PAULUS NE SURATE MATAANOE OSI SIO TESALONIKA
Anamana Mautunue
Tesalonika mo, wan kota inae pani otoe Makedonia. Kota rei iae, sio Romau no kawasa tanui. Naone Paulus ieui iarihoni kota Pilipi samatoro iaunau sio Tesalonika. Lukas ikanu rerihoni rei tau Sio Maisosia no Atata 17:1-14. Paulus iaunau sio Tesalonika, sio umau oparisaa. Ne potuina tewa oi, sio Yahudiu umau oanana Paulus. Oanana reiso onete Paulus na ia pene iaunau sio wason sio Yahudiu tewa. Sio wason sio Yahudiu tewa rei okaumini runa akama Yahudi. Erenesi Paulus ieui iarihoni Tesalonika, oo ieu pani niane Berea. Taa ihokai pani kota Korintus isupu surate arihoni Timotius. Timotius mo, ia ne neta. Uaso oanori runa Anahatana okata umau. Timotius ikanu surate rei isima rerihoni sio mai Tesalonika wasoni oparisaa tau Yesus. Isima rerihoni sio sapan.
Reiso Paulus ne surate wani mataanoe reini osi sio Tesalonika wasoni oparisaa. Iauwatui na oapamese anoo. Masike sio ounaso sinsaraso tau sio oparisaa, oapamese anoo sirinia. Paulus iasau ata anoi mirike tau iatinu sio oparisaa. Anoi mirike iatinu ata sio anoo runa umau. Iakiraso rerihoni iamahaiki sapani tau ikataso asi.
Taa iakiraso pusi oyo isima osiso arihoni sio oasei. Sio oasei rerihoni mka Yesus ihokai mai tuniai reini honu. Sio oasei, “Munata ia isa waini iparisaa imatai oni Yesus ihokai mai tewasi mo, mka iamahaiki ikata Yesus rotu-tu ria supani te tewa?” Oasei honu, “Inasa Yesus ihokai?”
Ne Paulus iaunauso na opakarian no manne tau umau. Iaunauso na onapa-napa Yesus ihokai mai tuniai reini oparisaa ia-ia ata mka ihokai.
1
Tapeae
Mania kakau, mania waniu wani oparisaa tau Yesus Kristus pan kota Tesalonika. Omi wani Amari Anahatana runa Upuri Yesus Kristus no mansiau.
Au, Paulus, ukanu surate rei. Silas runa Timotius wason okataku oi.
Ami ainisi tau Anahatana san rei, “Ama. Masike sio Tesalonika opalalosa iae, arui iake mainae osiso sirinia. Aunaso okarihuru oamahai.”
Sio Tesalonika oparisaa ia-ia
Ami asau osi Anahatana sui osa, “Mania ama, Anahatana. Ano iake tunne nai osa. Sio Tesalonika wason oparisaa tau ano ia-ia asi.” Ami ainisi tau Anahatana, ami ahete nanamo sui osa. Ami ainisi tau Amari Anahatana, anoma rapeka runa mo atata waron omi ounare tau omi oparisaa. Anoma rapeka sapani na oanori runaso tau anomo runa Anahatana. Anoma rapeka sapani na oapamese. Masike sio ounamo sinsaramo iae, oapamese sirinia. Tau sae, oparisaa runa Upuri Yesus Kristus.
Mania kakau, mania waniu. Anahatana anoi runamo. Anahatana ininimo na ouna ne mansiau. Ami aunaumo tau Sou Iake rerihoni Yesus Kristus tau anamanaya ruaya tewa. Ne ami aunaumo tau Sou Iake runa kawasa rerihoni Anahatana Ne Inaha. Reiso anei ata Anahatana ininimo. Ami anei ia-ia ata Sou Iake rei titue. Omi oanei sapani na ami amahaima anori runamo tau akatamo.
Omi mo, omi wani oamahaimo sani ami amahaima. Omi wani oamahaimo sani Upuri iamahaiki. Areimo, masike sio ounamo sinsaramo mainae, omi oatinu tau maunauna anomo miri-mirika. Anahatana Ne Inaha sahoro iuna anomo miri-mirika. Reiso omi ouna siaie osi sio pusiso wason oparisaa sui otoe Makedonia runa otoe Akaya. Tau sae, sio panesi oatinu rerihoni omi oparisaa sapan. Sio Makedonia runa sio Akaya ruao oatinu tewa. Ne sio sui supan-supan man oatinu tau maunauna rerihoni Upuri. Reiso ami asima osiso tewa sapani na omi oparisaa. Sio oanei nea. Pusiso oruni rerihoni omi oararumama sapan. Ahokama pan tanumo, oatapeama iake. Sio oruni rerihoni sapani na omi oarihoni oainaa runa anahatanau waron titue tewa na ouni oanori runa Anahatana. Anahatana wain titue. Waini iamahaiki. 10 Sio oruni rerihoni sapani na omi onapa Anahatana Anai ihokai mai tuniai reini honu on roe noiyaha. Anai wain imatai oyo iapuhaiki. Ia reimo Yesus wain mka iapuheuta na pene Anahatana iapasanata. Mka Anahatana anoi renuku-nuku renaka-naka reiso iapasana sio wason opalalosa.