9
पायदास रेन आंदलाह यीशु देखतो केरनो
जाणे बुखेत यीशु एक माणहाह दिख्यो, जो जेल्माम रेच ने आंदलो एतो। तेवी यीशुन चेला ताह फुशा, “एय गुरू, कुणीन पापान वोजेसे ज्यो ओहलो आंदलो पायदा ईयेल हे; ज्यान काय ज्यान आईख आबाख ने?”
यीशु ताह जापाप आप्यो, “नाह ते ज्यो पाप किरेल ईतो, नाह ज्यान आहख आबोख। पुण ज्यो ज्यानकेरता आंदलो पायदा ईयेल हे काय बोगवानान काम ता माय देखाय। जो माहु मुकलेल हे, तान काम दिह हे ताह वोर आपुह केरने जोरेवरी हे; काहाकाय रात आवणी हे ती माय कुणीह बी काम केरता नाय आवी। मी जाह वोर दुनियाम हे, ताह वोर मी दुनियान उजालो हे।”
इहकेरीन केयीन यीशु बुय पोर थुप्यो, एने थुपा केरीन माटड्यो बिजाड़ीन; एने तो माटड्यो ता आंदलान डोला पोर लागाड़ीन ताह केयो, “जा, शिलोम मतलब मुकलेल। नावान कुंडाम दोव ले।” तो आंदलो जाईन दोव लेदो, एने देखतीन आवो।
तेवी तान आहने रेणारे, एने जा ताह पेल बिख मांगतालो दिखेल एता ता केया, “बोहीन बिख मांग्‍या केरतालो ज्यो तोस हे काय?”
थोड़ाक माणहे केया, “ज्यो तोस हे,” पुण दिहरा केया, “नाह; ज्यो ते तान गेत देखाह।”
एने तो केयो, “मी तोस हे।”
10 तेवी ता ताह फुसणे बाज गीया, “तारा डोला किहीक उगड़ी गीया?”
11 तो जापाप आप्यो, “यीशु नावान एक माणुह माटड्यो बिजाड़ीन मारा डोला पोर लागाड़ेल,” एने माहु केयो, “शिलोम नावान कुंडाम जाईन दोव ले। ते मी तान वात होमलीन जाईन दुयो, एने देखणे बाज गीयो।”
12 तेवी ता ताह फुशा, “तो का हे?”
तो जापाप आप्यो, “माहु नाह मालुम।”
फरिसीन द्‍वारा हुदारनेन जाच
13 जो पेल आंदलो एतो, ताह माणहे फरिसी फाय ली गीया। 14 जेदिह यीशु माटड्यो बिजाड़ीन तान डोला उगड़ील ईतो तो विहेवणेन दिह ईतो। 15 ओवता फरिसी ताह उंजु फुशा, तु किहीक देखणे बाज गीयो। तो केयो, “तो मारा डोला पोर माटड्यो लागाड्यो; उवतो मी दोव लियेल, एने एवी मी देखथु।”
16 तेवी थोड़ाक फरिसी केणे बाज गीया, “ज्यो माणुह बोगवानान उगे रेन नाह सोतो, काहाकाय ज्यो विहेवणेन दिह नाह मानेत।”
दिहरा केया, “पापी माणुह ओहली ताकेतीन काम किहीक देखाड़ सेकी?” केरीन ता माय फुट पोड़ गियी।
17 फरिसी ता आंदलाह पोशा केया, “जो तारा डोला उगड़ील हे। तान बाराम तु काय किथे?”
तो केयो, “तो जाणाव केरनार हे।”
18 पुण यहुदि आदिकारीह बुरहो नाह ईनो, ज्यो आंदलो एतो एने एवी दिखेह, केरीन तान आईख आबाख हादाड़ीन 19 ताह फुशा, “तुमरो ज्यो बिटोख आंदलो पायदा ईयेल इहकेरीन केतेह, तो ज्योस हे काय? ते उवतो ज्यो एवी किहीक देखणे बाज गीयो?”
20 तान आहख आबोख जापाप आप्या, “ज्यो आमरो बिटोख हे, एने आंदलोच पायदा ईयेल ईतो, ज्यो आमुह मालुम हे। 21 पुण आमु ज्यो नाह मालुम सोतो काय एवी किहीक देखणे बाज गीयो, एने आमुह ज्यो बी नाह जाणते काय तान डोला कुण उगाड़ेल हे। ज्यो सोमेजदार हे, ज्या फुस लिवो; ज्यो केय देय!” 22 ज्‍यु वातु तान आहख आबोख ज्यानकेरता केया, काहाकाय ता यहुदि आदिकारीह बिताला, काहाकाय यहुदि एकमेल एय जायेल एता काय केदी ईखेह केय काय तो मसी हे, ते बोक्‍तीन गेराम रेन काड़ देती। 23 ता माय तान आहख आबोख केया, “ज्यो सोमेजदार हे; ज्या फुस लिवो!”
24 तेवी यहुदि आदिकारी ता आंदला माणहाह दिहरी वार उंजु हादिन केया, “बोगवानान सामने वायदो केर काय तु खेरीच बुलेह! पुण आमु जाणतेह काय जो माणुह तुवाह हुदारेल हे, तो पापी हे।”
25 तो आंदलो माणुह जापाप आप्यो, “तो पापी हे काय नाह ज्यो माहु मालुम नाह सोतो। पुण माहु एक वात मालुम हे: काय मी पेल आंदलो ईतो, एने एवी देखथु।”
26 ता यहुदि आदिकारी ताह उंजु केया, “तार हिऱ्यो तो काय किरेल? एने किहीक तारा डोला उगड़ील?”
27 तो आंदलो माणुह ताह जापाप आप्यो, “मी ते तुमूह केय दिनो, एने तुमू नाह होमल्या। पोशा होमेलनेन आसा काहा केरतेह? काय तुमू बी तान चेला बोणने होदतेह?”
28 तेवी ता हाजो बाकतो केयीन ताह केया, “तुस तान चेलो एय; पुण आमु ते मुसान चेला हेते। 29 आमु जाणतेह काय बोगवान मुसा हिऱ्यो वातु किरेल ईतो; पुण ता माणहाह नाह जाणते काय तो कारीन आयेल हे!”
30 तो माणुह ताह जापाप आप्यो, “ज्यी ते बोंगलाणेन वात हे, ज्यो तुमूह नाह मालुम सोतो काय तो कारीन आयेल हे! पुण तो ते मारा डोला उगाड़ेल हे! 31 आमु जाणतेह काय बोगवान पापी माणहान वात नाह होमलेत; पुण जा बोगवानान बोक्ती केरतेह एने तान मोरजी पोर चालेह, तान वात होमलेह। 32 जेल्माम रेच ने आंदलान माणहान डोला एगदो उगाड़ेल ओहली वात दुनियान सुरवात रेन केदी होमेलनाम आवी नाह। 33 केदी ज्यो माणुह बोगवानान उगे रेन नाय रेतो, ते कायच नाय केर सेकतो।”
34 ता ताह जापाप आप्या, “तु ते खेरीच पापाम पायदा ईयेल हे, आमुह तु काय हिकाड़ेह?” इहकेरीन केयीन ता ताह बोक्ती केरन्या गेरा माय रेन बाहेर काड़ देना।
आत्मिक आंदलाय
35 जेवी यीशु हुमल्यो काय ता ताह बोक्ती केरन्या गेरा माय रेन बाहेर काड़ दियेल हेते, एने जेवी तो यीशुह मिलानो ते केयो, “तु बोगवानान बेटाख पोर बुरहो किरेह काय?”
36 तो माणुह जापाप आप्यो, “एय मालीक, तो कुण हे? जा पोर मी बुरहो केरू!”
37 यीशु ताह केयो, “ताह तु दिखेल हे, एने जो तार हिऱ्यो वातु केरने बाजरिनोह तोस तो हे।”
38 तो केयो, “एय मालीक! मी बुरहो केरथु।” एने तो पाया पोड़ीन यीशुह वोंद्यो।
39 तेवी यीशु केयो, “मी ज्यी दुनिया माय नियाव ने केरता आयेल हे, ज्यानकेरता काय जाह देखात नाह ताह देखाय, एने जाह देखाह ता आंदला एय जाती।”
40 जा फरिसी ता हेऱ्या एता, ता ज्यी वात होमलीन यीशुह केया, “ते आमु बी आंदला हेते काय?”
41 यीशु ताह जापाप आप्यो, “केदी तुमू आंदला रेता, ते पापी नाय ठेराता; पुण आमुह देखाह इहकेरीन तुमू एवी केतेह, केरीन तुमरा पापान गुनो बोणीन रीथे।”
9:5 9:5 मत्ती 5:14; योहान 8:12