5
Mania kakau, mania waniu. Kahurae pene ami akanu surate osimo nea. Surate wani resima runa umetene mka Upuri ihokai. Omi oanei ia-ia nea. Oanei ata mka Upuri ihokai sani ia kimanakane ihokai tau pumono. Ihokai, ita ianeiki naone tewa. Mka oasau, “Sio mai tuniai reini wason oamaturuso na umau. Tuniai mrina.” Oyo mata hun tewa, Upuri iapasanaso. Ia isa ianei tewa inasa mka Anahatana iapasanaso. Areimo sani inai tiai, oyo mata hun tewa, tiai reun. Inai ianei tewa inasa mka tiai reun. Mka Upuri iapasanaso ia isa irumai tewa. Iapasana pusiso.
Mania kakau, mania waniu. Mka ranie hatae rei pene reasiramo sani ia kimanakane iasira numa upue. Omi wani sani sio orueso noi pumono tewa. Tau pumono onoo mosa arena tewa. Ne omi oanei Anahatana ne arena. Reiso omi wani sani sio orueso tau pumono tewa. Pusimo utumo oruemo tau manahane, omi wani mai manahane nene upua. Anomo manisata. Oruemo tau onone tewa. Omi wani mai onone nene upua tewa. Sio wason oationa Anahatana tewa oainati runa ruao tewa. Ne ita isaka-saka ianei ruari iainati runa ruari. Tau pumono ainati runa ruao tewa, tau pumono oninu tihu minne na omukeso. Ne ita wani mai manahane nene upua, reiso kahurae ianei ruari, iainati runa ruari. Kahurae isaka iainati runa ruari iparisaa tau Anahatana runa anori runaso na pene sio ounata ipalalosa. Isaka san rei sani ia soratatue isaka inete ruai iausahu papi mamono oto-otoa wani renete unui matae na pene ne apate. Kahurae isaka iparisaa runa Anahatana na inapai ro-rotu-tu iapuheuta sani ia soratatue isaka. Isaka ikoku topi mamono renete unui inapa ro-rotu-tu manahitane pusiki. Anahatana iautueta mai rei nanie iapasana tewa. Ne iautueta na iapuheuta pusu Upuri Yesus Kristus. 10 Kristus imatai inete ita. Imatai inete ita na mka ihokai oyo iru-rueta ikatai. Masike iamahaita asi, mka iru-rueta ikatai. Masike imatata iae, mka iru-rueta ikatai. 11 Reiso osima runa rai osi umau na mka ihokai, okaitau tewa. Oakahai umau na oparisaa mainae honu. Omi wani ouna san rei nea.
Maunauna waroni nesia tau muie
12 Mania kakau, mania waniu. Ami ainisi na omi oamuira sio wason onana taneiu panesi kua omi tihue rei. Areimo, oamuira sio wason Upuri irui kawasa osiso na oaisosimo runa oaunaumo. 13 Oamuiraso mainae runa anomo runaso tau oakahaimo tau no taneiu rai. Oamahaimo pene otuntana runa umau.
14 Mania kakau, mania waniu. Ami ainisi oi na oaunau sio wason openeso onana tanei na oamauna onana tanei. Oaunau sio wason anoo rauponu na pene anoo rauponu. Oakahai sio wason oamkona tewa. Osapare tau sio pusiso. 15 Osaka na pene ouni kahatene runa kahatene. Onina na oakahai umau runa sio pusiso.
16 Kahurae anomo miri-mirika sui osa, 17 oainisi tau Anahatana sui osa. 18 Tau sae man oainisi iake arihoni Anahatana. Masike osupu iake tewa iae, oainisi iake sirinia. Ouna san rei tau areimo Anahatana ne maue tau anomo osa runa Kristus Yesus.
19 Pene onete Anahatana Ne Inaha. 20 Areimo, pene oauman maunauna waron osupure rerihoni Anahatana Ne Inaha. 21 Ne oarinii maunauna na ouna iake sirinia. 22 Oeu hainau rerihoni sae man wani kahatene.
23 Ami ainisi tau Anahatana wain iunata ikarihuru iamahai ruai, “Ama. Asaka sio Tesalonika pusiso utuso na pene opalalosa. Asaka pusire, tinaio, no inahau, runa no matiunu pusire na mka Upuri Yesus Kristus ihokai pene ia isa bisa iasau ata no isanaya.”
24 Ita bisa iparisaa ata Anahatana wain ianaha runata mka iuna san rei.
25 Mania kakau, mania waniu. Oainisi tau Anahatana osima. 26 Ami auwatu tapeae osi omi kaka wani tau anoma pusiki. 27 Uaisosimo tau Upuri ne kawasa na ohatae tau surate rei osi sio kaka wani pusiso utuso wason oparisaa.
28 Ami ainisi tau Upuri Yesus Kristus san rei, “Upu. Masike sio Tesalonika opalalosa iae, arui iake mainae osiso sirinia.”
 
Tapea
Au, Paulus.