4
यीशु एने सामरी बायकु
जेवी फरिसी होमल्या काय यीशु योहानाह रेन होवटा चेला बाणावीह एने ताह बपतीस्मा दिथे। पुण यीशु सोता बपतीस्मा नाह देतालो; पुण तान चेला बपतीस्मा देताला। जेवी यीशु होमल्यो काय फरिसी ओहली वातु केरने बाजरेनाह, तेवी यीशु यहुदियाह सोड़ीन पुशो गेलील माय जात रिनो। एने यीशुह सामरीया लागतो गेलील माय जाणे जोरवरी एतो।
यीशु सामरीयान सुखार नावान एक हेयरा माय आवो, जो ता खेतान आहने हे जाह याकुब तान बेटाख युसूफाह आपेल ईतो। ताहरी याकुबान वावड़ी एती, एने यीशु चाली चालीन लेवाय जायेल ईतो, केरीन ती वावड़ी हेऱ्यो बोह गीयो। ज्यी वात हिराणेन टेम माय एवी।
तुलेचबूखे ता एक सामरी बायकु पाणी बोरने आवी, एने यीशु तीह केयो, “माहु पाणी पिणेन केरता आप।” काहाकाय यीशुन चेला ते हेयराम रूटो वेचातो लेणेन केरता जाय रियेल एता।
ती सामरी बायकु यीशुह केयी, “तु यहुदि हे एने मी सामरी जातीन हे, तीबी तु मार फाय पाणी काहा मांगेह?” काहाकाय यहुदि माणहे सामरी माणहा हेऱ्या काल्लोस वेवारो नाह मेलताला।*
10 यीशु तीह जापाप आप्यो, “केदी तु बोगवानान दानाह जाणती, एने ज्यो बी जाणती काय ज्यो कुण हे जो माहु पाणी पिवाड़ केणार, ते तु ता फाय मांगती एने तो तुवाह जीवायीन पाणी आपतो।”
11 ती बायकु यीशुह केयी, “एय मालीक, तुवा फाय पाणी काड़नेन केरता ते बादल्यो नाह सोतो, एने वावड़ी उंडी हे। ते उवतो तो जीवायीन पाणी तुवा फाय कारीन आवो? 12 आमरो आबोख याकुब ज्यी वावड़ी आमुह आपेल हे; तो सोता एने तान सोरा। एने तान जेनवारे ज्योस पाणी पिताला, एने ताह रेन तु मुठो हे काय?”
13 यीशु तीह जापाप आप्यो, “जो कुण बी ज्यो पाणी पिय तो पोशो तीहल्योच रेय, 14 पुण मी जो जीवाणान पाणी आपुह तो पाणी जो कुण बी पिय, ताह केदी तीह नाय लागी। तो पाणी तान जीवाय माय एक वोयतो जिर बोण जाय जो जेलेमक्यो जीवाय ने केरता वोयते रेय।”
15 ती बायकु यीशुह केयी, “एय मालीक, माहु तीह नाय लागी एने दाड़ीन दिह पाणी बोरने न्या आवणे नाय पोड़ी केरीन तो पाणी माहु आप दे।”
16 यीशु तीह केयो, “तु जाईन तार एदम्याह न्या हादिन लाव।”
17 ती यीशुह केयी, “मारो एदमी ना सोतो।”
यीशु तीह जापाप आप्यो, “तु खेरीच किथे, तारो एदमी नाह सुतो। 18 काहाकाय तु पाच एदमी किरेल हे, एने जा फाय तु एवी रीथे तो बी तारो एदमी नाय मीले। ज्यो तु खेरीच कियेल हे।”
19 ती बायकु यीशुह केयी, “एय मालीक, माहु लागेह काय तु जाणाव केरनार हे। 20 आमरा डायडाया सामरी ज्यास बोयड़ा पोर बोगवानान बोक्ती किरेल एता, पुण तु यहुदि किथे काय जो ज्यी बोक्ती केरने जुवे तो जागो यरूशलेम माय हे।”
21 यीशु तीह केयो, “एय बाय, मारी वाती पोर बुरहो केर, ओहली टेम आवीह काय तुमू हेरगावाला आबाख ने बोक्ती नाह ज्या बोयड़ा पोर नाह यरूशलेम माय किरहो। 22 तुमरा सामरी माणहे जाह नाह जाणते तान बोक्ती केरतेह; पुण आमु यहुदि जाणतेह काय कुणीन बोक्ती केरनु हे, काहाकाय सुटकारो यहुदि माय रेन हे। 23 पुण तो टेम आवीह, पुण एवी बी हे, जा माय खेरला बोक्ती केरनारे हेरगावाला आबाख ने बोक्ती जीव एने खेराय माय केरती, काहाकाय हेरगावालो आबोख तान केरता ओहलाच बोक्ती केरनाराह हुदेह। 24 बोगवान जीव हे, एने जोरवरी हे काय तान बोक्ती केरनारे जीव एने खेराय माय बोक्ती केरी।”
25 ती बायकु यीशुह केयी, “माहु मालुम हे मसी जाह ख्रिस्त केतेह तो आवण्यो हे, जेवी तो आवी, तेवी तो आमुह आखी वातु केय देय।”
26 यीशु तीह जापाप आप्यो, “जो तुवा हिऱ्यो वातु केरने बाजरिनोह, तो मीच हे।”
27 तुलेचबूखे यीशुन चेला आव लागा, एने बोंगलाणे बाज गीया काय यीशु ती बायकु हिऱ्यो वातु केरने बाजरिनोह। तीबी ता कुणूस तीह नाह फुशा, “तुवाह काय जुवेह?” एने नाह यीशुह फुशा, “काय तु काहा जी हिऱ्यो वातु किरेह?”
28 तेवी ती बायकु तीन डोसरो ताच सोड़ीन हेयराम जाईन माणहाह केयी, 29 “चालो, एक माणहाह दिखो, जो मी किरेल एती तो आखो केय दियेल, तोस मसी ते ना सुतो।” 30 तेवी माणहे हेयराम रेन निकलीन यीशु फाय आवणे बाज गीया।
31 चेला यीशुह केया, “एय गुरू, रूटो खायले!”
32 पुण यीशु चेलाह केयो, “मार फाय खाणेन केरता ओहलो खाणो हे जाह तुमू नाह जाणते।”
33 तेवी चेला एका दिहराह केया, “काय एगदो ज्यानकेरता काह खाणेन लावो एय?”
34 यीशु चेलाह केयो, “मारो खाणो ज्यो हे काय जो माहु मुकलेल हे, ताह पुटे तिहे चालु एने तान काम जो माहु हुपेल हे तो पुरो केरू। 35 काय तुमू नाह जाणते, ‘काटणेन केरता उंजु चार मोयना बाकी हेते?’ मी तुमूह केथु; तुमरी नेजेर टाकीन खेताह दिखो, ता काटणेन केरता पाक जायेल हेते। 36 काटणार मोंजरी सापड़ावणे एने जेलेमक्यो जीवाय ने केरता पाक टुलो किरेह; काहाकाय पेरनार एने काटणार दुयू मिलीन मोंज केरी। 37 काहाकाय न्याहरीह ज्यी केवायीन वात खेरीच बुहेह, ‘पेरनार दिहरो हे, एने काटणार दिहरो।’ 38 मी तुमूह ता खेताम पाक काटणेन केरता मोकेलथु जा माय तुमू मेहनेत नाह किरेल सोता; पुण दिहरा मेहनेत केऱ्या एने तुमू तान मेहनेत ने पाक माय जोड़ाय गीया।”
39 ता हेयरान जुलूम होवटा सामरी माणहे ती बायकुन केणा पोर रेन यीशु पोर बुरहो केऱ्या, काहाकाय ती ज्यी गोवाय दियेल एती, “तो आखो जो मी किरेल एती माहु केय दियेल ईतो।” 40 केरीन सामरी माणहे यीशु फाय आवीन केया, आमु फाय रे, तेवी यीशु ता दुय दिह वोर रिनो।
41 यीशुन वचन होमलीन उंजु बी जुलूम होवटा माणहे बुरहो केऱ्या। 42 एने ता माणहे ती बायकुह केया, “एवी तु किथे केरीस ने आमु बुरहो नाह केरते, काहाकाय आमु सोता होमली लियेल हेते, एने जाणतेह काय ज्योस खेरीच दुनियाह सुटकारो आपणार हे।”
यीशु आदिकारीन सोराह हुदारने
43 यीशु दुय दिह ता रिनो, उवतो ता रेन गेलील माय गीयो, 44  काहाकाय यीशु सोता गोवाय दियेल ईतो, “जाणकाराह तान देसाम मान पान नाह जुड़ने।” 45  जेवी यीशु गेलील माय आवो, तेवी गेलील वाला माणहे तान स्वागत केऱ्या, काहाकाय यरूशलेम माय तिवारान टेम माय जोला चोमेत्कार यीशु किरेल ईतो आखाह ता दिखेल एता, काहाकाय ता माणहे बी तिवाराम जायेल एता।
46  तेवी यीशु गेलील ने काना गावा माय पुशो आवो, जाहरी तो पाण्यान अंगुरान रूह बाणायेल ईतो। एने ताहरी राजान एक रोमन आदिकारी ईतो, तान बिटोख कफरनहूम हेयरा माय दुखाऱ्यो ईतो। 47 तेवी यीशुह यहुदिया माय रेन गेलील माय आव रिनोह ज्यो होमलीन तो यीशु फाय जाईन रावण्या केरीन केयो, कफरनहूम चाल मारा सोराह हुदार दे, काहाकाय तान सोरो मोरने केरतालो। 48 यीशु ताह केयो, “जाह वोर तुमू निसाणी एने चोमेत्कारान कामाह नाय दिखहो ताह वोर केदी बुरहो नाय किरहो।”
49 राजान आदिकारी यीशुह केयो, “एय मालीक, मार सोराह मोरनेन पेल चाल।”
50 यीशु ताह केयो, “जा; तारो बिटोख जीवतालोच हे!”
तो माणुह यीशुन वाती पोर बुरहो केरीन जात रिनो। 51 तो जाणे बाजरियेल ईतो तेवी तान पावरे वाटे आव मिलना एने ताह केया, “तारो बिटोख वोच जायेल हे!”
52 तो ताह फुशो, “कुलबुखे हाजो एवालो?” पावरे ताह केया, “काल हिराण एक वाजता तान हेरी उतेर जायेल।” 53 तेवी तान आबोख सोमजी गीयो काय ज्यो तुलबूखे एनो जुलबुखे यीशु ताह कियेल ईतो, “तारो बिटोख जीवतालो हे।” तो एने तान आखो गेराणो यीशु पोर बुरहो केऱ्या।
54 ज्यो दिहरो चोमेत्कार एतो, जो यीशु यहुदिया ईलाका माय रेन गेलील गावाम आवीन देखाड़ेल ईतो।
* 4:9 4:9 काहाकाय यहुदि माणहे सामरी जातीन माणहे वापरेल ठामलान वापेर नाह केरताला; एने यहुदि एने सामरी माय काय मेल जोल नाह। 4:44 4:44 मत्ती 13:57; मरकुस 6:4; लुका 4:24 4:45 4:45 योहान 2:23 4:46 4:46 योहान 2:1-11