PAULUS NE SURATE WAN NAI UA OSI SIO TESALONIKA
Anamana Mautunue
Naone sio Tesalonika oari-arinii arihoni sapani na Yesus ihokai nai ua mai tuniai reini. Reiso Paulus iauwatu ne surate wani mataanoe osiso. Ne sio wasoni oari-ariniiki asi reiso iauwatu surate reini honu. Sio oahata, “Yesus waini haineke nanie ihokai nai ua nea.” Paulus iahata, “Omi mo anamanae reimo eresana.” Iatuheteso ata munata Yesus nanie ihokai mai tuniai reini honu mo, mka sio mai tuniai reini ouna kahatena mainaya. Ouna kahatena mainaya opusu ia onate isa waini iaisosiso. Sio oaoiki tau “ia mansia kahatene.” Ia mo, mka ituntana inete Yesus.
Tau ne surate rei, Paulus iaunauso na okua tau oparisaa ia-ia tau Yesus. Masike sinsaraso reiso okua tewa iae, kahurae oparisaa ia-ia sirinia. Iaunauso na onana tanei osi ruao sani Paulus runa ne netau. Iaunauso na ouna iake osi umau.
1
Tapeae
Mania kakau, mania waniu wani oparisaa tau Yesus Kristus pan kota Tesalonika. Omi wani Amari Anahatana runa Upuri Yesus Kristus no mansiau.
Au Paulus ukanu surate rei. Silas runa Timotius wason okataku oi.
Ami ainisi tau Amari Anahatana runa Upuri Yesus Kristus, “Ama. Mania Upu Yesus. Masike sio Tesalonika opalalosa iae, arui iake mainae osiso sirinia. Aunaso okarihuru oamahai.”
Paulus iainisi tau Anahatana osi sio Tesalonika
Mania kakau, mania waniu. Kahurae ami asau osi Anahatana sui osa, “Mania ama. Ano iake tunne nai osa. Sio Tesalonika oparisaa mainae honu sui osa. Anoo runa umau mainae honu sui osa. Reiso ano iake tunne nai osa.” Ami asau san rei, areimo iake. Reiso, ami ruama mo, hana momuma asima osi sio wason Anahatana ne mansiau wason oparisaa. Asima runa sapani na oapamese. Asima runa sapani na omi oparisaa sirinia. Masike sio umau ounamo sinsaramo runa ounamo mtinte, oparisaa sirinia.
Anahatana inoo ata omi oapamese. Reiso mka irime ne mansiau iasau osimo san rei, “Mka urime we mansiau mo, omi opusu ouna we mansiau iake. Tau sae, sinsaramo. Sinsaramo, tau muie reini Au urimemo.” Iarinii san rei, areimo manisate. Anahatana iuna manisate. Areimo mka iuna sinsara sio wason ouna sinsaramo. Iuna manisate, mka sio ounamo sinsaramo tewa nea. Omi runa ami, pusita ututa. Mka Anahatana ineteso. Mka Upuri Yesus isipui on roe noiyaha, runa ne maisosia on roe noiyaha wason no kawasa. Oyo iatuhete ruai pan usa anoe. Usa wani ereai mainae. Iatuhete ruai runa ne maisosia rei. Isipu iapasana sio wason oationa Anahatana tewa runa sio wason openeso tau Sou Iake rerihoni Upuri Yesus. Areimo, mka iapasanaso pusu no kahatena. Areimo osupu siraka na oeu poe usa mainae hainau arihoni Upuri Yesus rotu-tu ria supan. Mka onoo ne kawasa tewa. Ne kawasa wan mainae. 10 Mka ihokai oyo iapasanaso san rei. Erelai umetene wani Anahatana ihetei oyo, ihokai na ne mansiau oainaa runai oasau oahata, “Ee. Mania Upu Yesus. Ano ahokaya nea. Arime tuniai reini nea. Ausi mani rosau nea. Reiso ami ainaa runaya.”
Mka omi oi oainaa runai. Tau sae, omi oparisaa tau mani maunauna.
11 Reiso ami ainisi tau Anahatana osimo sui osa na oainaa runa Upuri Yesus san rei. Ainisi tau Anahatana san rei, “Ama. Ami ainisi na ano arinii ata sio Tesalonika iake na oamahaiso sani ano anaha runaso na oamahaiso. Akahaiso ouna iake tau me kawasa. Ouna iake sae man opusu no maue. Akahaiso ouna iake sae man pusu oparisaa.”
12 Ainisi san rei na oainaa runa Upuri Yesus. Ainisi na Upuri Yesus iamuiramo. Tau sae, Anahatana runa Upuri Yesus Kristus orui iake mainae osimo.