11
Yesus iatuhete ne mampusua rerihoni oainisi mo, sapan
Taue isa Yesus wain iainisi pan otoe isa. Taa iainisi pusi, oyo ne mampusue isa iasau osiki iahata, “Upu, atuhetema rerihoni sapani na ami ainisi tau Anahatana noo sani Yohanis iatuhete ne mampusua.”
Oyo Yesus iahata, “Sani nanie oainisi, areimo oainisi san rei:
Ama. Ami ainisi na mansia pusiki oamuiraya.
Ainisi na arime sio mai tuniai reini pusiki.
Onon ranie arui ma muaina na akarihuru amahai.
Siru heu ma isanaya.
Tea mo, ami iae, anoma rasaa tewa tau sio wason ouna isanae tanuma rei.
Anetema na apalalosa tewa.”
Oyo Yesus nanie iatuheteso ata kahurae oainisi rotu-tu Anahatana irui sae wan oainisiki rei. Reiso iahata, “Sani ia isa arihoni omi reini ieui noi ne neta ne numa tau saa monon tihu, oyo iasau osiki iahata, ‘We neta! Samaku muaine mkane sini. Mka ukatire. Tea mo, we neta isa wain ieu hainau mato ihokai. Samatoro we muaine isa tewa na upanai.’
Oyo me neta rei mka isana on pan numanoe iahata, ‘Pene akaremaku. Ukatunepa mitanunue nea. We hehuka pusima wani anekema nea. Upeneku uhanu usamaya tau muaine.’ Uasau osimo! Masike ia reimo ipenei ihanui na isamai tau muaine noso ne neta tanui, mka ihanui isamai tau muaine noso iainisi tentene sui osa. Iaumaa tewa. Mka isamai tau muaina waron ininare.
Reiso uasau osimo. Oainisi sae wan oninai tau Anahatana. Mka iruiki. Onina sui osa sae wan oninai. Mka Anahatana iruiki. Oaka-kapeti mitanunue. Mka Anahatana ihukai. 10 Tea mo, ia seia man wain iainisi sae isa onone ranie, mka Anahatana irui sae wani iainisiki rei. Ia seia wain inina sae isa pusi anoi mo, mka isupui. Ia seia wain iarihon iakapeti mitanunue tewa mo, mka Anahatana ihukai osiki.
11 Omi wan ouna mansia mainae nea. Sani anam hanaie iainisi ikae, mka orui tekene minne si? Tewa tea! 12 Te sani iainisi mantoune, ne orui atorie osiki? Tewa tea! 13 Mo haliu kahatena ne oanei sae wan iake. Oanei sae wan iake na oruiki osi mo hehuka. Amam wain roe noiyaha mka irui sae wan iake oi. Erenesi honu, mka irui ne Inaha osi sio wason oainisi arihoniki rei.”
Yesus ne kawasa mainae renesi ia aia sakahatene
14 Taue isa Yesus inei sakahatene arihoni ia isa. Sakahatene rei reunai iakumoui. Taa sakahatene rei erehokai arihoniki, oyo ia mouke rei iana-namanai. Reiso sio panesi wason onoo rei osira hunu ruao. 15 Ne sio umau oasau oahata, “Ia mo, inei sakahatene tau Beelsebul, ia aia sakahatene, ne kawasa.” 16 Sio umau honu oaisosiki iuna sima-simane isa wani retuhete osiso ata Yesus mo, Anahatana iratiki. Oaisosiki iuna sima-simane reini mo, nanie oreai man.
17 Ne Yesus ianei anoo. Reiso iasau iahata, “Munata sio niane owena-wenaso, areimo niane rei huie nea. Munata ipane isa rewena-wenai, areimo ipane rei tihoniki nea. 18 Munata ia aia sakahatene na ne sakahatena iae owena-wenaso mo, mka ia aia sakahatene ne kawasa tanso tewa nea. Uasau san rei tau omi oahata au upake Beelsebul ne kawasa tau unei sakahatene. 19 Reiso sani au upake Beelsebul ne kawasa tau unei sakahatene oo, omi mo mampusua opake ia seia ne kawasa tau onei sakahatena? Opake Beelsebul ne kawasa? Areimo, titue tewa tea! Reiso pene oahata Au upake Beelsebul ne kawasa tau unei sakahatene. Reiso sio ruao oatuhete ata omi osana. 20 Ne sani Au mo, unei sakahatene runa Anahatana ne kawasa, areimo, uatuhete ata Anahatana mo, nanie irime ne mansiau nea.”
21 Oyo Yesus nanie iatuhete ata ia ne kawasa inei sakahatena noso ia mo, ne kawasa renesi sakahatena. Reiso iahata, “Sani ia isa wain iamkona isaka ruai ne numa runa ne henua, niuna, atiena, tunua mo, mka sio kimanakana onusu okimanaka kua ne apia tewa. 22 Ne sani ia isa wain iamkona inesiki honu ihoka, oyo ia rei ikua tewa. Reiso ia wain iamkona rei mka ikanihooi. Oyo inana pusi ne henua, niuna, atiena, tunua waron iaunutu anoi tanre rei. Oyo ieu isama-sama apia waron inanare rei osi sio tamena. Arei iae noo sani au oi. Au mo, unesi ia aia sakahatene nea, reiso we kawasa tau unei sakahatena.
23 Ia seia ipusuku tewa, areimo inesiku. Ia seia wain iaunau mansiau na opusuku tewa, areimo iunaso owena-wenaso.
24 Taa sakahatene erehokai arihoni ia isa, mka ereeu erehori otoa huia renina naniae. Ne resupu naniae tewa, reiso reasau pan anoe. Reahata, ‘Mka ununiku poe naniaku wani ueu uarihoniki poe ia mansia rei na urueku poe rei honu.’ 25 Oyo erenuniki poe naniae rei. Hoka poe, taa erenoo naniae poe ia mansia rei nooi sani numa anoe wani iautotui ne. Renapa-napa ia isa na iruei tanui. 26 Oyo sakahatene rei ereeu reoi sakahate tamena itu waron kahatena nai osa ranesi ia rei oi. Oyo ranususo pan ia rei, oyo rarueso pan rei rotu-tu ramasuniki. Reiso ia rei isupu masanau ranesi waron mataanoe rei honu.”
27 Taa Yesus iatuheteso, oyo sira tau ia pina isa arihoni sio panesi rei iakapona. Iahata, “Anahatana mka irui iake osi inam wain isusua.”
28 Ne Yesus iahata, “Sio wason Anahatana mka irui iake osi mo, sio wason oatinu tau Anahatana ne anamanaya na opusu sae waron oatinure rei.”
Yesus iakapuku tau sio wason oainisi sima-simana
29 Yesus wain iaunau sio panesi. Oyo sio panesi honu ohoka. Oyo iasau osiso iahata, “Omi naene reini mo, omi kahatena. Oainisi na una sima-simane, samatoro oparisaa ata Anahatana iratiku. Ne Au mo, mka una sima-simane isa osimo tewa. Hasae sima-simane wan Anahatana iunai osi ia mamsima runa ne maunauna wain nanai Yunus man.”
30 Yesus wain ianamana rerihoni Yunus mo, Yunus iruei pan ika onate tiae anoe onona tonu oyo Anahatana iuna sima-simane. Sima-simane rei mo, Anahatana iuna ika onate rei reumuta heui reiso noo sani iamahaiki honu. Reiso Yesus iasau ata, “Sae wani Anahatana iunai osi Yunus mo, retuhete osi sio pan kota Niniwe ata Anahatana sahoro iaisosiki. Au, Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku, mka una kakinate osi sio naene reini ata Anahatana iaisosiku.
31 Naone, ia ratu Seba ihokai on pan nia hainau tau nanie iatinu ia aia Salomo ne anamanaya. Tea mo, Salomo ianei sae waron iaka runa sae waron iaka tewa. Ne muie reini mo, ia isa wain. Ia mo, ia mainae inesi Salomo, ne omi oatinu tanui tewa. Reiso tau orase wan Anahatana iapasana mansia pusiki wason oamahaiso naene reini mo, ia ratu Seba mka iapasanamo. 32 Tau orase wani Anahatana iapasana mansia pusiki mai tuniai mo, mka sio Niniwe ohitio oapasana omi wani oamahaimo naene reini. Mka sio pan Niniwe oamanarumo. Arei ereeu san rei tau sio pan kota Niniwe oarihoni no rosau. Yunus iaunauso oyo oarihonre. Muie reini mo, ia isa wain ia mainae inesi Yunus ikatamo. Ne omi penemo oarihoni mo rosau na oatinu tanui.”
Anahatana ne maunauna rauna re arena manahane
33 Yesus iaunau sio panesi. Iahata, “Ita inai kamane, oyo iauhuniki te isoui tau paruten mo, tewa tea! Ne mka inai kamane rei, oyo iaunutui roe kamane aie na sio wason onusu pan numa anoe onoo mosa nene rinane. 34 Matam usena iae, noo sani kamane wan eresita me numa anoe. Sani matam usena ranoo iake, noo sani ano manahane. Ne sani matam usena ranoo iake tewa, noo sani ano apumonoa. 35 Reiso oainati na manahane wani pani anom pene repumonoi. 36 Reiso, sani Anahatana iuna manahane pani anom rotu-tu anom manahane pusiki, sae isa repumonoi tewa, areimo manahane ia-ia. Noo sani kamane resitaya.”
Yesus iakapuku tau sio ona akama Yahudi
37 Yesus ianamana osi sio panesi, oyo ia onate arihoni akama Yahudi isa ioiki na ieui poe iaiki poe ne numa. Reiso Yesus ieui poe iaiki poe ne numa. 38 Ia onate rei inoo san rei, isira tau Yesus nanie iaiki ne isohu hanai tewa.
39 Ne Yesus iasau osiki iahata, “Omi onata arihoni akama Yahudi mo, ouna sae isa wani iake na mansia onoo man ne pan anomo mo, taua runa kahatena. Taimo onata. Noo sani osohu kalasi na pirune nene muie man. Ne osohu nene anoa tewa. 40 Omi rirunena! Ita ianei ata Anahatana wain ihaye tau tinairi mo, ihaye tau anori oi. 41 Kahurae oakahai sio mosokinia. Oakahaiso runa anomo kaia. Ouna san rei, samatoro mka anomo pusire iaka. Anahatana inoomo iaka.
42 Siraka tau omi onata arihoni akama Yahudi! Tea mo, oapahia mo nisi, osama mo atuhu pusire tau pahakian hutusa oyo orui pahakian osa osi Anahatana. Masike atuhu waron iki-kina. Ne onini mansia na anomo runa Anahatana tewa. Kahurae ouna rai pusire.
43 Siraka tau omi onata arihoni akama Yahudi! Tea mo, omi mo, saka onina na oruemo tau sio mainaya naniao pan ita Yahudiu re numa mananouna. Onina na sio oatapeamo sui sio manahenia naniao.
44 Siraka tanumo! Tea mo, omi mo, noomo mai mui iake. Aikee noomo sani nihane wani sio oakakinai tewa rei. Reiso mai mui nooi iake. Sio oheta roe hahae ne oanei tewa ata nimoe wapo anoe.”
45 Ia matuhete Musa ne maunauna isa iasau osi Yesus iahata, “Matuhetene. Ano asau san rei osi sio onata arihoni akama Yahudi, areimo sani oasau tau ami oi rei tea!”
46 Ne Yesus iahata, “Siraka tau omi matuhete Musa ne maunauna oi. Tea mo, oaunau mansiau tau maunauna waron mtinta na ouna pusure, ne omi ruamo opusu maunauna rai tewa. Oakahaiso na ouna pusu maunauna rai mo, mkane man tewa oi.
47 Siraka tanumo! Tea mo, onana nihana osi Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna. Moa upu moa momou sahoro ohunuso nea rei. 48 Ouna san rei reiso oatuhete ata omi oamanaku ata moa upu moa momou osana tewa. Moa upu moa momou ohunso, omi mo, sanan, reiso omi ouna nihana osiso. 49 Reiso, Anahatana wain ianei sae waron iaka runa sae waron iaka tewa iahata, ‘Mka uaisosi sio mamsima runa we maunauna runa we maisosia umau osi omi Yahudiu. Ne mka ohunu sio umau, sio umau mo, mka ouna sinsaraso.’ 50 Reiso omi naene reini sahoro osana tau moa upu moa momou ohunu Anahatana ne sio mamsima runa ne maunauna oni Anahatana ihaye tau tuniai reini. 51 Oni mataanoe tau Kain ihunu wanin Habel. Ereeu rotu-tu mai tau muie ohunu ia imam wain nanai Sakaria. Ohunui pan hatu waron otanuhahare noore sani anau na Anahatana ne numa mainisie kua tihue.
52 Siraka tau omi matuhete Musa ne maunauna. Tea mo, osima runa Anahatana ne maunauna tewa. Reiso mansiau oaneire tewa. Noo sani onana numa nene kunsi. Omi ruamo onusu numa tewa na oneteso na pene onusu oi.”
53 Oyo Yesus ieui arihon rei. Ieui arihon rei ne sio onata arihoni akama Yahudi na sio matuhete Musa ne maunauna ohiti nisa runai nea. Oasei-sei tanui panesi. 54 Oreai onapa rotu-tu iasau sae isa wan resana na oapasanai.