21
यीशु हात चेलाह देखाणे
तान पासाण यीशु तीबीरीयास देरीया दिड़े चेलाह पुशो देखानो एने ज्यो इहकेरीन एनो: शिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमूस जुवल्यो केवाथे, गेलील ने काना गावान नथनेल, जब्दीन सोरा एने यीशुन चेला माय रेन दुय जाणे ताहरी टोलवाय रियेल एता। शिमोन पतरस ताह केयो, “मी मासा देरने जाणे बाजरिनोह।”
ता पतरसाह केया, “आमु बी तार हेऱ्या आवतेह।” एने ता बी पतरसा हेऱ्या डोंडह्या माय बोहीन चाल पोड़ना, पुण ती राती ता कायच नाह देऱ्या।
उजालो एताच यीशु देरीयान दिड़े आवीन उबरेय गीयो, पुण यीशु हे इहकेरीन चेला ताह ओलख्या नाह। तेवी यीशु ताह फुशो, “एय जुवान्या, तुमू फाय खाणेन केरता काह मासा हेते काय?”
ता जापाप आप्या, “नाह।”
यीशु ताह केयो, “डोंडह्यान जीवड़े उगे जाल टाको, ताहार तुमूह मासा सापड़ती।” ज्यो होमलीन ता जाल टाक्या, एने खेचाय नाय ओलाक मासा जाली माय फोस गीया।
जा चेलाह यीशु मोंग केरतालो, तो पतरसाह केयो, “ज्यो ते मालीक हे!” जेवी शिमोन पतरस मालीक हे इहकेरीन होमल्यो, तेवी शाल केरीन कोमेर बांदिन देरीया माय कुद पुड़नो, काहाकाय तो नांगरलोस ईतो। पुण दिहरा चेला मासा माय बोरायेल जाल खेचती लेन डोंडह्या माय मीरे आवा, काहाकाय ता मेराह रेन जादा सेटा नाह एता, पुण कोमीत कोमी एक होव मिटर सेटा एता। जेवी ता मेरा माय उतेरना, तेवी ता ईंगाला पोर मासो मीलेल एने रूटो देख्या। 10 यीशु ताह केयो, “जा मासा तुमू एवी दिरेल हेते, ता माय रेन थोड़ाक लावो।”
11 शिमोन पतरस डोंडह्या माय चेड़ीन एक होव त्रेपन मोटला मासा माय बोरायेल जाल मेरा माय खेच लावो, एने ओला मासा एता, तीबी जाल फाटनी नाह। 12 यीशु ताह केयो, “आवो, खाणो खावो।” एने चेला माय रेन एकाह बी इहकेरीन फुसणेन ईमोत नाह एनी, “तु कुण हे?” काहाकाय ता जाणताला काय ज्यो मालीक हे। 13 यीशु आवीन रूटो विशो, एने ताह आप्यो; एने तिहेच केरीन मासा बी आप दिनो।
14 यीशु मुरेल माय रेन जीव उठीन पासाण, तिसरी वार चेलाह देखानो।
यीशु एने पतरस
15 जेवी खाणो खायलीन पासाण यीशु शिमोन पतरसाह केयो, “एय शिमोन योहानान बेटाख, काय तु न्याह रेन वोदार माहु मोंग किरेह?”
पतरस यीशुह केयो, “होव, मालीक, तु ते जाणेह काय मी तुवाह मोंग केरथु।”
यीशु ताह केयो, “मारा मेंड्राह चार।” 16 यीशु दिहरी वार पुशो पतरसाह केयो, “एय शिमोन योहानान बेटाख, काय तु माहु मोंग किरेह?”
पतरस ताह जापाप आप्यो, “होव, मालीक, तु जाणेह काय मी तुवाह मोंग केरथु।”
यीशु ताह केयो, “मारा मेंड्रान राखवाल केर।” 17 यीशु तिसरी वार पुशो पतरसाह केयो, “एय शिमोन योहानान बेटाख, काय तु माहु मोंग किरेह?”
तेवी पतरस दुखी एय गीयो काहाकाय यीशु तिसरी वार ताह इहकेरीन फुशो, “काय तु माहु मोंग किरेह?” तेवी पतरस यीशुह केयो, “एय मालीक, तु आखो जाणेह; तु ज्यो बी जाणेह काय मी तुवाह मोंग केरथु!”
यीशु ताह केयो, “मारा मेंड्राह चार।” 18 मी तुवाह खेरीच केथु, “जेवी तु जुवान ईतो, तु खुद कोमेर बांदिन तुवाह जाहरी पोटतालो ताहरी फिरतालो; पुण जेवी तु डायो एय जाहे, तेवी तारा आथ लाम्बा किरहे एने दिहरो तुवाह बांदिन ताहरी ली जाय जाहरी तु जाणे नाह हुदीत।” 19 यीशु ज्यानकेरता इहकेरीन केयो काय पतरस किहकेरीन मोर जाय, एने बोगवानान बोड़ाय केरी। ओवतो यीशु ताह केयो, “मार पासाण आव!”
यीशु एने दिहरो चेलो
20  पतरस पासाण फिरीन ता चेलाह पासाण आवतालो दिख्यो, जाह यीशु मोंग केरतालो, एने जो खाणे बुखेत यीशुन साती निही डोंगो वोलीन फुसेल ईतो, “एय मालीक, तुवाह देरावणार कुण हे?” 21 पतरस ता चेलाह देखीन यीशुह केयो, “एय मालीक, ज्यान काय हाल एय?”
22 यीशु पतरसाह जापाप आप्यो, “मी आवो ताह वोर तो जीवतालो रेय, ओहली मारी मोरजी रेय ताहार तुवाह ज्यासे काय? तु मार पासाण आव!”
23 तानकेरता यीशुन अनुयायी बाहख माय ज्यी वात पोसरी गियी काय ज्यो चेलो नाय मोरी। तीबी तो मोरी नाय इहकेरीन यीशु ताह कियेल नाह ईतो; पुण ज्यो केयो, “मी आवुह ताह वोर तो जीवतालो रेय। ओहली मारी मोरजी रेय ताहार तुवाह ज्यासे काय?”
24 ज्‍यु तोच चेलो हे जो ज्यी वातुह कियेल हे, एने ज्यी वातुह लिखेल हे; एने आमु जाणतेह काय तो जो कियेल हे तो खेरो हे।
निवेरनो
25 एवी, यीशु उंजु बी दिहरा जुलूम होवटा काम किरेल हे, केदी ता एक एक केरीन लेखाय जाता, ते मी सोमेजथु काय पुस्तेक जी लेखाय जात्यु, त्यु ज्यी दुनिया माय नाय होमात्यु।
21:3 21:3 लुका 5:5 21:6 21:6 लुका 5:6 21:20 21:20 योहान 13:25