3
यीशु एने नीकुदेमुस
फरिसी माय नीकुदेमुस नावान एक माणुह एतो, तो यहुदिन आदिकारी ईतो। तो एक राती यीशु फाय आवीन केयो, “एय रब्बी, आमुह मालुम हे काय तु बोगवानान उगे रेन आयेल हे। काहाकाय कुण बी ज्या चोमेत्काराह जा तु देखाड़ेह, केदी बोगवान ता हिऱ्यो नाय रेय ते देखाड़ नाह सिकेत।”
यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी तुवाह खेरीच केथु, केदी एगदान नोवालो जेल्मो एया सावाय तो बोगवानान राज नाय देख सेकी।”*
नीकुदेमुस यीशुह केयो, “माणुह जेवी डावालो एय जाय, ताहार पोशो किहीक पायदा एय सिकेह? काय तो तान आईख ने पेटाम पोशो जाईन पायदा एय सिकेह!”
यीशु जापाप आप्यो, “मी तुवाह खेरीच केथु, जाह वोर काल्लोस बी माणुह पाणी एने चोखाला जीवाम रेन पायदा नाय एय ताह वोर तो बोगवानान राज माय रिग नाय सेकी। काहाकाय माणुह आहख आबाख फाय रेन सेरीर माय जेल्मो लिथे, पुण जो जीवान उगे रेन जेल्मो लियेल हे तो जीव हे। बोंगलाय मा काय मी तुवाह केयोह, तुवाह पोशो नोवीन जेल्मो लेणे जोरवरी हे। वारो जा मोन लागी ता जाणे; एने तु तान आवाज होमलेह, पुण नाह जाणेत काय तो का रेन आवीह एने का जाथे। जो कुण जीवाम रेन जेल्मो लियेल हे तो ओहलोच हे।”
नीकुदेमुस यीशुह सावाल फुशो, “ज्‍यु वातु किहीक एय सेकत्युह?”
10 ज्यो होमलीन यीशु ताह जापाप आप्यो, “तु इस्राएलान गुरू हे तीबी ज्‍यु वातुह नाह सुमजेत? 11 मी तुवाह खेरीच केथु काय आमुह जो मालुम हे तो केतेह, एने जो आमु दिखेल हेते तान गोवाय देतेह, एने तुमू आमरी गोवाय नाह मानते। 12 जेवी मी तुमूह दुनियान वातु कियेल; एने तुमू बुरहो नाह केरते, ते केदी मी तुमूह हेरगान वातु केह, ते ओवता किहीक बुरहो किरहो? 13 यीशु मसीन बिगेर काल्लोस माणुह हेरगा माय नाह गीयो, तो एकुस जो हेरगाम रेन उतरेल हे एने तो माणहान बिटोख हे।”
14 एने जिहकेरीन मुसा उजाड़ी माय पितलान गेड़हाह खाम्बा पोर उपेर चेड़ायेल ईतो, तिहेस केरीन जोरवरी हे काय माणहान बेटाख बी उपेर चेड़ावे, 15 केरीन जो कुण ता पोर बुरहो केरी ताह जेलेमक्यो जीवाय जुड़ी। 16 काहाकाय बोगवान दुनियाह ओहलो मोंग किऱ्यो काय तो तान एकुस मोंगाल्ला बेटाख आप दिनो, काहाकाय जो कुण ता पोर बुरहो केरी तो खेतेम नाय एय, पुण जेलेमक्यो जीवाय सापड़ावी। 17 बोगवान तान बेटाख दुनिया माय ज्यानकेरता नाह मुकल्यो काय दुनियान नियाव केरी, पुण ज्यानकेरता काय दुनियाह तान उगे रेन सुटकारो जुड़ी।
18 जो ता पोर बुरहो किरेह तान नियाव नाय एय; पुण जो ता पोर बुरहो नाह किरेत तो दोसी ठेराय गीयो, ज्यानकेरता काय तो बोगवानान एकुस मोंगाल्ला बेटाख ने नावा पोर बुरहो नाह केऱ्यो। 19 एने आरोपी ठेराणेन कारेण ज्यो हे काय उजालो दुनियाम आवोह: पुण माणहे आंदाराह उजालाह रेन जादा मोंगाल्लो सोमज्या, काहाकाय तान कामे खाराब एता। 20 काहाकाय जो कुण खाराब काम किरेह, तो उजालाह हेऱ्यो रेन सेटो हे, एने उजालान आहने नाह आवीत, काहाकाय तान खाराब कामे उदाह एय जाती। 21 पुण जो खेरायीन वाटी पोर चालेह तो उजालान आहने आवीह, काहाकाय तान काम देखाती काय ता बोगवानान उगे रेन केराय जाईल हेते।
यीशु एने योहान
22 तान पासाण यीशु एने तान चेला यहुदिया ईलाका माय आवा, एने यीशु ता हिऱ्यो रेन बपतीस्मा केरने बाज गीयो। 23 योहान बी शालेम हेयरान आहने एनोन नेदी एती ती माय बपतीस्मा केरतालो, काहाकाय ताहरी जुलूम पाणी एतो। एने माणहे ता फाय आवताला, एने तो बपतीस्मा केरतालो। 24  योहान ती टेम माय जेलीम कोंडायेल नाह ईतो।
25  ताहरी योहानान चेलान एक यहुदि माणहा हेऱ्यो चोखो एणेन रितीन बाराम बोलाचाल एनी। 26 एने ता योहाना फाय जाईन ताह केया, “एय गुरू, जो माणुह यरदन नेदीन ती पार तार हिऱ्यो ईतो, एने जान बाराम तु कियेल ईतो? देख, तो बपतीस्मा किरेह, एने आखा ता फाय जातेह!”
27 योहान ताह जापाप आप्यो, “जाह वोर माणहाह बोगवाना फाय रेन आपाय नाह जात, ताह वोर ताह काईच नाह जुड़ सिकेत। 28  मी मसी ना सुतो, पुण तान ओंगाण मोकलायेल हे, इहकेरीन मी कियेल हे तान तुमू पुरावो हेते। 29 जान वोवड़ी हे, तोस वोवड़ो हे; एने उबरीन तान वातु हुमलेह, तो वोवड़ान हाती हे, एने तो वोवड़ान आवाज होमलीन खुस ईथे। तिहेस केरीन एवी मारी ज्यी खुसी पुरी एनीह। 30 जोरवरी हे काय मी गेटु एने तो वोदी।”
हेरगाम रेन आवणार तो कुण हे
31 जो उपेर रेन आवीह तो आखाम रेन हाजो हे। जो देरती पोर रेन आवीह तो देरतीन हे एने देरतीस ने वातु किथे, पुण जो हेरगाम रेन आवीह तो आखाह रेन उचो हे। 32 पुण जो काय तो दिखेल एने हुमलेल हे, तास ने बाराम तो गोवाय दिथे एने तान गोवायीह कुण मानेत नाह। 33 जो यीशुन गोवायीह मान लियेल हे तो ज्यी वाती पोर पाको केर दियेल हे काय बोगवान खीरलो हे। 34 काहाकाय जाह बोगवान मुकलेल हे तो बोगवानान वातु किथे, काहाकाय तो जीव माप मापीन नाह आपेत। 35  आबोख बेटाख मोंग किरेह एने तो आखो काय तान आथाम आप दियेल हे। 36 जो बेटाख पोर बुरहो किरेह, जेलेमक्यो जीवाय तास ने हे; पुण जो बेटाख ने उकुम नाह मानेत तो जीवायीह नाय देखी, पुण बोगवानान राग ता पोर रिथे।
* 3:3 3:3 पोशो; नाहते उपेर रेन। 3:13 3:13 वचन 21 वोर ज्यो सावाल किरेल सोबदा चालु रेय सेकतेह। 3:24 3:24 मत्ती 14:3; मरकुस 6:17; लुका 3:19,20 3:25 3:25 यहुदि; थोड़ाक लेख माय थोड़ाक यहुदि माणहे लिखेल हे। 3:28 3:28 योहान 1:20 3:35 3:35 मत्ती 11:27; लुका 10:22