7
Atɩtɩfɔ Amándɩ́ɛ́
(Mateo 15:1-9)
Farisifɔ pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ akʋ botsu Yerusalem ba befia Yesu wá. Mʋ́ʋ́ bowun ánɩ́ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ akʋ bʋmɔfwɩ ɩbɩ amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ asa bʋdɛ atɔ́ gyí.
(Tsúfɛ́ Yudafɔ, títriu Farisifɔ bʋmɔkʋ́sí amʋ́ anáin amándɩ́ɛ́tɔ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ bʋmɔkʋ́fwɩ́ ɩbɩ amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ á, bʋtamagyi atɔ́. Alɩ kɛ́n nɩ́ bʋmɔkʋ́gyʋ́ra ɩwɩ á, bʋtamagyi tɔ́á bɔpʋtsúa bíásʋ́ ba nɩ. Amándɩ́ɛ́ bámbá kʋ aná ɛ́ bʋ ɩnʋ, bʋtráa bʋdɛ mʋ́tɔ́ tsú nwɛ núu ntsu, nlɔ́ pʋ́ nlanka ɩwɩ.)
Mʋ́ sʋ amʋ́a Mose mbla asunápʋ́ bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Ntogyi sʋ́ fʋ́ akasɩ́pʋ́ amʋ bʋtamagyi anɩ anáin amándɩ́ɛ́sʋ́, bʋmɔfwɩ ɩbɩ amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ asa abʋgyi atɔ́?”
Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́Yesaia lɛ́blɩ́ tswɩ tsú mlɩ apinabwɛbí abwɛpʋ́ ánfɩ ɩwɩ ɔbɛ́ɛ,
‘Ahá ánfɩ bʋdɛpʋ amʋ́ ɔnɔ́ bú mɩ́,
támɛ amʋ́ klʋn bʋ ɩfɔ́ mɩ́ wá.
Kpaalɩ bʋdɛ mɩ́ sum,
tsúfɛ́ basí Bulu mbla tswɩ,
yɔ́ bʋdɛ anyánkpʋ́sa mbla suná.’
“Mlɩlasí Bulu mbla ámʋ tswɩ, mlɩdɛ́ mlɩ anáin amándɩ́ɛ́tɔ́.”
Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlapina si Bulu mbla ámʋ tswɩ nyánsatɔ, mɛ́nɩ mlégyi mlɩ onutó amándɩ́ɛ́sʋ́. 10 Tsúfɛ́ Mose lɔ́wanlɩ́n wá Bulu mbla ámʋtɔ ɔbɛ́ɛ, ‘Bu fʋ́ sɩ́ mʋa fʋ́ yin.’ Ɔlɛtrá wanlɩ́n ɔbɛ́ɛ, ‘Nɩ́ ɔkʋ lɛ́blɩ́ asʋkpan tsú mʋ sɩ ntɛ́ɛ mʋ yin ɩwɩ á, bʋmɔ́ɔ mʋ.’ 11 Támɛ mlɩ mʋ́ mlɩaa, ɔha ɔbɛ́talɩ́ bláa mʋ sɩ ntɛ́ɛ mʋ yin ɔbɛ́ɛ, ‘Tɔ́á tɛkɩ nɔ́pʋhá fʋ́ á, napʋ́bwɛ́ Koban.’* 12 Mlɩlahá ahá bʋmɛdɛ́ tɔtɔ bwɛ há amʋ́ akwɩɩ́pʋ́. 13 Mlɩ anáin amándɩ́ɛ́ sʋ mlɩtráa mlɩmɛ́dɛ́ Bulu mblasʋ gyí. Ntobí tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ bʋ ɩnʋá mlɩtráa mlɩdɛ́bwɛ tsɩ́a ɩ́nɩtɔ.”
Tɔ́á Ɩtɔkpɔ́ɩ́ Ɔha Bulu Ansɩ́tɔ́
(Mateo 15:10-20)
14 Yesu lɛ́trá tɩ ɔdɔm amʋ ba mʋ ɩwɩ wá, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩyaa asʋ amlɩnu ɩ́nɩ asɩ! 15-16 Megyí tɔ́á ɔha tegyi tɔ́kpɔ́ɩ́ mʋ Bulu ansɩ́tɔ́. Mboún mʋ́á ɩtɛdálɩ tsu mʋ ɔnɔ́.
17 Brɛ́á ɔlɛnatɩ́ sí ɔdɔm amʋ yɔ́ wóyítɔ́ a, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩ́tɛ́ mʋ yébi anfɩ asɩ. 18 Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ɛ́ mlɩtamanú asʋ́n asɩ? Mlɩméyín ánɩ́ tɔ́á itowíé ɔha ɔnɔ́ tamakpɔ́ɩ́ mʋ Bulu ansɩ́tɔ́? 19 Tsúfɛ́ megyí mʋ klʋntɔ itowíé, mboún mʋ iputɔ itowíé, ɔtɛyɛ́lɛ mʋ́ wá ɔkpʋntɔ.” (Yesu lɛ́lɛ mʋ́tɔ́ pʋ́súná ánɩ́ atogyihɛ kugyíkʋ ɩwɩ lɛtɩn.)
20 Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Tɔ́á ɩtɛdálɩ tsu ɔha klʋntɔ tɔ́kpɔ́ɩ́ mʋ Bulu ansɩ́tɔ́. 21 Tsúfɛ́ ɔha klʋntɔ ágywɩɩn laláhɛ kugyíkʋ tɛdálɩ tsu. Mʋ́tɛhá mʋ ɔtɔwá atsɩ mʋ́a ayin asʋ́n, otowí atɔ́, ɔtɔmɔ́ ɔha, ɔtɔtɔ́ mbʋa, 22 ɔtɔwá ɔnsɩpɛ, ɔtɔbwɛ́ lalahɛ, ɔtɛmlɛ́ ahá, ɔtɔwá hakpan, ɔtɔwá olu, otetsii ɔha, ototsú ɩwɩ, ɔtɔbwɛ́ mimlála. 23 Ɔha klʋntɔ, atɔ laláhɛ anfɩ fɛ́ɛ́ ɩtɛdálɩ tsu. Mʋ́tɔ́kpɔ́ɩ́ mʋ nɩ.”
Ɔtsɩ Ɔkʋá Omegyí Yudayin Hógyi
(Mateo 15:21-28)
24 Yesu lɛ́natɩ́ ɩnʋ yɔ́ Tiro nsáɩntɔ. Ɔlɔyɔ́swɩɩ́ wóyí kʋtɔ. Omedéklé ɔbɛ́ɛ ahá bʋbɩ́ɩ ánɩ́ maba ɩnʋ, támɛ ɔmɛtalɩ́ ŋáín mʋ ɩwɩ. 25  Ɔŋɛ laláhɛ bʋ ɔtsɩ ɔkʋ mʋ bi tsɩ́hɛ́tɔ́. Olenya nú Yesu nka alɩ, ɔlɔwa ɔsa bɛda akpawunu mʋ ayabitɔ. 26 Griikiyintse ɔtsɩ ánfɩ gyí. Bɔkwɩɩ́ mʋ Siro Foenike ɔsʋlʋ́sʋ. Olokokóli Yesu ɔbɛ́ɛ, ogyáa ɔŋɛ laláhɛ amʋ lɛ mʋ bi ámʋtɔ. 27 Támɛ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ha nyebí ámʋ abʋmwɛ asa, tsúfɛ́ ɩma alɛá fɔ́swɩɩ́ nyebí atogyihɛ pʋ́há akɩ́aɩ.”
28 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, ɩbʋ mʋ́tɔ́ alɩ, támɛ akɩ́aɩ ánɩ́ bʋda ɔpʋ́nʋ́ ámʋ asɩ ɛ́ bʋtegyi nyebí atogyihɛ mpupubiá ɩtɛkpákpa bun amʋ́ ɔpʋ́nʋ́asɩ.”
29 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fabɩ́ lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́. Mʋ́ sʋ natɩ, ɔŋɛ laláhɛ amʋ ladálɩ fʋ́ bí tsɩ́hɛ́ ámʋtɔ.”
30 Brɛ́á ɔtsɩ ámʋ lɔ́yɔ wóyítɔ́ a, olowun ánɩ́ ɔŋɛ laláhɛ amʋ ladálɩ mʋ bi ámʋtɔ, alasí ɔda mpásʋ́.
Yesu Lɛ́tsa Ɩsʋtín Ɔkʋá Ɔtamatɔ́ɩ́ Wankláán
31 Yesu lɛ́natɩ́ Tiro ɩnʋ yɔ́ Sidon yóbomlí kplɩ́ ba Dekapoli awúlu amʋ nsáɩntɔ asa ɔlɛladʋ́ yɔ́ Galilea ɔpʋ ɔnɔ́. 32 Bɔpʋ ɩsʋtín ɔkʋ ba mʋ, ɔtamatálɩ́ tɔ́ɩ́ wankláán. Bokokóli mʋ bɛɛ, ɔpʋ́ʋ ɩbɩ dɩnka mʋsʋ. 33 Mʋ́ʋ́ ɔlɛkpa oyin ámʋ ya ɩfʋ́ntɔ́, pʋ́ mʋ asrebi wá oyin ámʋ asʋtɔ, olotu atsʋnɔ́ dɩ́nká mʋ osrebisʋ, pʋ́dá oyin ámʋ ɔdandʋsʋ. 34 Ɩnʋ olotsu ansɩ́ fʋ́á kɩ ɔsʋ́sʋ́, lʋ́n ɔŋɛ́ fʋ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Hefata.” Hebri ɔblɩ́tɔ. Mʋ́ asɩ gyí, “Finki.”
35 Ɩnʋnʋ mʋ asʋ lefinkí, mʋ ɔdandʋ ɛ́ lɛsankɩ́, ɔlɔtɔɩ́ wankláán. 36 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́da ahá ámʋ ɔlá kpákpáákpá ɔbɛ́ɛ, bʋmábláa ɔhaa. Támɛ tsé dʋ́dʋ́ʋ́dʋ́á ɔlɛda amʋ́ ɔlá á, alɩ kɛ́n bɛda asʋ́n ámʋ ɔkan nɩ. 37 Ɔnɔ́ lɛhɩɛ bwíé amʋ́, bɛblɩ́ bɛɛ, “Alabwɛ́ tógyítɔ́ wankláán. Alahá asʋtín bʋdɛ asʋ́n nu, amúmu ɛ́ bʋdɛtɔɩ́.”
* 7:11 Koban asɩ gyí, napʋ́kíé Bulu. 7:15-16 Mʋ́tɔ́ yée 16 bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ: Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ asʋ, onúu! 7:31 Dekapoli asɩ gyí awúlu dú.