17
चेलान केरता यीशुन विन्ता
यीशु इहकेरीन केणेन पासाण हेरगान उगे देखीन केयो, “एय आबा, तो टेम आव लागेल हे। तारा बेटाख ने बोड़ाय केर काय बिटोख बी तार बोड़ाय केर सेकी। काहाकाय तु ताह आखा माणहा पोर आदिकार आपेल हे, तो जेलेमक्यी जीवाय जो ताह आपेल हे तो आखाह आप सेकी। एने जेलेमक्यी जीवाय ज्यी हे काय ता तुवाह एकुच खेरला बोगवानाह, एने यीशु मसी जाह तु मुकलेल हे, जाणे। जो काम तु माहु केरनेन केरता आपेल ईतो; ताह मी पुरो केरीन देरती पोर तारी बोड़ाय देखाड़ेल हे। एने एवी एय आबा! तु तार हिऱ्यो मार बोड़ाय ती बोड़ाय से देखाड़, जी दुनिया बाणावणेन पेल किरेल ईतो।”
दुनियाम रेन जाह तु माहु आपेल। मी ताह तारा नावान बाराम देखाड़ेल हे। ता तारा एता पुण ताह तु माहु आपेल हे, एने ता तारा वचनाह मान लियेल हेते। एवी ताह मालुम एय जायेल हे काय जो काय तु माहु आपेल हे, तो आखो तार उगे रेन हे। काहाकाय जी खुबेर तु माहु आपेल, तीच खुबेर मी ताह आप दियेल हे; एने ता ताह स्वीकार किर लियेल हेते, एने ता खेरीच जाण जायेल हेते काय मी तार फाय रेन आयेल हे, एने बुरहो केर लियेल हेते काय तुच माहु मुकलेल हे।
मी तान केरता विन्ता केरथु। पुण दुनियान केरता विन्ता नाह किरेत पुण जाह तु माहु आपेल हे तान केरता विन्ता केरथु, काहाकाय ता तारा हेते। 10 एने जो काय मारो हे तो आखो तारोच हे, एने जो तारो हे तो मारो हे; एने न्यान द्‍वारा माहु बोड़ाय जुड़ेल हे। 11  *मी एवी ज्यी दुनिया माय नाय रेव, पुण ज्या ज्यी दुनिया माय रेती, एने एवी मी तार फाय आवथु। एय चोखाला आबा! तु ता नावान ताकेत केरीन ताह होमाल, जो तु माहु आपेल हे, काहाकाय जिहकेरीन तु एने मी एक हेते, तिहेच केरीन ता बी एक एय जाती। 12  जेवी मी ता हिऱ्यो ईतो, ते मी तारा ता नावा केरीन जो तु माहु आपेल हे, तान राखवाली केऱ्यो। मी तान चोकसी किऱ्यो, एने खेतेम एणारा सोराह सोड़ीन ता माय रेन कुण खेतेम नाह एनो, ज्यानकेरता काय चोखाली पुस्तेक माय जो कियेल हे तो पुरो एय। 13 एवी मी तार फाय आवथु, पुण ज्यी वातु मी दुनिया माय रेणेन बुखेत केणे बाजरिनोह काय ता तान मोना माय मार पुरी खुसीह होद सेकी। 14 मी तारी खुबेर ताह होमलाड़ दियेल हे; पुण दुनियान माणहे तान दुसमोनाय केऱ्या, काहाकाय जिहकेरीन मी दुनियान नाह, तिहेच केरीन ता बी दुनियान नाह सोता। 15 मी इहकेरीन विन्ता नाह किरेत काय तु ताह दुनिया माय रेन लेय ले, पुण एक खाराबाह रेन ताह वोचाड़ीन मील। 16 जिहकेरीन मी दुनियान नाह, तिहेच केरीन ता बी दुनियान नाह सोता। 17 खेराय केरीन ताह निवाड़; तारो वचन खेरलो हे। 18 जिहकेरीन तु माहु ज्यी दुनिया माय मुकलेल हे, तिहेच केरीन मी बी ताह दुनिया माय मुकलेल हे। 19 एने मी तान केरता खुद तुवाह समर्पित केरथु, काहाकाय इहीचकेरीन ता बी खेराय केरीन सोताह तार केरता समर्पित केर सेकी।
20 मी न्यान केरता ओलोच विन्ता नाह किरेत, पुण ता माणहान केरता बी जा न्यान वचना पोर रेन मार पोर बुरहो केरतेह ता आखान केरता मी विन्ता केरथु। 21 काहाकाय ता आखा एक एणे जुवे। एय आबा मी इहकेरीन विन्ता केरथु काय जिहकेरीन तु मार माय, एने मी तार माय हे, तिहेच केरीन ता बी आपणेम एक एणे जुवे, ता पोर रेन दुनियान माणहे बुरहो केरी काय तुस माहु मोकलेल हे। 22 जी बोड़ाय तु माहु आपेल हे, ती मी ताह आपेल हे, काहाकाय ता बी आपणे गेत एक एय जाती। 23 मी ता माय एने तु मार माय, काय ता माहु माय पुरी रिती से एक एय जाय, एने दुनिया जाणे काय माहु तुस मुकलेल हे, एने जिहकेरीन तु माहु मोंग किरेल हे तिहेच केरीन ताह बी मोंग किर।
24 “एय आबा! मार मोरजी ज्यी काय जाह तु माहु आपेल हे, ता मार हेऱ्या ताच रेती जा मी रेह, ज्यानकेरता काय तु माहु आपेल ती बोड़ायीह देख सिके, काहाकाय दुनियाह बाणावणेन पेल तु मार पोर मोंग किरेल हे। 25 एय देरमी आबा! दुनियान माणहे तुवाह नाह जाणते, पुण मी एवी तुवाह जाण लियेल हे; एने मार चेला बी एवी जाण गीयाह काय माहु तुच मुकलेल हे। 26 एने एवी तारो नाव मी ताह केयो एने कितेच रेह, काहाकाय तु जो मोंग मार पोर किऱ्यो, तोच मोंग ता माय बी रेय, काय मी ता माय रेव।”
* 17:11 17:11 तार नावान ताकेत केरीन ताह होमाल, तो नाव जो तु माहु आपेल हे; थोड़ाक लेख माय जाह तु माहु आपेल ताह तार नावान ताकेत केरीन होमाल। 17:12 17:12 योहान 13:18 17:12 17:12 बजन 41:9; योहान 13:18