5
तेला हेऱ्यो हुदारने
तान पासाण यहुदिन एक तिवार ईनो, केरीन यीशु यरूशलेम माय गीयो। *यरूशलेम माय मेंड्रान बायणा हेऱ्यो कुंड हे, ताह इब्रानी बाषाम बेतसेदा केताला; तान आहने पाच माला एता। ता माय जुलूम होवटा दुखाऱ्या आंदला, लेंगड़ा, एने पांगला पाणी आलनेन आसा माय ता लोट रेताला। काहाकाय एक खास टेम हेरोगदुत तेला माय उतरीन पाण्याह आलाड्या केरताला, पाणी आलताच जो बी पेल कुदतालो तो हुदरी जातालो ताह काल्ली बी बेमारी काहा नाय रेय ती हुदरी जाताली। ताहरी आड़तीस वोरह्यान एक दुखाऱ्यो माणुह एतो। यीशु ताह लुट रियेल देखीन जाण गीयो काय ज्यो जुलूम दिह्यान दुखाऱ्यो ज्यी देशा माय पोड़ रियेल हे, एने यीशु ताह फुशो, “काय तु हुदेरने हुदेह?”
तो दुखाऱ्यो माणुह यीशुह जापाप आप्यो, “एय मालीक, पाणी आलाड़ाय जाणे बुखेत माहु पाण्याम उतारनार काल्लोस माणुह नाह सोतो; एने माहु पोचता पोचता माहु रेन पेलुस दिहरो उतेर जाथे।”
यीशु ताह केयो, “उठ, तारो खाटलो उखलीन चालने बाज्जा।” तो माणुह चालोच हुदरी गीयो, एने तान खाटलो उखलीन चालने बाज गीयो।
ज्यो आखो ईयेल एतो तो विहेवणेन दिह ईतो। 10 केरीन यहुदि माणहे पेल जो दुखाऱ्यो एतो, पुण एवी हुदरी जायेल एतो, ता माणहाह केया, “आज ते विहेवणेन दिह हे, एने खाटलो उखलीन चालने आपणा नियमान विरोद हे।”
11 तो माणुह ताह जापाप आप्यो, “जो माहु हुदारेल हे, तोस माहु कियेल, तारो खाटलो उखलीन चालने बाज्जा।”
12 ता यीशुह फुशा, “तारो खाटलो उखलीन चाल इही केणार तो काल्लो माणुह हे?”
13 पुण जो हुदरी जायेल एतो, तो माणुह नाह जाणतालो तो कुण हे, काहाकाय बिड़ जुलूम एती केरीन यीशु ता रेन निकलीन जात रियेल ईतो।
14 तान बाद तो माणुह यीशुह मोंदिर माय मिलानो तेवी यीशु ताह केयो, “देख, तु हुदरी जायेल हे; एवी रेन पुशो पाप मा किरहे, नाह ते तार पोर ताह रेन होवटीह पिढ़ा आव पोड़ी।”
15 तो माणुह जाईन यहुदि आदिकारीह केयो, “जो माहु हुदारेल हे तो यीशु हे।” 16 केरीन यहुदि आदिकारी यीशुह विताड़ने बाज गीया, काहाकाय तो ओहला काम विहेवणेन दिह्या केरतालो। 17 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मारो आबोख आज वोर काम किरते रीथे, एने माहु बी काम किरतेच रेणे जुवे।”
18 तानकेरता यहुदि आदिकारी यीशुह मारावणेन उंजु बी होवटाह कोसीत केरने बाज गीया; काहाकाय तो विहेवणेन दिह्यान नेमाह तोड़तालो, एने इही ओलोच नाह पुण बोगवानाह मारो आबोख किन सोताह बोगवानान बाराबोर बाणावतालो।
बेटाख ने आदिकार
19 तानकेरता यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी तुमूह खेरी खेरीच केथु: बिटोख सोता तान मोरजी माय काय नाह केर सिकेत; पुण जा जा कामे आबाख केरतालो दिखेह। ताह बिटोख बी किरेह। 20 काहाकाय आबोख बेटाख मोंग किरेह, एने जा जा कामे तो सोता किरेह, तो आखा ताह देखाड़ेह। तुमू बोंगलाहो केरीन तो न्याह रेन बी मोटला काम ताह देखाड़ी। 21 जीहे आबोख मुरेल ताह उठाड़ीन जीवतालो किरेह, तिहेच बिटोख बी जाह जीवाड़ ने हुदेह ताह जीवाड़ेह। 22 आबोख कुणीन बी नियाव नाह केरने। पुण नियाव केरनेन सोब काम बेटाख आप दियेल हे, 23 ज्यानकेरता काय आखा माणहे जीहे आबाख ने मान मेलतेह, तिहेच केरीन बेटाख ने बी मान मेलतेह। जो बेटाख ने मान नाह मिलेत तो आबाख ने जो ताह मोकलेल हे तान मान नाह मिलेत।”
24 मी तुमूह खेरीच केथु, “जो मारो वचन होमलीन माहु मोकेलनारा पोर बुरहो किरेह: ताह जेलेमक्यो जीवाय जुड़ेह। एने ता पोर डेंडान उकुम नाह रेत, पुण तो मोतीह पार केरीन जीवणाम रिग जायेल हे। 25 मी तुमूह खेरीच केथु, मुरेल माणहाह बोगवानान बेटाख ने बोल होमेलनेन टेम आवी, एवी तो टेम आव लागेल हे एने जा तान बोल होमेलती, ता जीवताला एय जाती। 26 काहाकाय जिहकेरीन आबोख सोता माय जीवणान जिर हे, तिहेच केरीन तो बेटाख बी ज्यो आदिकार आपेल हे काय सोता माय जीवायीन जिर मेली। 27 एने तो माणहान बिटोख हे, केरीन नियाव केरनेन ताह आदिकार बी आपेल हे। 28 केरीन बोंगलाहो मा; काहाकाय टेम आवणे बाजरिनोह काय मुरेल बी तान बोल होमेलती 29 जा हाजा कामे किरेल हेते: ता जेलेमक्यो जीवाय ने केरता जीव उठती, एने जा खाराब कामे किरेल हेते ता डेंड बोगेतणेन केरता जीव उठती।”
यीशुन बाराम गोवाय
30 मी सोतान मोरजी माय काय नाह केर सिकेत; एने मी नियाव किरेत नाह, पुण बोगवान कियेल हे तिहे नियाव केरथु, एने मारो नियाव खेरलो हे, काहाकाय मी मारी मोरजी नाह पुण माहु मोकेलनारान मोरजी होदथु।
31 केदी मी सोतास मारीस गोवाय देह, ताहार मारी गोवाय खेरली नाय मिले। 32 मार बाराम गोवाय देणार दिहरो हे, एने जी गोवाय तो मार बाराम दिथे ती खेरली हे, ज्यो मी जाणथु। 33  तुमू योहान बपतीस्मा केरनारा फाय मोकलीन फुसाड्या, एने तो खेरायीन बाराम गोवाय दियेल हे। 34 पुण मी मार बाराम माणहान गोवाय नाह होदित; तीबी मी ज्‍यु वातु ज्यानकेरता केथु काय तुमूह सुटकारो जुड़ी। 35 योहान ते पेटतालो एने उजालो आपणार दिवो ईतो, एने तुमूह थोड़ीक टेम वोर तान उजालाम खुस एणेन हाजो लागो। 36 पुण मार फाय जी गोवाय हे ती योहानान गोवायीह रेन मोठी हे: काहाकाय जो काम आबोख माहु पुरो केरनेन हुपेल हे, मतलब जो काम मी केरथु, ज्यास काम मार बाराम गोवाय देतेह काय आबोख माहु मोकलेल हे। 37  एने आबोख जो माहु मोकलेल हे, तोस मार बाराम गोवाय दियेल हे। तुमू तान आवाज केदिस होमल्या नाह एने तान वेह बी दिखेल नाह सोता, 38 एने तान वचन तुमरा मोना माय मोजबुत नाह मेलते, काहाकाय जाह तो मोकलेल हे तान तुमू बुरहो नाह केरती। 39 तुमू पुस्तेक माय होदतेह, काहाकाय तान द्‍वारा तुमूह जेलेमक्यो जीवाय जुड़ी इही तुमूह लागेह। एने ज्यो तोस हे जो मार बाराम गोवाय दिथे! 40 तीबी तुमू जीवाय होदणेन केरता मार फाय आवणे नाह होदते।
41 “मी माणहा फाय रेन बोड़ाय नाह होदित। 42 पुण मी तुमूह जाणथु काय तुमू काल्ली बातीन माणहे हेते, एने ज्यो बी जाणथु काय बोगवानान मोंग तुमरे मोना माय ना सोतो। 43 मी मारा आबोख बोगवानान नाव से आयेल हे, एने तुमू माहु नाह मानते; केदी दिहरा सोतान नाव लेन आवती, ताहार तुमू तान मान लिहो। 44 एकुस बोगवान फाय रेन आवणार मानाह तुमू नाह होदते, पुण तुमू एका दिहरा फाय रेन मान होदतेह, ते तुमू किहीक मार पोर बुरहो केर सेकतेह? 45 मी आबाख ने सामने तुमू पोर गुनो लागाडुह इहकेरीन सुमजो मा, जा पोर तुमू बुरहो मीलेल हेते, तो मुसो तुमरे पोर गुनो लागाड़न्यो हे। 46 काहाकाय केदी तुमू मुसान नेम बुरहो केरता, ते मारो बी बुरहो केरता, ज्यानकेरता काय तो मार बाराम लिखेल हे। 47 पुण केदी तुमू तान लिखेल वातु पोर बुरहो नाह केरती, ते मारा वचना पोर बुरहो किहीक किरहो?”
* 5:2 5:2 मेंड्रान बायणा हेऱ्यो एक कुंड; नाहते मेंड्रान कुंड हेऱ्यो एक जागो बेतसेदा; थोड़ाक लेख माय बेथसदा लिखेल हे। 5:3 5:3 थोड़ाक लेख माय वचन 3-4 जुड़ेल हे। 5:4 5:4 ज्यो वचन मुल लेख माय नाह सोतो। 5:33 5:33 योहान 1:19-27; 3:27-30 5:37 5:37 मत्ती 3:17; मरकुस 1:11; लुका 3:22