8
सिनालो केरनार बायकुह माफी
पुण यीशु जेतुनान बोयड़ा पोर गीयो। पासाण पुशो विगोच तो मोंदिर माय आवो। तेवी आखा माणहे यीशु फाय आवा, एने तो बोहीन ताह हिकाड़ने बाज गीयो। तेवी देरेमगुरू एने फरिसी एक बायकुह यीशु फाय लावा जी सिनालो केरतालीन देरायेल एती, एने तीह विची माय उबी केर देना। एने यीशुह केया, “एय गुरू, ज्यी बायकु सिनालो केरतालीन देरायेल हे। मुसो नेम माय आमुह ओहलो उकुम आपेल हे, ओहल्यु बायकुह देगड़ाठीन मार। पुण तु ज्यी बायकुन बाराम काय किथे?” ता यीशुह फासाड़नेन केरता इहकेरीन केणे बाज गीया, काहाकाय ता पोर गुनो लागाड़नेन केरता ताह एगदी वात जुड़ जाय। पुण यीशु निड़ो डोंगो वोलीन आंगली केरीन बुय पोर लेखणे बाज गीयो। जेवी ता यीशुह फुसतेस रेना, ते यीशु हुतरोच उबरेन ताह केयो, “तुमू माय रेन जो पापी नाह सोतो, तोस पेल ज्यी बायकुह देगड़ा केरीन देय।” यीशु पुशो निड़ो डोंगो वोलीन बुय पोर आंगली केरीन लेखणे बाज गीयो। पुण ता इहकेरीन होमलीन डावाला रेन ते आतल्या वोर आखा एकान पासाण एक निकलीन जात रेना। यीशु एखालोच रेय गीयो, एने ती बायकु विची माय ताहरीस उबरियेल एती। 10 यीशु हुतरो एन तीह केयो, “एय बाय, ता काहरी जात रेना? तुवाह कुण डेंडान उकुम नाह आप्या काय?”
11 ती केयी, “एय मालीक, कुणीस नाह।”
यीशु केयो, “मी बी तुवाह डेंडान उकुम नाह आपेत।” जा, एने पोशी पाप मा किरहे।*
यीशु दुनियान उजालो
12  यीशु उंजु माणहाह केयो, “दुनियान उजालो मी हे, जो मार पासाण आवी। तो आंदारलाम नाय चाली, पुण ताह फाय जीवणान उजालो रेय।”
13  फरिसी यीशुह जापाप आप्या, “तारीस गोवाय तुस देणे बाजरिनोह; तारी गोवाय खेरली नाह नाय मिल।”
14 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी सोतान बाराम गोवाय दिनो, तीबी मारी गोवाय खेरली हे, काहाकाय मी कारीन आयेल हे एने काहरी जाथु ज्य माहु मालुम हे। पुण मी कारीन आवथु एने का जाथु ज्यो तुमूह मालुम नाह नाय सोतो। 15 तुमू माणहान रितीन गेत नियाव केरतेह; पुण मी कुणान नियाव नाह किरेत। 16 एने केदी मी एगदान नियाव केरूह बी, ते मारो नियाव खेरलो हे, काहाकाय मी एखालो नाह सुतो; पुण मी हे एने आबोख हे, जो माहु मुकलेल हे। 17 एने तुमरा नेम माय बी लिखेल हे, दुय जाणान गोवाय मिलीन खेरीच मानाय जाथे, 18 एक ते मी सोता मारी गोवाय देथु, एने दिहरी आबोख मारी गोवाय दिथे जो माहु मुकलेल हे।”
19 ता यीशुह केया, “तारो आबोख काहरी हे?”
यीशु जापाप आप्यो, “नाह तुमू माहु ओलेखते, एने नाह मार आबाख ओलेखते, केदी तुमू माहु ओलेखता ते मारा आबाख बी ओलेखता।”
20 ज्‍यु वातु यीशु मोंदिर ने दान पेटी हिऱ्यो हिकाड़तालोन केयो, एने ताह कुण देऱ्या नाह। काहाकाय ताह वोर तान टेम आयेल नाह एतो।
जा मी जाथु ता तुमू जाय नाह सेकते
21 यीशु ताह पुशो केयो, “जा मी जाणे बाजरिनोह, एने तुमू माहु हुदहो एने तुमू तुमरा पापाम मुरहो; जाहरी मी जाथु। ताहरी तुमू नाह आव सेकते।”
22 ज्या पोर यहुदि आदिकारी केया, “काय ज्यो सोताह मार देय? काहाकाय तो किथे, जाहरी मी जाथु ताहरी तुमू नाह आव सेकते?”
23 यीशु ताह केयो, “तुमू नेचाला हेते, मी उपेर वालो हे, तुमू दुनियान हेते। पुण मी दुनियान नाह सोतो। 24 केरीन मी तुमूह कियेल काय तुमू तुमरा पापाम मुरहो। काहाकाय मी जो हे तोस हे ओहलो बुरहो तुमू नाय किरहो, ताहार तुमू तुमरा पापाम मुरहो।”
25 ता यीशुह केया, “तु कुण हे?”
यीशु ताह जापाप आप्यो, “जिहकेरीन काय मी पेलुच रेन तुमूह किते आयेल हे, मी तोस हे। 26 माहु तुमरे बाराम जुलूम वातु केणु हे, एने हुमचो केरनु हे। पुण जो माहु मुकलेल हे, तो खीरलो हे, एने ज्‍यु वातु मी ता फाय रेन हुमलेल हे, त्यु मी दुनियाह केथु।”
27 आबाख ने बाराम किथे, ज्यो ताह सोमजानो नाह। 28 तेवी यीशु ताह केयो, “जेवी तुमू माणहान बेटाख उचा किरहो, तेवी तुमू जाणहो काय मी जो हे तोस हे; एने मी सोताच काय नाह किरेत, पुण जिहकेरीन मारो आबोख माहु हिकाड़ेल हे तिहेच केरीन ज्‍यु वातु केथु। 29 एने माहु मोकेलनार मार हिऱ्यो हे; तो माहु एखालो नाह सोड्यो, काहाकाय मी जेलेम मार आबाख पुटीह ओहलो काम केरथु।”
30 तेवी जुलूम होवटा माणहे यीशुन वात होमलीन ता पोर बुरहो केऱ्या।
खेराय तुमूह सोड़वी
31 जा यहुदि यीशु पोर बुरहो किरेल एता, ताह यीशु केयो, “केदी तुमू मारा हिकवोणान पालेन किरहो, ते खेरीच मारा चेला केवाहो। 32 तुमू खेरायीह जाणहो, एने खेराय तुमूह सोड़वी।”
33  ता यीशुह जापाप आप्या, “आमु ते अब्राहामान वोसीन हेते, एने आमु केदी बी कुणीन पावोर नाह बोणना। उवतो तु किहीक केय सिकेह काय तुमू सोड़वाय जाहो?”
34 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी तुमूह खेरीच केथु काय जो कुण पाप किरेह तो पापान पावोर हे। 35 एने पावोर जेलेम कुटूमा हिऱ्यो नाह रेणे, पुण गेरावालो बिटोख जेलेम गेरा माय रीथे। 36 केरीन केदी बिटोख तुमूह सोड़वी, ताहार खेरीच तुमू सोड़वाय जाहो। 37 माहु मालुम हे काय तुमू अब्राहाम ने वोसीन हेते। तीबी तुमू मार वचनाह स्वीकार केरती नाह, केरीन तुमू माहु मारावणे होदतेह। 38 मी आबाख फाय जो दिखेल हे तोस तुमूह केथु, तिहेच केरीन तुमू आबाख फाय रेन जो हुमलेल हेते तोस केरतेह।”
39  ता यीशुह जापाप आप्या, “आमरो आबोख ते अब्राहाम हे।”
यीशु ताह केयो, “केदी तुमू अब्राहाम ने सोरा रेता, ते अब्राहाम ने गेत काम केरता। 40 पुण मी ते तुमूह बोगवाना फाय रेन हुमलेल तो खेरायीन वचन केथु, तीबी तुमू माहु मारावणे होदतेह। पुण अब्राहाम ते इहकेरीन नाह किऱ्यो। 41 तुमू तुमरा आबाख ने गेत काम केरतेह।”
ता यीशुह केया, “आमरो एकुस आबोख हे, तो सोता बोगवान हे, एने आमु तान सोरा हेते।”
42 यीशु ताह केयो, “केदी बोगवान तुमरो आबोख रितो, ताहार तुमू माहु मोंग केरता, काहाकाय मी बोगवानान उगे रेन आयेल हे। मी सोतान मोरजीम नाह आवो, पुण तोस माहु मुकलेल हे। 43 तुमू मारी वात काहा नाह सोमेजते? काहाकाय तुमू मारा वचनाह होमेल नाह सेकते। 44 तुमू तुमरा आबाख बुतड़ान हेते, एने तुमू तान मोरजीह पुरी केरने होदतेह। तो ते सुरवात रेन खुनी हे एने तो खेराय पोर टिकनो नाह, काहाकाय ता माय खेराय सोतीस नाह। जेवी तो जुठ बोलने, ते तान सोबाव केरीन बुलेह, काहाकाय तो जुठो हे एने जुठान आबोख हे। 45 पुण मी तुमूह खेरीच केथु, केरीन तुमू मार पोर बुरहो नाह केरते। 46 तुमू माय रेन कुण माहु पापी ठेरावेह? मी खेरीच केथु, तीबी मार पोर बुरहो काहा नाह केरते? 47 जो बोगवानान उगे रेन हे, तो बोगवानान वातु हुमलेह। एने तुमू बोगवानान उगे रेन नाह सोता, केरीन तुमू होमेलते नाह।”
यीशु एने अब्राहाम
48 ज्यो होमलीन यहुदि आदिकारी यीशुह सावाल फुशा, “तु सामरी हे, एने तार माय बुतड़ो हे, आमु जो केतेह तो बाराबोर हे काय नाह?”
49 यीशु जापाप आप्यो, “माहु माय बुतड़ो नाह नाय मिले, पुण मी मारा आबाख ने मान मेलथु, एने तुमू मारी ओबरू वेरतेह। 50 मी सोता मारी बोड़ाय नाह हुदेत। पुण एक हे जो मारी बोड़ाय हुदेह एने तो माहु नियाव केरनार ठेरावीह। 51 मी तुमूह खेरीच केथु: जो मार हिकवोणीह पालेह, तो मोतीह केदी नाय देखी।”
52 यहुदि यीशुह केया, “एवी आमु सोमजी गीया काय तार माय बुतड़ो हे! अब्राहाम मोर गीयो, एने जाणाव केरनार बी मोर गीया एने तु किथे, जो मार हिकवोणीह पालेह, तो मोतीह केदी नाय देखी। 53 आमरो आबोख अब्राहाम ते मोर गीयो; काय तु ताह रेन मुठो हे? एने जाणाव केरनार बी मोर गीया। तुवाह काय लागेह काय तु कुण हे?”
54 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी सोता मारी बोड़ाय केरूह ताहार मारी बोड़ाय काईच नाह सोती, पुण मारी बोड़ाय केरनार मारो आबोख हे। जाह तुमू केतेह काय आमरो बोगवान हे। 55 तीबी तुमू ताह ओलख्या नाह, पुण मी ताह ओलेखथु। एने मी ताह ओलखेत नाह, इहकेरीन केदी मी केह ताहार मी तुमरी गेत जुठो बोणुह। पुण मी ताह ओलेखथु, एने तान हिकवोणान पालेन केरथु। 56 तुमरो आबोख अब्राहाम मारो दिह देखणेन आसा केरीन जुलूम खुस ईतो; एने तो देख्यो एने खुसी माणायो।”
57 तेवी यहुदि आदिकारी यीशुह केया, “एवी वोर तु पाचाह वोरह्यान नाह ईनो, ते तु अब्राहामाह किहीक दिखेल हे?”§
58 यीशु ताह केयो, “मी तुमूह खेरीच केथु, अब्राहाम पायदा एणेन पेलुच रेन मी हे।”
59 तेवी ता यीशुह देणेन केरता दिगोड़ विशा, पुण यीशु लीकीन मोंदिर माय रेन बाहेर निकील गीयो।
* 8:11 8:11 थोड़ाक लेख माय एने जुनाला अनुवाद माय ज्यो वचन नाह सापड़ेत: 8:1-11; बाकीन थोड़ाक लेख माय ज्योस बाग लुका 21:24 ने पासाण टाकेल हे; एक लेख माय योहान 7:36 ने पासाण लिखेल हे। 8:12 8:12 मत्ती 5:14; योहान 9:5 8:13 8:13 योहान 5:31 8:25 8:25 जो मी पेल तुमूह कियेल ईतो; नाहते तुमरी हिऱ्यो मी काहा वातु केरू? 8:33 8:33 मत्ती 3:9; लुका 3:8 8:39 8:39 केदी तुमू खेरीच तुमू ज्यो किरेल एता: थोड़ाक लेख माय, केदी तुमू एय ते किरो § 8:57 8:57 काय तुमू अब्राहामाह दिखेल हेते? थोड़ाक लेख माय काय अब्राहाम तुमूह दिखेल हे? लिखेल हे।