2
Yesus Kristus irati ruai
Anomo osa runa Kristus reiso iuna anomo kaia. Anoi runamo reiso iapamanumo. Anomo osa runa Anahatana Ne Inaha. Anoi runamo mainae. Reiso ouna anoku mirike mainae nai osa. Ouna anoku mirike pusu hutuamo osa, anomo osa, anomo runa umau. Oatana runa umau tewa. Pene onina ruamo nanamo. Pene ouna ruamo omi mainaya oroho unuo mataya oasau oahata, “Au oo!” Ne kahurae oahata pusiso sio mainaya ne ruamo omi ikina reiso oamuira ia seia man. Pene onina osi ruamo man ne oakahai umau. Kahurae irati ruari na re hali sani Kristus Yesus ne hali. Areimo masike Ia runa Anahatana noo uaso osa, irime ne nananake rei tewa. Ne nananake wan osa runa Anahatana rei. Ne Ia ruai sahoro ialapasiki. Iuna ruai nooi sani ia maniane. Ia runa maniane mo, uaso osa. Iuna mansia. Iamrae sani mansia oi. Irati ruai. Areimo iatinu tau Anahatana rotu-tu irui ruai na sio ohunui. Ouna pumaai roe hini wani reniene rotu-tu imatai.
Reiso Anahatana ihitiki iuna ia mainae nai osa. Irui nananake wani mainae erenesi ia seia man osiki. 10 Ihitiki na sae man waron roe noiyaha, mai tuniai reini, runa poe hue pusita ututa ikanahata ihahue tanui. 11 Mka pusita ututa iamanaku iahata, “Yesus Kristus mo, Upuri.” Iamanaku na iamuira Amai Anahatana.
Iatinu tau Anahatana
12 Wea kakau waniu, hutu nohue, wani anoku runamo. Yesus Kristus iatinu tau Anahatana rotu-tu irui ruai na sio ohunui. Omi iae oatinu tau Anahatana onone ranie. Ne kahurae pusimo utumo, sana osa-osa, onina ia-ia na ouna sae wan iake. Sae wain iake tau omi wan Anahatana iapuheumo nea ounai. Ouna sae wan iake, oamuira Anahatana. Pene ouna san rei pannuhu au tu-tuku man. Ne masike tu-tuku tewa iae, ouna san rei mainae renesi sirinia. 13 Tea mo, Anahatana ruai sahoro iuna omi nanie oatinu tanui. Ia ruai sahoro iakahaimo na oatinu tanui.
14 Oatinu tau Anahatana runa sio mainaya. Pene oauhetu. Pene oatana runa sio. 15 Oatinu tanso na sio onoo ata omi mo, Anahatana ne hehuka. Ne hehuka wani mka sio oasau tewa ata ouna sana. Oruemo okata sio kahatena wason opalalosa ne anomo manisata, anomo kaia. Mka onoo mo haliu san rei, areimo sani oatuheteso ia-ia sapani na opusu Anahatana ne arena. Omi mo, atieu rei sani hunane runa ranie rasita tuniai na inoo mosa arena. 16 Saka osima osiso ata Anahatana nanie iunaso okatai rotu-tu ria supan. Oatuheteso na mka Kristus ihokai mai tuniai reini honu, anoku miri-mirike hunu ruaku. Anoku miri-mirike tau uaunaumo resun-suniku, ne we maunauna rai ramnahu huie tewa. 17 Masike sio kupania ohunuku na we nasi erenia sani tihu anggur wan sio ohui osi Anahatana iae, anoku miri-mirike sirinia. Omi mo, oparisaa tau Kristus ia-ia, reiso orui ruamo osi Anahatana, noo sani okenu makapanau na oruire osi Anahatana. Orui ruamo, areimo opusu Anahatana ne maue. Orui ruamo osi Anahatana sani au ruaku, reiso anoku miri-mirike. 18 Omi iae kahurae anomo miri-mirika. Tau ita pusita irui ruari osi Anahatana.
Oanori runa Anahatana sani Timotius runa Epaproditus
19 Uparisaa ata potuina tewa nea Upuri Yesus itapiku na uaisosi Timotius ieui noi tanumo. Mka ihokai noi tanumo samatoro iruni runa au osimo na pene anomo rauponu runaku. Iruni samatoro inuniki mai tanuku, isima runamo ata omi noi rei iake na pene anoku reuponu runamo oi. 20 Nanie uaisosi Timotius noi tanumo tau hasae ia sahoro titue-tue iakahaimo na opusu Kristus ia-ia. 21 Sio pusiso utuso onina osi ruao man. Onina ruao no maue man. Onina pusu Yesus Kristus ne maue tewa. 22 Ne omi oanei nea. Ruamo onoo nea. Onoo ata Timotius ne hali iake. Ianori runa Upuri ikataku mai rei. Uama asima runa Sou Iake rerihoni Yesus Kristus. Uama anori akahai umau noo uama sani ia ikine runa amai. 23 Reiso sani uanei nea ata parakana reini ereeu sapan, uparisaa ata mata hun noo nau, uaisosiki noi tanumo. 24 Uanei ata potuina tewa nea oyo Upuri iakahaiku na ueu noi tanumo oi.
25 Ne muie reini kahurae uaisosi Epaproditus noi tanumo na iakahaimo. Ia mo, noo sani ruaku waniku. Ianori runa Upuri ikataku. Ihana sae man wani mtinte ikataku oi sani sio tantarau ohana sae wani mtinte ne okata umau sirinia. Omi oaisosiki mai tanuku na iakahaiku. 26 Ne anoi ererihu runamo sirinia, reiso nanie uaisosiki inuniki noi tanumo honu. Anoi runamo tau ianei ata omi oatinu ata ikupui. 27 Areimo titue. Ikupui rotu-tu sina nanie imatai. Ne Anahatana anoi runai sirinia. Anoi runa ia ruai tewa, ne anoi runa au oi, reiso iheu ne kupue inae rei, tea! Inoo ata anoku mtinte nea rei anoi runaku. Pene rotu-tu anoku mtinte mainae honu. 28 Reiso nanie uaisosiki na ihokai noi tanumo on sini na onooi honu oyo anomo mirika. Uaisosiki noi tanumo na anoku ererue oi. 29 Au ruaku uaisosiki noi tanumo. Reiso ihoka noi, oyo oararumai anomo mirika mainae tau ita wani iparisaa tau Upuri, kahurae iararuma umau anori mirika. Oamuirai runa ia seia man wain sani ia oi. 30 Tea mo, ianori runa Kristus rotu-tu haineke nanie imatai. Masike ianei ata mka imatai iae, iamanaku iakahaiku ikatimo sirinia.