2
गेलीलान काना गावा माय वाराड़
तीसरे दिह गेलीलान काना गावा माय एक वाराड़ एतो। एने यीशुन आहख बी ता एती, यीशु एने तान चेला बी ता वाराड़ा माय हादेल एता। जेवी अंगुरान रूह निवरी गीयो, तेवी यीशुन आहख ताह केयी, “न्या फाय अंगुरान रूह नाह सुतो।”
यीशु तीह जापाप आप्यो, “एय बाय, माहु काय केरनु हे तो माहु मा केय, काहाकाय एवी मारो टेम नाह आयेल सुतो।”
यीशुन आहख पावराह केयी, “जो काय तो तुमूह केय तोस किरज्‍यो।”
ताहरी यहुदि माणहान चोखो एणेन रितीन गेत आथ पाय दोवणेन देगड़ान सोव डोसरा एता, जा माय दुय दुय तीन तीन मोण पाणी होमातालो। यीशु पावराह केयो, “डोसरा माय पाणी बोर दिवो।” ता डोसराह टाकाटाक बोर देना। तेवी यीशु ताह केयो, “एवी पाणी काड़ीन खाणान मुखी फाय ली जावो।” तेवी ता ली गीया, जेवी खाणान मुखी तो पाणी साक्यो, जो अंगुरान रूह बोण जायेल एतो, एने नाह जाणतालो काय ज्यो अंगुरान रूह कारीन आयेल हे, पुण जा पावोर पाणी काड़ेल एता ता जाणताला; ते खाणान मुखी वोवड़ाह हाद्यो 10 एने केयो, “काल्लो बी माणुह पेल हाजालो अंगुरान रूह आपणे, एने जेवी माणहे पिन साक जातेह, तेवी तोलो हाजो नाह आपणे। पुण तु ते हाजालो अंगुरान रूह एवी वोर मेल रिनोह!”
11 यीशु गेलीलान काना गावा माय तान ज्यो पेल्लो चोमेत्कार देखाड़ीन तान बोड़ाय देखाड्यो; एने यीशुन चेला ता पोर बुरहो केऱ्या।
12  तान पासाण यीशु एने तान आहख, तान बाहख, एने तान चेला कफरनहूम हेयरा माय गीया, एने ताहरी थोड़ाह दिह रेना।
यीशुन मोंदिर माय जाणो
(मत्ती 21:12-13; मरकुस 11:15-17; लुका 19:45-46)
13 यहुदि माणहान फसहान तिवार आहने ईतो, एने यीशु यरूशलेम माय गीयो। 14 तो मोंदिर माय बोयलाह, मेंड्राह, एने पेरवाह वेचणारे, एने पोयशा बोदेलनाराह पाटला हेऱ्यो बोहीन वेपार केरतालो दिख्यो। 15 तेवी यीशु दोयड्युन हापाटो बाणावीन आखा मेंड्राह, एने बोयलाह मोंदिर माय रेन काड़ दिनो; एने पोयशा बोदेलनारान पोयशा फाकरी दिनो एने पाटलाह उलटाव दिनो; 16 एने पेरवाह वेचणाराह केयो, “न्याह न्या रेन ली जावो! मारा आबाख ने गेराह बाजारान गेर मा बाणावो!” 17 तेवी यीशुन चेलाह एर आवी काय पुस्तेक माय लिखेल हे, “तार गेरान बोक्ती माहु आक्‍ठान गेत हेलगाड़ देय।”
18 ता पोर रेन यहुदि आदिकारी यीशुह सावाल फुशा, “तु आमुह ओहलो काल्लो चोमेत्कार देखाड़ सिकेह, जाकेरीन चोमेत्कार केरनेन आदिकार पाको किरेह?”
19  यीशु ताह जापाप आप्यो, “ज्या मोंदिराह तुमू ओदार दिवो, एने मी ज्याह तीन दिह्याम पुशो उबो केर देह?”
20 यहुदि आदिकारी यीशुह केया, “ज्या मोंदिराह बाणावणेन चालीह ने सोव वोरह्या लागेल हेते। एने काय तु ज्याह तीन दिह्या माय खेरीच पुशो उबो केर दिहे?”
21 पुण यीशु तान सेरीरान मोंदिरान बाराम कियेल ईतो। 22 जेवी यीशु मुरेल माय रेन जीव उठनो, तेवी तान चेलाह एर आवी काय यीशु ज्यो कियेल ईतो, एने ता चोखाली पुस्तेक एने जो यीशु जो कियेल ईतो, ता सोबदा पोर बुरहो केऱ्या।
यीशु माणहान मोनाह जाणेह
23 जेवी यीशु यरूशलेम माय फसहान नावान तिवारान टेम ईतो, ते जुलूम माणहे ता चोमेत्कार जा तो देखाड़तालो, तो देखीन तान नावा पोर बुरहो केऱ्या। 24 पुण यीशु सोताह तान बोरहा पोर नाह सोड्यो, काहाकाय तो आखाह जाणतालो। 25 एने ताह गिरेज नाह एती काय माणहान बाराम ईखेह गोवाय देय, काहाकाय यीशु सोताच जाणतालो काय माणहान मोनाम काय हे।
2:12 2:12 मत्ती 4:13 2:17 2:17 तेवी यीशुन चेलाह एर आवी काय पुस्तेक माय लिखेल हे, “तार गेरान बोक्ती माहु आक्‍ठान गेत हेलगाड़ देय बजन 69:9 2:19 2:19 मत्ती 26:61; 27:40; मरकुस 14:58; 15:29