4
Maunauna waron tau muie
Reiso wea kakau waniu, hutu nohue, wani anoku runamo. Oroma Upuri ne hali na oparisaa tanui sirinia. Anoku ererihu runamo. Anoku mirike tanumo. Omi oo!
Eudia, Sintike. Uainisi arihoni omi pina onata uamo. Uamo wani Upuri ne mansiau. Reiso pene oatana runa umau nea. Unina na uamo anomo osa. Uainisi arihoni we neta wain iakahaiku ia-ia. Akahai sio pina onata ua rei, na uaso ouna iake runa umau. Tau uaso osima runa Sou Iake rerihoni Kristus. Masike sio panesi onesima iae, osima sirinia. Osima okata au, Klemens runa sio umau wason osima runa Kristus okata au oi. Anahatana ikanu nanao nea tau surate wani reaiinu sio wason mka omataso oyo oamahaiso okata Anahatana rotu-tu ria supan nanao.
Kahurae anomo mirika. Omi wani Upuri ne mansiau, reiso kahurae anomo miri-mirika onone ranie. Saka na sio pusiso onoo ata hutuamo manna. Upuri wain haineketa. Pene anomo rauponu runa sae man. Ne oanamana osi Anahatana rerihoni sae man. Osima runa pusire osiki. Ainisi sae waron osupure tewasi. Sani munata iakahaimo nea, areimo oasau oahata, “Upuku, ano mo, ano iake nai osa. Tea mo, uainisi arihonia, akahaiku nea.” Oanamana osi Anahatana na iuna anomo ramanu. Anomo rauponu tewa nea. Oparisaa tau Kristus Yesus reiso, mka Anahatana isaka anomo na ramanu. Masike osupu mtinte iae, anomo ramanu, reiso sio osira. Omi mo, omi mansia man reiso mka oanei tewa ata sapani na anomo ramanu.
Isa honu, wea kakau waniu, hutu nohue. Oari-arinii runa sae waron pannuhu runa Anahatana ne hali, sae waron rapusu muiran manetane, sae waron pannuhu runa Anahatana ne maunauna, sae waron manisate onate, sae waron anori runare, sae waron mansiau no sukare, sae waron iaka mainae, sae waron iainaa runare. Ari-arinii pusire waron iaka mainae san rei. Osaka ruamo na oroma maunauna waron uaunaumo tanure reini oyo oparisaa tanre. Saka oroma we hali wani onooi nea reini. Oromare oyo Anahatana, wain iuna anori ramanu, mka ikata runamo.
Sio Pilipi orui osi Paulus reiso iainisi iake osiso
10 Anoku miri-mirike hunu ruaku. Uasau osi Upuri uahata, “Amaku Anahatana. Ano mo, ano iake nai osa. Tea mo, potuina nea ne sio Pilipi mato oauwatu kepen osiku honu. Reiso uanei ata onoo runaku sirinia.”
Areimo titue. Anomo runaku rotu-tu reini ne osupu arena tewasi na ouna sae isa sani oauwatu kepen na uanei. 11 Ukanu san reini tau unina sae isa arihonimo tewa. Uainisi kepen te, muaine te, areimo upeneku. Tau potuina nea, we apia panesi tewa. Reiso muie reini, masike we kepen tewa, we muaina tewa iae, anoku reuponu tewa. 12 Masike we sae man ralai-lai tewa iae, anoku reuponu tewa. Te masike we sae man ralai iae, anoku reuponu tewa sirinia. Tiaku pokone te, umakaneaku te, we apia panesi te, we apia ralai-lai tewa te. Masike sapan iae, anoku reuponu tewa sirinia. 13 Kristus irui kawasa osiku reiso mka uapamese kua anoku tau sae man. 14 Ne masike uapamese kua anoku iae, omi oakahaiku resunimo oi. Areimo iake.
15 Omi Pilipi ruamo oanei ata on au mato usima runa Sou Iake rerihoni Kristus osimo, oyo ueu uarihoni mo otoe Makedonia, hasae arihoni omi pusimo wani oparisaa tau Kristus sahoro oauwatu kepen osiku. Oauwatu kepen osiku na usima runa Sou Iake rei sui nia tamena oi. 16 Naone urueku pan kota Tesalonika iae, oauwatu kepen osiku nai ua na pene umakaneaku. 17 Unina na oakahaiku san rei tewa. Ne unina na Anahatana irui iake osimo pusu oakahaiku rei.
18 Uararuma panesi arihonimo nea. Reiso we muaina panesi nea. Umosokiniku tewa nea. Tau Epaproditus irui kepen waron oauwature osiku rei nea. Usupure nea. Anahatana anoi iake tau omi orui kepen rai osiku. Noo sani oruire osi Anahatana ruai sani sio umau okenu hau rihue osiki. Te oakanupu makapana osiki. Iararumai, anoi iake. 19 Anahatana wain uainaa runai ne sae man panesi nai osa. Reiso mka irui osimo na pene omosokinimo, pene omakaneamo. Kristus Yesus imatai ikatita, reiso mka irui osimo. Mka Anahatana iakahaimo pusu Kristus oi. 20 Reiso mai na iainaa runa Amari Anahatana rotu-tu ria supan. Titue.
Tapeau waron tau muie
21 Uauwatu tapea osi Anahatana ne mansiau pusimo utumo noi rei, areimo ia seia man wain iparisaa tau Kristus Yesus. Rea kaka waniu wason oparisaa wason okataku mai rei oauwatu tapea osimo oi. 22 Sio wason opakarian mai ia ona natu Kaisar ne numa runa Anahatana ne mansiau pusiso mai rei oauwatu tapea osimo oi.
23 Uainisi san rei, “Upuku Yesus Kristus. Uainisi arihonia na masike sio Pilipi opalalosa iae, arui iake mainae osiso sirinia.”
 
Tapea, arihoni au,
Paulus runa Timotius.
Titue.