19
तेवी पिलातुस यीशुह ली जाईन चापका देवाड्यो। सिपायड़ा काटान डालखीन मुकूट गुथीन यीशुन मुंडा माय पेराव देना; एने ताह जामण्या रेंगान फाड़का पेराव देना। एने ता फाय आवीन केया, “एय यहुदिन राजा! तु जुलूम जीवहे इहकेरीन केयीन ताह थाफड़ाठणे बाज गीया।”
तेवी पिलातुस पुशो बाहेर आवीन यहुदिन गेरदीह केयो, “हुमलो! मी ताह तुमू फाय लावथु, काहाकाय माहु ता माय कायच गुनो नाह देखात।” तेवी यीशु काटान मुकूट एने जामण्या फाड़का पेरील बाहेर आवो, तेवी पिलातुस ताह केयो, “दिखो! ज्यो तोच एदमी हे।”
तेवी मुखी चाकऱ्या एने मोंदिरान राखवाल्या यीशुह देख्या, ते आयड़ीन केया, “ज्याह खुरूसखाम पोर चेड़ावो! खुरूसखाम पोर!”
पिलातुस ताह केयो, “तुमूच ज्याह ली जाईन खुरूसखाम पोर चेड़ावो; काहाकाय माहु ज्या माय कायच गुनो नाह देखानो।”
यहुदि ताह केया, “आमरा नेमा माय लिखेल तान गेत ज्यो मोरनेन लायकीन हे, काहाकाय ज्यो सोता बोगवान बोणने होदेल हे।”
ताह इहकेरीन केताला होमलीन पिलातुस उंजु बी जुलूम बिय गीयो। तेवी तो पुशो राजवाड़ा मायतो जाईन यीशुह केयो, “तु का रेन आयेल हे?”
पुण यीशु ताह कायच जापाप नाह आप्यो। 10 तेवी पिलातुस यीशुह केयो, “तु माहु काहा वातु नाह किरेत? तु नाह जाणेत काय तुवाह सोड़ देणेन एने खुरूसखाम पोर चेड़ावणेन आदिकार मार फाय हे।”
11 यीशु ताह जापाप आप्यो, “तुवाह मार पोर ज्यानकेरता आदिकार हे काहाकाय ज्यो तुवाह बोगवान आपेल हे। केरीन जो माणुह माहु तुवाह होपेल हे। तान पाप जुलूम हे।”
12 ज्यो होमलीन पिलातुस ताह सोड़नेन कोसीत केरने होदतालो, पुण यहुदि आयड़ी आयड़ीन केया, “केदी तु ज्याह सोड़ दिहे, ताहार तु केसरान जोड़ीदार नाह सुतो! पुण जो कुण सोताह राजा बाणावीह तो केसर राजान विरोद किरेह।”
13 ज्‍यु वातु होमलीन पिलातुस यीशुह राजवाड़ा माय रेन बाहेर ली आवो, एने तो “देगड़ान ओटलान उपेर राजगादि” एती, ती पोर बोह गीयो। इब्रानी बाषा माय तान नाव “गब्बता हे।” 14 ज्यो फसह तिवारान पेल्ला दिह्यान वातु हे, एने तुलबूखे बारा वाजणेन आव रियेल एता। तेवी पिलातुस यहुदि माणहाह केयो, “दिखो! ज्योस तुमरो राजा हे!”
15 ज्या पोर रेन ता पोशा आयेड़ने बाज गीया, “ज्याह मार दिवो! मार दिवो! एने ज्याह खुरूसखाम पोर चेड़ाव दिवो!”
तेवी पिलातुस ताह फुशो, “तुमरी मोरजी ज्यी हे काय मी तुमरा राजाह खुरूसखाम पोर चेड़ावो?”
तेवी मुखी चाकऱ्या जापाप आप्या, “केसर राजाह सोड़ीन दिहरो काल्लोस आमरो राजा नाय मीले!”
16 तेवी पिलातुस यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ावणेन केरता तान आथाम होप दिनो।
यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ावणो
(मत्ती 27:32-44; मरकुस 15:21-32; लुका 23:26-43)
एने ता यीशुह तान ताबाम लेदा।
17 तेवी ता यीशुह ली गीया, एने तो तान खुरूसखाम उखलीन “खोपड़ी केवातालो ती जागे आवो,” इब्रानी बाषाम ता जागाह “गुलगुता” केताला। 18 ताहरी ता यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ाया; एने ता हेऱ्या दिहरा दुय माणहाह बी खुरूसखाम पोर चेड़ाया, एकाह तान जीवड़े उगे एने एकाह डाखरे उगे, एने यीशुह विची माय। 19 पिलातुस एक गुनान चिट्ठी लेखीन खुरूसखाम पोर लागाड़ दिनो। ता पोर इहकेरीन लिखेल एतो, “यीशु नासरी, यहुदिन राजा हे।” 20 जुलूम यहुदि माणहे तो वाशा, काहाकाय यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ायेल तो जागो हेयरान आहनेच ईतो। एने गुनान चिट्ठी इब्रानी, लेटीन, एने युनानी बाषाम लिखेल एतो। 21 तेवी मुखी चाकऱ्या पिलातुसाह केया, “यहुदिन राजा मा लिखे,” पुण ज्यो केतालो तो लिख, “मी यहुदिन राजा हे।”
22 पिलातुस जापाप आप्यो, “मी जो लेख दिनो, तो लेख दिनो।”
23 जेवी सिपायड़ा यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ाव देना, ओवता सिपायड़ा तान फाड़काह चार ईसा पाड़ीन एक एक ईसो वाट लेदा। एने डेगलो बी काड़ लेदा, पुण डेगलो बिगेर हिवाय ने उपेर रेन नेचो वोर बुणेल एतो। 24 केरीन ता एकमेकाह केया, “आपु ज्याह नाह फाड़ते; पुण चिट्ठी टाकीन देखता काय ज्यो कुणीह जुड़ी।” ज्यो ज्यानकेरता एनो काय पुस्तेक माय जो कियेल एतो तो पुरो एय:
“ता मार फाड़का आपसाम वाट लेदा
एने मारा फाड़का पोर चिट्ठी टाक्या।”
एने ज्यीच वातुह सिपाय पुरी केऱ्या।
25 यीशुन खुरूसखाम ने आहने तान आहख, एने तान जिजीक, एने क्‍लोपास ने बायकु मरीयम, एने मरीयम मगदलीनी उबरियेल एत्यु। 26 जेवी यीशु तान आईख एने जा चेलाह तो मोंग केरतालो; ताह आहने उबरियेल देखीन तान आईख केयो, “एय बाय, ज्यो तारो बिटोख हे।”
27 ओवतो यीशु ता चेलाह केयो, “देख ज्यी तारी आहख हे।” एने तुलेचबूखी रेन चेलो तीह तान गेर रेणेन केरता ली गीयो।
यीशुन मोत
(मत्ती 27:45-56; मरकुस 15:33-41; लुका 23:44-49)
28 यीशु जाणतालो काय एवी वोर आखो पुरो एय जायेल हे; एने पुस्तेक माय जो कियेल एतो तो पुरो एय, केयो, “मी तिहल्यो हे।” 29 ताहरी अंगुरान रोह केरीन बोरायेल एक ठामलो मीलेल ईतो, केरीन ता सीरका माय बिजाड़ेल स्पंजाह टोकरा माय विलगाड़ीन यीशुन मुये लागाड्या। 30 जेवी यीशु ता अंगुरान सीरकाह लेन केयो, “पुरो एय गीयो।”
एने मुंड नेचो केरीन जीव सोड़ दिनो।
यीशुन खुकीम बोरशो गुहुपणो
31 तो फसहान तियारीन दिह ईतो केरीन यहुदि पिलातुस फाय विन्ता केऱ्या काय तान पाय तोड़ीन नेचा उतार दे, काहाकाय विहेवणेन दिहे ता खुरूसखाम पोर नाय रेणु जुवे काहाकाय तो विहेवणेन दिह खास दिह ईतो। 32 ओवता सिपाय आवीन यीशु हेऱ्या खुरूसखाम पोर चेड़ायेल दुय एदम्यान पाय तोड़ देना। 33 पुण जेवी ता यीशु फाय आवीन देख्या काय तो पेलुस मोर जायेल हे, केरीन तान पाय नाह तोड्या। 34 पुण सिपाय माय रेन एक जाण यीशुन खुकीम बोरशो गुहप्यो, एने चालोच लुय एने पाणी बाहेर निकेलनो। 35  *जो ज्यो दिखेल हे, तोस गोवाय दियेल हे, एने तान गोवाय खेरली हे। एने तो ज्यो ज्यानकेरता केयो काय तुमू बी बुरहो किरो। 36 पुस्तेक माय ज्यो वचन पुरो एणेन केरता ज्‍यु वातु एन्यु: तान एक बी आड़ तोड़ाय नाय जाय। 37  उंजु एक दिहरा बागा माय ज्यो लिखेल हे, “जा यीशुह बोरशा केरीन गुहपेल हेते, तान उगे ता देखती।”
यीशुन बुजणो
(मत्ती 27:57-61; मरकुस 15:42-47; लुका 23:50-56)
38 ज्यी वातीन पासाण अरीमतीया गावान युसूफ यीशुन एक चेलो ईतो, पुण यहुदि आदिकारीन बियीन वोजेसे ज्यी वातीह लिकाड़ीन मेलतालो। तो यीशुन देड़ाह ली जाणेन केरता पिलातुसा फाय विन्ता किऱ्यो, पिलातुस तान विन्ताह होमल्यो, एने तो आवीन यीशुन देड़ाह ली गीयो। 39  नीकुदेमुस जो पेल यीशु फाय राती जायेल ईतो, तो बी ता हेऱ्यो तीस किलो बेचकील गंदरस एने लोबान लेन गीयो। 40 तेवी तो यीशुन देड़ाह लिदो, एने यहुदिन बुजणेन रितीन गेत यीशुह गेंदाणार चिज हेऱ्यो फाड़का माय गुंडाल्या। 41 जाहरी यीशुह खुरूसखाम पोर चेड़ायेल ताहरी एक बोगीच्‍यो एतो, एने ता बोगीचा माय एक नोवालो माहेण एतो जा माय केदी कुण नाह मेलायेल एतो। 42 तो यहुदिन तियारीन पिल्लो दिह ईतो, केरीन ता यीशुह ताहरी मेल्या, काहाकाय तो माहेण आहने एतो।
* 19:35 19:35 बुरहो किरो; थोड़ाक लेख माय बुरहो मेलती रिवो। 19:37 19:37 प्रकाशितवाक्य 1:7 19:39 19:39 योहान 3:1,2