20
ठाल्लो माहेण
(मत्ती 28:1-8; मरकुस 16:1-8; लुका 24:1-12)
एप्तान पेल्ले दिह वेगोच आंदार लेस, मरीयम मगदलीनी माहणा माय आवी, एने माहणान बायणा पोर रेन दिगोड़ हेरकायेल देखी। तेवी ती दोवड़तीन शिमोन पतरस एने ता चेला फाय गियी, जाह यीशु मोंग केरतालो, एने ताह केयी, “ता मालीकाह माहणा माय रेन निकाल ली जायेल हेते, एने ताह काहरी मीलेल हेते, ज्यो आमुह मालुम नाह!”
तेवी पतरस एने तो दुसरो चेलो माहणा उगे गीया। एने ता दुयू एकठास दोवेड़ने बाजरियेल एता, पुण दुसरो चेलो पतरसाह रेन ओंगाण एन माहणा माय पेल पुचनो। एने तो माहणा माय निवड़ीन फाड़का ओलाच पोड़ रियेल दिख्यो, पुण तो माय नाह रिगनो। तेवी शिमोन पतरस बी तान पासाण आव पुचनो, एने माहणा माय रिगनो। एने फाड़का पुड़ रियेल दिख्यो एने जो रूमाल यीशुन मुंडे बांदिल ईतो तो फाड़का हिऱ्यो पुड़ेल नाह। पुण आंगेच एक जागे गुंडालीन मीलेल दिख्यो। तेवी दुसरो चेलो बी जो माहणा माय पेल पुचील ईतो, माय गीयो; एने देखीन बुरहो किऱ्यो। ता एवी वोर पुस्तेक ने ती वात सोमजेल नाह एता, काहाकाय यीशुह मुरेल माय रेन पुशो जीव उठणे जोरेवरी हे। 10 तेवी चेला तान गेर पोशा जात रेना।
मरीयम मगदलीनीह यीशु देखाणे
(मत्ती 28:9-10; मरकुस 16:9-11)
11 पुण मरीयम रेड़ती लेन माहणा हेऱ्यी बाहेर उबरियेल एती, एने ती रेड़ती जाईन माहणा माय निवड़ीन देखी। 12 एने जाहरी यीशुन देड़ मीलेल एतो, ताहरी दोवल्या फाड़का पिरील दुय हेरोगदुत एक मुंडान उहत्ये, एने दिहरो पायता बोह रियेल तीह देखाना। 13 हेरोगदुत तीह फुशा, “एय बाय, तु काहा रिड़ेह?”
ती ताह जापाप आपी, “ता मार मालीकाह उखलीन ली गीया, एने माहु ज्यो नाह मालुम काय ताह काहरी मीलेल हेते!”
14 इहकेरीन केयीन ती पासाण फिरनी एने यीशुह उबरियेल देखी; पुण तो यीशु हे ज्यो ती ओलख्यी नाह। 15 यीशु तीह फुशो, “एय बाय, तु काहा रिड़ेह? एने तु कुणीह हुदेह?”
ती माली सोमजीन यीशुह केयी, “दादा केदी तु ताह न्या रेन उखलीन ली गीयो एय, ताहार ताह काहरी मीलेल हे माहु कि, एने मी ताह ली जाह।”
16 यीशु तीह केयो, “मरीयम!”
ती तान उगे फिरीन इब्रानी बाषाम ताह केयी, “रब्बुनी!” मतलब “एय गुरू।”
17 यीशु तीह केयो, “माहु मा सापली, काहाकाय मी एवी वोर आबाख फाय उंजु गीयो नाह। पुण मार बायाख फाय जाईन किय दे काय जो मार आबोख एने तान आबोख हे ता फाय मी पुशो जाणे बाजरिनोह, तो मार बोगवान एने तान बोगवान हे।”
18 केरीन मरीयम मगदलीनी जाईन चेलाह केयी, “मी मालीकाह दिखेल हे, एने तो माहु ज्‍यु वातु कियेल हे।”
यीशु चेलाह देखाणे
(मत्ती 28:16-20; मरकुस 16:14-18; लुका 24:36-49)
19 एप्तान पेल्ले दिह हांज पोर जाहरी चेला एता, काहाकाय तावाला बायणा यहुदि आदिकारीन बिय ने वोजेसे बोंद एता, तेवी तान विची माय यीशु आवीन उबरीन ताह केयो, “तुमूह सान्ती जुड़ी।” 20 इहकेरीन यीशु केयीन तान आथ एने तान खुकी चेलाह देखाड्यो। तेवी मालीकाह देखीन चेला खुस एना। 21 यीशु पुशो ताह केयो, “तुमूह सान्ती जुड़ी, जिहकेरीन आबोख माहु मुकलेल हे। तिहेच केरीन मी बी तुमूह मोकेलथु।” 22 इहकेरीन केयीन यीशु चेला पोर फुक्यो एने ताह केयो, “चोखालो जीव लिवो। 23  केदी तुमू माणहान पाप माफ किरहो, ते तान पाप माफ एय जातेह; केदी तुमू ताह माफ नाह केरती, ते तुमरा पाप माफ नाह एते।”
यीशु एने थोमा
24 जेवी यीशु आयेल तेवी बारा चेला माय रेन एक मतलब दिदुमूस जुवल्यो केवाणार थोमा, ज्यो चेला हिऱ्यो नाह ईतो। 25 केरीन दिहरा चेला ताह केया, “आमु मालीकाह दिखेल हेते!”
पुण थोमो ताह केयो, “जाह वोर मी यीशुन आथाम खीलान डोसा देख नाय लेव, एने खीलान डोसाम मारी आंगली रिगाड़ नाय लेव, एने तान खुकी माय मारो आथ नाय रिगाड़ लेव, ताह वोर मी बुरहो नाय केरू।”
26 आठ दिह्यान बाद यीशुन चेला उंजु गेरा माय एता, एने थोमा ता हिऱ्यो ईतो, एने बायणो बोंद एतो। तेवी यीशु आवो एने तान विचीम उबरीन केयो, “तुमूह सान्ती जुड़ी।” 27 ओवतो यीशु थोमाह केयो, “तु तारी आंगली ओरी केरीन मारा आथाह देख; एने तारो आथ ओंगाण केरीन मारा खुकी माय रिगाड़। अविश्वास केरने सोड़ दे, एने मार पोर बुरहो किर!”
28 इहकेरीन होमलीन थोमा जापाप आप्यो, “एय मारा मालीक, एय मारा बोगवान!”
29 यीशु थोमाह केयो, “काय तु माहु देखणेन पासाण मार पोर बुरहो किरेह, पुण जा माहु देख्या बिगेर बुरहो केरतेह, ता बोरकेतवाला हेते!”
ज्यी पुस्तेकीन उद्देश
30 यीशु दिहरा उंजु बी जुलूम होवटा चोमेत्कार तान चेलान ओंगाण देखाड़ेल, जा ज्यी पुस्तेक माय लेखायेल ना सोता। 31  *पुण ज्यो ज्यानकेरता लेखायेल हे, तुमू बुरहो केरी काय यीशुस बोगवानान बिटोख मसी हे, एने ता पोर बुरहो केरनेन द्‍वारा तुमू जीवाय सापड़ावहो।
20:23 20:23 मत्ती 16:19; 18:18 * 20:31 20:31 मी बुरहो मेलथु; थोड़ाक लेख माय मी बुरहो मेलती रेथु लिखेल हे।