6
यीशु पाच एजार माणहाह खावाड़ ने
(मत्ती 14:13-21; मरकुस 6:30-44; लुका 9:10-17)
ज्‍यु वातुन पासाण यीशु गेलील देरीयान, मतलब तीबीरीयास हेयरान देरीयान ती मीरे गीयो। एने माणहान होवटाली गेरदी यीशुन पासाण चाल पोड़नी, काहाकाय दुखाऱ्या माणहान केरता जो चोमेत्कार यीशु केरतालो ता ताह दिखेल एता। तेवी यीशु बोयड़ा पोर चेड़ीन तान चेला हिऱ्यो ताहरी बोह गीयो। एने यहुदिन फसहान तिवार आहने एतो। जेवी यीशु उपेर नेजेर केरीन माणहान होवटाली गेरदीह ता फाय आवतालो दिख्यो, ते फिलीपुसाह केयो, “न्या आखाह खाणेन केरता आपु रोटा कारीन वेचाता लावहु?” यीशु ज्यी वात ताह पारेखणेन केरता कियेल, काहाकाय तो सोता जाणतालो काय तो काय किरन्यो ईतो।
*फिलीपुस यीशुह जापाप आप्यो, “न्या माय रेन एक एक जाण थोड़ो थोड़ो खाती, तीबी दुय होव रूपियान रोटा पुरती नाय।” तान चेला माय रेन शमोन पतरसान बाहख अन्द्रियास यीशुह केयो, “न्याहरी एक आत्योच सोरो हे, ता फाय जुवारीन पाच रोटा एने दुय मासा हेते। पुण ता ओला माणहान केरता किहीक पुरती?”
10 यीशु केयो, “माणहाह बोहाड़ दिवो।” ता जागाम जुलूम खेड़ एतो। तेवी ताहरी एदम्यान गेणती कोमीत कोमी पाच एजारान एती; ता आखा बोह गीया। 11 तेवी यीशु रोटा आथाम देरीन बोगवानान दन्यवाद केरीन बोह रियेल माणहाह वाट दिनो। एने तिहेच केरीन मासाह बी जोलोक ताह जोवतालो, तोलोक वाट दिनो। 12 जेवी ता पेट बोरीन खाईन आफरी गीया, तेवी यीशु तान चेलाह केयो, “रोटान उगरेल टुकड़ा टुलो केर लिवो काय बी विरेखणे नाय जुवे।” 13 ओवता ता टुलो केऱ्या एने ता जुवारीन पाच रोटान टुकड़ा माय रेन जा आखा खायलीन पासाण उगरेल एता, ता बारा टोपला बोरीन टुलो केऱ्या।
14  यीशु फाय रेन ज्यो चोमेत्काराह देखीन माणहे केणे बाज गीया, “दुनियाम जो जाणाव केरनार आवण्यो ईतो तो खेरीच ज्योस हे!” 15 यीशु ज्य जाण गीयो काय ता माहु राजा बाणावणेन केरता देरने होदतेह; तानकेरता यीशु बोयड़ा पोर एखालोच जात रिनो।
यीशुन पाण्या पोर चालनो
(मत्ती 14:22-33; मरकुस 6:45-52)
16 जेवी हांज पोड़ गियी, तेवी यीशुन चेला देरीयान दिड़े गीया, 17 ता रेन एक डोंडह्या माय बोहीन देरीयान ती मीरे कफरनहूम हेयरान उगे जाणे बाज गीया। तुलबूखे आंदारो पोड़ जायेल एतो, एने ताहुक वोर यीशु ता फाय आयेल नाह ईतो। 18 तेवी वादोणान वोजेसे देरीया माय लाटा आवणे बाज गीया, काहाकाय वारो जोरेस आवणे बाजरियेल एतो। 19 जेवी चेला डोंडह्याह चालाड़ी चालाड़ीन कोमीत कोमी पाच सोव किलो मिटर सेटी जात रेना, ते ता यीशुह पाण्या पोर चालीन डोंडह्या उगे आवतालो देखीन जुलूम बिय गीया। 20 पुण यीशु चेलाह केयो, “मी हे, बिवो मा!” 21 तेवी ता यीशुह डोंडह्या माय बोहाड़नेन केरता राजी एना, एने तुलेचबूखे डोंडह्यो ता ईलाका माय पोच गीयो, जाहरी ताह पोचणो एतो।
माणहे यीशुह होदणु
22 दिहरे दिह जा माणहे देरीयान ती मीरे एता, ताह ज्यो मालुम पोड़नो काय एक आत्योच डोंडह्यो ताहरी एतो, एने ज्य बी काय यीशु तान चेला हिऱ्यो डोंडह्या माय नाह ईतो, पुण निस्ता यीशुन चेला ओलाच जायेल एता। 23 जाहरी मालक्यान दन्यवाद केरीन ओवता ता रोटा खाईल, ती जागान आहने तीबीरीयास हेयराम रेन दिहरा डोंडह्या आवीन थोबना। 24 तेवी माणहे देख्या काय ताहरी यीशु एने तान चेला नाह सोता, तेवी ता आत आत्‍यास डोंडह्या माय बोहीन यीशुह होदतीन कफरनहूम गावाम पोचना।
यीशु जीवायीन रूटो
25 देरीयान ती मीरे ता यीशुह मीलना ते केया, “एय गुरू, तु न्या कुलबुखे आवो?”
26 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी तुमूह खेरीच केथु, तुमू चोमेत्कार दिखेल केरीन नाह, पुण पेट बोरीन रूटो खाईल केरीन माहु होदतेह। 27 खेतेम एण्या खाणान केरता मेहनेत मा किरो; पुण ता खाणान केरता जो जेलेमक्यो जीवाय वोर टिकीन रीथे, जाह माणहान बिटोख तुमूह आपेह। काहाकाय आबोख, मतलब बोगवान तास पोर साप लागाड़ेल हे।”
28 ओवता ता यीशुह केया, “बोगवान जो हुदेह तो काम केरनेन केरता आमु काय किरज्‍यो?”
29 यीशु ताह जापाप आप्यो, “बोगवानान काम ज्योस हे काय माहु जो मुकलेल हे ता पोर तुमू बुरहो किरो।”
30 तेवी माणहे यीशुह केया, “उवतो तु काल्ली निसाणी देखाड़ेह काय आमु तीह देखीन तार पोर बुरहो किरज्‍यो? एने एवी तु ओंगाण काय किरहे? 31 आमरा बाप दादा उजाड़ी माय मन्ना खाईल एता, जिहकेरीन पुस्तेक माय लिखेल हे, ‘तो ताह हेरगाम रेन रूटो खाणेन आपेल ईतो।’ ”
32  §यीशु ताह केयो, “मी तुमूह खेरीच केथु। तो रूटो मुसो तुमूह हेरगाम रेन नाह आपेल ईतो; पुण मारो आबोख तुमूह हेरगाम रेन खीरलो रूटो आपेह। 33 काहाकाय बोगवानान रूटो तोस हे जो हेरगाम रेन उतरीन दुनियाह जीवाय आपेह।”
34 तेवी माणहे यीशुह केया, “एय मालीक, ज्यो रूटो आमुह जेलेम आप्या केर।”
35 यीशु ताह केयो, “जीवायीन रूटो मी हे, जो मार फाय आवीह तो केदी बुखल्यो नाय रेय। एने जो मार पोर बुरहो मिलेह, तो केदी तिहल्यो नाय रेय। 36 पुण मी तुमूह कियेल ईतो काय तुमू माहु देख बी लियेल हेते, तीबी तुमू मार पोर बुरहो नाह केरते। 37 जो काय आबोख माहु आपेह तो आखो मार फाय आवी। एने जो कुण मार फाय आवी ताह मी केदी नाय काडु, 38 काहाकाय मी सोतान मारी मोरजी पुरी केरने नाह, पुण माहु मोकेलनारान मोरजी पुरी केरनेन केरता हेरगाम रेन उतरेल हे। 39 एने माहु मोकेलनारान मोरजी ज्‍यीस हे काय जो काय तो माहु आपेल हे ता माय रेन मी कुणीह बी नाय टाकु, पुण सेवले दिह ता आखाह पुशो जीवता केर देह। 40 काहाकाय मारा आबाख ने मोरजी ज्‍यीस हे काय जो बेटाख देखीन ता पोर बुरहो किरेह, तो जेलेमक्यो जीवाय सापड़ावी। एने मी ताह सेवले दिह पुशो जीवतो केरूह।”
41 “मी हेरगाम रेन उतरेल रूटो हे,” इहकेरीन यीशु कियेल केरीन यहुदि यीशुन बाराम कुरकुर केरने बाज गीया। 42 एने ता केया, “ज्यो ते युसूफान बिटोख यीशु हे, ज्यान आईख आबाख आपु ओलेखतेह। ते ज्यो किहीक केय सिकेह काय मी हेरगाम रेन उतरेल हे?”
43 यीशु ताह जापाप आप्यो, “तुमू आपसाम कुरकुर मा किरो।” 44 कुण बी मार फाय नाह आव सिकेत जाह वोर आबोख जो माहु मुकलेल हे ताह खेच नाय लेय; एने सेवले दिह मी ताह पुशो जीवतो केरूह। 45 जाणाव केरनारान पुस्तेक माय इहकेरीन लिखेल हे, “ता आखा बोगवानान उगे रेन हिकाड़ेल रेती।” जो कुण आबाख ने होमलीन हिकेल हे, तो मार फाय आवीह। 46 जो बोगवानान उगे रेन हे तोस आबाख दिखेल हे; ताह सोड़ीन दिहरो कुण आबाख नाह दिखेल सोतो। 47 मी तुमूह खेरीच केथु काय जो मार पोर बुरहो किरेह: ताह जेलेमक्यो जीवाय जुड़ेह। 48 जीवायीन रूटो मी हे। 49 तुमरा बाप दादा उजाड़ी माय मन्ना खाईल तीबी ता मोर गीया। 50 हेरगाम रेन उतेरनार रूटो ओहलो हे काय जो कुण ताह खाय तो मोरी नाय। 51 हेरगाम रेन उतरेल जीवणान रूटो मी हे। ज्या रोटाह खाणारे जेलेम जीवताला रेती। एने जो रूटो मी दुनियान माणहान जीवायीन केरता आपुह, तो मारो सेरीर हे।
52 तेवी यहुदि तान तान लेड़ाणे बाज गीया, “ज्यो माणुह किहीक आमुह तान सेरीर खाणेन केरता आप सिकेह?”
53 यीशु ताह केयो, “मी तुमूह खेरीच केथु जाह वोर तुमू माणहान बेटाख ने सेरीर नाय खाहो, एने तान लुय नाय पिहो, ताहार तुमरे माय जीवाय नाह सोतो। 54 जो मारो सेरीर खातेह एने मारी लुय पिथे, जेलेमक्यो जीवाय तास ने हे एने सेवले दिह मी ताह जीवतो केरूह। 55 काहाकाय मारो सेरीर खेरलो खाणो हे; एने मारी लुय पिणेन खेरली चिज हे। 56 जो मारो सेरीर खातेह एने मारी लुय पिथे तो मार माय रीथे, एने मी ता माय रिथे। 57 जिहकेरीन जीवतालो आबोख माहु मुकलेल हे, एने मी आबाख ने वोजेसे जीवतालो हे। तिहेच केरीन जो बी माहु खाय तो मार वोजेसे जीवतालो रेय। 58 जो रूटो हेरगाम रेन उतरेल तो ज्योस हे, तुमरा बाप दादा मन्ना खाईल तीबी ता मोर गीया। तोहलो नाह, जो बी ज्या रोटाह खाय, तो जेलेम जीवतालो रेय।”
59 ज्‍यु वातु यीशु कफरनहूम गावान एक बोक्ती केरन्या गेरा माय हिकवोण आपणेन टेम माय केयो।
जेलेमक्यी जीवायीन वचन
60 तानकेरता यीशुन चेलाम रेन जुलूम जाणे ज्यो होमलीन केया, “ज्‍यु वातु केठीण हेत्यु। ज्यीह कुण मान सिकेह?”
61 यीशु तान मोना माय ज्यो जाणीन काय मारा चेला तान ताच ने ज्यी वाती पोर कुड़कुड़ावतेह, ताह फुशो, “काय मार कियेल वातुम तुमूह ठुकोर लागेह? 62 एने केदी तुमू माणहान बेटाख जाहरी तो पेल ईतो, ताहरी उपेर जातालो दिखहो, ताहार काय एय? 63 बोगवानान जीव हे; एने माणहान ताकेत काल्लास बी कामान नाह। जो मी तुमूह कियेल हे तो बोगवानान जीव हे एने तोस जीवाय आपेह। 64 पुण तुमू माय थोड़ाक ओहला हेते जा बुरहो नाह केरते।” काहाकाय यीशुह पेलुच रेन मालुम एतो काय जा बुरहो नाह केरते, ता कुण हेते एने कुण माहु दुको देय। 65 एने यीशु केयो, “मार फाय कुण नाह आव सिकेत जाहुक वोर मारो हेरगावालो आबोख ताह मार फाय आवणेन पारवांगी नाह आपेत।”
66 तेवी यीशुन चेलाम रेन जुलूम चेला पासाण पोलटी गीया, एने तान बाद ता हेऱ्या नाह रेना। 67 तेवी यीशु ता बारा चेलाह केयो, “काय तुमू बी जाणे होदतेह?”
68  शिमोन पतरस यीशुह जापाप आप्यो, “एय मालीक, आमु कुणी फाय जाज्यो? काहाकाय जेलेमक्यो जीवायीन वातु तारीस फाय हेत्यु। 69 एने आमु बुरहो केऱ्या, एने जाण जायेल हेते काय बोगवानान चोखालो एक तुस हे।”
70 यीशु ताह जापाप आप्यो, “काय मी तुमूह बारा जाणाह नाह निवाड्यो? तीबी तुमरे माय रेन एक माणुह सैतान हे!” 71 इहकेरीन यीशु शिमोन इस्‍कोरितीन बिटोख यहुदान बाराम केयो। काहाकाय तोस जो ता बाराम रेन एक ईतो, यीशुह देरावण्यो ईतो।
* 6:7 6:7 चांदीन सिक्को; चांदीन एक सिक्को मतलब गावा माय मोंजरी केरनारान एक दिह्यान कामाय हे (देखी मत्ती 20:2।) 6:7 6:7 दुय होव रूपियान ज्यान किमोत आज ने जोमानाम सेचाड़ीस एजार हे। 6:14 6:14 जाणकार (देखी 1:21।) § 6:32 6:32 जो मुसो आपेल तो नाह; नाहते जाह तो तुमूह आपेल तो मुसा नाह ईतो। 6:45 6:45 यशाया 54:13 6:68 6:68 मत्ती 16:16; मरकुस 8:29; लुका 9:20