यहुन्ना रचीत यीशु मसीह का सुसमाचार
योहान लिखेल यीशु मसीन हाजाली खुबेर
ओलखात
ज्यी योहानान हाजाली खुबेर ने पुस्तेक नोवाला नेम ने चार हाजाली खुबेर ने पुस्तेक माय रेन एक हे, जो यीशु मसीन जीवणान वर्णन किरेह। मत्ती, मरकुस, लुका एने योहान ज्या चार पुस्तेकाह हाजाली खुबेर केतेह। मसी यीशुन जेल्मान 90 सालान पासाण ज्यी हाजाली खुबेर प्रेरित योहान लिखेल ईतो। ज्या पुस्तेक माय लिखेल नाह सोतो काय ज्यो पुस्तेक योहान लिखेल हे। तीबी लेखणेन तरीको 1, 2, 3 योहानान पोत्रा लिखेल ता हेऱ्यो मेल खाते, योहान इफिसीयो हेयरा माय रेन ज्या पुस्तेकाह लिख्यो एय।
योहान ज्या पुस्तेकान उद्देश साप साप किथे काय यीशु मसी जीवताला बोगवानान बिटोख हे 20:31 ओहलो बुरहो केरनेन मोदेक किरेह। ता पोर बुरहो केरने से आपु तान नावा माय जीवाय जीव सेकतेह, ज्यो पुस्तेक यहुदि एने बिगेर यहुदि वाचणारान केरता लेखाय जायेल हे। योहानान हाजाली खुबेर बाकी तीन हाजाली खुबेर माय रेन थोड्युक वातु आलेग हेत्यु; एने यीशु किरेल चोमेत्कारा पोर तो द्यान लागाड़ेल हे, एने तान किस्सान बाराम जुलूम काय लिखेल नाह सुतो। यीशु मसीन बपतीस्मा एने उजाड़ी माय पारेख, न्युन गेत जुलूम खास गेटनान बाराम कियेल नाह सोतो।
रूपरेखा
1. योहान हाजाली खुबेर ने सुरवात केरने। 1:1-18
2. पासाण तो ता थोड़ाक चोमेत्कार ने बाराम लिखेह जो यीशु किरेल। 1:19–12:50
3. तो यीशुन थोड़ीक गेटनान वर्णन किरेह जो ताह मोती हेऱ्यो ली जाथे। 13:1–20:31
4. योहान एक विस अद्याय माय निवरावेह जा माय यीशु मुरेल माय रेन जिवीन माणहान ओंगाण आवीह एने आखरी माय पुस्तेक लेखणेन उद्देश केणे। 21
1
जीवणान सोबदो
सुरवात माय सोबदो एतो; एने सोबदो बोगवाना हेऱ्यो एतो, एने सोबदो बोगवान ईतो। ज्योस सोबदो सुरवात माय रेन बोगवाना हेऱ्यो एतो। एने आखो तास ने उगे रेन बोणनो, एने जो काय बुणेल हे ताम रेन काल्ली बी चिज तान बिगेर नाह बुणेल सोती। *सोबदा माय जीवाय एतो, एने तो जीवाय माणहान केरता उजालो लावो। उजालो आंदारलाम चोमकीह, एने आंदारो ताह केदी बी जिक नाह सिकेत।
बोगवान एक खोबर्‍याह मुकल्यो, एने तान नाव योहान एतो, तो उजालान गोवाय केणेन केरता आवो, एने आखा माणहे तान खुबेर होमलीन बोगवाना पोर बुरहो मेलती। तो सोता ते उजालो नाह ईतो; पुण ता उजालान गोवाय केणेन केरता आयेल ईतो। खेरलो उजालो ज्योस हे जो दुनियाम आवण्यो ईतो एने आखा माणहा पोर उजेड़ किरेह।
10 तो सोबदो दुनियाम एतो, एने बोगवान तान द्‍वारा दुनियाह बाणायेल, तीबी दुनियान माणहे ताह नाह ओलख्या। 11 तो तान माणहा फाय आवो, पुण तान माणहे ताह नाह मान्या। 12 पुण जोलाक ताह मान लेदा, मतलब जोला बी माणहे तान नावा पोर बुरहो केरतेह; तो ताह बोगवानान सोरा बोणनेन आदिकार आप्यो। 13 ता नाहते लुय केरीन नाहते सेरीरान आसा माय ता माणहान आसा माय, पुण बोगवानान उगे रेन पायदा ईयेल हेते।
14 एने सोबदो माणहान सेरीर बोणीन आवो, एने गीण एने खेराय माय पाको एन आमरी विचीम रिनो। एने आमु तान ओहली बोड़ाय देख्या, जिहकेरीन आबाख ने एकुस बेटाख ने बोड़ाय।
15 योहान यीशुन बाराम गोवाय दिनो एने आयड़ीन केयो, “ज्यो तोस हे जान बाराम मी कियेल, ‘जो मार पासाण आवणे बाजरिनोह,’ तो माहु रेन मुठो हे, काहाकाय तो माहु रेन पेल ईतो।”
16 काहाकाय तान गीणान बोरपुरी माय रेन आमु आखाह बोरकेत पोर बोरकेत आपीन बोगवान होवटो केर दिनो। 17 तानकेरता कायदो ते मुसान उगे रेन आपेल हे, पुण गीण एने खेराय यीशु मसीन उगे रेन आवी। 18 बोगवानाह कुण केदी नाह देख्यो। एकुस बिटोख जो आबाख ने बाराबोर हे, एने बोगवाना हेऱ्यो बोह रिनोह, ताच ने उगे रेन बोगवान सोताह देखाड़ेल हे।
बपतीस्मा केरनार योहानान खुबेर
(मत्ती 3:1-12; मरकुस 1:1-8; लुका 3:1-18)
19 बपतीस्मा केरनार योहानान गोवाय ज्यी हे काय जेवी यहुदि आदिकारी यरूशलेम हेयरा माय रेन चाकऱ्या एने लेवीह योहाना फाय ज्यो फुसणेन केरता मोकल्या, “तु कुण हे?”
20 तेवी योहान जापाप आपणेन केरता नाह नाकाऱ्यो, पुण तो हुतरो मान लिदो: “मी मसी नाह सुतो।”
21 तेवी ता योहानाह फुशा, “उवतो तु कुण हे? काय तु एलिया हे?” योहान केयो, “मी नाह सुतो,” एने ता पोशा केया, “ते काय तु जाणकार हे?” योहान जापाप आप्यो, “नाह।”
22 तेवी ता पोशा योहानाह फुशा, “ते उवतो तु हे कुण? आमुह के काहाकाय जो आमुह मुकलेल हे। ताह आमु जापाप आप सेकहु काय तु सोतान बाराम काय किथे?”
23 योहान केयो, जिहकेरीन यशाया जाणकार कियेल हे:
“मी उजाड़ी माय एक आयेड़नारान बोल हे:
काय तुमू बोगवानान वाट हुतरी किरो!”
24 ता खोबऱ्या, जा फरिसीन उगे रेन मोकलायेल एता, 25  ता योहानाह ज्यो सावाल फुशा, “तु नाह मसी हे नाह एलिया एने नाह जाणकार हे, ते उवतो बपतीस्मा काहा किरेह?”
26 योहान ताह जापाप आप्यो, “मी ते पाण्या केरीन बपतीस्मा केरथु, पुण तुमरी विच माय एक माणुह उबरिनोह ताह तुमू नाह ओलेखते। 27 मतलब मार पासाण आवण्यो हे, मी तान खाहड़ान दोयड़ी सोड़नेन बी लायेक नाह सुतो।”
28 ज्‍यु वातु यरदन नेदीन ती मीरे बेतनिया गावाम एन्यु, जाहरी योहान बपतीस्मा केरतालो।
बोगवानान मेंड्रो
29 दिहरे दिह बपतीस्मा केरनार योहान यीशुह तान उगे आवतालो देखीन केयो, “दिखो, ज्य बोगवानान गीदल्यो हे, जो दुनियान पाप उखलीन ली जाथे। 30 ज्यो तोस हे जान बाराम मी कियेल ईतो, ‘एक एदमी मार पासाण आवीह, तो माहु रेन मुठो हे, काहाकाय तो माहु रेन पेल ईतो।’ 31 माहु मालुम नाह एतो काय तो कुण हे, पुण मी पाण्या केरीन बपतीस्मा ज्यानकेरता केरतीन आवोह काय इस्राएल ने माणहे ताह जाण लेती।”
32 एने योहान इहकेरीन गोवाय दिनो: “मी चोखाला जीवाह पेरवान वेहा माय हेरगा माय रेन उतेरतालो दिखेल हे, एने तो यीशु पोर थोब गीयो। 33 मी ते ताह उंजु वोर नाह उलखेल ईतो, पुण बोगवान जो माहु पाण्या केरीन बपतीस्मा केरनेन केरता मुकलेल हे, तोस माहु कियेल, ‘जा पोर तु चोखाला जीवाह उतेरतालो एने थोबतालो दिखहे; तोस चोखाला जीवा केरीन बपतीस्मा केरनार हे।’ 34 एने मी दिख्यो,” एने ज्यो केथु काय “बोगवानान बिटोख ज्योस हे।”
यीशुन पेल्ला चेला
35 दिहरे दिह पोशा योहान एने तान चेलाम रेन दुय जाणे उबरियेल एता, 36 तेवी योहान यीशुह जातालो देखीन केयो, “दिखो, ज्यो बोगवानान गीदल्यो हे!”
37 तेवी ता दुय चेला योहानान ज्यी वात होमलीन यीशुन पासाण चाल देना। 38 यीशु पिलकीन ताह पासाण आवताला दिख्यो, एने ताह केयो, “तुमू कुणीह होदतेह?”
ता यीशुह केया, “एय रब्बी तु का रीथे?” मतलब एय, “गुरू।”
39 यीशु योहानान चेलाह केयो, “आवहो, ते देख लिहो।” तेवी ता जाईन यीशु रेतालो तो जागो देख्या, एने ते दिह ता यीशु हेऱ्याच रेना। तो टेम हांज पोर ने कोम से कोम चार वाजतान एतो।
40 ता दुया माय रेन जा योहानान वात होमलीन यीशुन पासाण आयेल एता, ताम रेन एक शमोन पतरसान बाहख अन्द्रियास ईतो। 41 तो पेल तान खाज बायाख शमोनाह मिलीन केयो, “आमुह मसी, मतलब ख्रिस्त जुड़ जायेल हे।” 42 एने तो ताह यीशु फाय लावो।
एने यीशु ताह देखीन केयो, “तु योहानान बिटोख शमोन हे, तु केफा केवाही तान मतलब पतरस एने सापोर हे।”
यीशु फिलीपुसाह एने नथनेलाह हाद्यो
43 दिहरे दिह यीशु गेलील माय जाणेन केरता ठेरायो। तो फिलीपुसाह मिलनो एने ताह केयो, “मार पासाण आव लाग!” 44 फिलीपुस, अन्द्रियास एने पतरसान हियोर बेतसेदा गावान रेणार ईतो। 45 फिलीपुस नथनेलाह मिलनो एने ताह केयो, “जान बाराम मुसान कायदा माय एने जाणकारे लिखेल हेते, तो आमुह जुड़ जाईल हे; तो युसूफान बिटोख, यीशु नासरी हे।”
46 नथनेल ताह केयो, “काय ईखेह हाजी चिज नासरत हेयरा माय रेन निकील सिकेह?” फिलीपुस ताह केयो, “आवीन देख ले।”
47 यीशु नथनेलाह तान उगे आवातालो देखीन तान बाराम केयो, “दिखो, ज्यो खेरीच इस्राएली हे; ज्याम कोपेट नाह सोती!”
48 नथनेल ताह केयो, “तु माहु किहीक काय उलखेह?”
यीशु ताह जापाप आप्यो, “फिलीपुस तुवाह हादणेन पेल जेवी तु अंजीरान जाड़ा बुंदे ईतो, तेवी मी तुवाह दिखेल ईतो।”
49 नथनेल ताह जापाप आप्यो, “एय गुरू, तु बोगवानान बिटोख हे, तु इस्राएलान मुठलो राजा हे!”
50 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी जो तुवाह केयो काय मी तुवाह अंजीरान जाड़ा बुंदे दिखेल, केथु केरीन बुरहो किरेह? तु ज्याह रेन बी मोठ मोठा कामे दिखहे!” 51 उवतो यीशु ताह केयो, “मी तुमूह खेरीच केथु काय तुमू हेरोग उगड़ील एने बोगवानान हेरोगदुताह एने माणहान बेटाख उपेर उतेरताला एने उपेर जातालो दिखहो।”
* 1:4 1:4 ता माय सोबदो जीवायीन मुल एतो; नाहते सोबदान समंद ने कारेण जो काय बाणायेल एतो ता माय जीवाय एतो। 1:6 1:6 मत्ती 3:1; मरकुस 1:4; लुका 3:1,2 1:21 1:21 जाणकार जो आवीन मसीन आवणेन बाराम गोसणा केरनेवालो ईतो। 1:25 1:25 फरिसी मुकलेल खुबेर लेणारे; 25 ज्यान पासाण, नाहते जाह मुकलेल ता फरिसी एता।