7
यीशु एने तान बाहख
ज्‍यु वातुन पासाण यीशु गेलील माय फिरतो रिनो; काहाकाय यहुदि ताह मार टाकणेन कोसीत केरने बाजरियेल एता, तानकेरता तो यहुदिया माय फिरने नाह होदतालो। यहुदिन तोम्बुन तिवार आहने ईतो, तानकेरता यीशुन बाहख ताह केया, “न्या रेन यहुदिया माय जातरे, काहाकाय जो काम तु किरेह ता कामाह तारा चेला बी ता देख सिके। काहाकाय जो कुण सोताह माणहा माय देखाड़ने हुदेह, तो लिकाईन काम नाह किरेत। केदी तु ज्या कामे किरेह, ते आखी दुनियाम आपणे आपाह देखाड़ दे!” काहाकाय यीशुन बाहख बी ता पोर बुरहो नाह केरताला।
तेवी यीशु ताह केयो, “मारो टेम एवी वोर नाह आवो। पुण तुमरी केरता सोब टेम ठिख हे। ज्यी दुनियान माणहे तुमू हेऱ्या दुसमोनाय नाह केर सेकते, पुण ता मार हेऱ्या दुसमोनाय केरतेह, काहाकाय मी तान विरोद माय ज्यी गोवाय देथु काय तान काम खाराब हेते। *तुमू तिवारा माय जावो। मी ज्या तिवारा माय एवी नाह जात, काहाकाय मारो टेम उंजु नाह आयेल सुतो।” इहकेरीन ताह किन यीशु गेलील मायच रेय गीयो।
तोम्बुन तिवारा माय यीशु
10 पुण जेवी यीशुन बाहख तिवार माय जात रेना, तेवी यीशु बी गीयो; तो उदाह नाह, पुण मोनेस तिवाराम गीयो। 11 यहुदि तिवाराम यीशु “काहरी हे?” इहकेरीन केयीन होदणे बाज गीया।
12 एने माणहा माय यीशुन बाराम मोन मोने मोकत्यु वातु एन्यु। थोड़ाक माणहे केताला, “ज्यो हाजो माणुह हे।” एने थोड़ाक माणहे केताला, “नाह, तो माणहाह बोड़कावेह।” 13 तीबी यहुदिन बिताला केरीन काल्लो बी माणुह यीशुन बाराम हास केरीन वात नाह केरतालो।
14 एने जेवी आदो तिवार आपटाणेन पासाण यीशु मोंदिर माय जाईन हिकवोण आपणे बाज गीयो। 15 तेवी यहुदि बोंगलायीन केया, “ज्याह बिगेर हिकेल विद्या किहीक आव लागी?”
16 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मारो हिकवोण मारो नाह, पुण माहु मोकेलनारान हे। 17 जो कुण बोगवानान मोरजी पोर चालने होदि, ताहार तो ज्या हिकवोणान बाराम जाण जाय काय ज्यो बोगवानान उगे रेन हे, तो काय मी मार उगे रेन बाणावीन केथु। 18 जो तान उगे रेन बाणावीन काह किथे, तो तास ने बोड़ाय हुदेह। पुण जो ताह मोकेलनारान बोड़ाय हुदेह तोस खीरलो हे, एने ता माय काय अन्याय नाह। 19 मुसो तुमूह नेम नाह आप्यो काय? पुण तुमू माय रेन कुणूस बी नेम पोर नाह चालेत। तुमू काहा माहु मारावणे होदतेह?”
20 माणहे यीशुह जापाप आप्या, “तार माय बुतड़ो हे! कुण तुवाह मारावणे हुदेह?”
21 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी एक काम किऱ्यो, एने केरीन तुमू आखा बोंगलातेह। 22 ज्यास ने वोजेसे मुसो तुमूह खेतनान उकुम आपेल हे ज्यो उकुम मुसान उगे रेन नाह, पुण बाप दादा रेन चालते आवीह, एने तुमू विहेवणेन दिह सोरान खेतना केरतेह। 23  मुसान नेम नाय तुटे केरीन सोरान खेतना विहेवणेन दिह्या केराय जाथे, इही ताहार विहेवणेन दिह एक माणहाह हास केरीन हुदार दिनो केरीन तुमू काहा मार पोर राग केरतेह। 24 बाहेर देखाणार वातुन नियाव मा किरो, पुण मोनान खेरलो नियाव किरो।”
काय यीशुस मसी हे?
25 तेवी यरूशलेम हेयरा मायवाला थोड़ाक माणहे केया, “काय ज्यो तो एदमी नाह सोतो जाह यहुदि आदिकारी मारावणेन कोसीत केरने बाजरेनाह? 26 पुण दिखो, ज्यो ते उदाह वातु किरेह एने कुण ज्याह काईच नाह केत! ज्योस मसी हे, इहकेरीन यहुदि आदिकारी खेरीच ओलखी लियेल हेते काय? 27 पुण आमु जाणतेह काय ज्यो एदमी कारीन आयेल हे, जेवी मसी आवी। तेवी कुण बी जाण नाय सेकी काय तो कावालो हे।”
28 तेवी यीशु मोंदिर माय हिकवोण आपणे बुखेत आयड़ीन केयो, “काय तुमू माहु खेरीच ओलेखतेह? एने ज्यो बी जाणतेह काय मी कारीन आयेल हे, मी खुद ते नाह आवो। पुण माहु मोकेलनार खीरलो हे, ताह तुमू नाह जाणते, 29 पुण मी ताह जाणथु, काहाकाय मी तान उगे रेन हे एने तोस माहु मोकलेल हे।”
30 ज्या पोर रेन ता यीशुह देरने होद्या, तीबी कुण बी ता पोर आत नाह टाक्‍यो, काहाकाय तान टेम एवी वोर नाह आयेल ईतो। 31 तेवी गेरदी माय रेन जुलूम माणहे ता पोर बुरहो केऱ्या, एने केणे बाज गीया, “जेवी मसी आवी, तेवी ज्याह रेन बी वोदार चोमेत्कार देखाड़ी जाज्यो देखाड्यो?”
यीशुह देरनेन कोसीत
32 फरिसी माणहाह मोन मोने यीशुन बाराम वात केरताला होमल्या, एने मुखी चाकऱ्या एने फरिसी ताह देरनेन केरता सिपाय मोकल्या। 33 तेवी यीशु ताह केयो, “मी थोड़ीक वार वोर उंजु तुमरी हिऱ्यो हे, उवतो जो माहु मुकलेल हे ता फाय पुशो जात रेह। 34 तुमू माहु हुदहो, पुण मी तुमूह नाय सापडु, एने जाहरी मी रेह, ताहरी तुमू आव नाह सेकते।”
35 तानकेरता यहुदि एका दिहरा हेऱ्या वातु केरने बाज गीया, “ज्यो काहरी जाय काय आपु ज्याह होद नाय सेकज्यो? काय ज्यो ता फाय जाय जाहरी आपणा यहुदि युनानी माणहाम वेरासेर एन रेतेह, एने ता माणहाह बी हिकाड़ी? 36 तुमू माहु हुदहो, पुण मी तुमूह नाय सापडु, एने जाहरी मी रेह ताहरी तुमू नाय आव सिकहो। तो इहकेरीन कियेल तान मतलब काय हे?”
जीवायीन पाण्यान खुदोर
37 तिवारान सेवली खास दिह्या यीशु उठनो एने आयड़ीन केयो, “केदी एगदो तिहल्यो एय ताहार मार फाय आवीन पिय, 38  एने जो मार पोर बुरहो केरी। जिहकेरीन पुस्तेक माय लिखेल हे, ‘जीवाय आपणार जीवताला पाण्यान खोदऱ्यु,’ ता माय रेन वोयती।” 39 यीशु ज्यी वात चोखाला जीवान बाराम केयो, जा ता पोर बुरहो केरतेह ताह जुड़न्यो एतो। काहाकाय जीव एवी वोर नाह उतरेल एतो, काहाकाय यीशुन एवी वोर बोड़ाय ईयेल नाह एती।
माणहा माय फुट
40 तेवी गेरदी माय रेन थोड़ाक माणहे ज्‍यु वातुह होमलीन केया, “ज्यो माणुह खेरीच जाणाव केरनार हे!”
41 दिहरा केया, “ज्यो मसी हे!”
पुण थोड़ाक केया, “काहा मसी गेलील माय रेन आवी! 42 दाऊद राजान खानदान एने जा बेथलेहेम माय दाऊद ईतो, ता गावाम रेन मसी आवी, इहकेरीन पुस्तेक माय कियेल नाह काय?” 43 केरीन यीशुन वोजेसे माणहान विची माय फुट पोड़ गियी। 44 ता माय रेन थोड़ाक यीशुह देरने होदताला, पुण कुण ताह आथ नाह लागाड्या।
यहुदि आदिकारीन यीशु पोर बुरहो नाह केरनो
45 जेवी सिपाय एने मुखी चाकऱ्या फरिसी फाय वोलीन आवतरना, ता ताह केया, “तुमू ताह काहा नाह लावा?”
46 सिपाय जापाप आप्या, “काल्लो माणुह केदी ओहल्यु वातु नाह केऱ्यो, जिहकेरीन ज्यो किरेह!”
47 ते फरिसी ताह जापाप आप्या, “तुमूह बी तो फोसाड़ दियेल हे काय? 48 तुमू जाणतेह काय यहुदि आदिकारी माय रेन एने फरिसी माय रेन कुण बी ता पोर बुरहो केरतेह? 49 पुण जा माणहे मुसान नेम नाह जाणते, ता पोर हाराप पुड़ेह।”
50  नीकुदेमुस जो पेल ता फाय आयेल ईतो, एने ता माय रेन एक फरिसी ईतो। तो ताह केयो, 51 “आपणो नेम इहकेरीन किथे, एक माणुह काह गुनो किरेल हे, एने तान बाराम पुसतास केरीन जाणनेन पेल ताह गुनेगार नाह ठेराव सिकेत।”
52  §ता नीकुदेमुसाह जापाप आप्या, “तु बी गेलील वालो हे काय? पुस्तेक माय पुतो लागाड़ काय गेलील माय रेन एगदो जाणाव केरनार देखाय नाय।” 53 ओवता ता आखा माणहे जान तान गेर जात रेना।*
* 7:8 7:8 मी नाह जात; थोड़ाक लेख माय मी एवी नाह जाणे बाजरिनोह। 7:23 7:23 योहान 5:9 7:38 7:38 वचन 37-38 ने अनुवाद, “जो कुण तिहल्यो एय, तो मार फाय आवीन पिय,” 38 जिहकेरीन पुस्तेक किथे, “जो कुण मार पोर बुरहो केरी, जीवाय आपणार जीवताला पाण्यान खोदऱ्यु ता माय रेन वोयती।” 7:40 7:40 जाणकार (देखी 1:21।) 7:50 7:50 योहान 3:1,2 § 7:52 7:52 काल्लोस जाणकार नाह आवीत: थोड़ाक लेख माय जाणकार नाय आवी लिखेल हे। * 7:53 7:53 ओवता ता आखा माणहे जान तान गेर जात रेना। ज्यो वचन दिहरा लेख माय नाह जुड़ेत।