3
Sapan na iuna Upuri ne mansiau
Wea kakau waniu, hutu nohue. Maunaune isa honu. Unina na anomo mirika. Tea mo, omi wani Upuri ne mansiau. Nanie ukanu honu rerihoni sae wani uasau osimo nea rei. Uhanamata uasau osimo tewa. Tea mo, au nanie usakamo arihoni sio wason oaunau pannuhu tewa. Ainati runa sio wason sio kahatena sani asu manenene. Oasau oahata, “Munata nanie ouna Anahatana ne mansiau, areimo kahurae orehimo.” Oasau san rei, areimo ounamo na oparisaa tau sae wani pannuhu tewa. Oahata, “Anahatana ne mansiau, areimo kahurae orehiso.” Aikee ita sahoro Anahatana ne mansiau. Masike orehita tewa iae, Anahatana ne mansiau tanuta sirinia. Ita sahoro Anahatana Ne Inaha iakahaita na iainisi iainaa runa Anahatana. Ita sahoro ihete-hete Kristus Yesus nanai. Tea mo, ia sahoro iuna ita tau Anahatana ne mansiau. Anori tau monne wani sio ounai tau tinairi tewa. Aikee au ruaku anoku tau monne san rei iake. Upusui ia-ia erenesi sio pusiso. Taa uamrae poe, we onona itu, oyo orehiku. Orehiku samatoro wea upu momou, sio Israel. We ipane mo, Benyamin. Wea upu momou mo, sio Ibrani tunne. Au mainae, upusu ami Ibraniu mani monna. Uanamana sou Ibrani. Au wani ia onate arihoni akama Yahudi isa reiso upusu Musa ne maunauna pusire uture. Usaka maunauna rai pusi anoku rotu-tu una sio wason oparisaa tau Kristus okahi-kahiso. Unaso okahi-kahiso, areimo uahata kani nanie opesi maunauna rai. Upusu maunauna rai ia-ia rotu-tu ia isa mka iasau tewa ata upusu maunauna rai tewa.
Ne masike naone upikire ata au una Anahatana ne mansia tau upusu monna rai pusire, muie reini uanei nea. Mato uanei ata monna rai raunaku tau Anahatana ne mansia tewa. Reiso upeneku tanure tau nanie upusu Kristus man. Upeneku tau pusire. Ne hasae unina na uationa Upuku Kristus Yesus ia-ia. Ia sahoro ia iake inesi pusire. Unina na uationai reiso, upesi pusire sani upesi ai ehuka. Tea mo, arai pusire sahoro raunaku tau Anahatana ne mansia tewa. Upesi pusire nea na anoku osa runa Kristus. Upesi pusire sahoro ereunaku tau Anahatana ne mansia. Upesi pusire nea reiso, anoku osa runa Kristus ia-ia nea. Au mka una anoku manisate pusu Musa ne maunauna tewa. Anahatana iararumaku pusu Musa ne maunauna tewa. Ne Anahatana ruai sahoro iasau iahata, “Paulus mo, anom manisate.” Iasau san rei tau uparisaa tau Kristus. Anahatana ruai sahoro iuna anoku manisate. 10 Hasae unina na uationa Kristus ia-ia. Unina na usupu ne kawasa na upusui ia-ia. Ne kawasa wani isupui oni iamahaiki honu. Uamanaku kahi-kahiku rotu-tu umataku sani Kristus imatai noso au. 11 Tea mo, uparisaa ata umataku, areimo mka iunaku uamahaiku honu.
Kahurae re hali sani Yesus Kristus
12 Ne au uasau tewa ata au we hali sani Kristus Yesus ia-ia nea. Areimo we hali pannuhu runa Anahatana ne maue tewasi. Ne unina-nina na we hali sani Kristus. Tau Kristus Yesus iromaku na we hali sani ia ruai.
13 Wea kakau waniu, hutu nohue. Uanei ata we hali sani Kristus ia-ia tewasi. Ne upeneku anoku erepeka runa sae waron unare naone nea rei. Hasae unina na we hali sani Kristus man. 14 Areimo sani ia wain iapataruna. Iruma inoo hae muie tewa. Iruma inina awane wani erenetei na isupu piala. Au iae unina na pan muie we hali sani Kristus na usupu piala oi. Hasae unina na we hali sani Kristus rotu-tu umataku. We hali sani Kristus reiso mka Anahatana ioiku na ukatai roe noiyaha. Kristus Yesus imatai ikatiku reiso ioiku.
15 Ita pusita wani inina na re hali sani Kristus, areimo kahurae inina san rei. Ne munata omi umau openemo tau we anamanaya raini, areimo napa sahoro Anahatana iatuhete ruamo. 16 Ne oatinu mai. Kahurae re hali ipusu sae waron Anahatana iatuhetere osita nea rei.
17 Wea kakau waniu, hutu nohue. Kahurae oroma au we hali. Oarinii sio wason no hali sani ami oi na oroma no haliu rai oi. 18 Uasau osimo panesi nea. Uasau ata sio panesi oasau ata oparisaa tau Kristus nea, ne openeso tau sou wani reasau ata Kristus imatai roe hini wani reniene nanie irui kawasa osita na pene ipalalosa nea. Wani uasau osimo muie reini honu rotu-tu mataku waena. 19 Sio wason onesi sou rei opalalosa, reiso mka orueso poe usa titie hainau arihoni Anahatana. Onina nanie okaparua man. Onina sae waron Anahatana ne maue tewa. Okaumin runa no haliu maneaya rai. Aikee kahurae oaumaa tau no haliu rai. Oarinii pusu sio tuniai man. Oarinii pusu sio wason oparisaa tau Kristus tewa. 20 Ne noiyaha mo, ereuna ita re niane nea. Reiso oroma mani haliu. Inapa-napa Upuri Yesus Kristus ihokai on roe noiyaha honu. Ia sahoro iapuheu ne mansiau. 21 Ne kawasa iuna ia seia man iatinu tanui, reiso mka iuna tinairi waron ramankaeso mai tuniai reini mirika roe noiyaha. Noo sani ruai tinain wani mirike roe noiyaha.