11
लाजरान मोत
बेतनिया गावा माय मरीयम एने मार्था दुय बोणीख रेताल्यु, एने त्युन लाजर नावान बाहख दुखाऱ्यो ईतो। ज्यी तीस मरीयम हे जी मालीकान पाया पोर मोग मोग गेंदाण्यो तेल रोचवीन लेट्या केरीन नुसेल एती; तिच ने बाहख लाजर दुखाऱ्यो ईतो। ओवत्यु लाजरान बोणह्युख यीशु फाय इहकेरीन खुबेर केय मोकल्यु, “एय मालीक, जाह तु मोंग किरेह, तो दुखाऱ्यो हे।”
ज्यो होमलीन यीशु केयो, “ज्यी बेमारीन आखरी परिणाम लाजरान मोत नाय मीले; पुण बोगवानान बोड़ायीन केरता हे, काय तान द्‍वारा बोगवानान बेटाख ने बोड़ाय एय।”
यीशु मार्था एने तीन बोणीख मरयमीह एने लाजराह मोंग केरतालो। तीबी लाजर दुखाऱ्यो हे इहकेरीन यीशु होमल्यो, तेवी यीशु ता उंजु दुय दिह थुबनो, एने ताच रिनो। तान पासाण यीशु तान चेलाह केयो, “चालो, आपु पोशा यहुदिया गावाम जाहु।”
चेला यीशुह केया, “एय गुरू, यहुदि माणहे थोड़ाक दिह्यान पेल तुवाह देगड़ाठणे होदताला, एने काय तु पुशो ता जाणे हुदेह?”
यीशु जापाप आप्यो, “दिह्यान बारा गेंटा नाह रेते काय? केदी एगदो माणुह दिह्या चाली ते जेठवाय नाय, काहाकाय तो ज्यी दुनियान उजालो दिखेह। 10 पुण एगदो माणुह राती चाली ते जेठवाय, काहाकाय ता फाय उजालो नाह रेत।” 11 यीशु ज्यी वातु किन पासाण ताह केयो, “मारो जोड़ीदार लाजर हुव जायेल हे, पुण मी ताह जागाड़ने जाथु।”
12 तेवी चेला यीशुह केया, “एय मालीक, तो हुव गीयोह, ते वोच जाय।”
13 यीशु लाजरान मोतीन बाराम कियेल ईतो, पुण चेला सोमेजना काय यीशु निंदी माय हुवणे बाराम किथे। 14 तेवी यीशु ताह साप साप केय दिनो, “लाजर मोर जायेल हे, 15 एने मी तुमरे वोजेसे खुस हे काय मी ता नाह ईतो, काहाकाय तुमू मार पोर बुरहो केर सीको। चालो, एवी आपु ता फाय जाहु।”
16 तेवी थोमा जो दिदुमूस केवातालो, तान हाती चेलाह केयो, “चालो, आपु बी ता हेऱ्या मोरनेन जाता!”
यीशु पुशो जीव उठणो एने जीवाय हे
17 जेवी यीशु ता पोच गीयो, ते ताह मालुम पोड़नो काय लाजराह माहणा माय मिलेल चार दिह एय जायेल हेते। 18 बेतनिया गाव यरूशलेम रेन कोमीत कोमी तीन किलो मिटर सेटो एतो, 19 जुलूम होवटा यहुदि माणहे मार्था एने मरीयम ने बाहख लाजरान मोतीन वोजेसे दिलासो आपणेन केरता आयेल एता।
20 जेवी मार्था यीशु आवणे बाजरिनोह ज्यी खुबेर होमलीन ती यीशुह मिलने गियी, पुण मरीयम गेरूस रेनी। 21 मार्था यीशुह केयी, “एय मालीक, केदी तु न्या रेतो ते, मारो बाहख नाय मुरतो! 22 पुण एवी बी माहु मालुम हे, जो काय तु बोगवाना फाय मांगहे, तो बोगवान तुवाह आपी।”
23 यीशु तीह केयो, “तारो बाहख पुशो जीवतो एय जाय।”
24 मार्था यीशुह केयी, “होव माहु मालुम हे, काय सेवले दिह जा मुरेल हेते ता जीव उठणेन टेम माय तो जीवतालो एय जाय।”
25 यीशु तीह केयो, “पोशो जीव उठणो एने जीवाय मीच हे। मार पोर बुरहो केरनार मोरी बी जाय, तीबी जीवतालो एय जाय; 26 जो कुण जीवतालोच ने मार पोर बुरहो किरेह, तो केदिस नाय मोरी। काय तु ज्यी वाती पोर बुरहो किरेह?”
27 मार्था यीशुह केयी, “होव मालीक! मी बुरहो केरथु काय बोगवानान बिटोख मसी, जो ज्यी दुनिया माय आवण्यो ईतो, तो तुस हे।”
यीशु रेड़नो
28 उलोक केयीन मार्था ता रेन जात रेनी, एने तीन बोणीख मरयमीह आंगेच हादिन केयी, “गुरू न्यास हे, एने तुवाह हादेह।” 29 ज्यो होमेलतास मरीयम चालोच उठीन यीशुह मिलने आवी। 30 यीशु एवी वोर गावा माय नाह आयेल ईतो, पुण जाहरी मार्था यीशुह मिलायेल एती तो ताच जागाम ईतो। 31 तेवी जा यहुदि माणहे मरीयम हेऱ्या गेरा माय एता, एने तीह दिलासो आपणे बाजरियेल एता, ता मरयमीह चालोच उठीन बाहेर जाताली देख्या। ता इहकेरीन सोमज्या काय ज्यी माहणाम रेड़ने जाणे बाजरेनीह, तीन पासाण चाल देना।
32 जेवी मरीयम यीशु ईतो ता जागाम पोच गियी, ते यीशुन पाया पोड़ीन केयी, “एय मालीक, केदी तु न्याच रितो ते मारो बाहख नाय मुरतो!”
33 जेवी यीशु मरयमीह एने ती हेऱ्या आयेल यहुदि माणहाह रेड़ताला दिख्यो; तेवी जीवा माय जुलूम उदास, एने दुखी ईनो, 34 एने केयो, “तुमू ताह काहरी मीलेल हेते?”
ता यीशुह केया, “एय मालीक, आवीन देख ले।”
35 यीशु रिड़नो। 36 तेवी यहुदि केया, “दिखो! ज्यो लाजराह कुलोक मोंग केरतालो।”
37 पुण ता माय रेन थोड़ाक इह केताला, “ज्यो ते आंदलाह देखता किरेल ईतो, एने लाजराह मुरेल माय रेन नाह वोचाड़ सेकतालो काय?”
यीशु लाजराह जीवतो केरने
38 यीशु मोना माय जुलूम दुखी एन माहणा माय आवो, तो माहेण एक गुफा एती, एने एक दिगोड़ मुयाला पोर मीलेल एता। 39 यीशु उकुम आप्यो, “दिगोड़ हेरकावो।”
ता मुरेल तान बोणीख मार्था यीशुह केयी, “एय मालीक, ता माय रेन ते एवी गेंद आवीह। काहाकाय ताह मोरीन चार दिह एय जायेल हेते!”
40 यीशु तीह केयो, “तु बुरहो किरहे, ताहार बोगवानान बोड़ायीह दिखहे, इहकेरीन मी तुवाह नाह केयो काय?” 41 तेवी ता देगड़ाह हेरकाव देना, उवतो यीशु उपेर देखीन केयो, “एय आबा, मी तारो दन्यवाद केरथु, काय तु मारी होमेल लियेल हे। 42 एने मी जाणथु काय तु जेलेम मारी होमेलने, पुण मी न्याहरी टोलवाय रेनाह, ता माणहान वोजेसे मी इहकेरीन कियेल, काय ता बुरहो केरी काय माहु तु मुकलेल हे।” 43 ज्यो केयीन यीशु जोरेस आयड़ीन केयो, “एय लाजर बाहेर निकील आव!” 44 ते मुरेल माणुह माहणा माय रेन निकलीन बाहेर आव लागो, तान आथ पाय पोतड्यान पाटा केरीन, एने तान मुय बी पाटा केरीन बांद मीलेल एतो। यीशु माणहाह केयो, “ज्यान पाटा सोड़ दिवो, एने जाणे दिवो।”
यीशुह मारनेन विचार केरनो
(मत्ती 26:1-15; मरकुस 14:1-2; लुका 22:1-2)
45 तेवी मरीयम हेऱ्या आयेल यहुदि माणहे ज्या कामाह दिखेल एता, ता माय रेन जुलूम जाणे यीशु पोर बुरहो केऱ्या। 46 पुण ता माय रेन थोड़ाक जाणे फरिसी फाय जाईन यीशुन कामान बाराम ताह केय देना। 47 तेवी मुखी चाकऱ्या एने फरिसी यहुदि माणहान मुठलो पुंचो बोहाड्या, एने केया, “ज्य माणुह ते जुलूम चोमेत्कारान काम देखाड़ने बाजरिनोह, आपु काय किरज्‍यो? 48 केदी आपु ज्याह इहीचकेरीन सोड़ देहु, ते आखा ज्या पोर बुरहो केरने बाज जाती, एने रोमी आवीन आपणो जागो एने राज दुया पोर आदिकार केर लेती!”
49 पुण ती वोरीह ने मुखी चाकऱ्या केफा ताह केयो, “तुमू कायच नाह जाणते! 50 आखा माणहान केरता एक माणुह मोरने जुवे, नाह ते आखी दुनिया खेतेम एय जाय, ज्यो आपणे केरता हाजो हे, ज्यो तुमूह सोमेजते नाह काय?” 51 ज्यी वात तो तान उगे रेन नाह केयो, पुण ती वोरीह ने मुखी चाकर्‍यो ईतो, एने तो जाणाव किऱ्यो काय यीशु यहुदि माणहान केरता मोरी। 52 एने यहुदि माणहान केरता ओलोच नाह, पुण ज्यानकेरता काय जाहरी ताहरी वेरायेल बोगवानान माणहाह टुलो केरनेन केरता मोरी।
53 ते दिह रेन यहुदि आदिकारी यीशुह मारनेन विचार केरने बाज गीया। 54 तानकेरता यीशु उदाह यहुदि माणहान विची माय नाह गीयो, पुण ता रेन निकलीन हुनाला जागान आहने एप्रेम नावान गावा माय गीयो, तान चेला हिऱ्यो ता रेणे बाज गीयो।
55 यहुदि माणहान फसहान तिवार आहनेच एतो, एने जुलूम होवटा माणहे फसह तिवाराह रेन पेल सोताह चोखा केरनेन केरता यरूशलेम माय गीया। 56 ता यीशुह होदणे बाज गीया, एने मोंदिर माय उबरीन एका दिहराह केणे बाज गीया, “तुमू काय सोमेजतेह? काय यीशु तिवारा माय नाय आवी?” 57 एने मुखी चाकऱ्या एने फरिसी बी उकुम आप मीलेल एता काय यीशु का बी एय, तान बाराम कुणीह बी मालुम पोड़ जाय, ते आमुह केय, काहाकाय ता ताह देर सिके।
11:1 11:1 लुका 10:38,39 11:1 11:1 लुका 10:38-39 11:2 11:2 योहान 12:3 11:2 11:2 योहान 12:3