PAULUS NE SURATE OSI SIO PILIPI
1
Tapeae
Osi Anahatana ne mansiau pusimo utumo wani oruemo pan kota Pilipi.
Au, Paulus, sahoro ukanu surate reini. Timotius wain ikataku oi. Uama anori runa Kristus Yesus. Akanu surate reini osi pusimo utumo wani anomo osa runa Kristus Yesus. Ami iae akanu surate reini osi sio onata runa sio makahaia tau omi wani oparisaa pan kota Pilipi. Uainisi tau Amari Anahatana runa Upuri Yesus Kristus osimo. Uainisi uahata, “Ama. Upuku Yesus. Masike sio Pilipi opalalosa iae, arui iake mainae osiso sirinia. Aunaso okarihuru oamahai.”
Paulus iainisi osi sio Pilipi
3-4 Anoku erepeka runamo, uai-ainisi osimo. Anoku erepeka runamo tau ranie, uai-ainisi osimo. Sani uainisi mo, anoku mirike. Uainisi uahata, “Upuku Anahatana. Ano mo, Ano iake nai osa tau sio Pilipi oakahaiku na uruni runa Sou Iake rerihoni Yesus sui niana-niana rotu-tu reini. Oakahaiku on mato oparisaa tau Yesus rotu-tu reini.”
Uanei ia-ia nea ata mataanoe Anahatana sahoro iunamo opusui. Ia sahoro mka iunamo opusui rotu-tu Kristus Yesus ihokai mai tuniai reini honu. Kahurae anoku mirike noso omi. Anoku mirike tau anoku runamo. Tea mo, omi oakahaiku uanori runa Anahatana. Oakahaiku uoo tau Sou Iake rerihoni Yesus oni unusu pui tewasi. Na masike au wani pui anoe reini iae, oakahaiku sinia. Anahatana irui iake mainae osiku na uanori runai. Anahatana ruai ianei ata anoku ererihu runamo. Ianei ata anoku runamo sani Kristus Yesus anoi runamo oi.
Uainisi osi pusimo utumo san rei, “Amaku Anahatana. Akahai sio Pilipi na anoo runa umau erenesi wani naone rei. Anoo runa umau erenesi wani naone rei sui osa na sui supan man. Uainisi na oationaya ia-ia na oanei sae wan manisate, sae wan manisate tewa. 10 Uainisi na oanei sae wani manisate na ouna sae wan manisate. Ouna sae wan manisate na pene ia isa iasau ata opalalosa. Sio manisate onate rotu-tu Kristus ihokai mai tuniai reini honu.
11 Uainisi na no atata manisata sui osa pusu Yesus Kristus iuna anoo manisata. Una anoo manisata na ia seia man iainaa runa Anahatana sui osa.”
Iamahaita ipusu Kristus Yesus
12 Wea kakau waniu, hutu nohue. Unina na omi oanei ata masike au wani kahi-kahiku iae, usima runa Sou Iake rerihoni Kristus Yesus sirinia. Reiso sio panesi oatinu honu na oparisaa tau Sou Iake rei. 13 Sio panesi oatinu rotu-tu ia natu Roma ne tantarau pusiso wason orueso mai kota reini oatinu oi. Sio pusiso oanei ata au wani pui anoe reini tau usima runa Sou Iake rerihoni Kristus rei. 14 Masike kahi-kahiku iae, sio kaka waniu panesi wason oparisaa tau Upuri Yesus Kristus wason oruni runa Anahatana ne anamanaya. Sani oruni runare mo, okaitau tewa. Okaitau tewa tau oanei sapani na Upuri iakahaiku mai pui anoe reini. Oparisaa ata Upuri mka iakahai sio ruao oi.
15 Ne sio umau osima na Kristus tau oananaku reiso onina na sio panesi opusu sio. Ne sio umau honu oruni, anoo iaka runaku. 16 Oruni tau anoo runaku. Oanei ata Anahatana sahoro iaisosiku mai rei na uoo tau Sou Iake rerihoni Yesus. 17 Ne sio wason oananaku rei mo, osima runa Kristus tau onina ruao nanao man. Osima anoo manisate tewa. Anoo kahatena tanuku. Oasau pan anoo, “Kani mka sio panesi opusuta reiso mka Paulus kahi-kahiki pan pui anoe.”
18 Ne utapiso man! Masike osima runa Kristus anoo iaka runaku tewa iae, anoku mirike sirinia. Ne sani osima runai anoo iaka runaku, areimo iake oi. Osima runai anoo iaka runaku tewa iae, areimo iake sirinia oi. Hete sae, osima runa Kristus, areimo anoku miri-mirike.
Anoku mirike onone ranie 19 tau uanei ata Anahatana mka iapuheuku. Iapuheuku tau omi oainisi osiku. Yesus Kristus irui Anahatana Ne Inaha osiku na iakahaiku. 20 Uanei ia-ia na uparisaa nea ata mka uaumaa tewa. Reiso oni muie rein na muie reipan mka uamuira Kristus ukaitau tewa. Masike au una sae man iae, mka uamuirai. Masike umataku iae, mka uamuirai. Uamahaiku iae, mka uamuirai sirinia.
21 Ne sani uamahaiku, areimo iake oi. Mka uamuira Kristus anoku osa runai. Ne sani umataku, areimo iake nai osa. Mka ukatai roe noiyaha. 22-23 Ne kani umuna sapan om? Nanie umataku te, uamahaiku te? Umuna? Ne sani uamahaiku mai tuniai reini mo, mka uanori runa Kristus na sio panesi oparisaa tanui. Ne unina na ueu uarihoni tuniai reini na ukatai roe noiyaha. Nene iake mo, ukatai roe noiyaha, tea! Areimo sahoro iake nai osa, tea! 24 Ne anoku erepeka runamo reiso nene iake mo, uamahaiku mai tuniai reini na uakahaimo. 25 Uakahaimo na oparisaa tau Kristus ia-ia. Oparisaa ia-ia na anomo mirika. Reiso uanei ata nene iake uamahaiku sirinia. Uamahaiku na uakahaimo. Upeneku tau ueu uarihonimo ee! 26 Mka Kristus Yesus iakahaiku na uhokaku noi tanumo honu. Mka uhokaku noi tanumo, na anomo miri-mirika mainae.
27 Masike sapan iae opusu sae waron oatinu tau Sou Iake rerihoni Kristus. Opusure na uanei ata osopo sio wason onesi Sou Iake rerihoni Yesus rei. Osoposo anomo osa. Masike uhokaku unoomo iae, uanei ata osoposo anomo osa. Masike uhokaku tewa iae, mka uatinu ata osoposo anomo osa. Osoposo na oparisaa tau Sou Iake rei sirinia. 28 Unina na uanei ata osoposo okaitau tewa nai osa. Okaitau tewa reiso mka sio wason onesimo rei oanei ata mka omataso, orue hainau arihoni Anahatana tau Anahatana ipenei tanso. Ne omi mo, okaitau tewa. Oanei ata Anahatana sahoro iapuheumo na oruemo okatai rotu-tu ria supan. 29 Anahatana iapuheumo, reiso masike opalalosa iae, irui iake mainae osimo na oparisaa tau Kristus. Irui iake mainae osimo ne itapimo kahi-kahimo oi. Kahi-kahimo tau opusu Kristus. 30 Kahi-kahimo reiso kahurae oapamese anomo sani naone onoo au ruaku uapamese anoku oni urue ukatamo. Noo sani muie reini oatinu ata kahi-kahiku, ne uapamese anoku rotu-tu reini.