13
यीशु चेलान पाय दोवणो
यीशु जाण गीयो काय फसहान तिवारान पेल। माहु ज्यी दुनियाह सोड़ीन आबाख फाय जाणेन टेम आव लागेल हे। ते जीहे यीशु दुनियाम तान माणहा हिऱ्यो मोंग केरतालो, तिहेच केरीन ताह सेवली बुखेत वोर मोंग किरते रिनो।
*यीशु एने तान चेला हांजीन खाणो खाणे बाजरियेल एता। पुण शिमोन ने बिटोख यहुदा इस्‍कोरितीन मोना माय पेलुच ने बुतड़ो यीशुह देरावणेन वात टाक मीलेल ईतो। यीशुह मालुम एतो काय आबोख आखो काय मार आथाम आप दियेल हे, एने मी बोगवाना फाय रेन आयेल हे; एने बोगवाना फाय जाथु। तानकेरता यीशु खाणो खाणेन पासाण तान फाड़का काड्यो, एने एक पोटको लेन तान कोमेर बांद्यो। तेवी ठामला माय पाणी बोरीन चेलान पाय दोवणे बाज गीयो एने जा पोटका केरीन कोमेर बांद रियेल ईतो, तास केरीन पाय नुसणे बाज गीयो। जेवी यीशु शिमोन पतरस फाय आवो, तेवी पतरस केयो, “एय मालीक, तु मार पाय दुवेह काय?”
यीशु पतरसाह जापाप आप्यो, “जो मी केरथु, एवी तु ताह नाह जाणेत, पुण ज्यान पासाण सोमजेह।”
पतरस यीशुह केयो, “तु मार पायाह मा दुवे!”
ज्यो होमलीन यीशु पतरसाह केयो, “केदी मी तारा पायाह नाय दोवु, ताहार मार हेऱ्यो तारो कायच बी बाग नाह।”
शिमोन पतरस यीशुह केयो, “एय मालीक, मार पाय ओलाच नाह! पुण मार आथ एने मुंड बी दोव दे!”
10  यीशु पतरसाह केयो, “जो उंगील लेदोह, ताह तान पायाह सोड़ीन उंजु काह दोवणेन जोरेवरी नाह, पुण तो पुरो चोखो हे। तुमू चोखाला हेते, पुण आखान आखान चोखाला नाह।” 11 यीशु तान देरावणाराह जाणतालो तानकेरता यीशु केयो, “तुमरे माय आखान आखान चोखाला नाह।”
12  जेवी यीशु आखान पाय दोव दिनो, एने तान फाड़का पेरीन पुशो बोह गीयो। ते चेलाह केयो, “तुमू सोमज्या काय मी तुमरी हिऱ्यो काय किरेल हे? 13 माहु तुमू गुरू एने मालीक केतेह, ज्यो ठिकुच केतेह, काहाकाय मी तोच हे। 14 मी ज्‍यु गुरू, एने मालीक एन तुमरा पाय दुयेल हे। ते तुमूह बी एका दिहरान पाय दोवणे जुवे। 15 काहाकाय मी ज्यो तुमूह एक नमुनो देखाड़ दियेल हे काय जिहकेरीन मी तुमरी हिऱ्यो किरेल हे, तिहेच केरीन तुमू बी दिहरा हेऱ्या केऱ्या किरो। 16  मी तुमूह खेरीच केथु, ‘पावोर तान मालक्याह रेन मुठो नाह, एने मोकलायेल तान मोकेलनाराह रेन मुठो नाह।’ 17 ज्यी वात तुमू जाणतेह, एने केदी ती पोर चालहो ते बोरकेतवाला हेते!”
18 मी तुमरे आखान बाराम नाह केणे बाजरिनोह; एने मी जाह निवाड़ रिनोह। ताह मी ओलेखथु; पुण ज्यो ज्यानकेरता हे काय पुस्तेक ने ज्यी वात पुरी एणे जुवे, “जो मार रूटो खाते, तोच माहु दुको दियेल हे। 19 एवी मी ज्यी गेटना एणेन पेल तुमूह केय देथु, काहाकाय जेवी ज्यी गेटना एय जाय, तेवी तुमू बुरहो किरो काय ‘मी तोच हे।’ ” 20  मी तुमूह खेरीच केथु: “जो मार मोकेलनाराह स्वीकार किरेह तो माहु स्वीकारेह; एने जो माहु स्वीकारेह तो मार मोकेलनाराह स्वीकारेह।”
यीशु तान बुरहो तोड़नाराह देखाड़ेह
(मत्ती 26:20-25; मरकुस 14:17-21; लुका 22:21-23)
21 जेवी यीशु ज्‍यु वातु केय दिनो, तेवी यीशु जीवा माय जुलूम दुखी ईनो, एने ज्यी गोवाय दिनो, “मी तुमूह खेरीच केथु, तुमरे माय रेन एक माहु देरावी।”
22 ते चेला सेंका केरीन एका दिहरान उगे देखणे बाज गीया, एने केया, “ज्यो कुणीन बाराम केणे बाजरिनोह?” 23 तान चेलाम रेन एक जाह यीशु मोंग केरतालो, यीशु हिऱ्यो निड़ो वोलीन बुहेल ईतो। 24 तेवी शिमोन पतरस ताह ईसारो केरीन फुशो, “यीशुह फुस कुणीन बाराम किथे?”
25 तेवी तो तिहेच केरीन यीशुन साती निही डोंगो वोलीन यीशुह फुशो, “एय मालीक, तो कुण हे?”
26 यीशु जापाप आप्यो, “जाह मी रोटान टुकड़ो अंगुरान रोह माय बुड़ावीन आपुह, एने शिमोन इस्‍कोरितीन सोराह यहुदाह आप्यो।” 27 एने टुकड़ो लेताच ता माय बुतड़ो रिग गीयो। तेवी यीशु ताह केयो, “जो तु केरने हुदेह, तो उतवाल्युह केर!” 28 यीशु काहा इहकेरीन केयो ज्यान बाराम पाटला हेऱ्या बोह रियेल एकाह बी ज्यी वात सोमेज माय नाह आवी। 29 पोयशान थेयली यहुदा फाय रेताली, केरीन थोड़ाक ज्यो सोमेजना काय यीशु तिवारान केरता जोरेवरी सोमान वेचातो लावणे किथे, एने ज्यो काय गेरब्याह काह आपणेन किथे।
30 तेवी यहुदा रोटान टुकड़ो लेन चालोच बाहेर जात रिनो। एने ज्यी रातीन टेम एती।
एक नोवालो उकुम
31 जेवी यहुदाह बाहेर जात रेणेन बाद यीशु केयो, “एवी माणहान बेटाख ने बोड़ाय ईयेल हे, एने बोगवानान बोड़ाय ता माय ईयेल हे। 32 केदी बोगवानान बोड़ाय तान द्‍वारा ईयेल हे, ते बोगवान बी खुद तान बोड़ाय केरी, एने चालोच केरी। 33  एय मार सोरा, मी उंजु थोड़ीक वार तुमरी हिऱ्यो हे ओवता तुमू माहु हुदहो। पुण जा मी जाथु ता तुमू नाह आव सेकते; इहकेरीन मी यहुदि आदिकारीह कियेल ईतो, ‘एने एवी मी तिहेच केरीन तुमूह बी केथु।’ 34  एने मी तुमूह एक नोवालो उकुम आपथु, ‘तुमू एका दिहरा पोर मोंग किरो। जिहकेरीन मी तुमरी हिऱ्यो मोंग किरेल हे, तिहेच केरीन तुमू बी एका दिहरा हेऱ्या मोंग किरो।’ 35 केदी तुमू एका दिहरा हेऱ्या मोंग किरहो, ते आखा माणहे जाण जाती काय तुमू मारा चेला हेते।”
पतरस माहु नाकारी ज्यान बाराम यीशु केणे
(मत्ती 26:31-35; मरकुस 14:27-31; लुका 22:31-34)
36 शिमोन पतरस यीशुह फुशो, “एय मालीक, तु का जाथे?”
यीशु जापाप आप्यो, “जा मी जाथु ता मार पासाण एवी तु नाह आव सिकेत; पुण बाद माय मार पासाण आवहे।”
37 पतरस यीशुह केयो, “एय मालीक, मी तार पासाण एवी काहा नाह आव सेकथु? तार केरता मी मार जीवाह बी आप देह!”
38 यीशु पतरसाह जापाप आप्यो, “तु मार केरता तारा जीवाह आप दिहे काय? मी तुवाह खेरीच केथु, ‘कुकड़ो वाहणेन पेल तु तीन वारीन माहु नाकार हे।’ ”
* 13:2 13:2 सैतान यीशुह दुको दिन देरावणेन टेम; नाहते सैतान पेलुस निर्णय लियेल ईतो काय शिमोन ने सुरो यहुदा यीशुह दुको दिन देरावण्यो हे। 13:10 13:10 थोड़ाक लेख माय तान पायान सिवाय नाह लिखेल सोतो। 13:12 13:12 लुका 22:27 13:16 13:16 मत्ती 10:24; लुका 6:40; योहान 15:20 13:18 13:18 बजन 41:9 13:20 13:20 मत्ती 10:40; मरकुस 9:37; लुका 9:48; 10:16 13:33 13:33 योहान 7:34 13:34 13:34 योहान 15:12,17; 1 योहान 3:23; 2 योहान 1:5