ɩfʋn kʋ́ráá.”
24 Otsibi amʋ lɛ́dalɩ yɛ́fɩtɛ́ mʋ yin ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ nfɩ́tɛ?”
Mʋ yin lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fɩtɛ Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane nwun.”
25 Ɔsasʋ otsibi amʋ lɛ́ba bɛbláa Herode ɔbɛ́ɛ, “Ndekléá fʋpʋ́ Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane nwun dɩnka ɩlɩ́nsʋ́ ha mɩ sésééséi.”
26 Asʋ́n ámʋ lɛ́hɩɛ han owíe amʋ, támɛ mʋ ntam amʋ́ʋ́ ɔlɛka, pʋ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋbʋ ɩnʋ ámʋ sʋ á, omekleá ɔbɔ́tʋn ntam amʋ. 27 Ɩnʋnʋ ɔlɔwa mʋ ahá ɔtɩ́npʋ ɔbɛ́ɛ, ɔyɛ́tɩn Yohane nwun ba mʋ. Ɔlɔyɔ yɛ́tɩn Yohane nwun obu ɔdɩkpá ɩnʋ. 28 Mʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ nwun ámʋ dɩ́nká ɩlɩ́nsʋ́ ba otsibi amʋ, mʋ ɛ́ ɔlɔpʋyáa mʋ yin Herodia. 29 Brɛ́á Yohane akasɩ́pʋ́ bonu asʋ́n ánfɩ á, bɛba botsu mʋ satin yópulá.
Ahá Mpɩ́m-nu Atogyihɛ Ha
(Mateo 14:13-21; Luka 9:10-17; Yohane 6:1-14)
30 Yesu sumbí ayɔpʋ́ ámʋ beyinkí bá bɛbláa mʋ atɔ́á bayɔ́bwɛ pʋ́ mʋ́á bayósuná fɛ́ɛ́. 31 Mʋ́ ɔma a, ahá bʋna amʋ́ wá alɩɩ, bʋmenyá ɔkpa gyi atɔ́ kʋ́ráá. Mʋ́ sʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha ayɔ ɩtsɛ́tɔ́ flɛ́ɛ́n, ayɛda ɔkpʋ́nʋ́.” 32 Ɩnʋ bowie ɔklʋntɔ, pʋ́ ɔkpa bɔyɔ́ ɩtsɛ́tɔ́ ɔtɩnɛkʋ.
33 Támɛ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bowun amʋ́, bɩ́ ɔtɩ́nɛ́á bɔyɔ́. Mʋ́ sʋ botsu awúlu ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́, tsíí ɔsrɩ́ɩ gyankpá yówie ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ Yesu aná bɔyɔ́ ámʋ. 34 Brɛ́á Yesu lɛ́kplɩ́ dálɩ ɔklʋn amʋtɔ, wun ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ a, amʋ́ asʋ́n lɔwa mʋ nwɛ, tsúfɛ́ bʋgyi fɛ́ akúfa ánɩ́ bʋma ɔkpapʋ́. Mʋ́ sʋ olosuná amʋ́ atɔ́ tsɔtsɔɔtsɔ. 35 Owí lɔpɔn a, akasɩ́pʋ́ amʋ bɛba mʋ wá bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ɩtsɛ́tɔ́ nfɩ gyí, owí ɛ́ latá. 36 Ha amʋ́ abʋyɔ nkuda mʋ́a awúlu ánɩ́ ɩbʋ bomlí nfɩ asɩ yodunká tɔkʋ gyi.”
37 Támɛ Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩdunka atɔ́ ha amʋ́ abʋgyi.”
Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Abɛ́talɩ́ nyá sika* hɔ atɔ́ há ahá ánfɩ fɛ́ɛ́ bégyi?”
38 Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Bodobodo apin afɩnɩ mlɩbʋ? Mlɩyɔ amlɩyɛkɩ!”
Beyinkí bɛbláa mʋ bɛɛ, “Bodobodo apin anu pʋ́ ntsutso iye bwáhɛ́ anyɔ bʋ ɩnʋ.”
39 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha amʋ́ abʋtsiatsia ɩfá bɔbwɛ amʋsʋ.” 40 Betsiá asɩ akúsʋ́-akúsʋ́, akʋ lafa (100), akʋ ɛ́ aduenu (50). 41 Ɩnʋ olotsu bodobodo anu pʋ́ ntsutso iye bwáhɛ́ anyɔ ámʋ. Mʋ́ʋ́ olotsu ansɩ́ fʋ́á kɩ ɔsʋ́sʋ́, ɔlɛda Bulu ɩpán. Ɩnʋ olebiabía bodobodo amʋ há mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, bʋyée ha amʋ́. Oleye iye bwáhɛ́ anyɔ ámʋ ɛ́ há amʋ́, bɔpʋhá ahá ámʋ. 42 Amʋ́ fɛ́ɛ́ begyi mwɛ sian. 43 Akasɩ́pʋ́ amʋ bɔtɔsɩ́ bodobodo mʋ́a iye sianhɛ amʋ a, ɩlɔbʋlá alakpá dúanyɔ. 44 Ayin ánɩ́ begyi atɔ́ ámʋ nkʋlɛ bʋgyi mpɩ́m-nu (5,000).
Ɔpʋsʋ Natɩ́
(Mateo 14:22-33; Yohane 6:15-21)
45 Benya gyi atɔ́ ámʋ tá alɩ, Yesu lɛ́bláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, bʋwíe ɔklʋntɔ abʋgyankpa fa ɔpʋ amʋ yɔ Betsaida wúlutɔ. Mʋ mʋ́ olesin ɔma sí ɔdɔm amʋ ɔkpa. 46 Brɛ́á olesi amʋ́ ɔkpa tá á, ɔlɔdʋ yɔ́ bʋsʋ yɔ́bɔ mpáɩ. 47 Brɛ́á owí lɛta, ɔklʋn amʋ lawíé ntsu nsɩnɛ́ á, ilesi Yesu nkʋlɛ ɩbʋ ámʋsʋ. 48 Ɩnʋ olowun ánɩ́ ɔklʋn amʋ plá dɛ ɔnlɩn wa wá akasɩ́pʋ́ amʋ, tsúfɛ́ afú kpɔnkpɔntɩ dɛtsʋ́ʋn fia amʋ́. Bakɛ-bakɛ a, Yesu lɛ́natɩ́ ntsu ámʋsʋ ayabitɔ buo amʋ́, odeklé ɔtsʋn amʋ́sʋ́. 49 Támɛ brɛ́á bowun mʋ a, bʋkɩ bɛɛ, fúli ogyi. Mʋ́ sʋ bɔsʋrá okitikíti. 50 Opúni letsií amʋ́ fɛ́ɛ́.
Támɛ ɔlɔwa ɔsa bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩwa klʋn. Mɩ́ nɩ́. Mlɩmánya ifú.” 51 Mʋ́ʋ́ ɔlɔdʋ wíé ɔklʋn amʋtɔ, afú ámʋ lɛka itin á. Asʋ́n ánfɩ lɔ́wa amʋ́ wánwan. 52 Amʋ́ klʋntɔ-odwin sʋ bʋmɔkʋ́nyá nú bodobodo ɩwɩ asʋ́n ámʋ asɩ.
Genesaretfɔ Alɔpʋ Tsa
(Mateo 14:34-36)
53 Yesu mʋa amʋ́nyɔ bɛfa ɔpʋ amʋ yési Genesaret otsubúnɔ, bɔwa ɔfɛ́ kɩ́tá ɔklʋn amʋ. 54 Benya kplɩ́ dálɩ ɔklʋn amʋtɔ alɩ́ ahá bowun Yesu, bɩ́ mʋ ɔtsáwʋlɛ pɛ́. 55 Mʋ́ sʋ bɛsrɩ́ yótsu amʋ́ alɔpʋ sʋ́rá akpasʋ, tsú ntɩ́nɛ́-ntɩ́nɛ́ bɔtʋ mʋ ɩnʋ. 56 Ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́á Yesu lɔ́yɔ, igyi wúlutɔ ntɛ́ɛ akuda ó á, bɔpʋ amʋ́ alɔpʋ bɔtswɩ brɔnʋsʋ, kókóli mʋ bɛɛ, ɔhá alɔpʋ amʋ abʋpʋ ɩbɩ da mʋ atadɩɛ ɔdanʋ́ kpán. Amʋ́á bɔpʋ ɩbɩ da mʋ́ fɛ́ɛ́ benya ɩlɔtsá.
* 6:37 Sika ánfɩ igyi sika futútú lafa-anyɔ (200), igyi ɔha nkɛ lafa-anyɔ (200) ɩkɔká.