8
Ahá Mpɩ́m-na Atogyihɛ Ha
(Mateo 15:32-39)
Nkɛ ámʋtɔ á, ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛtrá befia Yesu wá. Amʋ́ atogyihɛ lɛta. Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́tɩ mʋ akasɩ́pʋ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ahá ánfɩ asʋ́n dɛ mɩ́ nwɛ wa. Ndɛ ɛkɛ sáásɩ́ ɔpá bʋbuo mɩ. Bʋtráa bʋma tɔtɔá bégyi. Nɩ́ nɛhá amʋ́ bɔpʋ́ akʋ́n nátɩ́ bɔyɔ́ wóyí á, ansɩ́tɔ́ béyébi amʋ́ ɔkpatɔ, tsúfɛ́ amʋ́tɔ́ akʋ ɔkpa bʋ ɩfɔ́.”
Mʋ́ʋ́ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ abénya atogyihɛ há ahá ánfɩ fɛ́ɛ́ bégyi mwɛ dimbí ánfɩsʋ.”
Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Bodobodo afɩnɩ mlɩbʋ?”
Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Asienɔ́.”
Yesu lɛ́ha ɔdɔm amʋ betsiá ɔsʋlʋ́tɔ. Mʋ́ʋ́ olotsu bodobodo asienɔ́ ámʋ, dá Bulu ɩpán, olebiabía mʋ́tɔ́ há akasɩ́pʋ́ amʋ beye mʋ́ há amʋ́. Bʋbʋ ntsutso iye bwáhɛ́ kpalobí kʋ ɛ́. Yesu lóyulá mʋ́sʋ́, ɔlɔpʋ mʋ́ ɛ́ há akasɩ́pʋ́ amʋ, beye ha amʋ́. Amʋ́ fɛ́ɛ́ begyi mwɛ. Akasɩ́pʋ́ amʋ bɔtɔsɩ́ isíanhɛ bʋ́lá alakpá yilé asienɔ́. Ahá ámʋ bɔ́bwɛ fɛ́ mpɩ́m-na (4,000), Yesu lési amʋ́ ɔkpa. 10 Ɩnʋnʋ mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɔdʋ wíé ɔklʋntɔ ba Dalmanutafɔ ɔsʋlʋ́sʋ.
Farisifɔ Bodunká Ofúla
(Mateo 12:38-42; 16:1-4)
11 Farisifɔ bonu ánɩ́ Yesu laba ɩnʋ, bɛba bʋdɛ mʋ asʋ́n fɩtɛ́. Bɛbláa mʋ bɛɛ, ɔbwɛ́ɛ osúna pʋsuna amʋ́ ánɩ́ lɛ́lɛ́ otsú Bulu wá. 12 Yesu lɔ́lʋn ɔŋɛ́ fʋ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ mlɩ ndɛmba-abí mlɩdɛ́ osúna dunká amlɩwun? Mbláa mlɩ ɔnɔkwalɩ. Mmɔ́ɔbwɛ osúna kʋkʋ súná mlɩ!”
13 Ɩnʋ ɔlɛnatɩ sí amʋ́, yɔ́ dʋ wíé ɔklʋntɔ, fá ɔpʋ ámʋ yɔ́ mʋ́ ɔbɩn.
Farisifɔ Pʋ́ Owíe Herode Bodobodotu-afá
(Mateo 16:5-12)
14 Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bʋmɛkaɩ́n tsú bodobodo kɩ́tá. Ipin kʋlɛ pɛ́ bʋ ɔklʋn amʋtɔ. 15 Brɛ́á bʋdɩn ntsu ámʋsʋ bɔyɔ́ á, Yesu lɛ́da amʋ́ ɔlá ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ wankláán Farisifɔ pʋ́ ɔmásʋ́ ogyípʋ́ Herode bodobodotu-afásʋ́.”
16 Akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Bodobodo amʋ́ʋ́ anɩmɛ́dɛ́ ámʋ sʋ́ ɔdɛ asʋ́n ánfɩ blɩ́ lóó?”
17 Yesu lónu asʋ́n ánɩ́ bʋdɛblɩ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́blɩ́ mlɩaa, mlɩmɛ́dɛ́ bodobodo? Mʋ́ sʋ ɩklʋntɔ bʋ mlɩ odwin mlɩ ɛ́? 18 Mlɩ ansíbi tamawun atɔ́, mlɩ asʋ ɛ́ tamanú asʋ́n? Mlɩtamakáɩ́n asʋ́nsʋ́? 19 Brɛ́á neye bodobodo apin anu ámʋ há ahá mpɩ́m-nu (5,000) á, isíanhɛ alakpá afɩnɩ mlɩlɔ́tɔsɩ́?”
Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Dúanyɔ.”
20 “Bodobodo apin asienɔ́ ámʋ́ʋ́ neye ha ahá mpɩ́m-na ámʋ ɛ́ mɛ́, isíanhɛ alakpá yílé afɩnɩ mlɩlɔ́tɔsɩ́?”
Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Asienɔ́.”
21 Ɩnʋ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩmɔkʋ́wánkɩ́ mlɩ kɩ?”
Ansibi Obwiepʋ́ Ɔkʋ Ansíbi Bwií
22 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛba Betsaida wúlutɔ. Aha akʋ bɛkpa ansibi obwiepʋ́ ɔkʋ ba. Bobwií ɩpa há mʋ bɛɛ, ɔpʋ́ʋ ɩbɩ da mʋ, ɔtsa mʋ ɩlɔ. 23 Yesu lɛ́kɩtá ansibi obwiepʋ́ ámʋ ɩbɩ, kpá mʋ dálɩ wúlu amʋtɔ. Ɩnʋ olotu atsʋnɔ́ dɩ́nká oyin ámʋ ansíbisʋ, pʋ́ ɩbɩ dɩ́nká mʋsʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋdɛ atɔ́ wúun?”
24 Ansibi obwiepʋ́ ámʋ lótsu nwun fʋ́á kɩ, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ndɛ anyánkpʋ́sa wúun, támɛ bʋgyi fɛ́ nyí bʋna.”
25 Ɩnʋ Yesu lɛ́trá pʋ mʋ ɩbɩ dɩ́nká mʋ ansíbisʋ. Oyin ámʋ lóbwií ansíbi kɩ a, mʋ ansíbi lawá alɛ́, ɔdɛ tógyítɔ́ wúun wankláán ngya. 26 Yesu léyinkía mʋ sɩ́sɩ́ wóyítɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Natɩ laa yɔ wóyí. Mátepí wíé wúlu amʋtɔ kʋ́ráá.”
Ɔhá Ánɩ́ Yesu Gyí
(Mateo 16:13-20; Luka 9:18-21)
27 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛnatɩ́ ɩnʋ bɔyɔ́ Kaesarea Filipi awúlusʋ. Brɛ́á bʋna ɔkpatɔ á, ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ma ahá bɛɛ ngyi?”
28 Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Akʋ bɛɛ, fʋ́gyí Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane. Akʋ bɛɛ, Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ Elia. Akʋ ɛ́ bɛɛ, Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋ.”
29 Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ɛ́ mɛ́? Mlɩa mɩ́gyí ma?”
Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) nɩ.”
30 Ɩnʋ ɔlɛda amʋ́ ɔlá ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmábláa ɔhaa mɩ́ ɩwɩ asʋ́n ánfɩ.”
Yesu Ɩwɩɔsɩn Pʋ́ Mʋ Lowu Ɩwɩ Asʋ́n Blɩ́
(Mateo 16:21-28; Luka 9:22-27)
31 Ɩnʋ Yesu léfi asɩ ɔdɛ asʋ́ntɔ́ lɛ súná amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ilehián ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ nɛ́hɩɛ wun ɩwɩɔsɩn tsɔtsɔɔtsɔ. Yudafɔ ahandɛ, Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ fɛ́ɛ́ bekiná mɩ́ bɛɛ, megyí mɩ́gyí Kristo amʋ. Bɔ́mɔ mɩ́, támɛ Bulu ɔbɛ́lakʋ́sʋ́a mɩ tsú afúlitɔ nkɛnsá ɔma.” 32 Ɔmɔpʋ asʋ́n ánfɩ ŋáín amʋ́. Mʋ́ sʋ Petro lɛ́tɩ mʋ ya ɩtsɛ́tɔ́ yɛ́ka mʋ itin ɔbɛ́ɛ, ɔmátrá blɩ́ alɩ. 33 Ɩnʋ ɔlɛdamlí kɩ akasɩ́pʋ́ amʋ, ɔlɔkplʋ́n wa Petro ɔbɛ́ɛ, “Satan, natɩ tɛɩ mɩ́sʋ́! Megyí tɔ́á Bulu dɛ́gywɩɩ́n fʋdɛgywɩɩ́n, anyánkpʋ́sa klɛ́ fʋdɛgywɩɩ́n.”
34 Ɩnʋ ɔlɛtɩ ɔdɔm amʋ pʋ́ mʋ akasɩ́pʋ́ ba mʋ ɩwɩ wá. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ɔkʋ dékléá obóbuo mɩ á, osíi tɔ́á otekle bwɛ, otsu mʋ oyikpalíhɛ bobuo mɩ. 35 Tsúfɛ́ nɩ́ ɔkʋ lɛ́prɩ mʋ nkpa á, ɔbɔ́hʋlɩ́ɩ mʋ́. Nɩ́ ɔkʋ ɛ́ lɔ́hʋlɩ́ɩ mʋ nkpa mɩ́a Bulu asʋn wankláán ámʋsʋ á, Bulu ɔbɔ́hɔ mʋ nkpa. 36 Nɩ́ ɔkʋ onyá ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ fɛ́ɛ́, támɛ ɔhʋ́lɩ mʋ ɔkláa a, labi mɔmʋ ɩlɔwa há mʋ? 37 Ntɛ́ɛ ntɔ ɔha ɔbɛ́talɩ́ pʋ́tsɛ mʋ nkpa? 38 Tsúfɛ́ nɩ́ ɔkʋ onyá mɩ́a mɩ́ atosunáhɛ́ pɛ́lɩ ndɛmba-abí laláhɛá badámlí ɔma há Bulu ansɩ́tɔ́ á, mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ ɛ́ nénya mʋ pɛ́lɩ brɛ́á mɩ́a Bulu-abɔpʋ wánkɩ́hɛ́ amʋ anɩná mɩ́ Sɩ́ numnyamtɔ abá.”