12
यीशुन बेतनिया गावाम अबिषेक
फसह ने तिवाराह रेन सोव दिह्या पेल यीशु बेतनिया माय आवो, जा लाजर रेतालो, एने ताह यीशु मुरेल माय रेन जीवतो किरेल ईतो। ताहरी ता यीशुन केरता खाणो तियार केऱ्या; एने मार्था खाणो वाटणे बाजरियेल एती, एने यीशु हिऱ्यो खाणो खाणाराम रेन लाजर बी पाटला हिऱ्यो बोह रियेल ईतो। तेवी मरीयम जटामासीन आदो लीटर मोंगालो एने चोखो मोग मोग गेंदाण्यो तेल लेन आवी, एने यीशुन पाया पोर रोचीव देनी, एने तीन लेट्या केरीन यीशुन पायाह नुसी; एने तेलान गेंद ने वोजेसे आखो गेर जुलूम हाजो गेंदाणे बाज गीयो। पुण यीशुन चेलाम रेन एक यहुदा इस्‍कोरिती ईतो, जो यीशुह देरावणार ईतो, तो केयो, *“ज्या गेंदाण्यो तेलाह तीन होव चांदीन सिक्‍का माय वेचीन, गेरब्याह काहा नाह वाट देनी?” तो गेरब्यान फिकेर केरीन ज्यी वात नाह केयो पुण तो चोर ईतो। एने पोयशान थेयली बी तास फाय रेताली एने थेयली माय जो बी टाकताला, तो काड़ लेतालो।
यीशु केयो, “ओयीह रेन दिवो! ज्यी ते माहु बुजणेन तियारीम ज्यो आखो किरेल हे। काहाकाय गेरीब माणहे ते जेलेम तुमरी हेऱ्या रेतेह, पुण मी तुमरी हिऱ्यो जेलेम नाय रेव।”
लाजराह मारनेन विचार केरनो
जेवी यहुदि माणहाह मालुम पोड़नो काय यीशु बेतनियाम हे, ते ता यीशुह ओलास नाह, पुण लाजराह बी देखणे आयेल एता, काहाकाय ताह यीशु मुरेल माय रेन जीवतो किरेल ईतो। 10 तेवी मुखी चाकऱ्या लाजराह बी मारनेन विचार केऱ्या, 11 काहाकाय तान वोजेसे जुलूम होवटा यहुदि माणहे जात रेना, एने यीशु पोर बुरहो केऱ्या।
जिकेल राज ने गेत यीशुन यरूशलेम माय रिगणो
12 दिहरे दिह तिवाराम आयेल जुलूम होवटा माणहे होमल्या काय यीशु यरूशलेम माय आवणे बाजरिनोह। 13 तानकेरता माणहे खजुरान डालखा लेन यीशुह मिलने चाल पोड़ना एने ता आयड़ीन केणे बाज गीया, “होसन्‍ना! बोरकेतवालो हे इस्राएल ने राजा, जो मालक्यान नाव से आवेह!”
14 जेवी यीशुह एक गेदड़ान पिलो जुड़नो तेवी यीशु ता पोर बोह गीयो, जिहकेरीन पुस्तेक माय लिखेल हे,
15 “एय सियोन ने बेटी, मा बिय!
देख, तार राजा गेदड़ान पिला पोर बोहीन,
तार फाय आवणे बाजरिनोह।”
16 यीशुन चेला पेल ज्यी वातीह नाह सुमजेल एता, पुण जेवी यीशुन बोड़ाय एनी ते ताह एर आवी काय ज्यी वात ज्यास ने बाराम लेख मीलेल एती, एने माणहे बी ता हेऱ्या ओहलोच वेवार किरेल एता।
17 यीशु हेऱ्या एता ता माणहे इहकेरीन गोवाय देना, तो लाजराह माहणाम रेन हादिन मुरेल माय रेन जीवतो किरेल ईतो। 18 ज्यास ने वोजेसे माणहे यीशुह मिलने आयेल एता, काहाकाय ता हुमलेल एता काय यीशु ज्यो चोमेत्कार देखाड़ेल हे। 19 तेवी फरिसी एका दिहराह केणे बाज गीया, “तुमू नाह सोमज्या काय जो बी तुमू केरने बाजरेनाह, तो काय कामान नाह सोतो! दिखो, आखी दुनिया तान पासाण जात रेनीह!”
युनानी माणहे यीशुह होदणो
20 जा माणहे ता फसहान तिवारा माय बोक्ती केरने आयेल एता ताम रेन थोड़ाक युनानी एता। 21 ता गेलीलान बेतसेदान गावान रेणार फिलीपुस फाय आवीन ताह विन्ता केऱ्या, “गुरू, आमु यीशुह मिलने होदतेह।”
22 ज्यी वात फिलीपुस आवीन अन्द्रियासाह केयो, तेवी ता दुयू जाईन यीशुह केया। 23 यीशु ताह जापाप आप्यो, “माणहान बेटाख ने बोड़ाय एणेन टेम आव लागेल हे। 24 मी तुमूह खेरीच केथु: जाह वोर गोवान दाणो बुई माय पोड़ीन मोरी नाह जात, ताह वोर तो एखालोच रीथे। पुण जेवी तो मोर जाथे, ते जुलूम पाकीह। 25  जो तान जीवाह मोंगाल्लो जाणेह, तो ताह गोमाड़ देय; पुण ज्यी दुनिया माय जो तान जीवाह मोंग नाय केरी, तो ताह जेलेमक्यो जीवायीन केरता होमालीन मेली। 26 केदी एगदो मारी सेवा केरी, ते मार पासाण चाल पोड़ी, एने जाहरी मी हे ता मारो सेवक बी रेय। केदी एगदो मारी सेवा केरी, ताहार मारो आबोख तान मान मेली।
यीशु खुद ने मोरनेन बाराम केणे
27 “एवी मारो जीव गाबराणे बाजरिनोह। केरीन एवी मी काय केरू? ‘एय आबा, ज्या दुखा रेन माहु वोचाड़?’ काहाकाय ज्या टेमान केरता मी आयेल हे। 28 एय आबा, तार नावान बोड़ाय एणे दे!”
तेवी हेरगाम रेन ओहलो बोल होमलानो, “मी तान बोड़ाय किरेल हे, उंजु बी केरूह।”
29 तेवी जा माणहे उबरीन होमेलताला ता केया, वादेल गाजनोह, एने दिहरा केया, “एगदो हेरोगदुत ताह हिऱ्यो वातु किरेल हे।”
30 पुण यीशु केयो, “ज्यो आवाज मार केरता नाह, पुण तुमरी केरता ईयेल हे। 31 एवी ज्यी दुनियान नियाव केरनेन टेम आव लागेल हे; एवी ज्यी दुनिया पोर राज केरनार आदिकारी काड़ाय जाय। 32 एने मी केदी देरती पोर रेन उपेर चेड़ावाय जाह, ताहार आखा माणहाह मार फाय खेचुह।” 33 एने यीशु किहीक मुरन्यो हे, तो देखाड़नेन केरता इहकेरीन केणे बाजरियेल ईतो।
34 तेवी माणहे यीशुह केया, “आमु ते नेमान ज्यी वात होमलेल हेते काय मसी जेलेमक्‍योच रेय। ओवतो तु काहा किथे काय माणहान बेटाख उपेर चेड़ावाय जाणो जोरेवरी हे? ज्यो माणहान बिटोख कुण हे?”
35 यीशु ताह केयो, “एवी उजालो थोड़ीक वार वोर तुमरी विची माय हे, जाह वोर उजालो तुमरे हेऱ्यो हे, ताह वोर चालते रिवो, इही नाय एय काय आंदारो तुमूह कोंड लेय; काहाकाय आंदारलाम चालनाराह मालुम नाह काय तो का जाणे बाजरिनोह। 36 जाह वोर उजालो तुमरी हेऱ्यो हे, उजाला पोर बुरहो किरो, काहाकाय तुमू उजालान माणहे बोणी।”
ज्‍यु वातु केयीन यीशु जात रिनो एने ताह रेन लिकीन रिनो।
यीशु पोर माणहान बुरहो नाह केरनो
37 यीशु माणहान ओंगाण जुलूम मोटला चोमेत्कार देखाड्यो, तीबी ता यीशु पोर बुरहो नाह केऱ्या। 38 काहाकाय यशायान जाणाव केरनारान वचन पुरो एय:
जो तो केयो, “एय मालीक, कुण आमरी खोबरी पोर बुरहो किरेल हे?
एने मालीकान ताकेत कुणी पोर देखाड़ेल हे?”
39 ज्यानकेरता ता बुरहो नाह केर सेक्‍या, काहाकाय यशाया इही बी कियेल हे:
40 “बोगवान तान डोला आंदला, एने
तान मोन वातड़ो केर दियेल हे,
काहाकाय ता डोला केरीन नाय देखी,
एने मोना केरीन नाय सोमजे,
ओहलो नाय एय ता मार उगे वोली,
एने ताह मी हुदारू।”
41 यशाया ज्यो ज्यानकेरता कियेल काय तो यीशुन बोड़ायीह दिखेल ईतो।
42 तीबी यहुदि आदिकारी माय रेन जुलूम होवटा यीशु पोर बुरहो केऱ्या; पुण ता फरिसीन दाके आखान ओंगाण नाह मानताला, काहाकाय ताह बिय एती काय फरिसी ताह मोंदिर माय रेन निकाल देती। 43 काहाकाय ताह बोगवानान बोड़ाय रेन माणहान बोड़ाय जुलूम हाजो लागेह।
यीशुन वचना केरीन माणहान नियाव एय
44 यीशु आयड़ीन केयो, “जो मार पोर बुरहो किरेह, तो मार पोर नाह, पुण माहु मोकेलनारा पोर बुरहो किरेह। 45 एने जो माहु दिखेह, तो माहु मोकेलनाराह दिखेह। 46 मी ज्यी दुनिया माय उजालो बोणीन आयेल हे, काहाकाय जो बी मार पोर बुरहो केरी तो आदारलाम नाय रेय। 47 जो मार वात होमलीन नाह मानेत, ताह मी गुनेगार नाह ठेरावेत। काहाकाय मी दुनियाह गुनेगार ठेरावणे नाह आयेल सोतो, पुण दुनियान सुटकारो केरनेन केरता आयेल हे। 48 जो बी मारो नाकारो केरीन मारो वचन नाय माने, तान नियाव केरनार एक हे एने जो वचन मी केथु, ‘तोच सेवले दिहे ताह गुनेगार ठेरावी।’ 49 काहाकाय मी मार उगे रेन वातु नाह किऱ्यो, पुण आबोख जो माहु मोकलेल हे तोच माहु उकुम आपेल हे, का काय काय केव एने काय काय बोलु। 50 एने मी जाणथु काय तान उकुम जेलेमक्यी जीवाय लावेह। तानकेरता जीहे आबोख माहु कियेल हे तिहेच मी तुमूह केथु।”
12:3 12:3 लुका 7:37,38 * 12:5 12:5 चांदीन सिक्‍का; देखी 6:7 12:8 12:8 निर्गमन 15:11 12:13 12:13 बजन 118:25,26 12:15 12:15 जकर्‍या 9:9 12:25 12:25 मत्ती 10:39; 16:25; मरकुस 8:35; लुका 9:24; 17:33 12:34 12:34 बजन 110:4; यशाया 9:7; यहेजकेल 37:25; दानिएल 7:14 12:38 12:38 यशाया 53:1 12:40 12:40 यशाया 6:10