18
यीशुन देराणो
(मत्ती 26:47-56; मरकुस 14:43-50; लुका 22:47-53)
यीशु ज्यी विन्ता केरनेन पासाण, तान चेला हिऱ्यो किद्रोन नावान खोदरान ती मीरे गीयो। ताहरी एक बोगीच्‍यो एतो, जा माय यीशु एने तान चेला गीया। एने यीशुह दुको देणार यहुदा बी ता जागान बाराम जाणतालो, काहाकाय यीशु तान चेलाह कायेम ती जागे मिलने जाया केरतालो। तेवी यहुदा रोमी सिपायान एक टुलो लेन, एने थोड़ाक मुखी चाकर्‍यान एने फरिसीन द्‍वारा मोकलायेल थोड़ाक मोंदिर ने राखवाल्या हिऱ्यो दिवा बुलो एने आथ्‍यार लेन ताहरी आवो। तेवी यीशुह मालुम एतो काय ता हेऱ्यो जो काय एण्यो एतो, तानकेरता ओंगाण आवो, एने ताह फुशो, “तुमू कुणीह होदणे बाजरेनाह?”
ता ताह जापाप आप्या, “यीशु नासरीह।” यीशु ताह केयो, “मी तोच हे।”
यीशुह दुको देणार यहुदा बी ता हिऱ्यो उबरियेल ईतो। जेवी यीशु केयो, “मी तोच हे,” ता पासाण हेरकीन बुय पोर जाय पोड़ना। तेवी यीशु ताह उंजु फुशो, “तुमू कुणीह होदणे बाजरेनाह?”
ता केया, “यीशु नासरीह।”
यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी ते तुमूह पेलुस केय दिनो काय मी तोच हे, केदी तुमू माहु होदणे बाजरेनाह, ताहार न्याह दिहराह जाणे दिवो।” ज्यो ज्यानकेरता एनो काय तो वचन जो पेल कियेल ईतो तो खेरीच पुरो एय जाय: “एय आबा जाह तु माहु आपेल हे, ता माय रेन मी एकाह बी नाह टाक्‍यो।”
10 तेवी शिमोन पतरसान आथाम तालवार एती, एने तो म्यान माय रेन तालवार काड़ीन मुखी चाकर्‍यान एक पावराह दिनो, एने तान जीवड्यो कान काट दिनो। ता पावरान नाव मलखुस एतो। 11  तेवी यीशु पतरसाह केयो, “तारी तालवार म्यान माय मेल! काय मी तो दुखान पियालो नाय पिव जो आबोख माहु आपेल हे?”
हन्नान ओंगाण यीशु
12 तेवी रोमी सिपाय ने टुलो, एने तान आदिकारी एने यहुदिन मोंदिरान राखवाल्या यीशुह देरीन बांद लेदा। 13 एने पेल ताह हन्ना फाय ली गीया, काहाकाय हन्ना ता वोरह्यान मुखी चाकऱ्या केफान हाहरोख ईतो। 14  ज्यो तोस केफा ईतो, जो यहुदि आदिकारीह सलाह आपेल ईतो काय आपणा आखा माणहान केरता एक एदमीह मोरने हाजो हे।
पतरस यीशुह नाकारनो
(मत्ती 26:69-70; मरकुस 14:66-68; लुका 22:55-57)
15 शिमोन पतरस एने दिहरो एक चेलो बी यीशुन पासाण चाल पोड़ना। तो चेलो मुखी चाकर्‍यान ओलखातीन ईतो, केरीन तो बी एवी यीशु हिऱ्यो मुखी चाकर्‍यान खोली माय गीयो, 16 पुण पतरस बाहेर बायणा पोर उबरियेल ईतो। तेवी तो दिहरो चेलो पुशो बाहेर आवो, एने बायणान राखवाल केरनार सोरी हिऱ्यो वात किऱ्यो, एने पतरसाह मायतो लावो। 17 तेवी एक पावेरनी जी बायणान राखवालनी एती, पतरसाह केयी, “तु बी ज्या माणहान चेलाम रेन हे काय?”
पतरस केयो, “मी ना सोतो।” 18 ईवालो एतो केरीन पावोर एने सिपाय कोल्यान आक्‍ठो पेटाड़ीन तापतेन कावदेन उबरियेल एता, एने ता हिऱ्यो पतरस बी तापतेन उबरियेल ईतो।
मुखी चाकर्‍यान द्‍वारा यीशुन पुसतास
(मत्ती 26:59-66; मरकुस 14:55-64; लुका 22:66-71)
19 तेवी मुखी चाकर्‍यो यीशुह तान चेलान एने तान हिकवोणान बाराम पुसतास किऱ्यो। 20 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मी कायेम आखान सामने उदाह वातु किरेल हे; मारो आखो हिकवोण बोक्‍तीन गेरा माय एने मोंदिर माय किरेल हे, जाहरी आखा यहुदि टोलवातेह। एने मी केदी बी लिकाएन काईस नाह केयो। 21 तु माहु काहा सावाल फुसीह? ता माणहाह सावाल फुस जा मार हिकवोण होमलेल हेते। ताह मालुम हे काय मी काय कियेल ईतो!”
22 जेवी यीशु इहकेरीन केयो, ते सिपाया माय रेन एक जो आहने उबरियेल ईतो, यीशुह थापोड़ देन केयो, “काय तु मुखी चाकऱ्याह इहकेरीन जापाप आपणेन ईमोत किरेह!”
23 यीशु ताह जापाप आप्यो, “केदी मी बाकतो केयो एय, ते न्याहरो आखाह के काय ज्यो काय एतो। पुण मी ठिख कियेल हे, ते तु माहु काहा दिथे?”
24 तेवी हन्ना यीशुह बांदायेल मुखी चाकऱ्या केफा फाय मोकली दिनो।
पतरस पुशो यीशुह नाकारनो
(मत्ती 26:71-75; मरकुस 14:69-72; लुका 22:58-62)
25 पतरस आक्‍ठो तापतेन ताहरी उबरियेल ईतो। तेवी दिहरा ताह केया, “काय तु बी तान चेला माय रेन एक जाण हे?”
पुण शमोन पतरस नाकार केरीन केयो, “नाह, मी नाह सुतो।” 26 जान कान पतरस काट टाकेल ईतो, तान एक गेरल्यो मुखी चाकर्‍यान पावोर माय रेन ईतो। तो पतरसाह केयो, “काय मी तुवाह यीशु हिऱ्यो बोगीचा माय नाह दिखेल ईतो?” 27 पतरस पोशो नाकार किऱ्यो, एने चालोच कुकड़ो वाह दिनो।
पिलातुसान सामने यीशु
(मत्ती 27:1-2,11-14; मरकुस 15:1-5; लुका 23:1-5)
28 ओवता ता वेगोच ने टेम माय यीशुह केफान गेर रेन रोमी राजवाड़ा माय ली गीया। पुण यहुदि आदिकारी राजवाड़ा माय नाह गीया, काहाकाय ता फसहान तिवार खाणेन पेल रिती रिवाजान गेत सोताह एठो एने नाह होदताला। 29 तानकेरता पिलातुस ता फाय बाहेर आवीन फुशो, “तुमू ज्या माणहा पोर काल्ली वातीन गुनो लागाड़तेह?”
30 ता पिलातुसाह जापाप आप्या, “केदी ज्यो माणुह गुनेगार नाय रितो ताहार आमु ज्याह तार फाय काहा लावता।”
31 पिलातुस ताह केयो, “तुमूस ज्याह ली जाईन तुमरा नेमान गेत तान नियाव किरो।”
यहुदि ताह जापाप आप्या, “आमुह कुणीन बी जीव लेणेन पारवांगी नाह सोती।” 32  ज्यो ज्यानकेरता एनो काय यीशुन ती वात पुरी एय, जी तो ईसारो किरते लेन कियेल ईतो काय तान मोत किहीक एय।
33 तेवी पिलातुस पुशो राजवाड़ा माय गीयो, एने यीशुह हादिन फुशो, “काय तु यहुदिन राजा हे?”
34 यीशु ताह जापाप आप्यो, “काय तु ज्यो सावाल खुद केणे बाजरिनोह, नाहते दिहरा मार बाराम तुवाह ज्यो कियेल हेते?”
35 पिलातुस ताह जापाप आप्यो, “काय तुवाह लागीह काय मी एक यहुदि हे? तारीस जातीन माणहे एने मुखी चाकऱ्या तुवाह माहु हुप दियेल हेते। माहु कि, तु ओहलो काय किरेल हे?”
36 यीशु ताह जापाप आप्यो, “मारो राज ज्यी दुनियान नाह सोतो; केदी मारो राज ज्यी दुनियान रेतो, ते मार सेवक माहु यहुदि आदिकारीन आथाम होपाय जाणेन विरोद माय लेड़ाय केरता। पुण मारो राज न्यावालो नाह!”
37 पिलातुस यीशुह फुशो, “ते काय तु राजा हे?”
यीशु जापाप आप्यो, “तु ठिख किथे काय मी राजा हे। मारो जेल्मो लेणेन कारेण ज्योस हे काय मी दुनिया माय खेरायीन बाराम गोवाय देव। जो कुण बी खेरायी हेऱ्यो समंद मिलेह, तो मारो होमलेह।”
38 पिलातुस यीशुह केयो, “खेराय काय हे?”
यीशुह मोत डेंडान उकुम
(मत्ती 27:15-31; मरकुस 15:6-20; लुका 23:13-25)
तेवी पिलातुस पुशो यहुदि माणहा फाय बाहेर जाईन केयो, “माहु ज्या माय काय गुनो नाह देखात। 39 पुण तुमरी ज्यी रिती रिवाज हे काय मी फसह ने तिवारा माय तुमरी केरता एक आरापीह सोड़ देव। तुमू काय होदतेह, काय मी तुमरी केरता यहुदिन राजाह सोड़ देव?”
40 तेवी ता पोशा आयड़ीन जापाप आप्या, “ज्याह नाह, पुण आमरी केरता बरअब्बाह सोड़ दे!” बरअब्बा जो एक डाकु ईतो।
18:11 18:11 मत्ती 26:39; मरकुस 14:36; लुका 22:42 18:14 18:14 योहान 11:49,50 18:32 18:32 योहान 3:14; 12:32