10
गोवालान किस्सो
यीशु केयो, “मी तुमूह खेरीच खेरीच केथु: ‘जो बी बायणाम रेन मेंड्रान कोठाम नाह रिगेत, पुण दिहरी उगे रेन चेड़ीन जाथे, तो चोर एने डाकु हे।’ पुण जो बायणाम रेन रिगेह तो मेंड्रान गोवाल हे। तानकेरता बायणान राखवाल्यो बायणो उगाड़ दिथे, एने मेंड्रा तान आवाज होमेलतेह, तो तान मेंड्राह नाव लेन हादेह, एने ताह बाहेर ली जाथे। एने जेवी तो तान आखा मेंड्राह बाहेर काड़ दिथे, तेवी तो तान ओंगाण ओंगाण चालेह, एने मेंड्रा तान पासाण पासाण चाल पोड़तेह, काहाकाय ता तान बोली ओलेखतेह। एने ता केदी बी पारायान पासाण नाह जाते; पुण ताह देखीन नाहती, काहाकाय ता पारायान बोली नाह ओलेखते।”
ज्यो किस्सो यीशु ताह केयो, तीबी ता ज्‍यु वातुह नाह सोमेजना काय यीशु काय केणे बाजरिनोह।
यीशु हाजालो गोवाल हे
तेवी यीशु ताह पुशो केयो, “मी तुमूह खेर खेरीच केथु: मेंड्रान बायणो मी हे। जोला माहु रेन पेल आयेल ता आखा चोर एने डाकु हेते, पुण मेंड्रा तान उकुम नाह मान्या। बायणो मी हे। मार द्‍वारा एगदो माय रिगी ताहार तो वोचाड़ाय जाय; एने मायतो बाहेर आव जाव केरी एने ताह चारो जुड़ी। 10 चोर ते चोरी केरने, मारने, एने खेतेम केरनेन उलोस आवेह। पुण मी ज्यानकेरता आवो काय ताह जुलूम होवटी जीवाय जुड़ी।
11 “मीच हाजालो गोवाल हे, हाजालो गोवाल मेंड्रान केरता तान जीव आपेह। 12 मोजुर गोवाल एने मेंड्रान मालीक नाय मीले, तानकेरता तो कोलवाह आवतालो देखीन मेंड्राह सोड़ीन नाह जाथे; एने कोलवो ताह दिरेह एने ताह वेरासेर केर दिथे। 13 तो माणुह वेचातो लायेल मोंजऱ्यो हे, तानकेरता तो नाह जाथे, एने ताह मेंड्रान कालजी नाह। 14  हाजालो गोवाल मी हे; मी मारा मेंड्राह जाणथु, एने मारा मेंड्रा माहु जाणतेह। 15 जिहकेरीन आबोख माहु जाणेह एने मी आबाख जाणथु, एने मी मेंड्रान केरता मार जीव आपथु। 16  *मारा दिहरा उंजु बी मेंड्रा हेते, ता ज्या कोठामवाला नाह सोता। पुण माहु ताह बी लावणे जोरवरी हे; काय ता मार बोली होमेलती, तेवी तान एकुस टुलो एने एकुस गोवाल रेय।
17 “मी मारो जीव पुशो मांगणेन केरता आपथु, केरीन आबोख माहु मोंग किरेह। 18 कुण बी मारा जीवाह मार फाय रेन सांडाड़ेत नाह। पुण मी सोता मारा जीवाह आपथु, माहु ताह आपणेन आदिकार हे, एने ताह पुशो मांगणेन बी आदिकार हे। ज्यो उकुम माहु आबाख फाय रेन जुड़ेल हे।”
19 ज्यी वातीन वोजेसे यहुदि माणहा माय पोशी फुट पोड़ गियी। 20 ताम रेन मोकतास माणहे केणे बाज गीया, “ज्या माय बुतड़ो हे! एने ज्यो गांडो हे! तान वातु तुमू काहा होमेलतेह?”
21 दिहरा माणहे केया, “ज्‍यो वातु बुतड़ो लागेल माणहान नाह रेय सिकेत! काय बुतड़ो आंदला माणहान डोला उगाड़ सिकेह?”
यहुदि यीशुह नाकारनो
22 यरूशलेम माय मोंदिरान समर्पणान तिवार मानावणे बाजरियेल एता, तेवी हियालान दिह एता। 23 एने यीशु मोंदिर माय सुलेमानान खोली माय फिरने बाजरियेल ईतो, 24 तेवी यहुदि ताह कोंडीन केया, “तु आमरा मोनाह केवीह वोर सेंका माय मिलहे? केदी तु मसी एय ते आमुह खेर खेरीच केय दे।”
25 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी तुमूह केय दिनो, पुण तुमू बुरहो केरतेस नाह। जो काम मी मारा आबाख ने नावाम केरथु तास मारा गोवा हेते; 26 पुण तुमू ज्यानकेरता मार पोर बुरहो नाह केरती, काहाकाय तुमू मारा मेंड्रा नाह सोता। 27 मारा मेंड्रा मारो आवाज होमेलतेह; मी ताह जाणथु, एने ता मार पासाण पासाण चालतेह। 28 मी ताह जेलेमक्यो जीवाय आपथु, ता केदी बी मोरती नाय। एने ताह कुण बी मार फाय रेन सांडाड़ नाय सेकी। 29  मारो आबोख जाह माहु आपेल हे तो आखाम रेन मोठो हे, एने आबाख फाय रेन ताह कुण सांडाड़ नाह सिकेत। 30 मी एने मारो आबोख एकुस हेते।”
31 तेवी यहुदि माणहे यीशुह देगड़ाठणेन केरता पोशा दिगोड़ विशा। 32 यीशु ताह केयो, “मी तुमूह मारा आबाख ने उगे रेन जुलूम होवटा हाजा काम देखाड़ेल हे; ताम रेन काल्ला कामान केरता तुमू माहु देगड़ाठणे होदतेह?”
33 यहुदि यीशुह जापाप आप्या, “हाजाला कामान केरता आमु तुवाह देगड़ाठते नाह, पुण बोगवानान चिहटा किरेह केरीन! काहाकाय तु माणुह एन सोताह बोगवान किथे!”
34 यीशु ताह जापाप आप्यो, “ज्यो तुमरा नेम माय लिखेल हे बोगवान कियेल, ‘तुमू देवता हेते।’ 35 जा माणहाह बोगवानान वचन जुड़नो; ताह तो देवता किथे, एने पुस्तेकीन वात जुठी नाह एय सिकेत। 36 ते जाह आबोख निवाड़ेन दुनियाम मुकलेल हे। तुमू ताह केतेह, तु चिहटा किरेह, ज्यानकेरता काय मी केयो, मी बोगवानान बिटोख हे? 37 केदी मारा आबाख ने काम मी निहे केरतेय, ताहार मार पोर बुरहो मा किरो। 38 पुण केदी मी केरथु, ते मारो बुरहो नाय बी किरो, पुण ता कामाह देखीन ते बुरहो किरो, काहाकाय तुमू जाणो काय आबोख मार माय हे एने मी आबाख माय हे।”
39 तेवी ता पोशा यीशुह देरनेन कोसीत केऱ्या, पुण तो तान आथाम रेन निकली गीयो।
40  उवतो यीशु यरदन नेदीन ती मीरे जा पेल योहान बपतीस्मा देया केरतालो ता जागाम गीयो, एने ताहरी रिनो।
41 एने जुलूम माणहे यीशु फाय आवीन केया, “योहान ते काल्ली निसाणी नाह देखाड्यो, पुण जो काय योहान तार बाराम कियेल ईतो, तो सोब खेरलो हे।” 42 एने ताहरी जुलूम माणहे यीशु पोर बुरहो केऱ्या।
10:14 10:14 मत्ती 11:27; लुका 10:22 * 10:16 10:16 ता बोणती; थोड़ाक लेख माय एती लिखेल हे। 10:29 10:29 मारो आबोख जाह माहु आपेल हे तो आखाम रेन मोठो हे, थोड़ाक लेख माय माहु आपेल तो मार आबोख मुठो। 10:40 10:40 योहान 1:28